Hur beräknas sjukpenningen?

2020-12-21 i Försäkringskassan
FRÅGA
Gjorde illa mig på jobbet 6/7-20. Var hemma från jobbet i 4 dagar och sedan började jag min semester. Under den veckan vart jag varslad om uppsägning. Och vart uppsagd den 27/7 - 20.2 mån uppsägningstid + 1 mån avgångsvederlag. Går till läkare 2020-09-08Blir remitterad tillaxelortoped och sjukskriven från 20201007 till 20201107. Nekad sjukpenning, får operationstid 30/10 och blir sjukskriven fram till 20210130. Beviljad sjukpenning från 30 /10 till 10/12/20. Sgi grundad inkomst max. Men ersättning utgår med ca 35 %. Kan detta vara riktigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har blivit beviljad sjukpenning för en kortare period, men ersättningen uppgår endast till 35 % varför du ställer dig tveksam till om beräkningen verkligen är korrekt. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är socialförsäkringsbalken (SFB).

Några allmänna hållpunkter

Den som arbetar i Sverige är försäkrad för flertalet statliga förmåner, vilket bland annat innefattar sjukpenning (6 kap. 6 § 2 st. 3 p. SFB). Ersättning i form av sjukpenning lämnas till den som drabbats av sjukdom som sätter ned arbetsförmågan med minst en fjärdedel (27 kap. 2 § 1 st. SFB). Ersättningen beräknas sedan utifrån graden av den uteblivna arbetsförmågan, vilket i praktiken betyder att hel sjukpenning erhålles om vederbörande helt saknar arbetsförmåga, tre fjärdedels sjukpenning lämnas om den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt med tre fjärdedelar men inte saknas helt, halv sjukpenning lämnas om den försäkrades arbetsförmåga är nedsatt med minst hälften men inte tre fjärdedelar och så vidare (27 kap. 45 § 1-4 p. SFB). Sjukpenningen lämnas vidare på två olika nivåer, den så kallad normalnivån eller på den så kallade fortsättningsnivån (27 kap. 19 § 1 st. SFB). Givet din ärendebeskrivning är det sjukpenning på normalnivån som aktualiseras i den nu uppkomna situationen och denna lämnas i högst 364 dagar och till de här dagarna räknas även de dagar som du eventuellt tidigare har fått sjuklön (27 kap. 21-22 §§ SFB).

Beräkning av sjukpenning på normalnivån, vad gäller för dig?

Den sjukpenninggrundande inkomsten motsvarar din årliga inkomst i pengar som du som försäkrad kan antas komma att få för eget arbete antingen som arbetstagare i allmän eller i enskild tjänst, så kallad inkomst av anställning, eller på annan grund, även kallad inkomst av annat förvärvsarbete (25 kap. 2 § SFB). För att den sjukpenninggrundande inkomsten ska kunna fastställas fordras härutöver att din årliga inkomst kommer från Sverige, varat under minst sex månader i följd eller i vart fall varit årligen återkommande och kan antas uppgå till 24 % av innevarande års prisbasbelopp (vilket 2020 är 47 300 kr), vilket jag utgår ifrån att så är fallet (25 kap. 3 § 2 st. SFB).

Här ska dock uppmärksammas att det maxbelopp som kan utgöra grunden för vilket sjukpenningen ska baseras på uppgår till 8,0 prisbasbelopp, vilket i år motsvarar 378 400 kr. Det innebär att det vid beräkningen bortses från all eventuell överskjutande inkomst av anställning och annat förvärvsarbete varför intjänad ersättning som överstiger det angivna maxbeloppet enligt ovan inte berättigar till högre sjukpenning (25 kap. 5 § 2 st. SFB). Sjukpenningen på normalnivån uppgår sedan till 80 % av din sjukpenninggrundande inkomst multiplicerat med talet 0,97, vilket blir 77,6 % och utgör det så kallade beräkningsunderlaget (28 kap. 7 § 1 p. SFB) och ska enligt huvudregeln kalenderdagberäknas och blir därför kvoten mellan beräkningsunderlaget och årets 365 dagar (28 kap. 10 § SFB).

Enligt egen utsaga uppgår din sjukpenninggrundande inkomst till maxbeloppet varför kalenderdagsberäkningen vid en första anblick torde utmynna i ett belopp om 804 kr per dag (378 400 kr x 0,776 = 293 638 kr // 293 638 kr/365 dagar = 804 kr). Men då ska följande noteras. Det är för mig ovisst hur omfattningen av din nedsatta arbetsförmåga har bedömts av Försäkringskassan och vad som stod i myndighetens slutliga beslut. Det ska vidare uppmärksammas att vid arbetslöshet lämnas endast hel sjukpenning med högst 543 kr om dagen (28 kap. 11 § SFB) och huruvida du är berättigad till hel sjukpenning förtäljer inte din ärendebeskrivning. Däremot berörs du inte av den så kallade minskningsregeln där sjukpenningen kan minskas med visst belopp om den försäkrade uppbär lön under samma period som sjukpenning beviljats eftersom din två månader långa uppsägningstid jämte ditt avgångsvederlag erhölls tidigare under året och innan den nu aktuella sjukskrivningen ägde rum (jfr 28 kap. 19 § SFB).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis är det inte helt enkelt att avgöra om beräkningen verkligen är korrekt utförd och om de 35 % i ersättning som du har fått motsvarar den faktiska ersättningen som du har rät till. Det här ett typfall som enligt min mening bör hänskjutas till vår byrå för vidare utredning. Vi kan naturligtvis likaledes vara dig behjälplig med att begära omprövning av Försäkringskassans beslut alternativt med författandet av ett överklagande om så skulle behövas och då agera ombud inför och under en kommande domstolsprocess i förvaltningsrätten (113 kap. 7 och 10 §§ SFB).

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får som sagt mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (210)
2021-04-12 Kan Försäkringskassan begära ut bankuppgifter?
2021-04-06 Ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå
2021-03-29 Omprövning av vårdbidrag
2021-03-25 Förlorar jag bostadsbidraget om jag tar in en inneboende utan inkomst?

Alla besvarade frågor (91196)