Hur överklagar jag försäkringskassans beslut?

2020-09-10 i Försäkringskassan
FRÅGA |Överklaga försäkringskassans beslut hos förvaltningsrätten hur lång tid tar det att få ett beslut?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Försäkringskassans beslut går att ompröva om du är missnöjd. Detta innebär att Försäkringskassan gör en ny prövning av ditt ärende, vilket kan resultera i ett nytt beslut. Begäran till omprövning måste komma in till myndigheten inom två månader från den dag du tagit del av beslutet (SFB 113 kap. 19 §). Är du därefter missnöjd med omprövningsbeslutet kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Överklagandet till förvaltningsrätten måste komma in inom två månader från den dag du tagit del av omprövningsbeslutet (SFB 113 kap. 10 §). Överklagan till förvaltningsrätten skickar du in till Försäkringskassan och måste skickas inom två månader från det att du fick omprövningsbeslutet (SFB 113 kap. 20 §).När det gäller tiden så är det svårt att säga hur lång tid det tar eftersom förvaltningsrätten inte har någon riktig tidsgräns. Utgångspunkten är att förvaltningsrätten tar målen i den ordning de kommit in, med undantag för mål som är brådskande. Det är viktigt att tänka på att förvaltningsrätten har begränsade resurser och även måste göra sitt jobb ordentligt. Tyvärr kan detta resultera i långa väntetider.Allt gott,

Får nyanlända familjer retroaktivt barnbidrag?

2020-08-29 i Försäkringskassan
FRÅGA |Kan nyanlända familjer med barn få retroaktivt barnbidrag?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Barnbidrag är ett icke skattepliktigt ekonomiskt stöd på 1 250 kr som automatiskt betalas ut till vårdnadshavaren till ett barn som är yngre än 16 år, om både barnet och föräldern bor i Sverige. Ännu ett krav är att båda ska vara försäkrade i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor här och har svenskt medborgarskap eller uppehållstillstånd. Bedömningen av om en person är bosatt och ska omfattas av svensk socialförsäkring görs utifrån socialförsäkringsbalken (SFB), framför allt 15-16 kap., eller enligt EG-förordning 883/2004 när det gäller en person som rör sig mellan EU/EES-länderna och befinner sig i en gränsöverskridande situation. Kommer familjen direkt från ett land utanför EU/EES är det alltid SFB som tillämpas.När barnet fyller 16 år får vårdnadshavaren inte längre barnbidrag för barnet. Om barnet har fyllt 16 år och går kvar i grundskola får föräldern förlängt barnbidrag från Försäkringskassan fram till dess att barnet slutar skolan.Då barnbidraget är en bosättningsbaserad förmån betalas det inte ut retroaktivt till nyanlända för den tiden de inte befunnit sig i Sverige. Dock kan det finnas tillfällen som gör det aktuellt att betala ut barnbidrag retroaktivt. Det finns exempelvis en bestämmelse i SFB som säger att till den som bosätter sig i Sverige men inte är folkbokförd här får bosättningsbaserade förmåner lämnas för högst tre månader före den månad när anmälan om bosättningen gjordes till Försäkringskassan eller när Försäkringskassan på annat sätt fick kännedom om bosättningen, (5 kap. 11 § SFB). Detsamma gäller om ett uppehållstillstånd beviljas retroaktivt för ett barn, även då kan bidrag betalas ut retroaktivt, dock högst för tre månader före det datum då uppehållstillståndet beviljades, (5 kap. 12 § SFB).Det finns även en bestämmelse som ger rätt till barnbidrag så långt som ett år tillbaka i tiden, om det är så att rätten till barnbidrag har funnits det året men att barnbidraget inte har betalats ut så sent som under året efter. För att få rätt till bidraget inom ett år efter det år bidraget hänför sig till måste bidragstagaren göra gällande sin rätt hos Försäkringskassan inom den tiden, (5 kap. 14 § SFB).För mer information om vad som gäller skulle jag dock råda dig att vända dig direkt till Försäkringskassan som är den myndighet som beslutar om retroaktiv ersättning för barnbidrag.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag få bostadsbidrag trots mina sparade pengar?

2020-08-20 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej!Kan man söka bostadsbidrag om man är ensamstående med barn under 18 år samt tjänar en låg inkomst, även om man har sparpengar på cirka 180 000 kr.
Josefine |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När det kommer till bostadsbidrag så kan du få det antingen som stöd för att du är ung (under 29 år) eller för att du har barn under 18 år. Försäkringskassan kommer främst titta på hur många barn du har i bostaden, vad den kostar och hur stor den är samt din inkomst för att avgöra hur stort bostadsbidrag som du behöver. Se kassakollen för att titta på hur mycket bostadsbidrag som just du kan få i månaden. När du däremot söker ett sådant bidrag så kommer du behöva redovisa din inkomst. Uppgifter som även räknas med här är om du skulle ha mer än 100 000 kronor på banken (se stycket inkomster som räknas med).Försäkringskassan kommer alltså titta på det men göra en individuellbedömning utifrån ditt fall om du kommer behöva bidrag eller inte. Att du har pengar på banken är däremot ingenting som hindrar dig från att söka bostadsbidraget. Jag rekommenderar dig därför att testa att ansöka om bostadsbidraget och se vad de anser om din inkomst kontra boende och sparade pengar. Det finns nämligen ingenting som säger att du är förhindrad att ansöka om bidrag trots att du har 180 000 kronor på banken.Stort lycka till hos försäkringskassan, jag hoppas det går din väg! Har du fler funderingar så tveka inte på att höra av dig till oss på Lawline igen! Vänliga hälsningar,

Hur långt sträcker sig rätten till partsinsyn?

2020-08-15 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag är ombud åt en familjemedlem i kontakt med försäkringskassan. När jag var sjuk ringde hon själv dem angående sitt ärende och hennes handläggare sa att enbart jag (fullmaktshavare) fick lov att hantera hennes ärende. Det låter galet. Stämmer detta? Detta är formuläret vi skickade in för att ge mig fullmakten: https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/c8dec744-764e-412a-b76c-3d6625449383/fk5607-005-f-001.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet? Jag tolkar det som att du undrar hur partsinsynen ser ut i ett ärende där du agerar som ombud åt en familjemedlem. Tillämpliga lagar i detta fall blir främst förvaltningslagen (FL) samt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Partsinsynen i ärendetHuvudregeln är att den som är part i ett ärende har rätt att ta del av allt material som har tillförts ärendet (10 § första meningen FL). Det är alltså felaktigt att man nekar personen som ärendet faktiskt angår insyn i ens ärende och hänvisar till ombudet. Finns det några undantag från rätten till partsinsyn? Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § OSL (10 § andra meningen FL). Här gäller det att det ska röra sig om sekretessbelagda uppgifter. Sådana handlingar/uppgifter får inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs (10 kap. 3 § första stycket andra meningen OSL). I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda (10 kap. 3 § första stycket tredje meningen OSL). Här behöver jag mer information för att kunna uttala mig vidare om det faktiskt rörde sig om en sådan sekretessbelagd uppgift, men värt att nämna är att detta undantag tillämpas väldigt sällan av myndigheterna. För att klargöra problematiken i detta undantag tydligare är att sekretess inte gäller i förhållande till den enskilde själv, såvida inget annat anges i lag (12 kap. 1 § OSL). Här kan nekandet av partsinsyn gälla för exempelvis en förälder om det rör sig om väldigt känsliga uppgifter om barnet, där barnet kan komma att lida men ifall föräldern tar del av uppgifterna (12 kap. 3 § OSL). Sammanfattning I nästan alla fall så ska myndigheterna ge parten insyn i dennes ärende, oavsett om man har ett ombud. Det är enbart i de fall då det av allmänt eller enskilt intresse som man kan neka parten att lämna ut sekretessbelagda uppgifter, men till och med då ska myndigheten tydliggöra för parten varför man nekar partsinsynOm du känner dig osäker på hur du ska gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kanMed vänliga hälsningar,

Är vab ett måste?

2020-09-05 i Försäkringskassan
FRÅGA |Måste man ansöka om vab hos försäkringskassan? Om jag har råd att vara utan dessa pengar?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att erhålla vab måste vårdnadshavarna inge en ansökan till försäkringskassan. Det är dock inget krav som försäkringskassan ställer, att ansöka om tillfällig föräldra penning (och andra bidrag) är frivilligt. Det krävs att man aktivt ansöker om det. Syftet är att den som stannar hemma från jobbet för att ta hand om ett sjukt barn inte ska gå miste om sin inkomst eller a-kassa. Ifall du skulle ändra dig kan du senast ansöka om vab senast 90 dagar efter den första dagen du som du var hemma med barnet. Ersättningen för vab brukar vara lite mindre än 80 procent av ens vanliga inkomst och den är pensionsgrundande. Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,

Hur fungerar VAB om man är egenföretagare?

2020-08-28 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej, Jag har aktiebolag och är själv anställd i bolaget. Jag brukar ibland ta hand om mina sjuka barnbarn men gör aldrig något avdrag på min lön. Har heller inte tagit ut pengar från försäkringskassan. Men kan jag begära tillfällig f-penning även fast jag inte gör något löneavdrag?Måste jag som arbetsgivare göra löneavdrag för en anställd när hen vabbar eller är sjuk?
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst: för att vara berättigad föräldrapenning måste man antingen vara förälder till barnet eller ha vårdnaden om barnet, alternativt vara gift eller sambo med barnets föräldrar. För att du ska vara berättigad ersättning för VAB så måste du ansöka om det hos försäkringskassan. Jag råder dig att kontakta försäkringskassan eller gå in på deras hemsida, där finns tydliga instruktioner om hur du går tillväga för att ansöka om tillfällig föräldrapenning. Fråga 1: Kan du begära tillfällig föräldrapenning även fast du inte gör något löneavdrag?Ifall vi utgår ifrån att du är berättigad föräldrapenning: Nej det kan du inte. Du som egenföretagare måste göra löneavdrag med 100 procent för föräldraledighet och därefter betalar försäkringskassan ut cirka 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Att erhålla föräldrapenning utan att göra något löneavdrag är otillåtet och kan innebära att man begår bidragsbrott. För att dömas för bidragsbrott krävs att man uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som man är skyldig att anmäla, och därmed riskerar att bidrag betalas ut felaktigt eller med för högt belopp (2 § Bidragsbrottslagen). Fråga 2: Måste du som arbetsgivare göra löneavdrag för en anställd när hen vabbar eller är sjuk?Som arbetsgivare måste du göra löneavdrag vid föräldraledighet. Det finns dock ingen lag som reglerar hur löneavdrag vid föräldraledighet ska göras, sådant regleras istället i kollektivavtal och du kan tillämpa de regler för löneberäkning som finns i gällande kollektivavtal även om du inte är bunden av det. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och känner mer klarhet i situationen, annars är du är alltid välkommen att kontakta oss igen eller boka tid med vår Juristbyrå. Ifall du är fackligt ansluten kan säkert även dem svara på dina frågor om löneavdrag och andra skyldigheter. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Får jag föräldrapenning om mitt barn är familjehemsplacerat?

2020-08-18 i Försäkringskassan
FRÅGA |Får jag fortfarande föräldrapenning om mitt barn är familjehemsplacerat? Är en SOL placering
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Föräldrapenning betalas ut med syftet att föräldrar ska kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta, söka arbete eller studera. Om ditt barn är familjehemsplacerat uppfyller du inte kravet på att vara hemma och ta hand om ditt barn. Därmed bör du inte heller få föräldrapenning. Jag rekommenderar dig att kontakta Försäkringskassan vid ytterligare frågor om föräldrapenning. Vänligen,

möjligheten att ändra ett beslut när man inte får överklaga längre?

2020-08-13 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag blev först sjuk under början av 2018 och blev sjukskriven för utmattning till 75%. Jag hade dock under hösten redan kommit långt med att återhämta mig och gått ner till 50% sjukskrivning när beskedet om att jag var utförsäkrad kom. Jag är egenföretagare i enskild firma. Då jag inte var redo att börja jobba heltid igen och kunde inte tjäna tillräckligt för att skydda min sgi så nollades min sgi innan årsskiftet 2018-2019 och jag har levt utan inkomst eller sjukpenning sedan dess fram till att jag först nu under våren börjat ta an några få uppdrag. Min sgi är fortfarande på noll och på grund av det har jag inte kunnat söka sjukpenning eller vab ersättning i över 1,5 år. Jag begärde tyvärr inte omprövning inom två månader efter beslutet om utförsäkring då jag blev för utmattad av chocken att bli utförsäkrad och stressen av att försöka jobba mycket mer än jag kunde eller borde. Jag är medveten om vad det innebär. I December 2018 bedömde läkaren att jag var såpass mycket sämre att jag då fick intyg på 100% sjukskrivning. Det har gått mycket långsammare för mig att komma tillbaka än vad det gjorde under mina första månader som sjukskriven. Jag är fortfarande 50% sjukskriven och har först nu under våren 2020 kunnat börja jobba “på riktigt". jag har först nu kunnat hitta krafter för att ens fundera på försäkringskassan igen. Jag undrar om du kan säga någonting om mina möjligheter att överklaga beslutet att utan att utförsäkra mig och att nolla min sgi under oktober 2018?
Binh Tran |Hejsan,Aktuell lagstiftning: socialförsäkringsbalken (SFB) och förvaltningsprocesslagen (FPL).Möjligheten att ändra ett beslut Att försöka ändra ett beslut görs genom en omprövning och sedan en överklagan till förvaltningsrätten. En omprövning innebär att FK gör en prövning av ärendet igen, se 113 kap 7§ SFB. Ett överklagande kan sen göra om omprövningen inte ändrar beslutet. Tidsfristen för överklagande är som sagt två månader, se 113 kap 19-20 §§ SFB. Om ett överklagande inte görs inom denna tidsfrist så har beslutet vunnit så kallat laga kraft och beslutet får därmed inte tas upp till prövning igen. Detta innebär alltså att en domstol får inte ta upp frågan till prövning och överklagandet ska därför avvisas, se 6§ FPL.Detta innebär för dig att det inte finns några chanser att ändra ett beslut från försäkringskassan som gjordes oktober 2018.Möjligheten att få ett nytt beslut - i annan periodVad som omfattas av beslutet är den perioden som var uppe för prövning. Det innebär att andra perioder får prövas hos både försäkringskassan och förvaltningsrätten och ska inte avvisas. Detta gör så att man t.ex kan få ett beslut som rör några månader i 2018 men du kan ändå ansöka om prövning för en annan period. SammanfattningAtt få ett nytt beslut om samma period oktober 2018 är därför inte möjligt. Men detta stoppar dig dock inte från att ansöka om förhöjt SGI för en annan period än den du ansökte om oktober 2018, till exempel från och med den perioden du har börjat jobba.Har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se,Vänligen,