Har studenter rätt till bostadsbidrag?

2019-05-20 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej! Jag är 20 år gammal, studerar På högskola. Jag bor i en bostadsrättslägenhet och har bott i en bostadsrätt i 1år och 8 månader, så bor lite annorlunda jämfört med andra studenter som oftast bor i korridor. Jag har hört att man kan få bostadstillägg som student. Jag har en väldig låg hyra i jämförelse med andra studenter. Hur fixar man bostadstillägg? Finns det krav på att ansöka? Kan vilken student ansöka om det?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din juridiska fundering.Vad är problemet? Rättsfrågan är huruvida du som student har rätt till bostadsbidrag. Denna typ av frågor regleras i Socialförsäkringsbalken (SFB). Försäkringskassan är den myndighet i Sverige som hanterar inkomna ansökningar om bostadsbidrag. Jag kommer i mitt svar utgå från att ditt hushåll enbart består av dig själv samt att du inte har några barn. Bostadstillägg kontra bostadsbidragFörst och främst måste en distinktion göras mellan bostadstillägg och bostadsbidrag. Bostadstillägg är ersättning som en individ kan ha rätt till utöver sin aktivitetsersättning, sjukersättning eller pension för sina boendekostnader (101 kap. 3 § SFB). Bostadsbidrag är däremot ersättning som kan lämnas till barnfamiljer samt hushåll utan barn för boendekostnader (96 kap. 2 § 1 st SFB). Då du i din fråga skriver att du är student har du följaktligen inte rätt till bostadstillägg. Däremot kan du eventuellt ha rätt till bostadsbidrag. Krav för bostadsbidrag För att kunna beviljas bostadsbidrag krävs det att du är folkbokförd på den adress som bostadsrätten ligger på i enlighet med folkbokföringslagen (96 kap. 2 § 2 st SFB). Utöver detta krävs det även att du äger bostadsrätten alternativt är delägare till bostadsrätten som bostadsbidraget ska avse (96 kap. 2 § 2 st SFB). Därefter prövar Försäkringskassan huruvida ett behov för bostadsbidrag finns genom att titta på din bidragsgrundande inkomst (97 kap. 2 § SFB). Notera att det inte enbart är inkomst från inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital som räknas in här. Tillägg till den bidragsgrundande inkomsten ska göras med 15 procent av den sammanlagda förmögenhet som överstiger 100 000 kronor, avrundad nedåt till helt tiotusental kronor (97 kap. 6 § 1 st SFB). Observera att du inte har rätt till retroaktivt bostadsbidrag (96 kap. 14 § SFB). Vad innebär detta för dig? Då jag inte har någon insyn i din ekonomiska situation och inte heller tillräckliga uppgifter om bostadsrätten kan jag följaktligen inte yttra mig om huruvida du skulle kunna beviljas bostadsbidrag. Det enklaste sättet för dig att ta reda på detta är genom att helt enkelt skicka in en ansökan om bostadsbidrag till Försäkringskassan. Ansökan gör du här under punkt 3. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Får jag mindre i bostadstillägg om mitt vuxna barn bor i bostaden?

2019-04-28 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej... Jag undrar om ens 20-åriga barn verkligen kan betraktas som sambo?Har försäkringskassan verkligen rätt att dra av hälften av boendekostnaden för mitt hemmaboende barn?Gör de inte ett lagfel då de betraktar " barn" som sambo till en förälder?MVH
Elin Rideg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är ditt barn över 20 år och varken får förlängt barnbidrag eller studiebidrag, alternativt är självförsörjande får du mindre i bostadstillägg. Bidraget baseras inte endast på bostadskostnaden, ytan och hushållets inkomst, utan även på hur många som bor i hushållet.När man ansöker om bostadstillägg finns det olika blanketter man ska fylla i beroende på om man är sambo, gift, ensamstående etc. Möjligtvis beräknas bostadstillägget på samma vis oavsett om du bor med din son eller om du enbart hade bott med en sambo, varför din hemmaboende son fått den benämningen. Detta är dock endast en spekulation, och mitt råd är därför att du tar kontakt med Försäkringskassan och undersöker om så är fallet eller om bostadstillägget ska beräknas på ett annat vis. Sambor är nämligen, enligt 1 § 1 st. sambolagen (2003:376) "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Du och din son är alltså inte sambor i lagens mening. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Kan man komplettera med uppgifter efter det att man skickat in sin överklagan?

2019-04-14 i Försäkringskassan
FRÅGA |En vän till mig har fått avslag på ansökan om sjukersättning hos Försäkringskassan. Hon tänker överklaga men hennes nya läkare hinner inte skriva ett nytt läkarutlåtande som kan följa med överklagandet.Kan man skicka läkarutlåtandet i efterhand? Räcker det med att skicka en överklagan och sedan komplettera med nya uppgifter?
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer prata lite om den generella processen när man inte är nöjd med ett beslut som fattats av Försäkringskassan och då även svara på din fråga. Jag kommer hantera både Socialförsäkringsbalken (SFB) och Förvaltningslagen (FL).Din kompis ska begära omprövning innan hon överklagar beslutet!Innan hennes avslagsbeslut kan överklagas så ska Försäkringskassan avgöra om de ska göra en helt ny prövning av beslutet själva. Detta är en omprövning. De kommer då utreda din väns ärende på nytt och fatta ett beslut igen.Hur din vän begär omprövning:1. Hon ska begära en omprövning skriftligt hos Försäkringskassan (SFB 113 kap. 7 §). Det finns inget krav på att begäran ska innehålla en underskrift, det går alltså bra att skicka ett e-mail! 2. Begäran ska vanligen komma in till Försäkringskassan inom två månader från den dagen din vän fick beslutet (SFB 113 kap. 19 §). Vilken tid som gäller för din vän står i hennes beslut så utgå från det!3. Eftersom hon behöver mer tid att få sitt läkarintyg, så ska hon skriva detta tydligt i sin begäran (det kallas för att man begär anstånd).Ett exempel på hur hon kan skriva är: "På grund av vårdköer så kan jag inte få mitt läkarintyg inom tidsfristen för min begäran av omprövning. Då jag behöver ytterligare tid för utvecklandet av talan begär jag anstånd med detta till 20XX-XX-XX."Det som är viktigt är att vara tydlig med sin formulering så Försäkringskassan kan bedöma om det är rimligt att ge henne tid att komplettera. Väntetider i vården är ett mycket godtagbart skäl och Försäkringskassan ska ta hänsyn till detta! Din kompis kan överklaga det omprövade beslutet!När omprövningen är avklarad kan din kompis överklaga det beslutet om det är negativt för henne. Hur din vän överklagar:1. Beslutet överklagas hos Förvaltningsrätten (SFB 113 kap. 10 §). Det ska vara skriftligt och skickas till Försäkringskassan (FL 43 §). Notera alltså att hon fortfarande ska skicka sitt överklagande till Försäkringskassan.2. Det står i beslutet inom vilken tid din vän måste skicka in sitt överklagande. 3. Om hon fortfarande behöver tid för att komplettera med sitt läkarintyg, så ska hon skriva detta direkt i överklagandet! Hon kan ta hjälp av mitt exempel på hur hon ska skriva även i överklagandet. Sammanfattning:För att knyta ihop all information så kan jag säga att din vän borde få möjlighet att komplettera med sitt läkarintyg även efter det att hon har skickat in överklagandet eftersom hon har en bra anledning. Det är ju inte inom hennes kontroll att hennes läkare inte har tid! Se bara till att detta framgår tydligt i hennes brev till Försäkringskassan (alltså när hon begär omprövning och om hon senare överklagar)!Det är ganska snårigt med detta, men jag hoppas att jag har lagt fram det tydligt och att din vän får hjälp av detta! Har ni fler frågor så är det bara till att skicka in dem! Med vänliga hälsningar,

Försäkringskassan har tagit ett felaktigt beslut. Kan det överklagas och i så fall hur?

2019-03-10 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej. Jag hyr ut halva mitt hus till en kvinna med sjukpension. Vi har skrivit hyreskontrakt med en överenskommen hyra på 5500kr. Försäkringskassan menar nu att vi är sambor då hon är inneboende. FK har använt taxeringsuppgifter o jag vet inte vad o kommit fram till att min hyresgäst har rätt till 2600kr i hyrestilägg . Vi har varsitt sovrum tv-rum och delar inte hushåll. Hur ska jag göra? Frusterad hyresvärd.mvh
Joel Herrault |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att kvinnan du hyr ut till mottar bostadsbidrag, som nu har halverats på grund av att det anses att ni är sambor och därmed ska dela på boendekostnaderna.För att man ska utgöra sambor i lagens mening ska man uppfylla de förutsättningar som framgår 1 § sambolagen. Där framgår att det med sambor avses "två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll."Detta innebär att ni ju, utifrån din beskrivning, faktiskt inte är sambor. Därmed verkar det alltså som att beslutet är helt felaktigt.För att ni ska kunna få detta ändrat bör hon överklaga det. På försäkringskassans hemsida finns en förklaring till hur ett överklagande görs. Att överklaga innebär i det här fallet att hon begär att beslutet ändras på grund av att det är felaktigt. Det kan då hända att hon ska lägga fram något som bevisar att ni inte är sambor. Eftersom det inte ska vara omöjligt att ha en inneboende kvinna utan att man anses vara sambor ska det absolut inte vara oöverkomligt att få detta beslut ändrat. Tvärtom borde det vara enkelt, när ärendet väl tagits upp.Var dock medveten om att ett överklagande ska ha kommit in till försäkringskassan tre veckor efter att hon fick beslutet (se 44 § förvaltningslagen). Om detta inte uppfylls får man istället begära resning.Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Försäkringskassan fattar inte beslut

2019-04-30 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag meddelade FK sänkt inkomst , bifogade adekvat handling och begärde att bostadstillägget för pensionärer skulle höjas med samma summa som den utgående sjukförsäkringen sänkts (1030:-) Det var i augusti 2018. Ännu har inget beslut fattats. Jag har mejlat och besökt servicekontor men får bara bortförklaringar om " lång handläggningstid ") Har anmält till JO som inte tar upp ärendet.Hur gör man ??Det finns inget beslut att överklaga , ingen att klaga på -ingen handläggare !!
Ida Johanna Köpman | Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I ditt fall är förvaltningslagen tillämplig eftersom det rör sig om en förvaltningsmyndighets handläggning av ett ärende. Detta framgår av 1 § första stycket förvaltningslagen (FL).Krav på snabb handläggningEtt ärende hos en förvaltningsmyndighet ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts enligt 9 § första stycket FL. Skriftlig begäran om att ärendet ska avgörasDen 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag ikraft. I den nya lagen infördes bland annat ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning, s.k dröjsmålstalan.Det här innebär att en enskild part, som inlett ett ärende, skriftligen har rätt att begära att myndigheten ska avgöra ärendet om det inte har avgjorts i första instans senast inom sex månader. Vid en sådan begäran måste myndigheten inom fyra veckor från den dag begäran kom in antigen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. Detta framgår av 12 § första stycket FL.Om myndigheten beslutar att avslå begäran om att ärendet ska avgöras kan det överklagas till domstol enligt 12 § andra stycket FL. Begäran om att myndigheten ska avgöra ärendet kan dock endast ske en gång under ärendets handläggning enligt 12 § tredje stycket FL.Du anger att du kontaktade Försäkringskassan i augusti 2018 med en begäran om höjning av ditt bostadstillägg. Du har därför själv inlett ärendet och det har gått mer än sex månader sedan din begäran och ärendet har fortfarande inte avgjorts av Försäkringskassan. Det innebär att du skriftligen har rätt att begära att Försäkringskassan ska avgöra ditt ärende.SammanfattningFör att påskynda handläggningen rekommenderar jag dig att skicka in en skriftlig begäran om att Försäkringskassan ska avgöra ditt ärende. Det är dock viktigt att komma ihåg att man bara kan begära att ärendet avgörs en gång under ärendets handläggning.Om Försäkringskassan skulle avslå din begäran har du rätt att överklaga det till domstol och Försäkringskassan måste då kunna förklara varför ärendet dröjt så pass länge. Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att ställa en ny fråga om du har ytterligare funderingar.Med vänlig hälsning,

Får försäkringskassan använda felaktiga uppgifter?

2019-04-27 i Försäkringskassan
FRÅGA |Jag undrar om det är tillåtet att en handläggare på försäkringskassan använder osan information som underlag till ett beslut om sjukpenning på normalnivå. Jag har påpekat att informationen är felaktig en gång tidigare men han fortsätter at använda den delaktiga informationen.
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Försäkringskassan får aldrig använda felaktiga uppgifter vid utbetalning av sjukpenning. De uppgifter som används är bland annat uppgifter från andra myndigheter, såsom Skatteverket och ArbetsförmedlingenHur ska jag agera om jag anser att mina uppgifter är felaktiga?Enligt Försäkringskassan har du rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade. Om du anser att vissa uppgifter är felaktiga måste du styrka att dina nya uppgifter är korrekta. Du måste kanske då visa upp exempelvis lönespecifikationer för att få dina inkomstuppgifter ändrade. Kontaktuppgifter till försäkringskassan hittar du här!Hoppas du fått lite hjälp på vägen till att få dina uppgifter ändrade!Vänligen,

Har man rätt till bostadstillägg om man har pengar på banken?

2019-03-31 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej.Jag undrar över om man har rätt till bostadstillägg om man har pengar på banken? Hur mycket pengar kan man ha och ändå ha rätt till bostadstillägg? Hur räknar Försäkringskassan?Mvh
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen fastställd gräns för när du har rätt till bostadstillägg eller inte utan det beror på flera olika faktorer. Har du mycket pengar på banken kommer det dock att påverka hur mycket du har möjlighet att få i bostadstillägg. Du kan läsa mer om detta på försäkringskassans hemsida under rubriken "kan jag få bostadstillägg även om jag har pengar på banken eller andra tillgångar?", se här. Om du är ensamstående och har en förmögenhet som är högre än 100 000 kr, eller är makar och sambor och har en förmögenhet som överstiger 200 000 kr är detta något som Försäkringskassan brukar ta hänsyn till i sin bedömning. Svar: Det finns alltså ingen absolut gräns för när du har rätt till bostadstillägg eller inte. Om du har pengar på banken är detta en faktor som kan påverka ditt bostadstillägg, vanligtvis brukar Försäkringskassan ta hänsyn till belopp som överstiger 100 000 kr för ensamstående och 200 000 kr för makar eller sambor. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Sjukskriva sig på grund av ME/CFS

2019-03-03 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej,kan man sjukskriva sig för trötthet som hör i hop med symtom för kronisk trötthetssyndrom, ME/CFS?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall man har rätt till sjukpenning på grund av kronisk trötthetssyndrom (ME/CFS) och dess symtom.Prövningen av sjukpenningDet är den som ansöker om sjukpenning som ska visa att förutsättningarna för det är uppfyllda. Det görs bl.a. läkarintyg som styrker att arbetsförmågan är nedsatt. Själva diagnosen är inte avgörande, utan hur den påverkar arbetsförmågan. Sjukdomen behöver nämligen medföra att man får en nedsatt arbetsförmåga. (27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Därmed behöver trötthetssyndromet vara orsaken till att man får en nedsatt arbetsförmåga för att få rätt till sjukpenning.Försäkringskassan prövar frågor om sjukpenning.Kronisk trötthetssyndrom och sjukpenningMan har inte automatisk rätt till sjukpenning för att man har ME/CFS. Som tidigare skrivet är det inte diagnosen i sig som ger rätt till sjukpenning, utan dess inverkan på arbetsförmågan. Exempelvis har en man fått sjukpenning med anledning av att han hade ME/CFS. Hans arbetsförmåga var helt nedsatt på grund av sjukdomsbesvären. (Kammarrätten i Stockholm, Mål nr. 782-18). Det blir däremot en individuell bedömning och en persons rätt till sjukpenning avgörs efter den personens sjukdomsbild. Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.Med vänlig hälsning