Har jag sämre chanser att få sjukersättning beviljad om jag blivit arbetslös efter ansökan?

2021-03-02 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej. Jag ansökte om sjukersättning på 50% 30/1-20.Efter att efter 4 månader fick besked av min dåvarande handläggare, som skulle göra det, att hon inte hade tid. Jag har fått avslag från FK. Min nya handläggare upptäckte, tyvärr för sent, att handläggare ang. sjukersättning inte tagit med all dokumentation, utlåtande från den medicinska rådgivare som ansåg att jag inte kommer att kunna arbeta mer än jag gör.Eller gjorde eftersom jag vid 62 års ålder blivit uppsagd p.g.a arbetsbrist. Får avgångsvederlag till 30/4-21 och är inskriven på Arbetsförmedlingen. Min ansökan ligger hos Förvaltningsrätten vilket den gjort sen 22/9-20. Och nu undrar jag om mina chanser att få ansökan beviljad blivit sämre av att vara arbetslös? Och jag tänkte skicka in en ansökan om förtur, vilket jag har fått reda på att jag kan göra, och vill veta hur jag bäst får till den? Vad ska jag trycka på? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Relevant lagar för din fråga är följande:

-Socialförsäkringsbalken (SFB)

-Lagen om förtursförklaring i domstol (LOF)

Jag kommer nu att dela in mitt svar under två olika rubriker för att besvara dina två frågor.

Försämras dina chanser att få sjukersättning av att du är arbetslös?

Det viktiga för din fråga är inte huruvida du har ett arbete nu eller inte, utan hur din situation såg ut när ditt försäkringsfall inträffade. Med det menas tidpunkten då din arbetsoförmåga ansågs nå den grad och varaktighet som behöves för rätten till ersättning, alltså vid den tidpunkt du ansågs uppfylla kraven för sjukersättning. När jag längre fram i svaret skriver om tidpunkten för försäkringsfallet så syftar jag på den tidpunkten.

För att ha rätt till en sjukersättning behöver du vara försäkrad och ha en långvarig arbetsoförmåga (33:2 SFB), jag kommer här under att gå igenom vad som krävs för att du ska räknas som försäkrad.

Om du vid tidpunkten vid ditt försäkringsfall arbetade i Sverige (6:2 SFB) var du försäkrad för sjukersättning (6:6 p.5) från och med första dagen av anställningstiden, om du till exempel drev eget företag var du försäkrad från och med den första dagen du påbörjade ditt arbete (6:8 SFB). Om du utöver det hade en fastställd pensionsgrundande inkomst för minst ett år av de fem åren som löpte innan ditt försäkringsfall inträffade (33:2-3 SFB) uppfyllde du kraven för att räknas som försäkrad för en inkomstrelaterad sjukersättning.

Det viktiga är således att kraven uppfylldes vid tidpunkten för ditt försäkringsfall, inte i dagsläget. Om du uppfyllde kraven då men har blivit arbetslös nu påverkar det inte dina chanser till en godkänd sjukersättning, utan bedömningen skall göras mot huruvida du var försäkrad vid tidpunkten för ditt försäkringsfall.

En pensionsgrundande inkomst är något som beräknas av skatteverket baserat på de inkomster du som försäkrad har och som är pensionsgrundande (59:2 SFB). Inkomster du får av en anställning eller om du får ut en inkomst av att till exempel driva eget är pensionsgrundande inkomster (59:3 SFB), dina pensionsgrundande inkomster räknas sedan samman till en summa, du får dock inte räkna med pensionsgrundande inkomster som överstiger 7,5 prisbasbelopp (59:4 SFB). En pensionsgrundande inkomst fastställs för dig varje år som du har varit försäkrad och haft inkomster som överstiger 42,3% av prisbasbeloppet (59:5 SFB), vilket år 2021 motsvarar cirka 20 134 kronor per år.

Det innebär att om du vid tidpunkten för försäkringsfallet arbetade i Sverige och hade en inkomst av ditt arbete där du hade en årsinkomst som översteg minst (cirka, prisbasbeloppet ändras varje år) 20 134 kronor under minst ett år av de fem åren som löpte innan försäkringsfallet så var du försäkrad för en inkomstrelaterad sjukersättning.

Om du till exempel inte arbetade vid tidpunkten för försäkringsfallet finns det några regler som gör att du ändå kan vara försäkrad:

-Om du skyddade din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) genom att till exempel studera med studiemedel eller genom att vara anmäld till arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande (6:10 SFB).

-Om du slutar arbeta finns det en efterskyddstid då försäkringen fortfarande gäller, för inkomstrelaterad sjukersättning är den tiden ett år efter att du slutat arbeta (6:8 SFB).

-Om du ges sjukersättning när försäkringen ska upphöra att gälla är du sedan berättigad att behålla sjukersättningen så länge du i övrigt uppfyller kraven för sjukersättning (6:9 SFB).

Här kommer en kortare sammanfattning av vad som krävs för att du ska räknas som försäkrad vid tidpunkten för ditt försäkringsfall:

-Du behöver ha arbetat i Sverige vid tidpunkten

-Du behöver ha haft en pensionsgrundande inkomst om minst cirka 20 134 kronor per år, under minst ett av de fem senaste åren innan tidpunkten för ditt försäkringsfall.

-En pensionsgrundande inkomst är kortfattat din årsinkomst från ditt arbete

-Det viktiga är att du uppfyllde kraven vid tidpunkten då din arbetsoförmåga nådde den varaktighet och grad som krävdes för att du skulle anses uppfylla de medicinska kraven för sjukersättning = tidpunkten för ditt försäkringsfall

Svar: Således försämras inte dina chanser till att få en sjukersättning godkänd av att du efter tidpunkten för försäkringsfallet har blivit arbetslös.

Vad ska jag trycka på i en ansökan om förtur?

En ansökan om förtursförklaring i domstol kan bli beviljad av domstolen om hanteringen av ditt ärende eller mål oskäligen har fördröjts (1§ LOF). Trots att du verkar ha koll på hur du ska göra en ansökan börjar jag ändå med att berätta hur ansökan skall göras, ifall det är så att du inte vet hur du går tillväga. För att ansöka om detta ska du skriva en skriftlig ansökan som du skickar in till den förvaltningsdomstol som handlägger ditt ärende/mål. I din ansökan bör du ge en god motivering till varför ditt mål bör ges förtur. En ansökan om förtur skall behandlas skyndsamt vilket innebär att du kan förvänta dig ett snabbt svar på din ansökan (2 § 3st LOF).

Jag kommer nu att gå igenom vilka kriterier som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om förturen skall godkännas eller avslås (1 § 2 st LOF):

-Hur komplicerat ditt mål/ärende är

-Hur du har agerat under handläggningen av ditt mål/ärende

-Hur försäkringskassan och domstolen har handlagt målet/ärendet

-Vad det betyder för dig att få förtur

Nu kommer jag att djupare förklara vad dessa kriterier innebär med hjälp av underrubriker som jag döper till samma sak:

Hur komplicerat ditt mål/ärende är

Desto mer komplicerat ditt mål/ärende är desto längre handläggningstid kan anses som skälig. Det innebär att du bör trycka på att ditt mål/ärende är ett okomplicerat ärende/mål som därav bör kunna handläggas inom en kortare handläggningstid. Du bör då även förklara varför ditt mål/ärende enligt dig är ett okomplicerat mål/ärende.

Hur du har agerat under handläggningstiden av ditt mål/ärende

Om du själv har varit sen med att skicka in handlingar till försäkringskassan eller domstolen så innebär det att det är okej med en längre handläggningstid för ditt mål/ärende. Om du istället har lämnat in alla handlingar i tid utan några problem så att försäkringskassan och domstolen har givits de allra bästa förutsättningarna för att snabbt kunna handlägga ditt mål/ärende så bör du trycka på det, för det är till din fördel i denna fråga.

Hur försäkringskassan och domstolen har handlagt målet/ärendet

Här skulle jag rekommendera dig att trycka på att din första handläggare inte hade tid med ditt ärende och att den andra handläggaren upptäckte (försent) att den första inte hade tagit med all dokumentation i ditt ärende. Förklara vilka olägenheter det har givit dig och att det eventuellt finns en möjlighet att ärendet hade kunnat givits ett positivt besked redan av första handläggaren om hen haft tid och tagit med all dokumentation i ditt ärende. Ta helt enkelt upp allt som du upplevt att försäkringskassan har gjort som enligt din upplevelse har varit ineffektivt samt även vad domstolen eventuellt har gjort som har upplevt som mindre effektivt.

Vad det betyder för dig att få förtur

Här måste du förklara vad det skulle betyda för dig att få förtur i ditt mål/ärende. I din fråga har du inte angivit något om den saken varav det är svårt för mig att säga vad du bör trycka på här. Några exempel kan dock vara om du till exempel upplever att din ekonomi blir belastad av att du inte har ett besked kring din eventuella sjukersättning, eller om du upplever en inre stress av att behöva vänta på ett besked eller om eventuella andra försäkringar inte kan handläggas förens du fått ett slutgiltigt besked kring sjukersättningen, så kan du trycka på det.

Tänk på att allt du skall skriva givetvis skall vara sant, du ska således inte trycka på något om det inte är sant i just ditt fall utan detta är enbart exempel, tips och råd som du kan anamma om dem faktiskt stämmer för dig.

I övrigt är det viktigt för dig att veta att du inte kan överklaga ett nekande av förtur, utan det besked du får angående förut är det slutgiltiga (2 § LOF).

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, om inte annat så hoppas jag på att kunna reda ut dina eventuella frågetecken på ditt uppföljande samtal som du har betalat för. Jag kommer att ringa dig onsdag den 3/3 cirka klockan 15:30, om tiden inte passar eller om du har några andra funderingar är du varmt välkommen att mejla mig på elin.englund@lawline.se för ändamålet.

Med vänliga hälsningar,

Elin Englund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (96614)