Vad kan man göra om Försäkringskassan gjort fel?

2021-02-18 i Försäkringskassan
FRÅGA
Om Försäkringskassan inte följer de lagar och domslut de är skyldiga att följa, vad kan man göra då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om Försäkringskassan agerar på ett sätt som inte är förenligt med lagen eller om du är missnöjd med ett beslut, finns det olika sätt du kan angripa problemet. Försäkringskassan kan ändra beslutet och du kan även begära omprövning eller göra en överklagan. Det kan även bli aktuellt med skadeståndsanspråk, du kan alltså kräva kompensation om Försäkringskassan har orsakat skada genom fel eller försumlighet vid myndighetsutövningen.

Ändring, omprövning och överklagande av beslut

Reglerna om ändring, omprövning och överklagande av beslut från Försäkringskassan finns i socialförsäkringsbalken (SFB). I enlighet med 113 kap. 3 § 3 p. SFB ska Försäkringskassan ändra ett beslut som har fattats av myndigheten och som inte har prövats av domstol, om beslutet har blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning eller annan liknande orsak. Beslut kan även omprövas om den enskilde som beslutet angår, skriftligen begär en omprövning enligt 113 kap. 7 § SFB. Beslutet kan även överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om det tidigare har omprövats av myndigheten (113 kap. 10 § SFB).

Tidsfrister

Det finns olika tidsfrister att beakta för när ändring, omprövning och överklagande kan aktualiseras. Ändring får inte tas upp av Försäkringskassan senare än två år efter den dagen då beslutet meddelades. Det finns däremot två undantag till tidsfristen om två år som innebär att ändring får ske om det först efter tvåårsperioden kommit fram att beslutet har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller om det finns andra särskilda skäl.

Vid omprövning och överklagande, ska begäran skickas in inom två månader från det att du tagit del av beslutet. I fall om överklagande, gäller en tidsfrist om två månader från dagen då ett beslut om omprövning lämnats. Om det skulle vara så att Försäkringskassan missat att i samband med beslutet skicka med en besvärshänvisning, alltså hänvisning till hur du omprövar, överklagar och vilka tidsfrister du måste förhålla dig till, så kan du sannolikt överklaga beslutet trots att tidsfristen gått ut.

Skadestånd

Om du har väntat länge på ett beslut eller om Försäkringskassan har orsakat en skada genom fel eller försumlighet vid myndighetsutövningen, är det möjligt att rikta skadeståndsanspråk mot myndigheten. I 3 kap. 2 § skadeståndslagen framgår det att staten eller en kommun ska ersätta skada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar.

Sammanfattning

Om Försäkringskassan gör fel finns det, som förklarat ovan, olika saker du kan göra för att angripa problemet. Det här är en väldigt allmän förklaring eftersom varje enskilt fall har olika omständigheter som ska tas i åtanke. På Försäkringskassans hemsida kan du läsa vidare om hur du kan gå tillväga om du inte är nöjd med ett beslut.

Om du har ytterligare frågor, tveka inte att höra av dig igen!

Vänligen,

Nathalie Chahine
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (96356)