Vad blir konsekvenserna av att uppge fel folkbokföringsadress samt ansöka om bostadstillägg med felaktiga uppgifter?

2021-02-13 i Försäkringskassan
FRÅGA
HejMin mor fyller 65 år och kommer söka bostadstillägg. Problemet är ett av mina syskon som bor hemma hos henne, vägrar betala hyra och min mor vill ej slänga ut henne (syskonet blir 31 i år). Mor frågade om syskonet kan ha min adress hos mig för att få bostadstillägget, men som jag mig starkt obekväm över och sa nej. Vad blir konsekvenserna för denna handling? Mycket tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att vara folkbordförd på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrott, jag kommer därför börja med att utreda denna fråga. Att i lämna oriktiga uppgifter vid ansökan om bostadstillägg kan i sin tur utgöra ett bidragsbrott, varav jag kommer utreda denna fråga därefter.

Att folkbokföra sig på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrott

I folkbokföringslagen anges att en person ska anses folkbokförd där hen anses bosatt. Med "bosatt" menas där person regelmässigt tillbringar sin dygnsvila (6 § och 7 § folkbokföringslagen).

Att uppsåtligen folkbokföra sig på fel adress kan utgöra ett folkbokföringsbrott under förutsättning att denna åtgärd "innebär fara för bevishänseende". Detta innebär att faran ska vara konkret, det vill säga att "den oriktiga uppgiften sannolikt inte skulle upptäckas vid den normala rutinmässiga kontroll som folkbokföringsverksamheten vidtar" (42 § folkbokföringslagen och prop. 2017/18:145 s. 134).

Folkbokföringsbrott av normalgraden medför böter eller fängelse i högst sex månader. Anses brottet vara av ringa grad ska man inte dömas till ansvar. I förarbete till lagen anges dock att utrymmet för denna gradering bör vara mycket litet. Brottet kan även anses grovt om brottet utövats systematisk, i större omfattning eller annars anses som grovt (42 § folkbokföringslagen och prop. 2017/18:145 s. 135).

Eftersom fängelse är en del av straffskalan för folkbokföringsbrott, så kan även andra dömas för medverkan, medhjälp eller anstiftan till folkbokföringsbrott (23 kap. 4 § brottsbalken).

Notera dock att man kan få folkbokföra sig på annan adress än den man är bosatt på under förutsättning att man har rätt till skyddad folkbokföringsadress (16 § folkbokföringslagen).

Att uppge fel omständigheter vid ansökan av bidrag kan utgöra ett bidragsbrott

I bidragsbrottslagen anges att lagen blir tillämplig på bidrag från bland annat Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten, vilket jag antar är någon av den myndighet din mor vill söka bostadstillägg från (1 § bidragsbrottslagen).

Att uppge felaktiga omständigheter vid ansökan om bostadstillägg kan utgöra bidragsbrott under förutsättning att åtgärden orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller stöd felaktigt betalas ut eller tillgodoräknas eller betalas ut eller tillgodoräknas med ett för högt belopp. Denna fara ska på samma sätt som vid folkbokföringsbrott vara konkret (2 § bidragsbrottslagen).

Bidragsbrott av normalgraden medför fängelse i högst två år och om brottet anses vara av ringa grad, till böter eller fängelse i högst sex månader. Anses brottet vara av grövre grad är påföljden fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Eftersom fängelse är en del av straffskalan, kan även andra dömas för medverkan, medhjälp eller anstiftan till bidragsbrottet (2 § och 3 § bidragsbrottslagen och 23 kap. 4 § brottsbalken).

Sammanfattning

Om ditt syskon medvetet folkbokför sig på din adress, det vill säga en adress hon inte är bosatt på, är det stor sannolikhet att hon gör sig skyldig till folkbokföringsbrott och riskera böter alternativt fängelse.

Om din mor söker bostadstillägg och felaktigt anger exempelvis att ditt syskon inte är bosatt hos henne eller inte räknar in hennes inkomst, är det stor sannolikhet att din mor gör sig skyldig till bidragsbrott och riskerar böter alternativt fängelse.

Eftersom fängelse är en del av straffskalan för både folkbokföringsbrott och bidragsbrott, så kan även du riskera att dömas till ansvar om du är inblandad i brotten.

Jag hoppas du fått svar på din fråga! Om du fortfarande tycker något är oklart rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra kunniga jurister.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (221)
2021-09-30 Bostadsbidrag om man är gift men särbo?
2021-09-29 Kan ägande av andel i bostadsrätt påverka bostadsbidraget
2021-09-20 Vad krävs för att man ska ha rätt till en studietids-SGI?
2021-08-24 Skydda SGI vid arbetslöshet och graviditet

Alla besvarade frågor (96470)