Hur påverkas sjukersättning och bostadstillägg av att jag gifter mig?

Jag vill gifta mig med min kille som bor på en annan ort. Jag har förtidspension och bostadstillägg. Vi har varsin bostad och inte delad ekonomi. Får jag behålla min pension och mitt bostadstillägg? Bör jag tänka på något annat ang min ekonomi som skulle kunna påverkas negativt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Sammanfattat svar:

Jag vill börja med att gratulera till det stundande bröllopet, jag önskar er all lycka!

Om ni fortsätter leva som särbos när ni är gifta så bör inte ditt bostadstillägg förändras, dock är det viktigt att du anger till försäkringskassan att ni inte bor tillsammans trots att ni är gifta.

Din sjukersättning (som förtidspension numera kallas för) kommer inte heller att förändras baserat på att du gifter dig nu.

I övrigt så har jag gjort en lista längre ned i mitt svar med tips angående din ekonomi vid ett giftermål.

Lagar jag har använt som grund för mitt svar:

Regler om sjukersättning hittar du i socialförsäkringsbalkens 32 kap -37 kap.

Regler om bostadstillägg hittar du i Lag om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

Regler om äktenskap hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB).

Regler kring arv och testamente hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Påverkas ditt bostadstillägg av att du gifter dig:

Om du och din kille fortsätter att leva i varsin bostad som särbos så säger huvudregeln att du ska likställas med en ogift person om inte särskilda skäl talar emot detta (5§ lagen om bostadstillägg). Därmed så bör ditt bostadstillägg inte påverkas av att ni gifter er, så länge ni inte då blir sambos. Därav är det av stor vikt att du gör det tydligt för försäkringskassan att ni lever i varsin bostad (så länge det är så) om ni gifter er.

Påverkas din sjukersättning av att du gifter dig:

Tidigare fanns det regler som tog hänsyn till huruvida personer med sjukersättning var gifta eller ogifta, detta ändrades dock och från och med år 2003 så tas ingen hänsyn till huruvida personen är gift eller ej.

Därav är mitt svar beroende av om du påbörjade din förtidspension/sjukersättning före 2003 eller efter 2003. Om du gick i förtidspension före 2003 så gäller nämligen reglerna där försäkringskassan tar hänsyn till huruvida du är gift eller ej.

Det innebär att om du gick i förtidspension innan 1 januari 2003 och var ogift då så påverkas inte din sjukersättning av att du gifter dig nu. För det civilstånd du hade då läggs till grund för din sjukersättning (prop. 200/01:96 s.2).

Om du gick i förtidspension efter 1 januari 2003 så spelar ditt civilstånd ingen roll alls för nivån på din sjukersättning.

Övriga tips kring ekonomi vid giftermål:

Bidrag

-Om du har andra bidrag av något slag så bör du kolla upp om dessa påverkas av att du gifter dig

Makars försörjningsplikt

-Som gift så har ni försörjningsplikt för varandra (6 kap. 1-2§§ ÄktB). Det innebär att makarna ska bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter egen förmåga. Dessa regler finns för att lagstiftaren vill att de båda makarna ska leva på en likställd ekonomisk standard.

Därmed får den make som tjänar mest bidra med en större del till de gemensamma och personliga utgifterna för båda makarna, om den andre makens ekonomi inte räcker till. Det gäller inte bara utgifter för ett gemensamt boende om man har det, utan även utgifter för personliga behov så som till exempel kläder.

Det som makarna ska tillgodose genom försörjningsplikten är de grundläggande gemensamma och personliga behoven, det kan inte röra sig om vilka utsvävande utgifter som helst.

I första hand ska dock båda makarna ansvara för sina egna personliga behov i den utsträckning det är ekonomiskt möjligt.

Om en make försummar sin underhållsskyldighet så kan en domstol ålägga den att betala underhållsbidrag till den andre maken (6 kap. 5§ ÄktB). Det går dock inte att grunda sin talan på underhåll längre tillbaka i tiden än tre år (6 kap. 9§ ÄktB).

Skilsmässa och Äktenskapsförord

-Om ni skulle skilja er så kommer alla era tillgångar att delas lika enligt huvudregeln (11 kap. 3§ ÄktB), om ni inte har skrivit ett äktenskapsförord där ni har angett att vissa eller alla era tillgångar ska vara enskild egendom (7 kap. 3§ ÄktB). Om någon av er har tillgångar ifrån ett arv kan även dessa vara enskild egendom, ifall den som testamenterade bort tillgångarna angav i testamentet att de skulle vara enskild egendom.

Om ni har varit gifta i mindre än fem år vid en skilsmässa så kommer även en viss jämkning ske vid en bodelning, den kallas för giftorättstrappan och då kommer ni inte att dela lika på alla tillgångar, även om äktenskapsförord saknas (12 kap. 1§ ÄktB). Däremot så räknas även år som sambos in i dessa fem år, om ni har levt som sambos innan äktenskapet.

Därav kan det vara bra att fundera på om du vill att ni vid en eventuell skilsmässa ska dela lika på de tillgångar som finns eller om du vill skriva ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord kan du välja att ange att antingen alla dina tillgångar eller vissa som till exempel betyder extra mycket för dig, ska bli enskild egendom. Då kommer de angivna tillgångarna inte att ingå vid en bodelning om ni skiljer er.

Arv mellan makar

-Som gifta så ärver ni varandra om någon av er går bort, om detta inte är ert önskemål så behöver ni skriva ett testamente för att ändra på detta (3kap. 1§ ÄB). Om någon av er har barn som inte är gemensamma så har dock dessa rätt att få ut sitt arv direkt även om ni är gifta (3 kap. 1§ ÄB).

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Om du skulle behöva hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord eller testamente så har vi en avtalstjänst, som du hittar här.

Med vänlig hälsning

Elin EnglundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Försäkringskassan? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo