Vilka regler gäller för Försäkringskassan i ärendehandläggningen?

2020-06-30 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej !Jag har lite frågor gällande f-kassan ! Vad har dom för regler ? Sina egna ? Får dom lov att överse bevis ? Strunta i dom alltså ? Jag har bevis för att AF ( arbetsförmedlingen ) har gjort ett fel gällande min anställningsgrad och arbetssökande grad . Nu säger f-kassan att det inte påverkar beslutet utan håller fast vid att min anställningsgrad ska vara halvtid. Jag har en fast anställning på 100%, har alltid jobbat 100 % och mer därtill. Blev skadad , kan inte återgå till mitt nuvarande jobb. Varit sjukskriven i många år. AF gör ett fel vid en praktik jag hade 2016-2017. F-kassan skriver ner mig till halvtid.AF har nu ringt f-kassan och sagt att det är dom som gjort ett fel och även skickar in ett skriftligt intyg som säger att det är dom som gjort ett fel. Ändå ändrar inte F-kassan beslutet utan säger att det inte påverkar ????????? Får dom lov att göra så här ??? Detta kan väl inte vara lagligt möjligt ???? För då är det ju inte bara vår socialförsäkrings trygghet som har kraschat utan då har vårt rättssystem också allvarliga brister ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka regler Försäkringskassan har att följa i sin verksamhet, då särskilt ansökan om en förmån. Nedan ska jag kort redogöra för de viktigaste reglerna de har att följa och även ge förslag på hur du kan gå vidare med ärendet i ditt fall.

Försäkringskassans utredningsansvar
Försäkringskassan är den myndighet som administrerar sjukförsäkringen, alltså de beslutar om och betalar ut en stor de l av de förmåner som ingår i socialförsäkringen (ex sjukersättning, sjukpenning etc.). När försäkringskassan handlägger sina ärenden har de ett utredningsansvar vilket regleras i 110 kap 13 § Socialförsäkringsbalken (hädanefter förkortad SFB).

Utredningsansvaret innebär att Försäkringskassan ska se till att ärenden blir utredda i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Detta innebär att de ska leda utredningen och se till att det material som behövs för ärendets avgörande kommer in. De ska alltså se till att ärendet blir ordentligt utrett, för att de sedan ska kunna fatta ett materiellt riktigt beslut.

Ändring av beslut
Enligt 113 kap 3 § SFB ska Försäkringskassan ändra ett beslut de fattat och som inte har prövats av domstol om beslutet:
1. På grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet.
2. Har blivit oriktigt på grund av att det fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag.
3. Har blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning elelr annan liknande orsak.

Ändring ska göras självmant av Försäkringskassan om fel av angivna slag uppmärksammas, dvs utan att omprövning eller ändring har begärts. Det ska dock tilläggas att fel av ringa betydelse inte behöver ändras.

Omprövning av beslutet
Det finns även möjlighet att begära omprövning av ett beslut enligt 113 kap 7 § SFB om det skriftligen begärs av enskild som beslutet angår. Det är då Försäkringskassan som omprövar sitt beslut.

Överklagan av beslut
Försäkringskassans beslut får enligt 113 kap 10 § SFB överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Det ska tilläggas att man först får begära omprövning innan man kan överklaga beslutet.

Vad kan du göra?
I första hand skulle jag rekommendera dig att begära ändring av beslutet, att få det omprövat eller i sista hand överklagat (med reservation för att det inte riktigt framgår av din fråga om du har gjort något av detta redan). Information om detta finns på försäkringskassans hemsida här:
https://www.forsakringskassan.se/omfk/dina_rattigheter_och_skyldigheter/om_du_inte_ar_nojd

I övrigt finns det även möjlighet att göra en JO-anmälan om du anser att myndigheten har agerat felaktigt. Länk till anmälan finns här:
https://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/

Det finns även möjlighet att begära skadestånd från Försäkringskassan. Om du anser att Försäkringskassan orsakat dig skada finns det möjlighet att begära skadestånd hos Försäkringskassan. Information om detta finns här:
https://www.forsakringskassan.se/omfk/dina_rattigheter_och_skyldigheter/om_du_inte_ar_nojd

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Mvh,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?