Fråga om arbetsgivare har rätt att begära kopia av intyg vid VAB

2017-12-12 i Försäkringskassan
FRÅGA |Har en arbetsgivare rätt att begära kopia på mitt intyg från läkare,som är avsett för Försökringskassan, när det gäller VAB för barn 12-16 år?Gärna svar via mail!Med vänlig hälsning!
Emelie Ström |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Svar nej, din arbetsgivare har inte någon rätt att kräva ett intyg från försäkringskassan när det kommer till vård av sjukt barn. Däremot har du en skyldighet att från och med den åttonde dagen av barnets sjufrånvaro, visa upp ett intyg från läkare eller sjuksköterska för Försäkringskassan (se här) Men den rättigheten är alltså enbart riktad mot Försäkringskassan och INTE till din arbetsgivare. Eftersom att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att ersätta dig för din frånvaro så har denne inte heller någon rätt att begära intyg från dig. Arbetsgivaren har enbart rätt att begära läkarintyg när du själv är sjuk, inte när ditt barn är sjukt. Det kan dock finnas bestämmelser i vissa kollektivavtal om att anställda ska visa utdrag från Försäkringskassan över hur många dagar som tagits ut med föräldrapenning. Detta för att ha rätt till föräldralän. Men i annat fall får inte arbetsgivaren begära ut utdrag direkt från försäkringskassan.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Återkrav av sjukpenning när felbetalning inte skett

2017-12-07 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej! Jag undrar om Försäkringskassan kan med stöd av lagen kräva återbetalning av sjukpenning retroaktivt efter man anmält sig frisk? Om sjukpenningen beviljades under ca 6 månader och utan krångel. Inga felbetalningar, inga fel annars...
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en allmän skyldighet för myndigheter att lämna motivering av ett beslut som avser myndighetsutövning mot enskild (20 § förvaltningslagen). Grunderna för återkrav av ersättning som Försäkringskassan beviljat framgår av socialförsäkringsbalkens 108 kap. Grunder som där anges och som utgör huvudregeln för krav om återbetalning är att ersättning har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp genom att den försäkrade lämnat oriktiga uppgifter eller underlåtit att fullgöra en uppgift- eller anmälningsskyldighet. Detsamma ska gälla om felaktig betalning skett och den som fått ersättningen har insett eller skäligen borde ha insett detta (108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken). Föreligger ingen sådan grund har således inte Försäkringskassan något lagligt stöd för att kräva återbetalning av utlämnad ersättning. Vänligen,

Försäkringskassans handläggare svarar inte

2017-11-22 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej, jag har en sambo som har varit sjukskriven sen april för utbrändhet och har fått hjälp av psykolog och en doktor om hur han skulle kunna gå tillbaka till arbetslivet på bästa sättet. Enligt doktor, psykolog och min sambo så kom dom fram till att han skulle börja några timmar om dagen och som nu jobbat halvtid i november. Men nu när han ansökt till Försäkringskassan så anser dom inte att han har rätt till halv sjukpenning. (vill tillägga att vi har överklagat en gång redan) Men nu undrar jag hur dom kan fatta det beslutet när Försäkringskassan inte ens har hört av sig till min sambo och pratat med honom sen han blev sjukskriven. Han fick nyss en handläggare vilket jag tror att han skulle fått tidigareoch när han ringer henne så svarar hon inte och inte ringer upp. Min sambo börja bli lite bättre men blev ett bakslag nu i depression när han fick besked att han inte får några pengar och blev naturligtvis stressad över detta nu när det snart är jul mm. Är det här något man kan anmäla till någon för som jag anser det så har dom inte gjort sitt jobb?
Jessica Khoo |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom Försäkringskassan är en myndighet så är förvaltningslagen (FL) tillämplig på deras handläggning. Du hittar den här.Först och främst ska Försäkringskassan svara på enskildas frågor så snart som möjligt enligt 4§ 2 st FL. Alltså ska de svara och/eller ringa upp när din sambo ringer till dem. I sin myndighetsutövning så har de även en skyldighet att handlägga ärendet enkelt snabbt och billigt så långt det är möjligt utan att säkerheten eftersätts, 7§ FL. Genom att inte svara och inte heller ringa upp så kan jag tänka mig att handläggningen går långsammare och att de därför brister i sin handläggning. I första hand rekommenderar jag att din sambo även kontaktar försäkringskassan genom någon annan av de olika kommunikationskanalerna som finns beskrivna i 5§ FL, om han orkar, för att påminna dem om deras serviceskyldighet. Om ni ändå anser att Försäkringskassan åsidosätter sin i lag stadgade serviceskyldighet kan du anmäla till justitieombudsmannen (JO). Du hittar mer information om hur du kan gå tillväga med detta på deras hemsida här!Lycka till! Vänliga hälsningar,

Hur mycket pengar på banken får man ha och ändå vara berättigad bostadstillägg?

2017-11-15 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hur mycket är maxbeloppet på bank för bostadstillägg?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagRegler som behandlar frågor om bostadstillägg hittar vi i Socialförsäkringsbalkens 99 – 103 kapitel (SfB).Finns ingen maxgräns för hur mycket pengar på banken du får lov att haDet finns ingen lagregel som säger att du inte får ha mer än en viss summa pengar på banken för att ha rätt till bostadstillägg. Vanligtvis brukar man ta hänsyn till belopp större än 100 000 kr för ensamstående och 200 000 kr för makar eller motsvarande vid bedömningen av rätten till bostadstillägg, men det finns som sagt inget maxbelopp som utesluter din möjlighet till ett sådant tillägg.Fler kriterier för att avgöra din rätt till bostadstilläggVid beräkningen av bostadstilläggets storlek kollar man bl.a. på din och din eventuella makes bidragsgrundande inkomst, reduceringsinkomst (summan av bl.a. sjukersättning, aktivitetsersättning, allmän ålderspension etc.), inkomstslaget kapital (bankräntor, reavinster, aktie- och fondförsäljning), förmögenhet etc. (102 kap. 2-10 § SfB).SammanfattningsvisDet finns alltså inget maxbelopp angående hur mycket pengar du får lov att ha på banken som utesluter din rätt till bostadstillägg, utan det är andra kriterier som också spelar in i bedömningen. Ditt bankkapital kan däremot komma att spela roll för bostadstilläggets storlek, och då brukar man säga att man tar hänsyn till belopp mer än 100 000 kr för ensamstående, och 200 000 kr för makar eller motsvarande.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och skulle det vara någonting annat du undrar över, så är du mer än välkommen att kontakta oss igen!

Hur får man flerbarnstillägg?

2017-12-07 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej! Jag och min man har två barn tillsammans. De är födda 05 och 08. Vi har aldrig fått något flerbarnstillägg. Vi har bott ihop hela tiden och alltid haft gemensam vårdnad. När andra barnet föddes rekommenderades att vi skulle stå på varsitt barnbidrag. Bidragen kommer dock in på samma konto. Efter att vi gifte oss i september fick vi hem en blankett om ansökan om flerbarnstillägg. Jag fyllde i den och skickade in den. Har sedan pratat med Försäkringskassan och de förstår ingenting. Har inte fått någon handläggare än. Vad har vi för rättigheter i det här?
Charlotta Nermark |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga. Barnbidrag och flerbarnstillägg är förmåner från socialförsäkringen. Regler om sådana förmåner finns i socialförsäkringsbalken (SFB).Flerbarnstillägg betalas automatiskt ut om man får barnbidrag för minst 2 barnBarnbidrag är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut. Den som får barnbidrag för barn som omfattas av flerbarnstillägget får även flerbarnstillägg för de barnen (16:12 SFB) Flerbarnstillägget betalas automatiskt ut om man får barnbidrag för minst två barn. När man har två barn så ligger flerbarnstillägget på 150 kronor (15:8 SFB) Får man barnbidrag för två barn blir alltså bidraget totalt 2 250 kr. I vissa fall behöver man ansöka om flerbarnstilläggOm ni har stått på varsitt barnbidrag har ni inte fått flerbarnstillägget utbetalat automatiskt. Föräldrar som bor ihop, har gemensamma barn och har valt olika mottagare av barnbidragen får inte automatiskt flerbarnstillägg. Istället måste man anmäla att man vill räkna ihop barnen i familjen. Detta uppfattar jag att ni nu gjort genom att fylla i en blankett om ansökan om flerbarnstillägg. Man får flerbarnstillägget utbetalat retroaktivt när det blir klart. Det innebär att när Försäkringskassan väl har behandlat er ansökan så kommer ni få flerbarnstillägget utbetalt för de månader ni hade rätt till det från det att ni ansökte. När det gäller retroaktivitet är det möjligt att ansöka om bidraget senast den sista december året efter det år som bidraget gäller (15:14 SFB) Man kan alltså ansöka om att få bidraget för nuvarande och föregående år. Försäkringskassan har en serviceskyldighet Eftersom Försäkringskassan är en myndighet så ska deras handläggning följa förvaltningslagen. Därför har myndigheten en serviceskyldighet som bland annat innebär att lämna upplysningar och hjälpa enskilda (4 § FL). Försäkringskassan ska vidare svara på enskildas frågor så snart som möjligt. Om du kontaktar Försäkringskassan angående ditt ärende kan de därför hjälpa dig reda ut varför du inte fått något flerbarnstillägg. Med vänlig hälsning,

Negativ rättskraft vid förvaltningsbeslut

2017-11-23 i Försäkringskassan
FRÅGA |Om jag sjukskrivits i 6 månader, och sedan visar det sig att "läkaren" som sjukskrivit mig är en s.k. falskläkare dvs har inget yrkeslegitimation eller Särskilt förordnande och därav ingen rätt att sjukskriva mig. Kan min sjukskrivning då ogiltigförklaras av Försäkringskassan? Och vad gör jag då?
Fredrik Asplén |Hej tack för att du söker dig till Lawline med din fråga!Försäkringskassan är en förvaltningsmyndighet som regleras under förvaltningslagen (FL) (här). Huvudregeln är att gynnande beslut vinner negativ rättskraft vilket innebär att de inte kan ändras. En myndighet får lov att ändra ett positivt beslut om det finns ett återkallelseförbehåll eller om den ansökande har lämnat oriktiga/vilseledande uppgifter. Jag skulle säga att använda sig av en falskläkare är att ses som ett oriktig/vilseledande i lagens mening. Med andra ord, kan försäkringskassan ogiltigförklara din sjukskrivning. Du har möjlighet att överklaga försäkringskassans beslut. Överklagan ska ske inom 2 månader från det att du tagit del av beslutet, din överklagan ska innehålla kompletterande underlag av betydelse, t.ex. en annan legitimerad läkares utlåtande som visar på att du var sjuk, samt eventuella vittnesberättelser och annan viktig information. Det är endast det juridiska och medicinska som kommer ligga till grund för bedömningen. SlutsatsFörsäkringskassan har möjlighet att ändra sitt tidigare beslut. Den ändring kan du sedan överklaga varpå ärendet kommer att förflyttas till Länsrätten där det sedan görs en ny bedömning i ärendet. För ytterligare information se (här).Med vänliga hälsningar.

Ändring av överklagat beslut

2017-11-19 i Försäkringskassan
FRÅGA |Efter ett slutgiltigt negativt beslut från försäkrinskassan angående sjukersättning överklagade vi till förvaltningsrätten. Min fråga. Ska försäkringskassan göra en ny bedömning innan de skickar över ärendet till förvaltningsrätten?
Ellen Widgren Axmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Normalt sätt gäller inte att Försäkringskassan ska göra en ny bedömning av beslutet vid inkommandet av ett överklagande utan vad Försäkringskassan har att pröva är om överklagandet har kommit in i rätt tid (24 § förvaltningslagen). Det kan dock vara så att Försäkringskassan efter att ha tagit del av överklagandet finner att en ändring av beslutet är motiverat (113 kap. 3 § socialförsäkringsbalken). Ett skäl till ändring kan t.ex. vara om beslutet har blivit oriktigt på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag. Om det skulle vara så att Försäkringskassan ändrar det överklagade beslutet i enlighet med vad ni har begärt så förfaller överklagandet (28 § förvaltningslagen). Ändrar Försäkringskassan beslutet på annat sätt än vad ni begärt så skickas överklagandet vidare till förvaltningsrätten och omfattas då av det nya ändrade beslutet. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Begära ut handlingar genom partsinsyn

2017-11-13 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej ! Jag undrar om jag har rätt att begära ut mitt ärende på försäkringskasssan ? Jag vill kunna kontrollera vad som skrivits av handläggaren i ärendet , står inför ett nekande av sjukpenning.
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Du har rätt att begära ut alla handlingar i ditt ärende som du är part i hos Försäkringskassan. Det här betyder att du har rätt att begära ut allt som har antecknats och skrivits in i ärendet av en handläggare. Försäkringskassans verksamhet styrs av reglerna om sekretess. Men sekretess gäller inte mot en person som ärendet berör. Så du har partsinsyn och får därför ta del av alla handlingar i ditt ärende. Du behöver bara kontakta Försäkringskassan, identifiera dig och sedan säga att du vill ta del av alla handlingar i ditt ärende.Förvaltningslagen 16 §: En sökande, klagande eller annan part har rätt att ta del av det som har tillförts ärendet, om detta avser myndighetsutövning mot någon enskild. Rätten att ta del av uppgifter gäller med de begränsningar som följer av 10 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh