Har Försäkringskassan rätt att begära tillbaka sjukersättning som den anser utbetalats felaktigt?

2020-02-11 i Försäkringskassan
FRÅGA
HejJag har varit sjukskriven sedan december 2013. Första året så var jag sjukskriven 100%, sedan till okt 2019 50%. I oktober 2019 så blev jag utförsäkrad. Jag har haft ett fritidsföretag sedan 1987. När jag blev sjuk så har min son hjälpt mig och för in del så har jag gjort ca 2 tim i veckan under Nov-Mars. Omsättningen 2013 låg på ca 530 000:- 2014 så gick de ned till ca 290 000:-. Sedan dess har de legat runt 290 000:-. Men nu fick jag ett brev från Försäkringskassan att de anser att jag har varit fullt arbetsför under hela min sjukskrivningstid och vill att jag ska betala tillbaka alla pengar till Försäkringskassan. Jag uppgav 2014 för Försäkringskassan att jag hade ett företag och att jag inte tog ut någon lön. Men handläggaren sa inget om att jag måste lägga ned företaget. Jag har aldrig tagit ut någon lön utan företaget har varit mer en hobbyverksamhet. Marknadsföringen från min sida har varit mer eller mindre noll. Spelade in själv några kortare filmer ( youtube ) 2015, samt 2018 skrev ca 10 st inlägg på Facebook, lika under 2019. Försäkringskassan anser att jag aktivt har marknadsfört mig av de jag har gjort. Försäkringskassan vill att jag skulle gå på en arbetsutredning 2018, vilket jag gjorde. Den utredningen med alla tester så sa läkaren på utredningen att jag orkade bara med en arbetstid på 50%. I och med utförsäkringen så jobbar jag på min anställning 50% på plats, och sedan så får jag jobba 25% hemmavid. Har Försäkringskassan rätt att kräva tillbaka pengarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om sjukersättning och även regler om återbetalning av densamma finns i Socialförsäkringsbalken (SFB). En försäkrad, vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, har rätt till sjukersättning om arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt och rehabiliteringsåtgärder inte bedöms leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga (33 kap. 5-6 § SFB). Om arbetsförmågan förbättras för en sjukförsäkrad som får sjukersättning ska rätten till förmånen omprövas. En försäkrad som har uppvisat en arbetsförmåga som han eller hon antogs sakna när det beslutades om sjukersättning ska, om inte annat framkommer, antas ha en förbättrad arbetsförmåga (36 kap. 19 § SFB).

Försäkringskassan ska besluta om återbetalning av en ersättning som den beslutat om, om den försäkrade har orsakat att ersättningen lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp genom att (1) lämna oriktiga uppgifter, eller (2) underlåtit att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet. Detsamma gäller om ersättning lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och den som fått ersättningen insett eller skäligen borde ha insett det (108 kap. 2 § SFB). Om det finns särskilda skäl får kravet på återbetalning efterges helt eller delvis (108 kap. 11 § SFB). Den som har rätt till en förmån enligt socialförsäkringsbalken ska anmäla sådana ändrade förhållanden som påverkar rätten till eller storleken av förmånen. Den som uppbär sjukersättning ska göra en anmälan om arbetsförmågan förbättras (110 kap. 46 §, 50-51 § SFB).

I ditt fall innebär det att om din arbetsförmåga under tiden du var sjukskriven förbättrades på ett sätt som påverkade rätten till sjukersättning hade du en skyldighet att anmäla detta. Om så inte skett ska Försäkringskassan besluta om återbetalning av det felaktigt utbetalda. I den bedömning som görs vägs givetvis in om du tar ut någon lön. Däremot är det inte avgörande. Det är fullt möjligt att ha arbetsförmåga och att utföra arbete utan att för den delen ta ut lön. Att ta ut lön talar dock i sig för en arbetsförmåga. Det Försäkringskassan har att bevisa är om du varit berättigad till sjukersättning eller om du haft arbetsförmåga och helt enkelt kunde arbetat istället för att uppbära sjukersättning. I återkravsärenden är det Försäkringskassan som har bevisbördan, ansvarar för utredningen och ska se till att alla relevanta fakta klarläggs. Försäkringskassans omfattande utredningsskyldighet, samt det faktum att ett återkrav är särskilt ingripande mot den enskilde, innebär ett högre beviskrav än vad som allmänt kan sägas gälla inom förvaltningsprocessen (jfr Högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD. 2013 ref. 50).

Det går dessvärre inte för mig att avgöra om du haft arbetsförmåga under den tid återkrav begärs för, och om Försäkringskassan har rätt i dess krav om återbetalning. Däremot har myndigheten rätt att besluta om återbetalning om den kan visa att du inte anmält att din arbetsförmåga förbättrats. Sådant som kan tala till din nackdel är det Försäkringskassan anfört (inspelningen av eventuell marknadsföring och Facebook-inlägg) men även om myndigheten kan visa att du utfört annat som innebär att du haft större arbetsförmåga än vad beslutet om sjukersättning grundats på.

Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut är det möjligt att överklaga det till förvaltningsrätten för prövning. Överklagan ska skickas till Försäkringskassan, som sedan sänder ärendet vidare till förvaltningsrätten. Ditt brev med överklagan ska komma in inom två månader från att du tog del av beslutet. Min uppfattning är att det kan vara en god idé för dig att anlita en jurist som företräder dig, går igenom vilka bevis Försäkringskassan påstås ha samt är behjälplig med överklagandet. Detta kan en jurist på Lawline juristbyrå hjälpa dig med. Vi kan prata vidare om dina möjligheter när jag ringer dig, då du beställt telefonuppföljning. Jag kommer att ringa dig onsdagen den 12 februari klockan 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (191)
2020-09-29 Får jag arbeta de dagar jag inte tar ut föräldrapenning när jag är föräldraledig?
2020-09-12 Hur påverkas sjukersättning och bostadstillägg av att jag gifter mig?
2020-09-10 Hur överklagar jag försäkringskassans beslut?
2020-09-05 Är vab ett måste?

Alla besvarade frågor (84723)