Kan Försäkringskassan avslå min begäran om anstånd av återbetalning av underhållsstöd om en person är felaktigt folkbokförd på min adress?

2020-02-08 i Försäkringskassan
FRÅGA
Försäkringskassan står fast vid att mina bostadskostnader ska delas eftersom en annan person är folkbokförd där.Försäkringskassan skrev:"Du får det här brevet därför att du har ansökt om att skjuta upp betalningen av detlöpande beloppet och din skuld för underhållsstöd.X är folkbokförd tillsammans med dig och räknas som inneboende.Bostadskostnaden delas därför på två personer."Jag svarade FK med "2. X är INTE inneboende hos mig och betala ingenting åt hushålls räkningar. Hon har ett eget hus på Y där hon bor heltid (Fastighetsbeteckning)Orsaken till varför hon är inte skriven där är att hon inte vill riskera behöver göra nytt avlopp då avloppet är endast godkänt för att vara ett fritidshus och inte året runt boende. Hur som helst hon bor inte hos mig, och betala därför ingenting åt bostadskostnaden. Jag bor ensam bortsett från varannan fre-söndag där barnen bor hus mig."Kan de göra så tycker ni?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har ansökt om att få anstånd för din återbetalning till Försäkringskassan gällande underhållsstöd. Försäkringskassan har gått igenom din ansökan och meddelar avslag eftersom en person är folkbokförd på din adress, och du undrar om Försäkringskassan kan meddela ett sådant beslut.

När jag besvarar din fråga kommer jag att hänvisa till bestämmelser i socialförsäkringsbalken (SFB), utsökningsbalken (UB) och folkbokföringslagen (FOL). Eftersom din fråga kommer att publiceras, kommer jag att dölja de namn och fastighetsbeteckningar du uppger i din fråga.

Anstånd för återbetalning av underhållsstöd

Rättsligt stöd för att skjuta upp en återbetalning av underhållsstöd finns i SFB 19 kap. 40 §. I SFB 19 kap. 41 § definieras kriterierna för om anstånd ska lämnas. I bestämmelsen hänvisas till UB 7 kap. 4-5 §§ som är bestämmelser om förbehållsbelopp vid löneutmätning. Försäkringskassan ska i sitt beslut titta på din ekonomiska situation, och göra en individuell bedömning om din betalningsförmåga. De ska räkna med de kostnader du behöver, och kan ta stöd i bestämmelsen i UB 7 kap. 5 §, i sin uträkning. Bostadskostnaden är en sådan kostnad som försäkringskassan ska ta hänsyn till. Har man en inneboende är bostadskostnaden sannolikt lägre, vilket verkar vara anledningen till avslaget i ditt fall.

Svaret på din fråga är därför: Ja, Försäkringskassan kan meddela ett sådant beslut.

Det blir upp till dig ansöka om omprövning, och motivera vad som är felaktigt i försäkringskassans beslut. Du har svarat Försäkringskassan och bestrider deras uppgifter om att du skulle ha en inneboende, vilket är att anse som en begäran om omprövning enligt SFB 113 kap. 7 §. Försäkringskassan ska då titta på ditt ärende igen, och undersöka om ett nytt, förändrat beslut kan tas med det nya underlaget.

Om Försäkringskassan ger avslag på ditt omprövningsbeslut kan du överklaga hos Förvaltningsdomstol. Försäkringskassans webbsida har information om hur du går tillväga för att överklaga, och hur detta ska gå till ska även framgå av det beslut de skickat till dig. Tänk på att det viktigt att hålla de tidsfrister som framgår av beslutet.

Konsekvenser av felaktig folkbokföring

Huvudregeln är att man ska vara folkbokförd där man faktiskt bor, 6-7 §§, FOL

Om en person folkbokför sig någon annanstans kan Skatteverket förelägga personen att folkbokföra sig rätt, 31 §, FOL. Föreläggandet kan förenas med vite, 37 §, FOL.

Det är straffbart att medvetet ämna oriktiga uppgifter till grund för ett beslut om folkbokföring, om det resulterar i att felaktiga uppgifter kan registeras. Gärningen kallas för folkbokföringsbrott, 42 § FOL. Döms personen för folkbokföringsbrott kan böter eller fängelse följa i högst sex månader.

Det jag nämnt ovan om folkbokföringsbrott rör den person som skrivit sig hos dig. Eftersom det är ett brott att medvetet folkbokföra sig felaktigt, samt att det nu innebär problem för dig i och med avslag på din ansökan till Försäkringskassan, bör din vän åtgärda detta och folkbokföra sig rätt. Om din vän folkbokför sig rätt underlättar det i ditt ärende om folkbokföring, eftersom du måste bevisa att vännen inte bor hos dig (och att ni därför inte delar på boendekostnaderna). Om vännen vägrar kan du kontakta Skatteverket på egen hand. Bra information finns på skatteverkets webbsida.

Mina råd

Jag ser det som att ditt svar till Försäkringskassan ska betraktas som en begäran om omprövning, och Försäkringskassan ska nu titta på ditt ärende igen. Du kan kontakta Försäkringskassan och förtydliga att du med din skrivelse avser att begära omprövning. Om försäkringskassan inte kan ändra beslutet, kan du överklaga till Förvaltningsdomstolen.

Jag uppmanar dig att be din vän att folkbokföra sig där vännen faktiskt bor, dels med tanke på att det är brottsligt att ange felaktiga uppgifter till grund för folkbokföring, men också för att det sannolikt hjälper dig att bevisa för Försäkringskassan att vännen inte bor hos dig.

Skulle du behöva kvalificerad juridisk hjälp, exempelvis om det blir aktuellt att skriva ett överklagande, kan jag varmt rekommendera våra jurister på Lawlines juristbyrå. Juristerna kan titta på ditt ärende som helhet, och hjälpa dig med en skrivelse till Förvaltningsrätten. Kontakta gärna mig om du önskar kontakt med juristbyrån, via följande mejladress: hanna.lindqvist@lawline.se. Givetvis är du välkommen att kontakta mig om du önskar att något förtydligas i detta svar.

Vänligen,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?