Sparande och sjukersättning - påverkar de varandra?

2019-12-03 i Försäkringskassan
FRÅGA
Får man spara pengar inom ISK konto trots att man har sjukersättning?
SVAR

Hej!

Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

I din fråga ställer du fråga om sjukersättning. Denna kan ofta blandas ihop med sjukpenning. Jag kommer i mitt svar snudda vid sjukpenning för att skillnaden mellan dem ska framgå. I mitt svar kommer jag vidare att förutsätta att du har bott i Sverige hela ditt liv.

Jag kommer i mitt svar gå igenom hur vad som ger rätt till sjukersättning samt ersättningsnivåer. Om du är bara intresserad av ett kort svar är det följande: Sjukersättningen och sparandet påverkar inte varandra i annat än att sparandet kan ge upphov till inkomster som ersättningsnivån kan beräknas på.

Vad ger en rätt till sjukersättning?

Sjukersättningen är till för att de som inte kommer, pga. sjukdom eller skada, kunna arbeta inom överskådlig framtid ska ha en inkomst i alla fall. Den skiljer sig från sjukpenningen i det avseendet, eftersom sjukpenningen inte är en lösning som är menad att vara på plats mer än en begränsad period. Reglerna som reglerar detta finns i Socialförsäkringsbalken(SFB)

Kraven för sjukersättning är nedsatt arbetsförmåga (33 kap 5 § SFB), det går inte att återfå arbetsförmågan (33 kap 6 § SFB), och att nedsättningen kan antas bestå i minst ett år (33 kap 7§).

Själva utbetalningarna skapas alltså inte hinder för av privat sparande.

Hur mycket får man?

Den frågan som naturligt följer av detta är huruvida de utbetalda summorna kan ändras pga. sparande.

Summan som betalas kan fås som inkomstbaserad eller garantiersättning.

Inkomstbaserad ersättning

Inkomstersättning är till för den som haft en inkomst upp till innan arbetsförmågan försämrades. Denna beräknas med hjälp av en sk. ramtid. Ramtiden kan vara högst 8 år och lägst 5 år (34 kap 3 § SFB) beroende på ens ålder vid tidpunkten för nedsättningen av arbetsförmågan.

Om man haft en inkomst innan beräknas genomsnitten av de tre bästa åren och används som sk. antagandeinkomst (34 kap 9 § SFB). Man får sedan 64,7% av denna i sjukersättning (34 kap 13 § SFB). Om man har sjukersättning för partiell nedsättning delas summan ytterligare för att reflektera detta (34 kap 14 § SFB).

I din inkomst räknas eventuella kapitalvinster, utdelningar etc. in.

Garantiersättning

Garantiersättning har den som inte får inkomstbaserad ersättning och en särskilt beräknad försäkringstid(35 kap 2 § SFB). Denna ersättning är lägre än den inkomstbaserade.

Ersättningnivån varierar beroende på om man fyllt 30 eller inte. Över 30 är full ersättning 2.53 prisbasbelopp (35 kap 18 § SFB). Detta är fn. 117 645 kr/år, men kommer bli 119 669 kr/år för 2020.

Under 30 års ålder trappas beloppet ned vid 30, 29, 27, 25, 23 och 21 års ålder. Vid dessa åldrar är i samma ordning ersättningen 2.48, 2.43, 2.38, 2.33, 2.28 och 2.23 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 och kommer att höjas till 47 400 under 2020 för att reflektera inflation och andra förändringar i levnadskostnader.

Slutsats

Privat sparande i ISK påverkar bara din sjukersättning i den mån avkastningen den ger upphov till utgör din inkomst. Du får därför inte en lägre ersättning, eller mindre rätt till ersättning bara för att du väljer att spara dem privat.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga, och vänder dig till oss även i framtiden

Med vänlig hälsning

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll