FrågaOFFENTLIG RÄTTFörsäkringskassan04/05/2020

Har man skyddad SGI vid studier om man inte tar ut studiemedel?

Skydda sgi vid studier. Om jag börjar studera på högskolan och inte tar ut studiemedel, kan jag ändå skydda min SGI?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

SGI står för Sjukpenninggrundande inkomst och är det belopp som ligger till grund för bland annat sjukpenning och föräldrapenning.

SGI baseras på den inkomst man kan antas komma att få för arbete i Sverige under en period om minst sex månader, eller om denna period är årligen återkommande, se 25 kap. 2 - 3 §§ Socialförsäkringsbalken.

Det krävs inte att man faktiskt är anställd under en period av sex månader. Det som är avgörande är personens avsikt att arbeta i minst sex månader.

Huvudregeln stadgar således att om man, frivilligt eller ofrivilligt, avbryter sitt förvärvsarbete kommer SGI:n vara lika med noll.

Det finns dock vissa situationer som skyddar SGI vid avbrott. En sådan situation är om man avbryter sitt förvärvsarbete för att studera, enligt 26 kap. 11 § Socialförsäkringsbalken.

"SGI-skydd gäller under tid då den försäkrade bedriver studier, för vilka han eller hon får studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395). SGI-skydd gäller även under tid då den försäkrade utan att få studiestöd bedriver studier på minst halvtid för vilka studiemedel får lämnas enligt studiestödslagen under förutsättning att studierna bedrivs på eftergymnasial nivå eller bedrivs från och med det andra kalenderhalvåret det år den försäkrade fyller 20 år.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om vilka studier som medför att skyddet är tillämpligt".

Regeln ovan stadgar att man erhåller SGI-skydd endast under förutsättningen att man uppbär studiestöd. Det innebär att du måste ta ut studiemedel för att få din SGI skyddad under studietiden, om du nu inte skulle studera på Universitet/Högskola på halvtid enligt paragrafen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar.

Martin CarlehedenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?