Försäkringskassan har gjort fel, men mer än två år har passerat sedan beslutet - Kan jag göra något?

2020-03-10 i Försäkringskassan
FRÅGA
Hej!Finns det ngt jag kan göra?Har nu upptäckt att Försäkringskassanfrån och med mars 2015 (då jag blev beviljad 50% sjukersättning)fram till - okt 2017inte har följt 11§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.Istället för att minska med beloppet, har de minskat aktivitetsstödet med 50%, vilket i mitt fall inneburit att jag fått mindre ersättning än vad jag skulle fått om de minskat med beloppet, då jag har låg sjukersättning.Fr.o.m nov 2017 har de följt förordningen och minskat med beloppet.Anledningen att jag inte upptäckt det tidigare är att jag litat på att de följer lagar o förordningar som de säger sig grunda sina beslut på.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Kort svar:

Finns det något jag kan göra?

-Du kan ansöka om rättelse av beslutet. Ansökan ska göras hos försäkringskassan.

-Du kan kräva kompensation av försäkringskassan genom skadestånd.

———————————————————————————————————

I svaret kommer jag att hänvisa till socialförsäkringsbalken (SFB), förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd, samt skadeståndslagen (SkL).

Omprövning, överklagande och rättelse

Beslut om förmåner som fattats av försäkringskassan med socialförsäkringsbalken som grund, kan angripas på olika sätt. De tillvägagångssätt som finns att tillgå är omprövning, överklagande eller rättelse, SFB 113 kap. 2 §.

I förordningen om aktivitetsstöd finns en bestämmelse i 25 §, som säger att beslut om aktivitetsstöd, som fattats i enlighet med förordningen faller under ett flertal bestämmelser i SFB 113 kap. Det betyder att beslutet kan angripas genom omprövning, överklagande eller rättelse enligt SFB.

Tidsfrister för omprövning och överklagande

Tidsfristerna för omprövning och överklagande har passerat i ditt fall, eftersom detta ska ske inom två månader från det att du tagit del av beslutet. För överklagande gäller en tidsfrist om två månader från dagen då ett beslut om omprövning lämnats.

Om försäkringskassan har missat att skicka med en sk. besvärshänvisning, kan du sannolikt överklaga beslutet fortfarande. En besvärshänvisning anger hur du omprövar, överklagar och vilka frister du måste förhålla dig till. Besvärshänvisningen ska lämnas tillsammans med beslutet.

Rättelse av beslut senare än två år efter beslutet fattades

Ett beslut från försäkringskassan, som är felaktigt på grund av uppenbart felaktig rättstillämpning, eller annan liknande orsak, kan ändras genom rättelse, SFB 113 kap. 3 § tredje punkten.

För rättelse finns en tidsfrist om två år sedan dagen då beslutet fattades, SFB 113 kap. 6 §. Den fristen är inte absolut, och försäkringskassan kan välja ta upp ett beslut för ändring även om det gått längre tid, som i ditt fall.

Två förutsättningar framgår av SFB 113 kap. 6 §:

1. att det finns synnerliga skäl till att ändra. Det kan då röra sig om att ett beslut annars kommer att gälla under lång tid, vilket innebär felaktiga utbetalningar under lång tid.

Eller

2. om det framkommer att beslutet fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag. Detta undantaget rör felaktig rättstillämpning.

- Observera att myndigheten inte måste ändra beslutet om oriktigheten är av ringa betydelse.

————————————————————————————————————

Begära skadestånd

Det är möjligt att rikta skadeståndsanspråk mot en myndighet som har orsakat en skada genom fel eller försumlighet vid myndighetsutövningen. Grunden för att söka skadestånd finns i SkL, 3 kap. 2 §:

"Staten eller en kommun skall ersätta

1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. "

Att kräva skadestånd förutsätter att det finns en uppkommen skada. I ditt fall bör du yrka på att en ren förmögenhetsskada uppkommit, med hänvisning försumlig myndighetsutövning. Beloppet är rimligtvis det som nu saknas, om du skulle fått riktig ersättning för aktivitetsstödet.

Skadeståndsanspråk mot försäkringskassan ska lämnas till försäkringskassan. På försäkringskassans webbsida (längst ner på den länkade sidan) finns information om hur du går tillväga.

————————————————————————————————————

Andra lagar och regleringar

Förvaltningslagen är en viktig lag som försäkringskassan och andra myndigheter lyder under.

Försäkringskassan har egna riktlinjer. Ett dokument som rör rättelse och ändring av beslut är Vägledning 2018:1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I detta svar har jag utgått jag från de uppgifter och omständigheter du nämnde i din fråga. Observera att en individuell bedömning måste göras i båda fall (begäran om rättelse, samt skadeståndskrav) med samtliga omständigheter i beaktning.

Både begäran om rättelse, samt inlämning av skadeståndskrav, ska göras till försäkringskassan. Om du önskar hjälp med att formulera en begäran om rättelse, eller ett skadeståndskrav, kan jag varmt rekommendera våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå.

Önskar du komma i kontakt med våra jurister, eller önskar att något förtydligas i detta svar, är du välkommen att kontakta mig via följande mejladress - hanna.lindqvist@lawline.se.

Jag hoppas att detta svar kan vara till hjälp för dig.

Vänligen,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Försäkringskassan (190)
2020-09-12 Hur påverkas sjukersättning och bostadstillägg av att jag gifter mig?
2020-09-10 Hur överklagar jag försäkringskassans beslut?
2020-09-05 Är vab ett måste?
2020-08-29 Får nyanlända familjer retroaktivt barnbidrag?

Alla besvarade frågor (84157)