Hur överklagar jag beräkningen av överskott i kapital för studiestöd?

2019-05-16 i CSN
FRÅGA |Hej,Jag har blivit återbetalningsskyldig till CSN p.g.a. kapitalvinst vid bostadsförsäljning 2017. Jag slutade skolan i juni 2017 och har därför inget studiestöd för andra kalenderhalvåret. Total inkomst för året var cirka 600.000 där 52 000 kan hänföras till första kalenderhalvåret, d.v.s. väl under fribeloppet. CSN hävdar dock att hela kapitalvinsten (ca 280.000) skall belasta första kalenderhalvåret eftersom kontraktet för bostadsförsäljningen skrevs då - inga pengar betalades ut förrän i juli vid utträde ur bostaden. Samtidigt står det skrivet i CSN egna föreskrifter, 10 kap §2 tredje stycket "Överskott i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital bör hänföras till detkalenderhalvår då de kan disponeras eller på annat sätt kommer den studerande till del. Omden studerande begär det, bör överskott i inkomstslagen dock istället kunna fördelas till likastora delar per kalenderhalvår"Jag ska överklaga beslutet med stöd av detta. Inkomsten gjordes inte tillgänglig förrän andra kalenderhalvåret och bör därför hänföras dit. Vem tror ni får rätt i detta ärende? Jag vill gärna ha tips och idéer om hur jag kan utföra min överklagan och om det finns andra lagrum eller avgöranden jag kan trycka på.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEnligt 3 kap. 19 § studiestödslagen ska som den studerandes inkomst räknas vad som hänför sig till det halvåret av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt beslut om slutlig skatt för kalenderåret. Den bestämmelse du hänvisar till (10 kap. 2 § tredje stycket i CSN:s föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel) om inkomst av kapital är ett av myndighetens allmänna råd och inte en föreskrift. Enligt de allmänna råden bör överskott i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital hänföras till det kalenderhalvår då de kan disponeras eller på annat sätt kommer den studerande till del. Om den studerande begär det, bör överskott i inkomstslagen dock istället kunna fördelas till lika stora delar per kalenderhalvår. Överskott i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital för ett kalenderår bör fördelas med hälften på varje kalenderhalvår om det inte kan bestämmas under vilket kalenderhalvår de kan disponeras eller kommer den enskilde till del. Till skillnad från lagar och föreskrifter är inte allmänna råd bindande. Om du tittar närmre på texten kan du även notera att den är skriven om hur det bör beräknas, inte hur det ska beräknas. Rent juridiskt är myndigheten inte skyldig att följa ett allmänt råd, däremot kan det argumenteras för att det bör följas då det är myndigheten själv som faktiskt utfärdat rådet.Även i utredningen Studiemedel för effektiva studier (SOU 2018:73) beskrivs gällande rättsläge som " överskott i inkomstslagen näringsverksamhet och kapital hänförs antingen till det kalenderhalvår de kan disponeras eller på annat sätt kommer den studerande till del, eller – om den studerande begär det – med lika stora delar per kalenderhalvår. Om det inte kan bestämmas under vilket kalenderhalvår de kan disponeras eller kommer den studerande till del fördelas inkomsten enligt CSN:s praxis med hälften på varje kalenderhalvår".Det är tyvärr omöjligt att besvara vem jag tror att kommer få rätt i ärendet, i slutändan är det upp till domstol att avgöra. Däremot torde det finnas skäl för att överklaga och anföra att kapitalvinsten för husförsäljningen inte har kunnat disponeras eller kommit dig till del på annat sätt förrän det andra kalenderhalvåret. Utifrån hur du tolkar det allmänna rådet, vilket jag instämmer i (och vilket även verkar anses som gällande rätt) så bör överskottet i inkomstslaget kapital i första hand hänföras till det kalenderhalvår det kunde disponeras eller på annat sätt kom dig till del. Jag kan däremot inte finna rättsfall där det är prövat; vilket i sig eventuellt kan tala för att CSN helt enkelt är benägna att ändra sina beslut utan att det prövas av domstol i fall som ditt.Du bör dock ha i åtanke att då det är du som anför att pengarna inte kunde disponeras förrän andra halvåret är det du som har bevisbördan för uppgiften. Jag råder dig därför att så noggrant som möjligt bifoga bevis för att pengarna inte var disponibla förrän andra halvåret, t.ex. genom att du bifogar kontoutdrag och/eller köpehandling som styrker din uppgift.Om något är oklart i svaret, alternativt att du vill anlita en jurist från Lawlines juristbyrå för hjälp med överklagan, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ska köpas ut från en ärvd lägenhet, kan det påverka studiestödet från CSN?

2019-04-16 i CSN
FRÅGA |En nära släktning har gått bort och jag kommer att få ärva 1/4 av en lägenhet, där min släktings man kommer att bo kvar (han äger halva, och jag och mitt syskon delar på andra halvan). Lägenheten i fråga kommer alltså inte att säljas, utan jag kommer att bli utköpt. Jag har CSN och har två år kvar att plugga. Min fråga är om min del av lägenheten, när jag blir utköpt, räknas som en inkomst, eller som ett arv för mig? Arv påverkar nämligen inte csn, men inkomst gör.Tack!
Johanna Bergvall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du skriver påverkar inte ett arv din möjlighet att få studiestöd från CSN. Detta eftersom ett arv inte anses vara en inkomst enligt CSN då det inte är en skattepliktig inkomst. (jfr 8 kap 2 § 1 st inkomstskattelagen, här)När din släktings man köper ut dig från lägenheten kommer du inte att beskattas för den inkomst som det innebär för dig. Detta eftersom handlingen att lösa ut dig inte innebär att en försäljning av lägenheten sker. Det är istället din släktings man som kommer behöva betala skatt för din andel vid en eventuell framtida försäljning. Med anledning av detta bör ni beräkna reavinstskatten och dra av den från marknadsvärdet. På så sätt blir transaktionen så rättvis som möjligt. Reavinstskatten är dock enbart fiktiv, du betalar alltså ingen faktisk skatt. CSN bör därför inte se pengarna du får från din släktings man som en inkomst som kan påverka ditt studiemedel. (för beräkning av reavinstskatten se skatteverkets rättsliga vägledning, här)Hoppas du har fått svar på din fråga! Känner du dig fortfarande osäker kring detta rekommenderar jag att du kontaktar CSN så kan de förklara hur de brukar göra i dessa situationer.Med vänliga hälsningar,

CSN:s krav på studieresultat

2019-01-28 i CSN
FRÅGA |Hej, jag läste 3 terminer på min utbildning men gjorde avbrott i mina studier 13 veckor in på termin 4. Utbildningen var upplagd så att vi skrev 30poängs tentor, dvs att vi tentade av hela terminen vid ett tillfälle. Eftersom jag gjorde avbrott i termin 4 och inte skrev den tentan har jag inte heller några poäng från den terminen. Min fråga är då om alla dessa 30 poäng in som krav för att få CSN om jag söker in till en ny utbildning?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Kravet på studieresultat är 75 procent av det antal högskolepoäng du fått studiemedel för (se här).Om du gjorde ett avbrott 13 veckor in på termin 4 (och meddelade detta avbrott till CSN), betyder det att du under den terminen fick studiemedel under 13 veckor vilket motsvarar 19,5 hp (1,5 hp/vecka). Du behöver i så fall klara minst 14 hp (CSN avrundar nedåt) innan du kan beviljas studiemedel igen för nya studier.Beroende på om du sökte studiemedel för hela läsåret (termin 3+4 samtidigt) och beroende på hur många högskolepoäng du tog under termin 3, kan dock ditt krav på studieresultat vara lägre än ovanstående. Om du klarade 100 procent av studierna (30 hp) under termin 3 behöver du bara klara minst 7 hp till för att kunna beviljas studiemedel igen eftersom du i så fall har 7,5 hp "tillgodo" från föregående termin.För ett exakt svar i ditt fall, rekommenderar jag dig att ringa CSN och fråga hur många poäng som saknas för att kunna beviljas studiemedel igen. Kontaktuppgifter hittar du här.Lycka till! Hoppas du fick svar på frågan!Återkom gärna om du har följdfrågor eller någon annan fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad kan jag göra när jag inte fått mitt CSN pga att skolan brustit i sin rapporteringsskyldighet?

2018-11-30 i CSN
FRÅGA |Hej, jag undrar vad csn har för ansvar att se till att studenter får sina studiemedel? En vän har klarat alla sina studier och ansökt i god tid, men två gånger under höstterminen har skolan brustit i sin rapportering och detta har lett till att hon fortfarande (30 november) inte fått några pengar alls. Csn hävdar att de inte gjort något fel, men så här kan det väl inte gå till? Vad kan man göra?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på dina frågor regleras i lag [1999:1395] om studiestöd.Tyvärr är det som CSN hävdar sant i att de inte gjort något fel. Med det sagt innebär inte att någon annan inte gjort fel. I detta fallet är det din väns skola som brustit i sin rapportering vilket är en skyldighet de har enligt lag. Ansvaret är dock delat i det avseendet att din vän också har en skyldighet att ansöka om studiemedel samt lämna en studieförsäkran om att hon faktiskt studerar, för att ens kunna få studiemedel [3 kap. 29 § studiestödslag]. Av din fråga förstår jag det som att din vän ansökt i god tid men eftersom du inte nämner något om att hon lämnat en studieförsäkran kan jag inte göra någon bedömning om hon faktiskt gjort det som åligger henne. Med det sagt kan det finnas två anledningar till att din vän inte fått studiemedel: 1.Antingen för att hon själv inte lämnat sin studieförsäkran eller 2.För att skolan brustit i sin rapportering. 1.Om din vän inte lämnat studieförsäkranOm din vän inte lämnat en studieförsäkran kommer hon inte kunna få sitt CSN utbetalt [3 kap. 30 § studiestödslag]. Det finns dock en möjlighet att få ut studiemedel ändå i efterhand, men då krävs det att din vän lyckas styrka att hon faktiskt studerat under den period som avses samt att det finns "särskilda skäl" [3 kap 30 § tredje stycket, studiestödslag]. I förarbeten till studiestödslagen framgår det inte vad särskilda skäl innebär, men att exempelvis glömma lämna en studieförsäkran räknas rimligtvis inte. 2.Om skolan brustit i sin rapporteringEn annan anledning till att din vän inte fått sina pengar kan vara att skolan brustit i sin rapportering. Av din fråga förstår jag det som att din vän går på folkhögskola eller universitet och då finns det olika riktlinjer för hur rapporteringen ska gå till. Som tidigare nämnt har skolan en skyldighet att lämna vissa uppgifter till CSN. Skolan ska ge uppgifter om utbildning, studietid, studiernas omfattning [heltid/deltid], studieaktivitet och studieresultat. Eftersom universitet ses som en förvaltningsmyndighet omfattas de av tjänstefelbestämmelsen i brottsbalken [20 kap. 1 § brottsbalken]. För tjänstefel kan den ansvarige antingen hamna i fängelse eller betala böter, beroende på hur allvarlig överträdelsen i det aktuella fallet varit. I ditt fall skulle jag vilja säga att böter blir aktuellt. Din vän ska då anmäla den ansvarige till polisen eller göra en s.k JO-anmälan. Vem som helst som anser sig ha blivit felaktigt behandlad av myndigheter eller en tjänsteman kan göra en JO-anmälan. Kom dock ihåg att JO [justitieombudsmannen] inte kan ändra en dom eller ett beslut [exempelvis att CSN beslutat att inte ge din vän studiemedel]. Då får hon istället överklaga beslutet till en särskild överklagandenämnd inom den tid som anges i beslutet [6 kap. 11 § studiestödslag].Min slutgiltiga bedömningUtefter den information du givit mig och utefter den information jag presenterat för dig gör jag följande bedömning: CSN har inte agerat felaktigt, men däremot kan antingen din vän glömt lämna studieförsäkran eller så har skolan brustit i sin rapporteringsskyldighet. Om din vän glömt lämna studieförsäkran kan hon dock i efterhand få studiemedel om hon kan styrka att det funnits särskilda skäl till att hon inte gjorde det tidigare. Att hon enbart skulle ha glömt ses troligtvis inte som ett särskilt skäl. Om det däremot är så att det är skolan som brustit i sin rapporteringsskyldighet kan din vän antingen polisanmäla personen för tjänstefel eller JO-anmäla personen för tjänstefel. Kom dock ihåg att JO [justitieombudsmannen] inte kan ändra ett beslut, utan då får din vän istället överklaga beslutet till en särskild överklagandenämnd inom den tid som CSN skrivit i beslutet [6 kap. 11 § studiestödslag].Hoppas du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,

CSN återkrav på felaktig utbetalning

2019-05-06 i CSN
FRÅGA |Hej! Jag går första ring på gymnasiet och har fått CSN för månaderna februari och mars men har nu i efterhand blivit återbetalningsskyldig till CSN på cirka 1800 kr för de månaderna då de anser att jag inte har haft tillräcklig med närvaro för att få mitt CSN. Kan de kräva tillbaka pengar när det är dem som har gjort ett slarvfel i och med att de slarvade då de gav mig pengar när de egentligen inte skulle ge mig för dessa månader?
Emmy Rosendahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som jag förstår det så har du fått studiestöd av CSN under februari och mars. Under dessa månader har du dock - enligt CSN - haft för hög frånvaro för att ha rätt till studiestöd. CSN har därför nu i efterhand skickat ett återkrav till dig där de begär att du betalar tillbaka pengar för dessa månader.Det är skolan som meddelar CSN om frånvaro. Om skolan är långsam med detta kan det hända att CSN betalar ut pengar som du inte har rätt till, eftersom de inte fått information om din frånvaro när den nya utbetalningen har sker. Relevanta bestämmelserRätten till studiestöd från CSN styrs bland annat av Studiestödslagen (1999:1395) (här) Rätten till studiehjälp regleras i lagens 2 kapitel. Enligt 2 kapitlet 5 § (här) får studiehjälp endast ges till den som studerar på heltid. Återkrav av studiestöd regleras i 5 kapitlet i studiestödslagen. Enligt 5 kapitlet 1 § andra stycket (här) ska den som fått studiestöd felaktigt eller med för högt belopp ska betala tillbaka detta, om personen insett eller borde ha insett att utbetalningen var felaktigt. Detta betyder alltså att CSN har rätt att kräva tillbaka en felaktig utbetalning, även om det skulle vara deras fel, om du har förstått eller åtminstone borde förstått att utbetalningen var felaktig. CSN kan argumentera att du borde ha förstått att din frånvaro skulle påverka rätten till studiestöd, eftersom ett krav för att få studiestöd är att man studerar på heltid. Utöver detta finns det även information på till exempel CSN:s hemsida om att frånvaro kan påverka rätten till studiestöd. Jag tror därför tyvärr att det kan vara svårt för dig att säga att du inte borde ha insett att utbetalningen var felaktig. Du kan läsa mer om hur och när CSN kräver pengar tillbaka här, under rubriken "Du kan få återkrav." Möjlighet att överklagaOm du tycker att CSN:s beslut om återbetalning är felaktigt har du möjlighet att överklaga beslutet till Överklagandenämnden för studiestöd. Detta framgår av 6 kapitlet 14 § studiestödsförordningen (här.) Ett sådant överklagande måste ske inom 3 veckor från den dagen du fick beslutet och ska skickas in till CSN (mer information här.) Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig igen om det är något mer du undrar.Vänligen,

Kan jag överklaga ett CSN beslut baserat på felaktig information från gymnasieskola?

2019-03-26 i CSN
FRÅGA | Hejsan, den här frågan rör gymnasiet och deras regler gällande frånvaro. Är det okej att ge en elev 210 minuters frånvaro för att ha missat ett utvecklingssamtal på 15 minuter? Om skolan skulle rapportera mig för ''skolk på fyra timmar'' och CSN tar emot det och tar av studiebidraget, skulle jag lyckas med att överklaga detta beslut? För i detta fall så fick jag skippa samtalet för att min mamma hade blivit för sjuk. Enligt min så kallade ''coach'' så sa han att det inte var en giltig anledning då vårdnadshavaren inte var tvingad till att komma, dock så hade dom bjudits till att få komma dit i mailet jag fick. Är det här rätt? För nu så handlar det inte om att jag skippade någon lektion, för vi hade inte något den dagen då det var utvecklingssamtalsvecka.
Lena Famulak | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag har tolkat din fråga, undrar du om du skulle lyckas överklaga ett beslut från CSN vid eventuellt fråntagande av ditt studiebidrag, baserat på att skolan har rapporterat in 210 min frånvaro av din obligatoriska studietid. CSN grundar sina beslut på information som de får från gymnasieskolan. Om du skulle vilja inleda en tvist med CSN, skulle du först behöva inleda en rättegångsprocess med själva gymnasieskolan eftersom de har rapporterat fel antal timmar, och därefter vända dig till CSN. Observera att detta gäller två olika tvister - en med gymnasieskolan samt en med CSN. Jag rekommenderar att du vänder dig till ansvariga på gymnasieskolan och försöker reda ut situationen där, då det såklart inte är befogat att utge 210 min frånvaro när en elev inte har missat lektioner motsvarande den tiden. Om skolan inte går med på att ändra din frånvaro, kan du inleda en process mot skolan, och därefter med domstolsbeslutet, vända dig till CSN. Observera att det är dyrare att processa i en rättegång än att bli av med studiebidraget under en kortare period. Du bör i första hand utreda saken med gymnasieskolan. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vad är kraven för studiemedel vid sjukdom?

2018-12-23 i CSN
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller csn, bristfälliga studieresultat och speciella omständigheter: Under hösten har jag läst en kurs på 30 hp, första delkursen på 7,5 är avtentad men de resterande 15hp som jag skulle behöva för csn nästa termin är ej. För tillfället skriver jag min c-uppsats (15 hp) och det är fortfarande oklart om den kommer bli godkänd eller ej. Problemet är dock som följer: Jag utreds i nuläget för bipoläritet och har under hösten varit deprimerad. Jag har fått diagnos och har kontakt med vården. Vi diskuterar behandling i framtiden och jag har kommit in på min drömutbildning till våren. Dock är jag mycket orolig för csn nästa termin och det känns överväldigande att tänka på vad brist på stabil inkomst skulle innebära. Jag skulle eventuellt kunna jobba hårt under julen och klara min uppsats men då med risken att förstöra min hälsa.Om jag inte klarar c-uppsatsen och inte får mina 15 hp: Hur hårda är csn i bedömningen av speciella omständigheter? Vet ni något om hur de bemöter psykisk ohälsa? Räcker det med ett läkarintyg? Hur ska jag kunna bevisa hur sjuk jag har varit? Jag har till exempel mailväxling med lärare...Jag skulle också kunna hänvisa till mycket goda studieresultat tidigare och stryka under skillnaden. Och vidare: Om jag får avslag, kan jag söka studiemedel direkt igen när jag läst in 15 hp nästa termin?Många funderingar och jag försöker planera olika lösningar av mitt problem.Tacksam för svar, allt gott
Nelly Corneteg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du blir sjuk så ska du anmäla det till CSN. Anmäler du sjukdom så kan du få behålla ditt studiemedel även om du inte kan studera. Kravet på dina studieresultat blir även längre. När du anmäler sjukdom hos CSN, så kan det vara bra om du har ett läkarintyg eftersom det görs via Försäkringskassan. Här hittar du mer information angående just det: SjukanmälanVad gäller att läsa in poäng så kan du skicka in en ny ansökan så fort du klarat tillräckliga studieresultat, om du får avslag på din första ansökan det vill säga. Du kan alltså söka studiemedel igen så fort du klarat 15 hp. Här hittar du mer information angående just det: Läsa in poängHär hittar du vad de vanligtvis tar hänsyn till som särskilda skäl: Särskilda skäl. För att veta hur hårda de är vid en sådan bedömning råder jag dig att kontakta CSN. Du kan även kontakta CSN och förklara din situation så hjälper de dig med hur du ska gå tillväga. Lycka till!Med vänlig hälsning,

Fråga om preskription om skuld till CSN

2018-11-28 i CSN
FRÅGA |Hej, Jag har en skuld till CSN sedan 1999 och borde ha preskriberat redan 2009 men antar att det blev preskriptionsavbrott. Min fråga är om det blir 25 år från och med 2009 eller från den dagen man tog skulden?Tack för svaret
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Det är riktigt att preskriptionstiden är 25 år för återkrav från CSN. Preskriptionstiden börjar löpa på nytt efter varje preskriptionsavbrott (t.ex. kravbrev från CSN). 25 år börjar löpa från tiden för preskriptionsavbrottet, t.ex. från då du fick ett kravbrev.Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor kan du ställa en ny eller ringa till Lawline på 08-533 300 04 (Mån-fre 10-16).