Måste jag betala CSN:s återkrav innan förvaltningsrätten beslutat om min överklagan?

2020-06-30 i CSN
FRÅGA |Hej!Jag håller på att överklaga ett beslut från CSN om återkrav av studiemedel till Förvaltningsrätten, och CSN påstår att jag måste betala in återkravet, trots att jag överklagat. Jag kan inte hitta stöd för CSN:s inställning till det hela, och undrar därför om ni kan hjälpa mig med detta?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När du har fått ett beslut om återkrav ifrån CSN så är det tyvärr ett myndighetsbeslut som gäller till dess att ett eventuellt nytt beslut är taget. Därmed är du skyldig att följa beslutet och i detta fallet betala återkravet, om inget nytt beslut är taget av förvaltningsrätten. Om du väljer att inte betala återkravet trots det så kan CSN vidta rättsliga åtgärder i form av att du slutligen får ett krav ifrån kronofogden.Därmed rekomenderar jag dig det varmaste att följa CSN:s beslut och betala återkravet till dess att förvaltningsrätten har beslutat om detta skall stå fast eller ändras. Detta för att slippa ytterligare problem.Du kan läsa mer om detta på CSN:s hemsida, här.Lagrummet som berör frågan är 6 kap. 10§ Studiestödslagen.Hoppas att du har fått svar på din fråga, jag önskar dig varmt lycka till!Med vänlig hälsning

Har barn rätt att själva få sitt studiebidrag?

2020-05-30 i CSN
FRÅGA |Hej jag läsde på https://lawline.se/answers/vad-ska-studiebidrag-ga-till. Att Studiebidrag ska ges till den som är heltidsstuderade och fyller eller har fyllt 16 år. Alltså för att förklara menas detta att enligt lag ska personer som är 16 år eller fyller 16 år och som studerar på hel tid få sitt studie bidrag själv och inte att föräldarna ska ha pengarna?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Fram till dess att barnet fyller 18 år är det föräldrarna som har rätt till barnets studiebidrag. Utbetalningen sker därmed till barnets vårdnadshavare. Efter att barnet fyller 18 och blir myndigt har hen själv rätt till pengarna. Anledningen till att regleringen ser ut på detta vis är att studiebidraget inte är någon form av månadspeng, utan ett ekonomiskt stöd till familjen som den studerande ungdomen tillhör. Före barnets 18-årsdag bestämmer därför föräldrarna vad studiebidraget ska gå till. Naturligtvis kan föräldrarna bestämma att barnet ska få sitt studiebidrag själv, men det är något som man får komma överens om inom familjen.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till CSN som utländsk medborgare?

2019-10-29 i CSN
FRÅGA |Jag är börjat plugga och har sökt CSN, men har just fått avslag. Jag är inte svensk medborgare. Har jag noga juridisk rätt till detta? Och kan ni hjälpe mig med at överklaga?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ha rätt till studiemedel från CSN måste du:1. Uppfylla de villkor som ställs för att ha rätt till svenskt studiestöd som utländsk medborgare2. Uppfylla de villkor som gäller för det studiestöd du sökerDu har alltså rätt till studiemedel i Sverige om du uppfyller dessa villkor. Reglerna är dock olika beroende på om du är medborgare i ett land inom EU/EES eller Schweiz, eller om du är medborgare i ett annat land. Du kan läsa mer om villkoren (här).Behöver du hjälp med att överklaga beslutet rekommenderar jag dig att du bokar tid med vår Juristbyrå (här).Vänligen,

Inackorderingstillägg vid flytt av förälder

2019-08-31 i CSN
FRÅGA |Hej! Jag har ensam vårdnad om min dotter som snart fyller 16 år. Hon har just börjat gymnasiet 30 mil bort och bor därmed på elevboende med inackorderingsbidrag. Jag har länge haft tankarna på att testa på att flytta utomlands och tänkte göra slag i saken inom den närmsta framtiden. Men vad gäller då för min dotter..?? Får hon stanna kvar och gå färdigt gymnasiet Sverige..?? Eller är jag tvungen att bo kvar tills hon blir myndig..?? Hon har mormor och övrig släkt på min sida som jag vet ställer upp och hjälper henne med allt hon behöver. Dottern är positiv till att jag flyttar. Hjälp mig...vad är det som gäller..??
Makda Tesfamariam |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I frågan framgår inte om din dotter går i ett kommunalt gymnasium eller ett fristående gymnasium. Huvudregeln vad gäller fristående gymnasium, är att det är möjligt att få inackorderingstillägg från CSN om den totala restiden per dag är minst två timmar. Huvudregeln vad gäller kommunalt gymnasium är att elever inte ska få inackorderingsbidrag från CSN, utan att det är kommunen som ska stå för det. Däremot finns det ett undantag om en eller båda av föräldrarna bor utomlands permanent och minst en av dem är svensk medborgare. Då kan eleven få inackorderingstillägg även för kommunal gymnasieskola. Detta tillägg kan erhållas från årskurs 7 tills gymnasiet är avklarat. Du kan läsa mer här eller kontakta CSN för mer information.Med vänlig hälsning

Vad händer med CSN om jag inte har tillräckligt med hp?

2020-06-26 i CSN
FRÅGA |Hej!En fråga ang CSN och poängkrav.Jag har läst i två år och har tagit 19 hp det senaste läsåret. Det betyder att jag saknar 26 hp för att få CSN till hösten. Måste dessa 26 hp komma från kurser som jag läste de senaste 40 veckorna eller kan jag skriva en tenta från en kurs som jag läste det första året men inte klarade helt och räkna in poäng från denna för att få CSN nästa termin? Mvh
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De resterande högskolepoängen som du saknar behöver inte komma från kurser inom samma ämne eller utbildningsform som du läst tidigare. Så länge utbildningen ger rätt till studiemedel i enlighet med 3 kap. 2 § studiestödslagen så ställs inga krav på vilka kurser du läser. Om du däremot har otillräckliga studieresultat så kan det innebära att du inte får fortsatt studiemedel utbetalt, men så länge du läser in de högskolepoäng som saknas så kan du få studiemedel igen. Sammanfattningsvis: Nej, de resterande 26 högskolepoängen behöver inte komma från samma kurser som du läst de senaste 40 veckorna. Så länge utbildningen är CSN-berättigad och du klarar kurserna och kan räkna tillgodo högskolepoängen så spelar det ingen roll vilket ämnen eller vilken utbildning det är. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Med vänlig hälsning,

Studiemedel vid dubbla medborgarskap.

2020-04-25 i CSN
FRÅGA |Hej! Om man har både ett svenskt och ett danskt medborgarskap, finns det då bestämmelser för vilket land jag måste ta studiemedel, CSN/SU, ifrån vid högskole/universitetsstudier? Alltså kan man bo och plugga i Sverige och få danskt SU bidrag (och inte samtidigt ta CSN)? Eller måste man då ta bidrag från det land man bor i? Mvh
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har både svenskt och danskt medborgarskap och undrar ifall du har rätt till att ta ut studiemedel från ett eller båda länder samt vad reglerna om detta är.Om man har dubbla medborgarskap gäller att man endast har rätt till att ta ut studiemedel från ett land. Det finns då ett antal allmänna förutsättningar man måste uppfylla beroende på land, t.ex. vara av viss ålder, ha bott i landet ett visst antal åt, utbildning ska vara godkänd samt man ska studera aktivt. Skulle du mot förmodan välja att ta ut studiemedel från båda länderna riskerar du att bli återbetalningsskyldig. I Norden får man normalt studiestöd från sitt hemland, vilket i ditt fall är Sverige (CSN). Under vissa förutsättningar kan man däremot få stöd från ett annat nordiskt land, för mer information om detta rekommenderar jag dig att ta kontakt med studiestödmyndigheterna (CSN och SU). Detta kan vara att rekommendera då SU generellt anses vara mer fördelaktigt än CSN.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Flytta hemifrån vid studier, vända sig mot CSN eller socialen?

2019-09-28 i CSN
FRÅGA |Hej och jag är 18 år om 8 månader jag ville fråga att jag vill flytta hemifrån och bo själv!! Om jag gör det vad är det som jag ska vända mig mot? Alltså jag går första året i vård och omsorg och pluggar. Kommer jag få betalt av CSN att betal min hyra osv eller är det socialen? För jag vill ej vända mig mot social
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då du i frågan beskriver dig som student bör du se över huruvida din utbildning är studiemedelsberättigad (förmodligen är den det) och vända dig mot CSN och ansöka om studiemedel för att betala hyra osv. Socialen ska du alltså inte vända dig mot. Socialen kommer inte betala ut några pengar om du har rätt att exempelvis få CSN vid dina studier. Detta följer av att du anser kunna tillgodose dina behov genom att ta studiemedel (jämför med lagtexten i 4 kap 1 § socialtjänstlagen). Vidare bör poängteras att du inte får din hyra "betalad av CSN" utan du tar ett lån av CSN som betalar din hyra. Detta lån betalar du sedan tillbaka när du slutat studera. Hoppas du känner dig nöjd med svaret på din fråga!

Har en icke EU-medborgare rätt till studiemedel i Sverige?

2019-08-31 i CSN
FRÅGA |Hej!Jag ska börja studera i Sverige, och jag kommer från ett land utanför EU. Jag har fått rätt att studera i Sverige från Migrationsverket men däremot måste jag betala mina terminer själv. Min uppehållstillstånds kort gäller i 1 år. Jag sökte om CSN bidrag och lån men fick nekat. Har jag inte rätt till studiemedel?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Är man inte EU-medborgare kan man ändå ha rätt till studiemedel. Man har exv. rätt till studiemedel om man ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Du kan också ha rätt till studiemedel om du har permanent uppehållsrätt i Sverige. Det finns även en möjlighet om du har särskilda skäl. Normalt kan du får rätt till studiestöd om du uppfyller villkoren; Du har uppehållsrätt för att du är anhörig till en medborgare i EU/EES eller Schweiz. Du har en varaktig anknytning till Sverige. Du bor i Sverige. Det här räknas som varaktig anknytning till Sverige; arbetat i Sverige i minst 2 år gift eller sambo i Sverige med en meborgare i EU/EES eller Schweiz sedan minst 2 år. under 20 år vid flytten till Sverige. Du kan få rätt till svenskt studiestöd om Migrationsverket har gett dig status som varaktigt bosatt i Sverige. Det kan du också få om du har status som varaktigt bosatt i ett annat EU-land och därför fått uppehållstillstånd i Sverige av Migrations­verket.På Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer om vad status som varaktigt bosatt innebär. Du kan läsa mer om vad som krävs för att ha rätt till studiemedel i Sverige på CSN:s hemsida; https://www.csn.se/bidrag-och-lan/for-din-situation/utlandsk-medborgare/ratt-till-svenskt-studiestod/sverige/utanfor-eu-ees-eller-schweiz.html Hälsningar