Köp av tjänst mellan näringsidkare och avvaktande av betalning

2021-01-15 i Köplagen
FRÅGA |Hej Vet inte om jag kan få hjälp med en fråga till erMen vi prövar.Jag har ett Aktiebolag inom fönstertätning och vi har tätat 175 st fönster till en BRF i StockholmDom är inte helt nöjda med våran tätning, ca 30 st fönster av 175 vill dom att vi kommer och fixar tillVi ha sagt att det gör vi självklart.Nu har fakturan gått ut för 5 dagar sedan och dom vill inte betala något alls till dom har hittat ett företag som kan göre en besiktning på tätningen Min fråga är: Kan dom verkligen hålla inne hela summan 100 tusen kr tills dom behagar hitta någon som tittar på deras fönster ???Vi har åtagit oss att lösa felen dom säger men dom hänvisar till röda dagar mm.
Victoria Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att ditt aktiebolag har sålt en tjänst i form av fönstertätning som köparen vill reklamera. Du liksom köparen (bostadsrättsföreningen) är näringsidkare.För att besvara din fråga så måste jag först utreda vilken lag som är tillämplig på din situation. Därefter ska jag utreda ifall köparens val att hålla inne betalningen samt att avböja ditt avhjälpande var rättsenligt.Steg 1: Tillämplig lagTypiskt sett så är det köplagen (KöpL) som är tillämplig på transaktioner mellan näringsidkare. Däremot så framgår det av lagtexten att köplagen endast ska tillämpas vid köp av lös egendom, 1 § KöpL. Det finns en möjlighet för köplagen att vara tillämplig vid så kallade monteringsleveranser, men det krävs att tjänsten inte utgör den övervägande delen av köpet, 2 § st. 2 KöpL. Däremot så verkar det i ditt fall vara fönstertätningen som utgör den övervägande delen av köpet vilket utesluter tillämpningen av paragrafen.En lag som reglerar köp av tjänster är konsumenttjänstlagen (KTjL). Däremot kräver tillämpningen av lagen att säljaren (du) är en näringsidkare och att köparen (bostadsrättsföreningen) är en konsument. Typiskt sett så betraktas bostadsrättsföreningar som ekonomiska föreningar. Detta talar för att bostadsrättsföreningen snarare omfattas av näringsidkarbegreppet enligt lagen. Därmed så är inte KTjL tillämplig på din situation.Vad gäller tjänster som utförs mellan näringsidkare så finns det således ingen direkt tillämplig lag. Istället är det avtalsfrihet som gäller. Med detta avses det som näringsidkarna har kommit överens om. Först och främst så är det alltså avtalet som du ska utgå ifrån när du utreder vad köparens handlingsutrymme vid innehållande av betalning samt avhjälpande är. Om det inte framgår vad ni har avtalat angående detta så går det att se till andra lagar (exempelvis köplagen) för tolkningsstöd.Eftersom jag inte har fått någon information om hur avtalet mellan dig och bostadsrättsföreningen ser ut så kommer jag vid besvarandet av din fråga utgå från köplagens regler. Det är alltså viktigt att du först ser till avtalet som gäller mellan er, då det är denna som gäller före köplagen i ert fall. Jag kommer benämna lösningen med köplagen som "Steg 2a" och "Steg 2b".Steg 2a: Får köparen hålla tillbaka köpeskillingen?Utifrån uppgifterna du har givit mig så har ditt företag utfört tjänsterna som avtalats mellan er. Köparen anser däremot att förhållanden hos tjänsten delvis inte överensstämmer med avtalet och har åberopat att ett fel föreligger.Köparen har möjligheten enligt köplagen att åberopa de olika påföljderna som erbjuds såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning av köpet och dessutom kräva skadestånd samt att avvakta med betalningen, 30 § KöpL.Mot denna bakgrund så kan köparen åberopa ett antal olika påföljder. Dessa påföljder kan endast aktualiseras ifall köparen reklamerar varan genom att åberopa felet hos säljaren, vilket tycks ha skett i ditt fall (32 § KöpL).Att hålla inne betalningen när ett fel har uppstått är alltså något som tillåts enligt köplagen, 42 § KöpL. Däremot så måste beloppet vara skäligt då köparen annars kan göra sig skyldig till betalningsförsummelse för den delen av tjänsten som faktiskt överensstämde med avtalet. I ditt fall så skriver du att de har varit nöjda med en betydande del av tjänsten (ca 145/175 fönster) vilket talar för att innehållandet av hela summan på 100 000 kr skulle kunna kvalificeras som betalningsförsummelse enligt köplagen.Steg 2b: Kan köparen avböja ditt försök att avhjälpa felet?Enligt köplagen gäller det typiskt sett att köparen kan åberopa avhjälpande utan kostnad för köparen, vilket verkar har skett i ditt fall enligt 34 § KöpL. Däremot så har säljaren en möjlighet att avhjälpa felen om det kan ske utan väsentlig olägenhet eller kostnader för köparen, 36 § KöpL. I och med att det krävs att det föreligger en väsentlig olägenhet för att köparen ska kunna avböja avhjälpande från säljaren (dig) så är alltså säljarens möjligheter att utföra avhjälpandet tämligen stort.Köparen kan alltså inte avböja ditt försök att avhjälpa felet förutsatt att en väsentlig olägenhet inte föreligger.Vad gäller då i ditt fall enligt köplagen?Fastän det är möjligt för köparen att hålla inne betalningen enligt köplagen så måste detta ske till en skälig andel. Detta anser jag inte har skett då köparen tydligen varit nöjd med en stor del av tjänsten. Det finns alltså en möjlighet att de har begått betalningsförsummelse som medför att ditt aktiebolag kan utkräva ansvar för detta, se 48–51 §§ KöpL. Detta är särskilt aktuellt då fakturan har förfallit till betalning.Angående avhjälpandet så skriver du att köparen har reklamerat felet men att de hellre vill kontakta någon annan för att avhjälpa felet. Likt det jag skrev angående betalningen så har köparen tydligen varit nöjd med fönstertätningen avseende en betydande del av fönsterna (145/175), vilket talar för att det inte handlar om en kompetensbrist hos ditt företag som utgör orsaken till att de hellre anlitar någon annan. Förutsatt att inga andra förhållanden föreligger som kan anses vara väsentliga olägenheter för köparen så ska du som säljare få möjligheten att avhjälpa felet själv.Likt det jag skrev ovan så är denna utredning endast tillämplig ifall det inte föreligger ett avtal som reglerar dessa förhållanden mellan dig och köparen. Jag föreslår därför starkt att du i första hand utreder vad ni har kommit överens om tillsammans vid ingåendet av avtalet och därefter se vilket utrymme avtalet har gett köparen att agera. Detta särskilt i förhållande till innehållandet av betalning samt om köparen verkligen kan avböja avhjälpande från dig.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Köparens undersökningsplikt vid köp av lös egendom mellan privatpersoner

2021-01-13 i Köplagen
FRÅGA |Jag heter X jag sålde en bil nydligen och sa att jag trodde de kunde va startmotorn så den andra betalade 5000 och tog med bilen. Sen ringde han och säger att han vill ha pengar tillbaka för att de är fler fel på bilen och han vägrar skriva ägarbyte mellan han och mig. Han har hotat med skicka faktura till mig och även sakt att han ska bogsera runt denna bilen och ställa på olika ställen för att jag ska få parkerings böter. Jag anser ju att han skulle själv göra en genomgångs plikt när han köpte bilen... Vad gäller i dette
Line Skaugrud Landevik |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tolkning och tillämplig lagAv dina omständigheter att döma tolkar jag att din fråga handlar om köparens undersökningsplikt respektive säljarens upplysningsplikt i ett köprättsligt sammanhang. Jag tolkar det även som att det rör sig om ett köp av lös egendom (bil) mellan två privatpersoner. Därför använder jag mig av köplagen (nedan förkortad KöpL) för att kunna besvara din fråga.Föreligger det en undersökningsplikt för köparen?Enligt köplagens bestämmelser har köparen normalt ingen skyldighet att undersöka varan före ett köp. Det som däremot framhålls i lagen är att köparen inte får åberopa sådana fel som han måste antas ha känt till vid köpet (20 § stycke 1 KöpL). Det innebär att en köpare som är införstådd och medveten om varans felaktigheter inte efter köpet ska kunna göra gällande dessa gentemot säljaren. Men för att köparens rätt att åberopa fel ska anses som förlorad, räcker det inte bara med att köparen känt till en viss omständighet. Det krävs även att köparen varit införstådd gällande omständighetens betydelse för felet och dess samband.Vidare framgår det av bestämmelsen att, om köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, så får han inte åberopa sådana fel som han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder (20 § stycke 2 KöpL). Regeln indikerar att det kan vara av vikt för köparen att undersöka varan grundligt eftersom regeln även omfattar fel som han borde ha upptäckt vid en undersökning. Regeln indikerar även att det inte föreligger någon generell undersökningsplikt för köparen vid köp av lös egendom. Har en undersökning av varan däremot skett innan köpet, eller om köparen utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får köparen inte åberopa vad han borde ha upptäckt.Föreligger det en upplysningsplikt för säljaren?Enligt köplagens bestämmelser finns en lagstadgad upplysningsplikt för säljaren vilken fastställer följande: Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll ska den anses felaktig, om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet (19 § stycke 1 punkt 2 KöpL). Det krävs dock inte att säljaren haft ett syfte med att inte lämna sådana upplysningar, det räcker helt enkelt med att säljaren uteblivit med sådana. Däremot ska den uteblivna upplysningen beröra ett "väsentligt förhållande" och kunna antas ha inverkat på köpet. Det innebär att upplysningar av mindre betydelse inte inbegrips i upplysningsplikten.Vad detta innebär i ditt fallVad som ovan presenterats är generella bestämmelser inom det köprättsliga området. Men för att applicera detta på din fråga så kan det först och främst framhållas att du (som jag tolkar det), ska ha upplyst köparen om att det kan föreligga ett fel på bilens startmotor redan innan köpet genomfördes. Detta föranledde att köparen betalade 5000 kronor och tog med sig bilen från köpstället. Därför är det rimligt att anse att köparen bör ha varit införstådd och därigenom medveten om felet på bilens startmotor eftersom du upplyste denne om detta felet inför försäljningen, och att köparen trots det valde att genomföra köpet.Angående de andra uppkomna felen som köparen efter köpet upptäckte blir det något klurigare. Mot bakgrund av att köparen ska ha köpt bilen för 5000 kronor är det rimligt att hävda att bilens kvalitet och befintliga skick även svarar för prissättningen, och att man som köpare i ett sådant fall får vara införstådd med att eventuellt fler brister kan förekomma. En bil för 5000 kronor kan exempelvis inte förväntas leva upp till samma kvalitetskrav som en bil för 50 000 kronor. Kraven på bilens beskaffenhet måste sålunda stå i proportion till det överenskomna priset och övriga omständigheter.Det framgår inte om köparen undersökte bilen innan köpet. Det framgår heller inte om du som säljare uppmanat köparen att undersöka bilen. Jag väljer dock att tolka det som att köparen inte undersökte bilen innan köpet. Beroende på de fel som upptäcktes efter köpet, så kan köparen inte åberopa sådana fel som han måste ha känt till vid köpet eller som han borde ha märkt vid en undersökning. Är felen sådana att köparen tydligt hade upptäckt dessa vid en undersökning kan dessa i efterhand inte åberopas till dig som säljare. Köparen får heller inte medvetet underlåta att undersöka något som denne tror kan vara felaktig. Finns det anledning att tro att bilen kan ha ett fel, kan det vara av vikt för köparen att undersöka den. Om köparen däremot inte hade någon anledning att tro att det var något fel på bilen så har denne heller ingen undersökningsplikt. Som jag var inne på ovanför, borde priset spela en viss roll i bedömningen avseende vilka kvalitetsmässiga krav som kan ställas på bilen.Det blir svårt för mig att kunna ge dig ett solklart svar eftersom jag hade behövt ytterligare information. Har du och köparen upprättat ett skriftligt avtal där det framgår vad som gäller mellan er ska avtalet gälla före köplagens bestämmelser (3 § KöpL), vilket även spelar en roll i bedömningen om vad som gäller för just ditt fall.Mitt råd till dig är att själv anmäla ägarbytet till Transportstyrelsen, du kan läsa mer om hur du gör det här. Som säljare ska du då uppge behörighetskoden från del 1 av fordonets registreringsbevis, den blåa delen. Denna kod visar att du hade tillgång till det senast utfärdade registreringsbeviset, vilket även uppdateras omgående i vägtrafikregistret efter ägarbytet. Transportstyrelsen kommer därefter ta kontakt med den nya köparen och låta denne yttra sig.Jag hoppas det gav någorlunda svar på din fundering. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga.Vänligen,

Köplagen eller konsumentköplagen? (enskild firma)

2021-01-05 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Om jag som är över 18 år driver min enskilda firma, som går bra. Jag beställer en produkt till min verksamhet genom att ringa upp en näringsidkare, aktiebolag, som sålt denna produkten tidigare till mig för 2 månader sedan. Vi blir överens, muntligt via telefonsamtalet att jag hämtar produkten inom 2 veckor.Har näringsidkaren, säljaren, rätt att höja priset med det dubbla i förhållande till tidigare köp av samma produkt när jag ska hämta produkten - vi pratade inget om pris när jag gjorde den muntliga beställningen.Vilket lagrum gäller i detta fallet: Köplagen eller KonsumentKöplagen eller är det någon annan lag som är aktuell?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag har förstått dina funderingar rätt så undrar du vilken lagstiftning som ska tillämpas samt vad som gäller rörande det förändrade priset.Relevant lagstiftning I konsumentköplagens definieras en konsument som "en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet" och en näringsidkare som "en fysisk eller juridisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten" (1 § KKL). Du skriver i din fråga att du beställer produkter till din verksamhet. Således är du inte att betrakta som konsument i detta fall. Begreppet näringsidkare ska vidare tolkas ganska extensivt - i propositionen till konsumentköplagen står följande: "Termen näringsidkare skall, i överensstämmelse med vad som är fallet enligt annan konsumentlagstiftning, fattas i vidsträckt mening. Den omfattar varje fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den kan betecknas som yrkesmässig. Det krävs inte att verksamheten drivs i vinstsyfte." (Ytterligare stöd för en sådan syn på begreppet återfinns i NJA 2018 s. 866 för den intresserade). Sammanfattningsvis är ni båda att betrakta som näringsidkare och således är köplagen tillämplig. PrishöjningenKöplagen är dock inte tillämplig om annat följer av avtalet, praxis er emellan eller sedvänja (3 § KöpL). Eftersom jag inte har kännedom om samtliga omständigheter (såsom till exempel vad exakt som avtalats er emellan, typ av bransch samt typ av produkt) blir det tyvärr svårt att ge ett bra svar på din fråga. Till exempel kan priset på vissa typer av varor kan vara mer känsligt för yttre omständigheter och kan därav vara föremål för plötsliga förändringar. Om jag har förstått dig rätt har du en gång tidigare handlat med detta företag. Det är då tveksamt om det kan anses att någon praxis er emellan hunnit upprättas. SammanfattningKöplagen blir tillämplig då du inte är att betrakta som en konsument i konsumentköplagens mening. Lagen är dock dispositiv och mycket lämnas således åt parternas avtal och praxis. Då jag inte har tillräcklig kännedom om omständigheterna i din situation är det svårt att med säkerhet kunna uttala mig om vad som ska anses gälla er emellan. Jag råder dig dock att i framtiden inför ett köp avtala om pris för att kunna hänvisa tillbaka till avtalet vid komplikationer av detta slag. Hör gärna av dig vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Fel vid köp av begagnad cykel

2020-12-29 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har sålt en cykel begagnad i befintligt skick, köparen kontrollerade och provcyklade cykeln innan köpet och hittade inga fel. Dagen efter kontaktar köparen mig igen efter att har varit inne med cykeln på en cykelreparation och gjort en undersökning så hittar dem fel att framhjulet är snett och bromsbelägg som behövs bytas. Dessa fel var jag helt omedvetnas om och visste ingenting om och cykeln har fungerat utan problem när jag har haft den. Nu vill köparen att jag ska betala för reparationsarbetet annars kommer denna ta det vidare rättsligt och hänvisar till köpelagen. Vad kan jag som säljare göra om jag inte vill häva köpet har jag någon rätt i detta eller är skulden helt och hållet på mig?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du i egenskap av privatperson sålt en begagnad cykel till en annan privatperson och att denne nu kräver att du ska betala reparationskostnader. Eftersom det gäller ett köp av vara mellan privatpersoner är det köplagen som gäller (här).Fel i begagnad varaDu skriver i din fråga att du sålt cykeln i "befintligt skick". Som du kanske känner till innebär inte detta att du friskrivit dig från allt ansvar om köparen upptäcker något fel med cykeln, se 19 § köplagen (här). Även om cykeln sålts i befintligt skick finns det tre situationer där köparen ändå kan åberopa fel i vara gentemot säljaren:1. om varan inte stämmer överens med den beskrivning säljaren gett innan köpet och om dessa uppgifter påverkat att köparen köpte varan,2. om säljaren inte informerat köparen om ett väsentligt förhållande angående varans egenskaper eller användning och om säljaren måste ha känt till detta vid köpet samt att köparen borde ha velat bli upplyst om detta, och3. om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen med fog kunnat förutsätta.Fel i vara efter undersökningÄven om ett fel faller in under någon av dessa punkter får köparen inte åberopa ett fel som denne borde ha känt till vid köpet, se 20 § köplagen (här). Du skriver i frågan att köparen undersökte och provade cykeln innan köpet. Köparen kan därför inte åberopa ett fel som denne borde ha upptäckt vid undersökningen. Köparen kan givetvis endast åberopa ett fel som fanns vid köpet, även om det visade sig först senare, 21 § köplagen (här).Det avgörande blir alltså om felet på framhjulet och bromsbeläggen faller in under någon av dessa punkter, samt om köparen borde ha upptäckt felen vid undersökningen.SammanfattningJag har inte tillräckligt med information för att kunna säga säkert om felen faller in under någon av punkterna i 19 § köplagen (här). Om framhjulet är så snett att det behöver repareras redan dagen därpå kan man kanske tänka sig att detta är något som du borde känt till, samtidigt som köparen borde ha upptäckt detta vid undersökningen av cykeln. När det gäller bromsbeläggen har jag svårt att se att en köpare av en begagnad cykel inte uppmärksammar om bromsbeläggen behöver bytas omgående. Oavsett om felen skulle kunna falla in under någon av punkterna, finns möjlighet att ifrågasätta om inte köparen borde ha upptäckt felen vid undersökningen. I vart fall kan man fråga sig hur det kommer sig att köparen inte upptäckt något fel vid köpet men funnit det nödvändigt att låta cykeln undersökas av en reparationsfirma dagen därpå. I det här skedet kan du välja att antingen betala kostnaderna för att få saken ur världen och slippa fundera på om köparen kommer ta det vidare, eller bestrida kravet och argumentera för att felen inte faller in under någon av punkterna eller att köparen i vart fall borde upptäckt dessa fel vid undersökningen. Jag vet inte vad en sådan här reparation kan tänkas kosta, men det kan påverka köparens vilja att ta saken vidare till tingsrätt.Lycka till!Vänligen,

Har jag ångerrätt när jag handlar från en privatperson?

2021-01-14 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte 2 katter av någon för 2600 kr.Nu ångrar jag mej. Och hon tar bara tillbaka katterna men hon betalar inte tillbaka mej pengarna är det rätt?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Djur räknas enligt lagens mening som lös egendom (saker). Det finns inget lagrum som konstaterar detta men av 1 kap 1 § jordabalken (1970:994) följer att fast egendom är jord. Allt annat än jord är därmed lös egendom, vilket även innefattar djur. Jag tolkar din fråga som att du köpt katterna av en privatperson. Vid köp av lös egendom mellan privatpersoner blir köplagen (1990:931) tillämplig. I köplagen finns det ingen lagstadgad möjlighet till ångerrätt vid köp. Köplagen är dock enligt 3 § dispositiv, vilket innebär att parterna kan avtala om andra villkor än de som anges i lagen. Vid ett köp mellan privatpersoner kan parterna alltså själva avtala om att ångerrätt ska gälla. Detta kan ske både skriftligen och muntligen. I ditt fall framgår inte att ni har avtalat om någon ångerrätt. Om det är så att ni har avtalat om ångerrätt, så har du rätt att lämna tillbaka katterna och få pengarna tillbaka. Om ni inte har avtalat om någon ångerrätt har du däremot inte rätt att ångra köpet och få tillbaka dina pengar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?

2021-01-12 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Vi köpte nyligen en moped på blocket av en privatperson. Innan vi åkte och skulle titta på mopeden hade vi ställt frågor via sms till säljaren. Frågorna var bl:a- Finns det några fel på mopeden? Är det någonting som behöver åtgärdas? Är den trimmad mm. Vi fick som svar nej på samtliga frågor. I god tro åkte vi till säljarn för att titta på mopeden.Då vi inte är så kunniga inom området fick vi lita mycket på säljarens ord. Vi köpte mopeden för 11000kr via swish och åkte hem. När vi kom hem upptäckte vi många fel- Blinkers, tuta och hastighetsmätare fungerade ej. Vi valde också att ta hem en mekaniker för att titta på om den var trimmad? Det var den. Detta och många andra fel upptäcktes. Säljaren har inte varit ärlig i sina svar på sms eller på plats när frågorna ställdes. Vi som köpare har sparat samtliga konversationer och säljarens annons. Inget köp/sälj kontrakt skrevs. Nu undrar jag vad vi kan göra för att häva köpet?
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är köplagen (KöpL) som blir aktuell i ert fall eftersom ni har köpt mopeden av en annan privatperson. Frågan är då om det kan anses föreligga fel på mopeden som gör att ni kan kräva en hävning av köpet.Föreligger fel som kan åberopas?Ni har ingått ett muntligt avtal där köparen har sagt att mopeden har egenskaper och är av en kvalitet som sedan har visat sig vara felaktig information. Mopeden stämmer alltså inte överens med avtalet och det anses föreligga ett fel enligt köplagen (17 § första och tredje stycket KöpL). Då ni hämtade mopeden, så rör det sig om ett hämtningsköp och risken för mopeden gick då över från säljaren till er som köpare när ni hämtade den (6 § och 13 § första stycket KöpL). Säljaren ska stå för fel på mopeden som fanns innan risken övergick till er, trots att felet visade sig senare (21 § första stycket KöpL). Felen du nämner måste ha funnits innan ni hämtade hem mopeden eftersom allt det inte skulle kunna uppstå på den korta tiden och därav är det säljaren som ska stå för felen. Ni får inte åberopa fel som ni borde ha märkt vid en undersökning av mopeden om ni undersökte den eller om ni undvek att undersöka den trots att säljaren har uppmanat er till att göra det. Undantag från detta är när säljaren har stridit mot tro och heder, då får du åberopa fel som du har upptäckt eller borde ha upptäckt (20 § andra stycket KöpL). I ett fall från högsta domstolen har det konstaterats att det strider mot tro och heder om en säljare undviker att lämna uppgifter som kan påverka om köparen vill köpa eller inte (NJA 2007 s. 86). I ert fall har säljaren använt sig av er okunskap om mopeder och ljugit för er när ni har ställt frågor om mopeden, om han hade svarat ärligt på frågorna förstår jag det som på din fråga, att ni inte hade velat köpa den. Säljaren bör därmed anses strida mot tro och heder och det gör att ni får åberopa felen oavsett om ni borde ha upptäckt dem eller inte.I vanliga fall måste även felen reklameras inom skälig tid för att de ska få åberopas, detta gäller dock inte för er eftersom säljaren har stridit mot tro och heder (33 § KöpL).Kan köpet hävas?Att häva ett köp innebär att prestationer ska gå åter, dvs. om en hävning skulle bli aktuell ska ni lämna tillbaka mopeden och säljaren ska lämna tillbaka pengarna. Ni får häva köpet på grund av felen på mopeden om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för er och om säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § första stycket KöpL). Då ni önskar att häva köpet och att det utifrån din fråga låter som att ni inte hade velat köpa mopeden om ni hade vetat om felen, så anses avtalsbrottet varit av väsentlig betydelse för er. Detta borde även säljaren ha insett då ni ställde frågor som verkade vara avgörande för om ni ville köpa mopeden eller inte och ännu ett tecken på att säljaren borde ha förstått detta är att hen kände att hen behövde ljuga för er. Tidsfristerna som nämns i 39 § andra stycket KöpL är inte relevanta i ert fall, då de inte tillämpas på de fall där säljaren har stridit mot tro och heder. SammanfattningDet kan konstateras att det föreligger fel i mopeden eftersom den avviker från uppgifterna i ert muntliga avtal. Dessutom har säljaren stridit mot tro och heder genom att ljuga för er och detta gör att det finns en möjlighet för er att häva köpet.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad gäller när man köpt en häst som inte visar sig vara så lugn som säljaren angav?

2021-01-05 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag köpte en unghäst den 26/9 nu 6 år. Enligt information så ska det vara en mycket snäll häst som aldrig gjort några dumheter. Jag provred hästen och det gick bra. Nu har det visat sig att hästen vid två tillfällen kört rodeo och en ryttare ramlat av. Hästen har även under tiden visat tendenser att vilja bocka. Hästen har under 6 v varit hos en unghästberidare som har lång erfarenhet och som hunnit stoppa dessa bockningar. Detta har gjort att jag trots lång erfarenhet, med 11 hästar i min ägo under mitt liv, känner att jag inte törs rida denna häst. Har talat med ägaren, som är en privatperson, och hon vill inte ta tillbaka hästen. Vad gäller vid köp av häst? Med vänlig hälsning Anna
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har köpt hästen av en privatperson, vilket gör att Köplagen blir tillämplig i förevarande fall. Hästar klassificeras juridiskt som lös sak.Det rör sig om fel i vara, se 17 - 21 §§ KöpL. Du köpte hästen under förutsättning att den var snäll och lugn, vilket inte visade sig stämma. Då det uppenbarligen föreligger fel i vara har du som köpare rätt till påföljder vid fel i varan enligt 30 - 41 §§ KöpL.Du har rätt till påföljder under förutsättning att du till säljaren reklamerar enligt 32 § KöpL inom skälig tid.I ditt fall har säljaren givit information om att det är en "mycket snäll häst som aldrig gjort några dumheter". Varan är därmed felaktig och du har, under förutsättning att du reklamerar, rätt till avhjälpande, omleverans eller prisavdrag, hävning samt skadestånd, se 30 § KöpL.Med vänlig hälsning!

Fel i vara - vem ansvarar?

2020-12-21 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Vingar köpt en begagnad husvagn som var nybesiktigad utan anmärkningar. Väl hemkomna så förstår vi att något är fel då den förra ägaren har lastat bland annat förtält och tältpinnar i vagnens främre del för att öka vikten där. Vi upptäcker nu att hela chassit sitter löst då reglar, golv och front är uppruttet. Den förra ägaren har alltså lagt vikt över draget för att det inte skall märkas direkt vid framfart. Jag undrar nu om Bilprovningen som nyss godkänt vagnen kan hållas skadeskyldig då vagnen borde belagts med körförbud. Eller kan jag hålla privatpersonen skadeskyldig som sannolikt har känt till felet. Med vänlig hälsning, Malin
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Säljarens felansvar regleras i Köplagen. Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning och skadestånd är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen).Vad utgör en felaktig vara?Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergångenDen avgörande tidpunkten för huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet. I ditt fall verkar det som att felet funnits före köpet.Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skick påverkar vad som anses felaktigtI första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat husvagnens skick ytterligare får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig.Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopaEn ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska det beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/mekanikerbesök krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar. Du nämner inget om undersökning, och i och med besiktningen har ni haft denna att förlita er på.Avgörande att du reklamerat feletOm det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa felet om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att du märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelar du säljaren inom den tiden efter att du får kännedom om felet torde felet alltså gå att åberopa.En ytterligare förutsättning för påföljden hävning, om det är så att du vill häva köpet, dvs. att prestationerna går åter och i ditt fall att du får pengarna tillbaka + eventuella skador täckta är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen.SkadeståndetAvseende skadeståndet har du som köpare rätt till skadestånd för den skada du lider till följd av att varan är felaktig (40 § köplagen), om säljaren inte visar att det förelegat ett hinder för att avlämna en felfri vara som ligger utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas räkna med (force majeur). Skadeståndsansvaret inkluderar reparationskostnader, inkomstbortfall och andra kostnader relaterade till skadan. Avseende Bilprovningen har det funnits rättsfall på att företaget blivit skadeståndsskyldigt vid en felbedömning som orsakat en sakskada (NJA 1991 s. 138). Däremot torde detta vara en svårare process än att vända sig till säljaren direkt.I och med att husvagnen är felaktig och felet fanns före köpet kan prisavdrag, hävning och skadestånd vara aktuellt. Det du borde göra är i första hand att meddela säljaren att du vill åberopa felet och att du inte känt till detta vid köpet. Om säljaren inte medger detta kan det vara lämpligt att gå vidare. Ett förenklat tvistemål är att föredra om det omtvistade beloppet understiger 23 250 kr (ett halvt prisbasbelopp). Vänligen,