Fel i vara - vem ansvarar?

2020-12-21 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Vingar köpt en begagnad husvagn som var nybesiktigad utan anmärkningar. Väl hemkomna så förstår vi att något är fel då den förra ägaren har lastat bland annat förtält och tältpinnar i vagnens främre del för att öka vikten där. Vi upptäcker nu att hela chassit sitter löst då reglar, golv och front är uppruttet. Den förra ägaren har alltså lagt vikt över draget för att det inte skall märkas direkt vid framfart. Jag undrar nu om Bilprovningen som nyss godkänt vagnen kan hållas skadeskyldig då vagnen borde belagts med körförbud. Eller kan jag hålla privatpersonen skadeskyldig som sannolikt har känt till felet. Med vänlig hälsning, Malin
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Säljarens felansvar regleras i Köplagen. Förutsättningen för att en köpare ska kunna begära prisavdrag/hävning och skadestånd är här att det kan anses föreligga ett fel i varan (30 § Köplagen). Om det visar sig att varan är felaktig har köparen rätt att kräva dels prisavdrag, som beräknas av förhållandet mellan det nedsatta och avtalsenliga priset motsvarande förhållandet mellan värdet på det felaktiga och det avtalsenligt skicket (38 § Köplagen). Köparen har även rätt att kräva skadestånd om han lider någon skada på grund av felet i varan (40 § Köplagen). Slutligen kan köparen häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde insett detta (39 § Köplagen).Vad utgör en felaktig vara?Varan felaktig enbart om felet fanns vid riskövergångenDen avgörande tidpunkten för huruvida en vara är felaktig eller inte är vid överlämnandet av varan (21 § Köplagen). Då anses risken övergå från säljare till köpare. Har ett fel uppstått i varan före överlämnandet svarar alltså säljaren för felet även om detta visar sig först senare. Uppstår felet först efter riskövergången svarar köparen för felet. I ditt fall verkar det som att felet funnits före köpet.Avtalsenligt skick - ändamålsenligt skick påverkar vad som anses felaktigtI första hand ska varan stämma överens med vad som följer av avtalet (17 § Köplagen). I och med att du inte nämner att säljaren specificerat husvagnens skick ytterligare får man gå vidare till mer allmänna utgångspunkter kring skick. I regel ska varan då vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används (17 § Köplagen), eller vara ägnad för ett särskilt ändamål om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen haft anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om varan inte stämmer överens i det ovannämnda anses den som felaktig.Fel som köparen får antas känt till vid köpet går inte att åberopaEn ytterligare dimension är att du inte får åberopa såsom fel det du måste antas ha känt till vid köpet (20 § Köplagen). Om köparen har undersökt varan före köpet får denne nämligen inte åberopa fel som hen borde märkt vid undersökningen. Här ställs dock inga omfattande krav av köparen. Det finns ingen skyldighet att undersöka en vara före ett köp, och har en undersökning skett ska det beaktas hur långtgående denne varit och vilka praktiska möjligheter köparen haft att vid undersökningen upptäcka felet. Är det så att felet krävt omfattande undersökning/mekanikerbesök krävs det inte av dig att du ska ha upptäckt ett sådant fel. För ett sådant krav förutsätter det att felet varit relativt lätt att upptäcka samt att du, vid upptäckt hade förstått vad felet innebar. Du nämner inget om undersökning, och i och med besiktningen har ni haft denna att förlita er på.Avgörande att du reklamerat feletOm det är så att felet fanns vid riskövergången och du inte kan anses ha känt till detta vid köpet går det ändå inte att åberopa felet om du inte reklamerat felet till säljaren inom skälig tid efter det att du märkt av felet (32 § Köplagen). Här torde ett par månader vara en skälig frist. Krav på innehållet i en reklamation är inte större än att det ska framgå att du är missnöjd med varan i fråga. Krav på användande av ordet "reklamation" finns inte. Meddelar du säljaren inom den tiden efter att du får kännedom om felet torde felet alltså gå att åberopa.En ytterligare förutsättning för påföljden hävning, om det är så att du vill häva köpet, dvs. att prestationerna går åter och i ditt fall att du får pengarna tillbaka + eventuella skador täckta är att du inom skälig tid efter att du märkt av felet meddelar säljaren att du vill häva köpet (39 § Köplagen). Bedömningen för vad som anses som skäligt torde vara densamma som den för reklamationssituationen.SkadeståndetAvseende skadeståndet har du som köpare rätt till skadestånd för den skada du lider till följd av att varan är felaktig (40 § köplagen), om säljaren inte visar att det förelegat ett hinder för att avlämna en felfri vara som ligger utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas räkna med (force majeur). Skadeståndsansvaret inkluderar reparationskostnader, inkomstbortfall och andra kostnader relaterade till skadan. Avseende Bilprovningen har det funnits rättsfall på att företaget blivit skadeståndsskyldigt vid en felbedömning som orsakat en sakskada (NJA 1991 s. 138). Däremot torde detta vara en svårare process än att vända sig till säljaren direkt.I och med att husvagnen är felaktig och felet fanns före köpet kan prisavdrag, hävning och skadestånd vara aktuellt. Det du borde göra är i första hand att meddela säljaren att du vill åberopa felet och att du inte känt till detta vid köpet. Om säljaren inte medger detta kan det vara lämpligt att gå vidare. Ett förenklat tvistemål är att föredra om det omtvistade beloppet understiger 23 250 kr (ett halvt prisbasbelopp). Vänligen,

Vad innebär "garanti eller liknande utfästelse"?

2020-12-20 i Köplagen
FRÅGA |När kan påföljd påkallas vid fel i vara? 2020-11-28 Det var rubriken ni satte på min tidigare fråga.Detta mejl är en följdfråga av ert svar:Kan man tolka 32 § 2st .." om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse" kan åberopas efter 3 år och inte inom 2 års regeln? Jag åsyftar "liknande utfästelse" är lika med vad säljaren skrev i sin annons beträffande RB backslaget i frågan
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till köplagen (KöpL)Jag har läst din tidigare fråga (här) och tolkar din följdfråga som att du nu undrar vad lagtexten i 32 § 2st KöpL innebär.Reklamationsrätten preskriberasHuvudregeln är att ett fel i en vara måste reklameras inom två år från det att köparen mottagit varan. Om ett fel uppstår eller reklameras senare än efter två år har reklamationsrätten preskriberats. Detta innebär att en köpare inte kan reklamera en vara efter mer än två år (32 § KöpL). Det finns ett undantag till denna huvudregel, vilken gäller om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (33 § KöpL). Då kan en vara reklameras även om två år passerat.Garanti eller liknande utfästelseEn garanti eller liknande utfästelse innebär att säljaren kan åta sig att åtgärda problem som uppkommer även efter mer än två år (32 § 2st KöpL). Om en säljare uttryckligen angett att en vara har en garanti på fem år innebär det att du som köpare kan reklamera för fel inom fem år, trots att huvudregeln är att reklamationsrätten preskriberas efter två år. Ordet "garanti" behöver inte uttryckligen användas; det är det som menas med "liknande utfästelse". Det viktiga är innebörden, att säljaren garanterar att varan ska hålla en viss tid och om den inte gör det åtar sig säljaren att åtgärda felet, även efter två år.Din frågaNär jag läser din ursprungliga fråga framgår det inte om säljaren erbjudit någon form av garanti. Du får läsa annonsen för att där se om någon garanti eller liknande formulering nämns. Bara det faktum att säljaren skrivit att den del som är felaktig är nyrenoverad bör inte kunna tolkas som en utfästelse om garanti, om det var det du funderade över.I övrigt kan jag hänvisa dig tillbaka till det ursprungliga svaret gällande undersökningsplikten och påföljderna för fel i vara.Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Har man en undersökningsplikt angående vitvaror vid köp av bostadsrätt?

2020-12-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej, jag har köpt en bostadsrätt tillsammans med min sambo. I prospektet framgår det att badrummet är utrustad med tvättmaskin och torktumlare..väl på visning ser vi torktumlare och tvättmaskin står på varandra, badkaret står ihop med dem. När säljaren ger oss förfrågan om att komma och titta på lägenheten om intresse finns att köpa hennes möbler nämner hon strax innan vi ska lämna lägenheten det är en sak jag måste berätta om tvättmaskin och torktumlare. info då saknar avlopp och rör. hon informerar oss att hon lägger slangen i badkaret.. jag vet att jag har undersökningsplikt jag skulle ha baxat fram hela badkaret och dragit ut torktumlare och tvättmaskin som står på varandra för att få den informationen . då prospektet så fint visade tvättmaskin och torktumlare i bild och text så granskade vi inget mer än att se över dem till skick. jag har kollat med bostadsrättföreningen till lägenheten hennes lösning är inte enligt dem tillåten. jag har kollat med en vvs firma som informerar att ur försäkringssynpunkt är denna lösning inte godkänd..Jag har vänt mig till ansvarigt mäklare som informerar att han frågat säljaren om det är något avvikande med vitvarorna han bör känna till och hon säger nej. Nu har vi skickat i skrivt och reklamera felet i hopp om en lösning. säljare meddelar då oss att vi skulle ha tittat noggrannare vi har en undersökningplikt och tänker därmed inte göra något? kan vi göra något?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Undersökningsplikten är inte långtgående Till skillnad från vid köp av fastighet, där köparens undersökningsplikt är långtgående och omfattande, så gäller inte detsamma vid köp av bostadsrätt (se exempelvis rättsfallet NJA 2016 s. 237 punkt 23 och 24). En köpare av bostadsrätt har inte ens någon allmän undersökningsplikt, men en sådan kan uppstå i det fall säljaren uppmanar dig att exempelvis undersöka varan. Har du undersökt en vara innan köpet, så kan du inte åberopa som fel sådant som du borde ha upptäckt vid denna undersökning (20 § köplagen). Vad du i sin tur "borde" ha upptäckt är något som man bedömer utifrån vad en normal person hade upptäckt vid en undersökning. Det beror också på hur omfattande undersökningen i fråga varit, och vilka praktiska möjligheter med hänsyn till dina kunskaper och erfarenheter du har haft för att upptäcka felet (se rättsfallet NJA 1996 s. 598). Borde du ha upptäckt felet vid undersökningen?Frågan om du borde ha upptäckt felet beror alltså på hur undersökningen av bostadsrätten gått till, dina kunskaper och erfarenheter och också vad en "normal" person borde ha sett om den vore i din situation.I det här fallet har det framgått att bostadsrätten är utrustad med tvättmaskin och torktumlare. Att du ska behöva misstänka att dessa saknar avlopp och rör, och att de nyttjas genom en ej allmänt bruklig metod där slangen läggs i badkaret, är något jag bedömer inte vara rimligt i din situation. Det faktum att du inte heller har flyttat på tvättmaskin och torktumlare för att undersöka dessa, innebär också att du inte haft någon möjlighet att upptäcka felet med hänsyn till den undersökning du faktiskt företagit. Har säljaren dessutom inte uppmanat dig till att göra detta, innebär det att du inte kan förväntas ha gjort en sådan typ av noggrann undersökning. Min bedömning är alltså att ni har rätt att åberopa felet, och att säljaren inte kan avsäga sig ansvar med hänvisning till att ni borde ha upptäckt felet innan köpet. Vad ni bör göra är därmed att uppge detta för säljaren, och hota med att dra igång en rättsprocess i det fall ni inte får prisavdrag på köpet. Vänligen,

Vilka påföljder kan köparen göra gällande gentemot säljaren om varan går sönder under transport?

2020-12-16 i Köplagen
FRÅGA |Jag sålde en vara på tradera, jag lämnade in paketet på posten hel och när varan kommer fram till mottagaren så är paketet trasigt, vi kunde ha paketerat det bättre men den var hel när vi lämnade in den så det är under transporten som den har gått sönder, jag är förvirrad om vi kan åka dit på något av detta eftersom hon hotar med det, om hon skulle ta detta till domstol finns det då något som vi kan åka dit på?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilken lag är tillämplig?Jag kommer i mitt svar att utgå från att du har sålt varan i egenskap av privatperson. På så vis blir Köplagen (KöpL) tillämplig. Vem ansvarar för varan under transport?Här brukar man tala om vem som står risken för varan för att bedöma vem som bär ansvaret. Risken övergår från dig som säljare till köparen när varan avlämnas (13 § KöpL). Utifrån frågan framgår det att ett transportköp har genomförts och då blir frågan om varan har skickats till köparen inom en och samma ort eller inte. Om varan har skickats inom samma ort eller inom ett område där säljaren vanligtvis ordnar transport av liknande varor, sker avlämnandet och övergången av risken när varan har kommit fram till köparen. Följaktligen är du som säljare ansvarig för varan fram till dess att köparen har fått den i sin ägo. Detta innebär att du är ansvarig för skador under transporten och ska kompensera köparen för skadan. Om varan skickats till köparen från en annan ort ses den som avlämnad redan när den har kommit till transportören. Då är det köparen som bär risken för varan under transporten och står för skador som uppkommer (7§ KöpL). Om köparen kan bevisa att skadorna beror på säljaren på grund av en dålig paketering så ansvarar säljaren för felet oavsett (12§ KöpL). Vilka påföljder kan köparen göra gällande vid fel på vara?Det finns inget i din fråga som tyder på att köparen inte har kontaktat dig och reklamerat i tid. Därmed bör köparen kunna göra påföljder gällande (32 § KöpL). De påföljder som kan bli aktuella vid fel i vara är att felet på varan ska rättas till, att en ny felfri vara ska skickas, prisavdrag eller hävning av köpet (30 § KöpL). Först och främst är det avhjälpande av felet eller omleverans av varan som kan göras gällande (34 § KöpL). Om detta inte skulle vara möjligt kan prisavdrag eller hävning göras gällande av köparen. För hävning av köpet krävs det att felet var av väsentlig betydelse för köparen och att du som säljare insett eller borde insett detta (39 § KöpL). Jag saknar information för att kunna bedöma vilken påföljd som kan komma att bli aktuell i din situation. Att tänka på är att köpare inte har en lagstadgad rätt till prisavdrag när det gäller varor köpta på auktion (37 § KöpL). Det här går dock att avtala bort eftersom KöpL är dispositiv. SammanfattningSlutligen har du som säljare av varan en skyldighet att åtgärda eventuella felaktigheter med varan. Säljaren kan göra gällande en rad påföljder på grund av felaktigheter med varan. Mitt råd är att ni försöker komma fram till en lösning mellan er som passar er båda innan ni bestämmer er för att föra saken vidare då detta är krävande och kostsamt. Hoppas att svaret var till hjälp och om du har fler frågor tveka inte att återigen höra av dig till Lawline igen! Med vänliga hälsningar,

Vad gäller när man köpt en vara på bloppis som det är fel på och säljaren inte svarar?

2020-12-20 i Köplagen
FRÅGA |HejKöpte en blus av en tjej på instagram som har en så kallad bloppis. En loppis fast på internet. Där står det att köpt är köpt. Men när jag köpte varan stod informationen " Storlek xs" vilket efter många Google sökningar motsvarar 34. Men när jag fick hem blusen stod det 32 på plagget. Vilket motsvarar xxs. Vad gäller när säljaren har skrivit fel information och inte svarar på meddelanden?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad tråkigt att höra att det är fel storlek på blusen som du köpt. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av köplagen. I mitt svar antar jag att du köpte blusen som privatperson och att säljaren sålde blusen som privatperson, och inte genom ett företag. Jag kommer även utgå från att det är som du säger, att storlek XS motsvarar storlek 34 och inte storlek 32. Fel på varanEftersom storleken på blusen inte stämmer överens med vad säljaren skrev i sin annons, så är blusen felaktig (18 § första stycket köplagen). Att blusen är begagnad och att säljaren har skrivit "köpt är köpt" spelar ingen roll, den ska ändå ha de egenskaper som säljaren skriver att den har. När man köper begagnat kan man behöva räkna med att det man köper är lite slitet, men inte att det är fel storlek. Reklamation och andra påföljderOm jag förstår dig rätt har du redan kontaktat säljaren och sagt att det är fel storlek på blusen. Det innebär att du har reklamerat. Det är viktigt att reklamera så fort man märker att det är fel på det man köpt, annars kan man förlora sin rätt att klaga på att varan är felaktig (32 § första stycket köplagen). Du kan läsa mer om reklamation på en hemsida som heter Hallå Konsument. Eftersom det är storleken det är fel på och du har köpt blusen av en privatperson kan säljaren antagligen inte skicka en ny blus i rätt storlek eller på annat sätt fixa felet (34 § första stycket köplagen). Du kan däremot begära att du ska få prisavdrag på priset, eller att få häva köpet (38 och 39 § köplagen). Att häva köpet innebär att du får tillbaka dina pengar och att säljaren får tillbaka blusen. Hävning kanske är den bästa lösningen för dig, eftersom att du kanske inte har någon användning av en blus i fel storlek. Vad du kan göra nuJag tycker att du ska kontakta säljaren igen och berätta om dina rättigheter, alltså det jag beskrivit ovan. Ni kanske kan komma överens om något som ni båda känner er nöjda med. Om säljaren ändå inte svarar är sista utvägen att lämna in en stämningsansökan mot säljaren till en tingsrätt. Även detta kan du läsa mer om på Hallå Konsument. På hemsidan finns bland annat länkar om hur man ska göra en stämningsansökan. I tingsrätten är det viktigt att du har bevisning för att det är fel storlek på blusen och att du reklamerat inom rätt tid. Den som förlorar i tingsrätten kommer få betala båda parternas rättegångskostnader, vilket kan bli dyrt. Det är viktigt att fundera över om det är värt att gå till tingsrätten över något som har lite lägre värde. Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till med blusen! Med vänlig hälsning,

Dolt fel på bil (köplagen)

2020-12-20 i Köplagen
FRÅGA |Hej, har sålt en begagnad bil och efter en vecka hör köparen av sig. De hade kört in bilen i en tvättomat och då kom det in vatten i överkant på framrutan och det rann nedför backspegeln och ner på växelspaken.Det här är ingen försäkringsfråga och nu vill de att jag betalar byte av ruta med hänvisning till att det var ett dolt fel.Jag håller med om att det är ett dolt fel som köparen inte kunde upptäcka, jag visste inte heller om det här.Jag tvättar aldrig mina bilar i tvättomater.1. Om det var en tvättomat med borstar kan det ha varit borstarna som orsakade detta. Kan jag då hänvisa köparen till bensinstationen där bilen tvättades?2. Kan jag begära att få ta tillbaka bilen, alltså att jag häver köpet/affären?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köplagen (KöpL) är tillämplig lag när det gäller köp av lös egendom mellan privatpersoner (1 § KöpL). Jag uppfattar din fråga som att du vill veta vad du har för rättigheter enligt lagen. Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller. Längst ned i dokumentet finns en kort sammanfattning av svaret på din fråga.Fel i varaEn vara som har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om- varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,- säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller- varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § första stycket KöpL).Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket KöpL). Risken går över på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet (13 § första stycket KöpL).19 § redogör för vilka omständigheter som en vara som sålts i "befintligt skick" kan anses felaktig. Generellt kan man säga att paragrafen menar att bilen ska anses som felaktig om du vid köpet hade undanhållit information som kan antas ha inverkat på köpet. Av din fråga framgår det att du inte heller visste om felet. 21 § säger dock att du, som säljare, ska ändå svara för felet om felet har funnits när bilen lämnades över till köparen men felet visar sig senare. Du kan alltså bli skyldig att avhjälpa felet om du inte kan bevisa att felet inte fanns när bilen lämnades över till köparen.UndersökningsskyldighetDet är viktigt att poängtera att felet ska vara av sådan art att det inte kan upptäckas vid en normal undersökning av bilen för att det ska kunna anses som ett dolt fel.Köparen har en skyldighet att undersöka varan endast om säljaren uppmanar denne att göra det. Har köparen underlåtit att undersöka varan trots uppmaning får denne inte åberopa att varan är felaktig. Köparen får inte heller åberopa att felet är felaktigt om felet går att upptäckas vid en normal undersökning (20 § KöpL).Påföljder vid felKöparen har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för köparen, om avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om säljaren inte fullgör sin skyldighet att avhjälpa felet, har köparen rätt till ersättning för försvarliga kostnader för att avhjälpa det (34 § KöpL). Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL).Säljarens rätt till hävningSäljaren har endast rätt att häva köpet om köparen har begått ett avtalsbrott. Det kan vara att köparen inte betalar i rätt tid, inte medverkar till köpet eller inte uppfyller sin skyldighet att hämta eller ta emot varan (51 § KöpL).SammanfattningEtt fel som funnits redan när varan överlämnats till köparen ska säljaren svara för även om felet visar sig först efter överlämnandet. I detta fall behöver säljaren inte svara för det om denne kan visa att felet inte fanns när varan överlämnats och är av sådan art att köparen borde ha upptäckt vid en undersökning. Ett dolt fel är sådana fel som inte kan upptäckas vid en normal undersökning av bilen. Du kan självklart hänvisa köparen till bensinstationen där bilen tvättades, men det är köparen som själv bestämmer vem denne vill vända sig till. Vad gäller hävning har säljaren endast rätt att häva köpet om köparen har begått ett avtalsbrott.Hoppas du fick svar på din fråga! God jul och gott nytt år!Önskar,

Kan man avtala bort reklamationsrätten?

2020-12-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Vårt företag köpte ett bord från ett företag men när vi fick det så va det defekt, felsvetsat och ostadigt. Vi skickade in en reklamation men fick avslag för enligt deras villkor så kan man inte reklamera eller skicka tillbaka produkter när man köper från ett företag. Jag borde läst deras villkor och jag förstår om de inte har öppet köp men kan man som företag vägra motta en reklamation?
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det är ett företag som har köpt ett bord av ett annat företag är köplagen (KöpL) tillämplig.Köplagen är dispositivKöplagen innehåller flera regler om hur man ska hantera olika situationer vad gäller köp. Lagen är dock dispositiv vilket innebär att ett eventuellt avtal mellan företagen gäller före lagens regler (3 § KöpL). Om det alltså finns ett avtal som reglerar rätten till reklamation på ett sätt som avviker från lagen, så gäller avtalet och inte lagen. Det råder avtalsfrihet i Sverige och det är alltså tillåtet att avtala bort köplagens regler eftersom den lagen har en sådan karaktär att den är tillåten att avtala bort.Som jag förstår det verkar det i avtalsvillkoren hos företaget stå att det inte finns någon rätt att reklamera felaktiga varor. Det är då tyvärr det som gäller. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan köparen kräva tillbaka pengar vid köp av begagnade leksaker?

2020-12-16 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag sålde en leksak via facebookmarknaden. Leksaken användes men den fungerade perfekt. När köparen fick den sa han att den inte fungerade 100% och att den hade repor. Han rapporterade sedan att den hade skadats under transporten. Nu vill hana tillbaka dina pengar.
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar det du skickat till oss som att du undrar över om personen du sålt leksaken till kan ha en rätt att få tillbaka sina pengar. För att svara på frågan kommer jag använda mig av köplagen (förkortas KöpL). Jag utgår från att ni båda agerat i egenskap av privatpersoner, därför är köplagen tillämplig och inte konsumentköplagen som annars gäller mellan en privatperson och t.ex. ett företag (1 § KöpL).Har köparen rätt att få sina pengar tillbaka?Svaret på frågan om personen har rätt att få tillbaka sina pengar beror på om det föreligger fel i varan, dvs. fel på leksaken. Leksaken har sålts begagnad och varor som säljs begagnade anses säljas i befintligt skick eller med annat liknande förbehåll. Detta innebär att varan säljs med sina eventuella brister, t.ex. repor och slitage. En vara som sålts i befintligt skick kan dock ändå anses felaktig om den avviker från det du som säljare informerat om i samband med köpet eller potentiellt underlåtit att informera om (19 § första stycket, första och andra punkten KöpL).Som jag tolkar det du skrivit så har du sagt att leksaken fungerar perfekt, vilket inte är något problem om det är sant. Har du kanske underlåtit att informera om reporna som köparen påtalar kan det innebära fel i varan, dvs. leksaken. Det som kan ske om fel föreligger är att köparen får kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag, alternativt häva köpet och på så sätt få sina pengar tillbaka samtidigt som du får tillbaka leksaken (30 § KöpL). Föreligger fel har alltså köparen en möjlighet att kräva tillbaka pengarna.Det är inte möjligt för mig att ge ett klart svar på om leksaken kan anses vara felaktig eller inte men har du informerat om bristerna som finns och inte heller hållit undan information eller ljugit bör inte fel i leksaken föreligga.Om leksaken skadats under transportenDu skriver att köparen rapporterat att leksaken skadats under transporten. Vem som står risken under transporten beror på om varan fraktas utanför orten där du som säljare bor eller utanför.Om du fraktat varan till köparen utanför orten där du bor är det köparen som står risken från det att du som säljare överlämnat varan, dvs. leksaken, till transportören (7 § första stycket KöpL). Köparen får då stå för t.ex. de repor som kan ha kommit under transporten. Fraktas leksaken bara inom orten är det istället du som säljare som står risken (7 § andra stycket KöpL).Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,