Vem ansvarar för fel i en husvagn när det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner?

2021-07-27 i Köplagen
FRÅGA
Hej, vi har köpt en husvagn av en privatperson. Vi undersökte den på plats, vi hade en fuktmätare med oss och mätte fukt vid en hörna. Inte på något annat ställe. När vi ska göra vid fuktskadan och allting är rivet märker vi att i princip hela husvagnen är rutten, det går inte att använda den. Vi köpte den för 30 000. Går det att häva köpet och få pengarna tillbaka? Säljarna vill ju givetvis inte detta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om vem som ansvarar för felet i husvagnen. Denna situation gör Köplagen (KöpL) tillämplig för att det är ett köp mellan två privatpersoner, det vill säga ett köp utan samband med en näringsverksamhet. Jag kommer därför att tillämpa KöpL i mitt svar.

Vad är fel i vara?

Det som utgör ett fel enligt lagtexten föreligger i varan som har köpts

- om varan avviker från det som har avtalats (17 § KöpL) eller,

- om varan avviker från det ändamål som varor av samma slag i allmänhet används för (17 § andra stycket) eller,

- om varan inte överensstämmer med uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat och dessa uppgifter ska ha inverkat på köpet (18 § KöpL).

Det är viktigt att komma ihåg att fel i varan också föreligger om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § tredje stycket KöpL).

Vad innebär "befintligt skick"?

Det är viktigt att notera att om husvagnen är såld med förbehåll om "befintligt skick", eller liknande förbehåll, innebär detta att fel i varan hanteras genom en egen paragraf i KöpL. Att sälja en vara i "befintligt skick" innebär inte att säljaren är helt friskriven från ansvar utan säljaren kan fortfarande anses ha ansvar om det föreligger något fel i varan (19 § KöpL).

I ditt fall med problemet med mögelskador i hela husvagnen är det tydligt att det föreligger ett fel i varan. Detta beror på att du som köpare med fog inte förutsätter att det ska finnas mögelskador i husvagnen när du köper den. Min bedömning är att det är tydligt att det föreligger ett fel i husvagnen enligt 17 § KöpL och jag bedömer också att det är sannolikt att fel kan föreligga även om husvagnen är såld i "befintligt skick" enligt 19 § KöpL då mögel- och fuktskador är något som påverkar varans skick väsentligt.

Vilken tidpunkt är avgörande för bedömningen av om fel föreligger?

För att säljaren ska anses vara ansvarig för felet i varan krävs det att felet fanns när varan såldes (21 § KöpL). Detta innebär alltså att mögelskadorna ska ha funnits i husvagnen redan innan köpet och därmed funnits innan risken för varan gick över på dig som köpare. Vid bedömningen kollar man på om det fanns exempelvis tydliga tecken på fukt- eller mögelskador vid köpet eller om felet kräver extraordinära åtgärder för att upptäckas, exempelvis genom att ta bort en del av väggen eller ta bort hela diskbänken och dylikt. Säljaren kan hållas ansvarig för felet när det handlar om ett dolt fel.

Den viktiga tidpunkten i detta fallet är alltså avlämnandet av husvagnen (13 § KöpL). Du som köpare kan endast åberopa fel som funnits innan varans avlämnande och det är även då säljaren kan hållas ansvarig för felet.

Har du som köpare rätt att åberopa felet mot säljaren?

Som skrivet ovan krävs det att felet i varan fanns i husvagnen vid köpet och därmed även vid riskens övergång. Det krävs däremot också att köparen har rätt att åberopa felet.

Om köparen före köpet har undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka varan får köparen inte åberopa de felen som denna borde ha märkt vid undersökningen. Däremot gäller inte detta om säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § andra stycket KöpL). I ditt fall innebär detta att du som köpare inte har rätt att åberopa felet i husvagnen om det är ett fel som du borde ha upptäckt vid en undersökning av husvagnen.

Frågan som jag ställer mig är om felet i detta fallet, det vill säga mögelskadorna, borde ha upptäckts vid den undersökningen som du gjorde innan köpet eller om felet är ett dolt fel. Vid dolda fel bedöms köparens noggrannhet i den undersökningen som har gjorts innan köpet. Här tar man hänsyn till vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt. Om vi ser till NJA 1996 s. 598 har Högsta domstolen klargjort att det som köparen borde ha märkt ska bedömas i ljuset av köparens tidigare erfarenheter och undersökningens omfattning. Detta innebär alltså att du fortfarande kan åberopa felet även om du har gjort en undersökning och inte har lagt märke till att hela husvagnen var mögelskadad. I denna bedömningen är det viktigt att du inte har någon tidigare erfarenhet av husvagnar. Om du vid din undersökning märkte att det fanns en fukt- eller mögelskada, men inte gick vidare med att undersöka hela husvagnen kan detta tala för att det inte kommer ses som ett dolt fel. Om det inte ses som ett dolt fel kan säljaren undgå ansvaret.

Vilka påföljder kan aktualiseras?

För det första måste du som köpare reklamera i tid för att säljaren ska behöva ansvara för felet. Om du som köpare inte lämnar säljaren ett meddelande om felet inom skälig tid efter att du har märkt eller borde ha märkt felet får du inte åberopa felet mot säljaren. Du får som köpare alltså inte vänta för länge med att reklamera (32 § KöpL). Om du inte har reklamerat rekommenderar jag dig att reklamera så snabbt som möjligt.

Om det föreligger ett fel som säljaren ska ansvara för kan du som köpare göra gällande vissa påföljder. Du kan som köpare kräva att säljaren åtgärdar felet och om säljaren inte åtgärdar felet har du själv rätt att åtgärda det. När du har åtgärdat felet själv har du rätt att kräva ersättning från säljaren för dina reparationskostnader (34 § KöpL).

Som köpare får du kräva påföljderna hävning eller prisavdrag om avhjälpande inte sker i rätt tid (37 § KöpL). Om du vill reparera husvagnen kan du be om ett prisavdrag, det vill säga att säljaren står för reparationskostnaderna (38 § KöpL).

Vidare kan du som köpare häva köpet om säljaren inte åtgärdar felet inom skälig tid (39 § KöpL). För dig innebär en hävning att du lämnar tillbaka husvagnen och får tillbaka dina pengar. För att du ska kunna häva ett köp krävs det att felet är av väsentlig betydelse för dig och att säljaren insåg eller borde ha insett detta. Om felet i husvagnen, med grund i att du inte har någon tidigare erfarenhet av husvagnar, inte kunde upptäckas så kan mögelskadan medföra en rätt till hävning. Mögelskador i sin helhet kan ge en möjlighet till hävning och här kan även hälsoriskerna som möjligtvis uppkommer av mögelangrepp tala för en hävning.

Sammanfattning och vägledning

För att du som köpare ska kunna åberopa felet mot säljaren och kräva hävning eller prisavdrag så krävs det att:

- det föreligger ett fel i husvagnen,

- felet fanns i husvagnen innan riskens övergång, det vill säga vid köpet,

- felet var dolt, det vill säga det var svårt för dig som köpare att upptäcka felet vid en undersökning,

- du som köpare har reklamerat i god tid och du om du har krävt någon av de ovanstående påföljderna.

Jag vill även understryka att om någon av förutsättningarna inte är uppfyllda kan säljaren helt undgå ansvaret för felet .

Eftersom jag inte vet någonting om din tidigare erfarenhet av husvagnar, kan jag tyvärr inte ge dig något konkret svar på din fråga. När det ska göras en bedömning om vad som är ett dolt fel eller inte sker det en relativ öppen diskussion och bedömning. Jag gör bedömningen att du borde kunna använda dig av min beskrivning av rättsläget för att få en uppfattning om vad som gäller i just ditt fall. Eftersom du har gjort en undersökning vid endast en del av husvagnen undrar jag om du då märkte att det fanns en fukt- eller mögelskada eller om undersökningen inte visade någonting? Om du inte gick vidare med undersökningen även om det kom upp att det finns mögel kan detta tyvärr tala för att felet kunde ha upptäckts av dig och att det inte är ett dolt fel. Om felet däremot är dolt gör jag bedömningen att du har rätt att åberopa felet mot säljaren, du kan då använda dig av de påföljderna jag har skrivit om ovan.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med säljaren och prata med denna om hur det står till. Om du vill ha ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att ta kontakt med Lawline.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag hoppas att du har fått någon vägledning och svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny!

Med vänliga hälsningar,

Jasmin Öykü Özdemir
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1415)
2021-09-26 Reklamation vid vidareförsäljning
2021-09-22 Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?

Alla besvarade frågor (95870)