Felansvaret enligt köplagen - Vad gäller?

2021-07-28 i Köplagen
FRÅGA
Sålde min husvagn 3/6 år som då var nybesiktigad u.a ,samt fukttestad u.a . Enligt köparen har sen husvagnen stått i garage hela tiden sen köpet förutom när den fraktades till fukttest i Dorotea den 24/6 då med anmärkning fram men ingen fukt vid läslampan bak. När vagnen såldes fans det en liten missfärgning av tidigare fukt i bak på vänster sida i vagnen vid läslampan vilket jag talade om för köparen. Den 29/6 nästan 1 månad efter köpet får jag ett mail där han skriver att husvagnen är allvarligt fuktskadad i fram. Jag svarar honom 5 juli att om vagnen är allvarligt fuktskadad köper jag givetvis tillbaka den men vill ha den ner till Stockholm för ny fukttest och erbjuder mig att hämta vagnen men han dröjer med svaret. Den 11/7 svarar han att han kan dra ner den i veckan till Stockholm. Svarar honom den 12/7 och Jag ber honom då att säga när så jag kan möta upp honom så fukttestar vi den. Den 16/7 svarar han att han inte hinner ner innan verkstan stänger och frågar om jag kan möta honom norr om Stockholm fredag kväll vilket jag inte kan. Vi kommer överens om att jag ska boka fukttest på måndag och se där då. När vi möts på måndagen visar det sig att han åkt ned den 13 juli och fukt testat husvagnen då med fukt fram samt bak. Då även vid läslampan 35%. Vi fukt testar den igen med fukt fram samt bak men då minskat obegripligt mycket enligt verkstan som är oförstående att det kan vara så mycket fukt i den då deras mätning 17/5 visade ingen fukt alls.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Din ärendebeskrivning innehåller inte någon fråga varför den skriftliga behandlingen av ditt ärende inte blir helt enkel. Glädjande är därför att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar varför den här skrivelsen kommer att bli ganska så generell till sin karaktär. I det här fallet beror detta också på avsaknaden av en från dig uttrycklig fråga. Den lagstiftning som främst behöver beaktas är i vart fall köplagen (KöpL).

Den köprättsliga felbedömningen, vad gäller?

Generellt kan sägas att som fel räknas huvudsakligen sådant som avviker från det som har avtalats om husvagnens kvalité och andra eventuella egenskaper eller om husvagnen i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet, 17 § KöpL. Om ingenting specifikt avtalats kan husvagnen även anses felaktig om den avviker från vad husvagnar i allmänhet bör uppfylla i termer av funktionsduglighet eller från vad du som säljare möjligen uppgav genom en annons eller lämnade i information innan den faktiska överlåtelsen ägde rum, 18 § KöpL. Förmodligen såldes husvagnen i befintligt skick, men det ska noteras att existensen av en "befintligt skick - klausul" ändå kan leda till att husvagnen betraktas som felaktig. Enligt 19 § KöpL gäller detta om husvagnen inte överensstämmer med de egenskaper som säljaren har angett (lovat), eller om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande (exempelvis omfattande fuktskador) som denne måste ha känt till och som köparen med fog kunnat räkna med att bli upplyst om eller om husvagnen skulle vara i väsentligt sämre skick än vad köparen objektivt sett hade kunnat förvänta sig med hänsyn till husvagnens pris och övriga omständigheter.

Ansvarsfrågan, hur löses denna?

Kan en avvikelse enligt ovan fastställas blir riskens övergång den springande punkten för om du som säljare kan åläggas det köprättsliga felansvaret och detta avgörs utifrån när mottagandet av husvagnen skedde. Om felet fanns innan överlämnandet ägde rum svarar säljaren för det och detta gäller även om felet skulle visa sig först i ett senare skede, 13 och 21 §§ KöpL. Det ska vidare uppmärksammas att en uppkommen försämring av husvagnen som inte fanns vid tidpunkten för överlåtelsen kan du som säljare ändå behöva ansvara för om du var i ond tro vid köpet, dvs. om du kände till (subjektiv bedömning) eller borde ha känt till (objektiv bedömning) fuktskadorna. I praktiken blir det här en ren bevisfråga där köparen först måste göra sannolikt att felen faktiskt existerade när husvagnen förvärvades innan bevisbördan slutligen övergår på dig som motpart. Ytterligare en förutsättning för att köparen överhuvudtaget ska kunna göra gällande eventuella felpåföljder är att reklamation (meddelande) om att husvagnen är behäftad med fel görs inom skälig tid efter det att denne märkte eller borde ha märkt felet, 32 § 1 st. KöpL. Mot bakgrund av besiktningsutlåtandet går det naturligtvis att argumentera för att du bör gå fri från ansvar. Samtidigt har jag svårt att göra en adekvat bedömning i skrivande stund varför den här delen får hänskjutas för till vårt kommande telefonsamtal.

Hade köparen från början någon undersökningsplikt som nu skulle kunna ligga denne till last?

Det korta svaret lyder: Nej, enligt köplagen föreligger det ingen generell undersökningsplikt innan ett förvärv sker, men motsatsförhållandet gäller dock efter ett köp, 31 § KöpL. Däremot kan en köpare såsom fel inte åberopa sådant som denne måste ha känt till vid köpet. Det kan aktualiseras om säljaren innan överlåtelsen skulle ha uppmanat köparen att undersöka varan eller om denne på eget initiativ genomför en undersökning, 20 § KöpL. Noggrannheten i köparens besiktning ska motsvara vad en normalbegåvad person utan särskilda sakkunskaper hade klarat av. Men notera att lugnande besked lämnade av säljaren och/eller eventuella utfästelser gjorda av honom kan minska köparens undersökningsplikt och i förekommande helt eliminera denna (trots en ursprunglig uppmaning från säljaren).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter, avtalsinnehållet i övrigt och vad som sades mellan dig och köparen vid överlåtelsen har jag svårt att närmare kommentera ditt ärende mer än vad jag redan har gjort ovan. Låt oss därför ta allting i lugn och ro över telefon.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Eftersom du har betalat för ett Express24-ärende misstänker jag att du önskar en ganska så skyndsam återkoppling. Jag kommer därför att ringa dig redan nu på fredag den 30/7 kl 13.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1414)
2021-09-22 Kan man göra gällande fel man borde upptäckt vid en undersökning av varan?
2021-09-15 Vem bär risken för ett i posten försvunnet paket?
2021-09-10 Häva avtal på grund av anteciperat dröjsmål?
2021-09-07 Vad kan jag göra om jag köpt en felaktig båt?

Alla besvarade frågor (95868)