Fel på husvagn

2021-07-31 i Köplagen
FRÅGA
Köpte en husvagn där vi fick höra att allting fungerade och var felfritt. Kollade lite snabbt bara medans säljaren sa att det var felfritt, vilket det verkligen såg ut att vara. Nu i efterhand så när vi skulle fara iväg med det så lossnar kranen då vi fyllt på vatten, (alldeles söndertorkad) sen fungerar inte kylskåpet så vi fått leta nytt. Även varit tvungen att inhandla ett nytt batteri då det inte ens gick att ladda. Min fråga då är går inte köplagen in då? Då vi betalat dyrt och varan är i väsentligt sämre skick och varan inte stämmer överens med uppgifter om egenskaper.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga handlar om en husvagn som efter köpet visade sig vara i dåligt skick. För att besvara din fråga kommer jag först utreda om husvagnen är felaktig i rättslig mening, därefter kommer jag att förklara om du får åberopa det eventuella felet gentemot säljaren och avslutningsvis kommer jag att redogöra för vilka påföljder som du kan göra gällande i denna situation.

Om det är så att du köpte husvagnen av en privatperson är det köplagen (KöpL) som aktualiseras. Köpte du husvagnen av en juridisk person, exempelvis av ett företag, är det däremot konsumentköplagen som blir tillämplig förutsatt att du köpte den i egenskap av en konsument (dvs. privatperson). Konsumentköplagens regler liknar reglerna som finns i köplagen men de är i många avseenden förmånligare för köparen. Jag kommer i mitt svar att anta att säljaren var en privatperson, varför jag kommer att utgå ifrån köplagens regler.

Föreligger det fel?

För att bedöma om den köpta varan är felaktig ska man i första hand beakta vad som följer av avtalet (17 § första stycket KöpL). Varan ska vidare överensstämma, förutom med själva avtalet, även med uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § första stycket KöpL). Här kan vi alltså ta hänsyn till säljarens påstående att husvagnen är felfri, vilket det senare visade sig inte vara fallet. Du nämner också att husvagnen inte stämmer överens med uppgifter om dess egenskaper. Om säljaren uppgav att husvagnen har egenskaper som den i verkligheten inte har, eller om egenskaperna på annat sätt avviker från vad som har uppgetts, ska även det beaktas. Det föreligger alltså fel om husvagnen avviker från vad som ni har avtalat eller från vad säljaren har uppgett, vilket mot bakgrund av vad du har angett verkar vara fallet här.

Varan ska även anses vara felaktig om den exempelvis avviker från vad köparen med fog kunde förutsätta (17 § tredje stycket KöpL). Det som ofta är avgörande för bedömningen enligt denna regel är de förväntningar som en förnuftig köpare i samma situation skulle ha haft på avtalsföremålet. Förutom dessa så kallade typförväntningar kan förväntningarna i det enskilda fallet även påverkas av säljarens beskrivning av föremålet. Som köpare kan man exempelvis förutsätta, särskilt med tanke på säljarens egna uppgifter, att husvagnen inte innehåller några större brister. Samtidigt kan förväntningarna inte ställas alltför högt om det rör sig om en begagnad vara. Om husvagnen är begagnad kan det alltså vara rimligt att räkna med att det finns några mindre skador eller brister.

Om det skulle vara så att husvagnen såldes "i befintligt skick" ska den ändå anses vara felaktig om den inte stämmer överens med säljarens uppgifter, om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om väsentliga förhållanden som rör varans egenskaper eller användning som säljaren måste antas ha känt till och om underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller om varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § första stycket KöpL).

OBS! För att säljaren ska anses vara ansvarig för felet krävs att felet fanns när varan såldes. Detsamma gäller om felet visade sig först senare (21 § KöpL). Felet med kranen, kylskåpet eller batteriet måste alltså ha funnits när du köpte husvagnen och när den överlämnades till dig - köparen är ansvarig även om du upptäckte felet vid ett senare skede.

Får du åberopa felet?

Huvudregeln är att du får åberopa felet. Det finns dock ett par bestämmelser avseende undersökning av varan och reklamationsfrist som kan göra att din rätt att åberopa felet bortfaller. Dessa kommer jag att behandla nedan.

Det finns ingen generell skyldighet för dig som köpare att undersöka varan före köpet. Om du däremot har undersökt varan före köpet eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka varan får du inte åberopa de felen som du borde ha märkt vid undersökningen förutsatt att säljaren inte har handlat i strid mot tro och heder. Du får inte heller åberopa fel som du måste antas ha känt till före köpet (20 § KöpL).

Till skillnad från vad som gäller för undersökning av varan före köpet har du en generell undersökningsplikt efter köpet. Du är skyldig med andra ord att undersöka husvagnen så snart omständigheterna medger det efter att husvagnen har överlämnats (31 § första stycket KöpL). Skyldigheten hänger samman med reklamationsfristen eftersom du behöver, för att ha rätt att åberopa felet, reklamera inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet (32 § första stycket KöpL). Eftersom du är skyldig att undersöka varan efter köpet hänför sig tidpunkten för när du borde ha märkt felet ofta till när du undersökte varan i enlighet med din undersökningsplikt. Du måste reklamera inom skälig tid räknat från denna tidpunkt och reklamationen får ske senast två år efter köpet (32 § andra stycket KöpL). Eftersom reklamationen ska göras inom skälig tid rekommenderar jag dig att reklamera så snart som möjligt. Reklamation kan göras både muntligen och skriftligen.

I undantagsfall har du rätt att reklamera senare än vad som anges ovan men för detta krävs att säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (33 § KöpL). Att säljaren har handlat i strid mot tro och heder innebär bland annat att hen visste om sitt avtalsbrott, det vill säga att den sålda varan innehöll bristerna, men bestämde sig ändå för att inte upplysa köparen om det. Det kan vara rimligt att förutsätta att säljaren i ditt fall var medveten om felen varför bestämmelsen kan vara för handen. Viktigt att notera är dock att det är du som köpare som har bevisbördan och måste visa att säljaren visste om felen, varför jag skulle rekommendera att, om möjligt, reklamera inom skälig tid enligt ovan.

Vilka påföljder kan du göra gällande?

Efter att du har åberopat felen kan du göra påföljder gällande. Du har i första hand rätt att kräva att säljaren åtgärdar felen utan kostnad för dig, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om säljaren inte åtgärdar felen efter att du har krävt det, får du själv åtgärda dem och kräva skälig ersättning från säljaren (34 § KöpL). För att du ska kunna kräva att säljaren åtgärdar felen måste du framställa kravet härom i samband med reklamationen eller inom skälig tid därefter (35 § KöpL).

Även om du inte har krävt det har säljaren rätt att på egen bekostnad åtgärda felen (36 § KöpL). Av detta följer att du som köpare har som huvudregel inte rätt att åtgärda felet om du inte har gett säljaren en möjlighet att göra det själv. Ett undantag till denna regel är om det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att du skulle avvakta avhjälpande från säljarens sida. Ett exempel på när det inte anses vara skäligt att avvakta är när en köpt bil slutar fungera under en resa långt från säljaren. Om husvagnen exempelvis har stått på din tomt eller parkering och du hinner under tiden inhandla ett nytt batteri kan det alltså vara svårt att hävda att undantaget är för handen såvida det inte var någon nödsituation.

Om avhjälpande inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § första stycket KöpL). Som nämnt ovan är huvudregeln att du som köpare har en skyldighet att först bereda säljaren möjlighet att avhjälpa felen själv och detta gäller även om du vill kräva exempelvis prisavdrag. För att få häva köpet måste felen dessutom vara väsentliga för dig och det krävs också att säljaren insåg eller borde ha insett det. Även i fråga om hävning måste du framställa kravet inom skälig tid (39 § KöpL).

Vid bedömning av huruvida felen är väsentliga för dig i samband med rätten till hävning ska bland annat beaktas om du som köpare skulle vara beredd att köpa varan i dess faktiska skick på andra villkor, exempelvis till ett lägre pris, om du hade varit medveten om felen. Dessutom ska möjligheten att åtgärda felen beaktas - om det går att reparera eller på annat sätt åtgärda felen kommer felen troligen inte anses som väsentliga.

Sammanfattning

Utifrån vad du har uppgett verkar husvagnen vara bristfällig samt felaktig i rättslig mening. Du får därmed åberopa felen om du har reklamerat inom skälig tid efter att du har märkt eller borde ha märkt felen. Eftersom du är skyldig att ge säljaren möjlighet att åtgärda felen innan du själv gör det kan det ställa till med problem när du ska begära ersättning för motorn som du själv har åtgärdat. Det kan dock vara värt att i samband med reklamationen begära ersättning även för motorn och se om säljaren går med på det. För övriga fel som du inte har åtgärdat har du en lagstadgad rätt att i första hand få felet åtgärdat av säljaren och, om detta inte sker, får du i andra hand åtgärda felet själv, få prisavdrag eller häva köpet.

Om du vill ha ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Roman Szuter
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96475)