Köpares dröjsmål med hämtning

2021-07-30 i Köplagen
FRÅGA
Hej, detta gäller en försäljning av en utombordsmotor på blocket av mig som privatperson. I mitten av maj betalade en annan privatperson in 1500 kr som handpenning av överenskomna 25 000 kr. Personen skulle hämta motorn inom ett par veckor. Efter en sms växling drog det ut på tiden, och den 8/6 ville jag få veta en sista dag att hämta motorn. Fick inget svar på den frågan. Nu 28/7 hör personen av sig och vill hämta motorn om någon vecka.Jag sålde motorn till en en annan person för några veckor sedan.Har den första personen rätt att få tillbaka handpenningen eller inte efter så lång tid.Har haft mycket besvär och kostnader att flytta och förvara utombordsmotorn (200 kg) under tiden, och att hitta en ny köpare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vid köp som sker mellan privatpersoner är köplagen, KöpL, tillämplig. Där framgår bland annat köparens förpliktelser. Enligt 50 § p. 1 KöpL skall köparen medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren ska kunna fullfölja köpet, medverkansförpliktelsen. Dessutom ska köparen hämta eller ta emot varan enligt 50 § p. 2 KöpL, hämtningsförpliktelsen. För din situation är hämtningsförpliktelsen den aktuella då medverkansförpliktelsen enbart är inriktad på att möjliggöra för säljaren att fullgöra sina förpliktelser och främst är aktuell när en vara ska tillverkas efter köparens beställning enligt KöpL:s förarbete, prop. 1988/89:76 sid. 158.

Jag förstår din situation som att du vid något eller ett antal tillfällen efter avtalet slöts i mitten av maj har uppmanat köparen att berätta när han avser hämta motorn och att du har fått tvetydiga eller inga svar. Om köparen inte uppfyller sin hämtningsförpliktelse kan vissa rättsföljder inträda om de åberopas av säljaren, dessa är hävning, ersättning för utgifter och vidareförsäljning.

Hävning

Hävning regleras vid köparens avtalsbrott i 55 § KöpL. Där framgår att säljaren endast får häva köpet på grund av att köparen inte hämtar varan om det faktumet är av väsentlig betydelse för säljaren och köparen insåg eller borde ha insett det. Dessutom krävs att det framgår av avtalet eller omständigheterna att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med det sålda objektet.

Enligt 55 § st. 2 KöpL kan säljaren vidare häva köpet om denne skulle ha givet köparen en viss tilläggstid, en form av senaste datum för hämtning av varan, och köparen förstod eller borde ha förstått att säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med varan.

Beroende på hur era konversationer har sett ut kan det eventuellt vara möjligt att visa på att dessa krav ovan, för att du i egenskap av säljare ska ha rätt att häva köpet, är uppfyllda. Har du klargjort att du är benägen att bli av med motorn inom kort tid på grund av de kostnader och besvär som tillkommit då du fick hålla kvar den längre än tänkt kan hävning bli aktuellt. Om hävning i detta fall skulle vara möjligt innebär det att alla prestationer som utväxlats ska återgå, med andra ord ska köparen få tillbaka den handpenning han lämnat och du återfår rätten till motorn, vilket innebär att du exempelvis har rätt att sälja den vidare. Det ska dock påpekas att man inom lagen generellt sett vill undvika hävning av ett avtal och att kraven för att det ska medges är högt ställda, varför det är oklart om hävning kan ske i detta fall.

Ersättning för utgifter

Enligt 72 § KöpL ska säljaren fortsätta vårda varan om köparen har försummat att hämta upp den. 75 § KöpL staterar att säljaren rätt till ersättning från köparen för försvarliga utgifter som han har haft för att vårda varan för köparens räkning. Det betyder för din del att du kan kräva köparen på ersättning för de kostnader du haft för att ta hand om varan under den tid du innehade den, exempelvis förvaringskostnader.

Vidareförsäljning

Enligt 76 § KöpL har säljaren rätt att sälja vidare varan till någon annan om köparen dröjer oskäligt länge med att hämta den. Viktigt att notera i sammanhanget är att om säljaren lyckas sälja varan vidare till en ny köpare och denne köpare betalar ett högre pris än den förste köparen så tillfaller överskottet den förste köparen enligt 78 § KöpL. Om du alltså lyckats sälja motorn till den andra köparen för över 25 000 tillfaller överskottet den förste köparen.

Slutsatser

Av allt att döma har du eventuellt haft en rätt att häva köpet. Huruvida så är fallet blir beroende av exempelvis hur era SMS konversationer har sett ut. Där är det möjligt att man kan utläsa att du på ett tillräckligt tydligt sätt har klargjort att det var angeläget för dig att bli av med motorn fort för att undvika kostnader. För att en giltig hävning ska komma till krävs dock att man meddelar motparten att man själv önskar häva avtalet. Att du har tydliggjort en sådan intention är en förutsättning för att en hävning ska kunna anses ha ägt rum.

Så som jag tolkar din situation utifrån informationen jag har så bedömer jag att du har varit i din fulla rätt att sälja vidare motorn till en ny köpare och att du dessutom har rätt till ersättning för de kostnader du har lagt ut för att förvara motorn. Om du har lyckats sälja motorn till ett högre pris än 25 000 kr ska överskottet gå till din första köpare enligt ovan. Detta eventuella överskott används ofta för att avräknas mot den förste köparens skuld till säljaren på grund av dennes vårdkostnader. Därför är det egentligen bäst om du argumenterar för att du har hävt köpet då det innebär att relationen mellan dig och den förste köparen helt försvinner och du blir därmed inte tvungen att ge bort eventuellt överskott till denne. Först i andra hand bör du enligt min mening åberopa din vidareförsäljningsrätt enligt ovan nämnda paragrafer.

Om du lyckas nå framgång med talan om hävning är det möjligt att köparen invänder att du inte är berättigad till ersättning för ditt omhändertagande av motorn enligt 75 § KöpL. Detta då relationen mellan dig och köparen som sagt har kapats och det är möjligt att du inte längre då räknas som vårdpliktig, vilket utesluter din rätt till ersättning genom nämnda paragraf. För att försöka få ut ersättning ändå kan du i andra hand hänvisa till skadeståndsregeln i 57 § st. 2 – 4 KöpL för att få ersättning för din vård om motorn. Handpenningen som lagts om 1500 kr ska återgå till den förste köparen, men det är möjligt att din fordran mot köparen på grund av vården är större än 1500 kr och att fordringarna kvittas ut.

Med vänlig hälsning,

Gustav Ottebo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96481)