Vad gäller när varan är sålt i befintligt skick?

2021-01-28 i Köplagen
FRÅGA |Gjorde ett köp privatperson mellan privatperson. Varan ( mopeden ) är i så pass uselt skick så vi vill ångra köpet. Kontrakt skrevs där det står: varan säljes i befintligt skick. Köplagen måste stå på vår sida som köpare? Även, kontraktet är undertecknat av en icke myndig person ( 15-16 åring ) Är det giltigt då? Borde målsmän ha undertecknat detta kontrakt? Säljaren vägrar svara via tele och sms-kontakt.Jättetacksam för svar.
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det gäller köp mellan privatperson är det köplagens regler som gäller. Varan ska stämma överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § Köplagen). Med detta menas att mopeden i ditt fall inte får avvika från vad man kan förvänta sig av en moped. Du som köpare har däremot en skyldighet att undersöka varan innan köpet, om säljaren uppmanar dig till detta. Undersöker du inte varan kan du inte heller åberopa fel som du vid undersökningstillfället bör ha upptäckt (20 § Köplagen). Här utgår man från vad en helt normal person bör upptäcka vid en undersökning. Nu anger du dock att varan sålts i befintligt skick. Med detta menas att varan säljs så som den är, att man kan få räkna med lite fel då den är begagnad till exempel. Trots att säljaren använt sig av uttrycket befintligt skick ska varan fortfarande anses felaktig om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande som rör varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkan på köpet. Det ska alltså vara någonting som är helt avgörande för köpet av varan. I regel innebär dock ett köp av en vara som säljs i befintligt skick att man får räkna med de fel som varan kan vara behäftad med. Anser du som köpare att varan är felaktig måste du meddela säljaren om detta inom skälig tid från att du bör ha märkt felet (32 § Köplagen). Det är inte olagligt att ingå köpeavtal med personer som är under 18 åriga. En person under 18 år får dock inte ingå kreditavtal och liknande. Men att säljaren i detta fall ska ha varit under 18 år bör inte vara ett hinder. Sammanfattningsvis har varan sålts i befintligt skick vilket till regel innebär att säljaren friskriver sig från fel på varan. Däremot finns det undantag till detta, köparen ska alltid kunna räkna med att bli upplyst om väsentliga förhållanden kring varan. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Ansvarar säljaren för fel som uppenbarar sig först en tid efter köpet?

2021-01-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag har sålt min bostadsrätt.När jag köpte lägenheten xx fick jag inte veta mer än att IKEA-köket i lägenheten var relativt nyrenoverat trodde den dåvarande säljaren vilket jag berättat för köparen. I köket så läcker det nånstans mellan "lite och medelmycket" ur röret under diskbänken om man spolar på full fräs så att det blir högt tryck och mycket vatten samtidigt, eller om man häller ut något från en större behållare i vasken. Är detta något som räknas som ett dolt fel?Mvh
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Rättslig utgångspunktBostadsrätt är till skillnad mot exempelvis en villa lös egendom. Jordabalkens 4 kap. om fel på fastighet tillämpas därför inte. Tillämplig lag är istället köplagen (KöpL) (1990:931), jfr 1 § KöpL. När det talas om dolt fel, åsyftas i allmänhet 4 kap. 19 § JB (se t.ex. NJA 1988 s. 363).Jordabalkens 4 kap. 19 § med tillhörande rättspraxis är emellertid ganska likartad köplagens 17-19§§. Bostadsrätten ska i fråga om art, mängd, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet, 17 § KöpL. Därtill föreligger fel om bostadsrätten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Här fästs stor vikt vid priset och vad köparen utifrån det anses kunna förutsätta avseende grad av felfrihet. Bedömningen i detta fallKöparens undersökningsplikt och säljarens upplysningspliktExakt vad avtalsinnehållet var känner jag såklart inte till. Några allmänna hållpunkter kan dock ställas upp. Av ert avtal följer att köket är relativt nyrenoverat men inte helt splirrans nytt, varför mindre, normala slitageskador och fel borde förväntas av köparen. Han eller hon får inte åberopa fel som hen måste antas ha känt till vid köpet, 20 § KöpL (undersökningsplikt). Som fel får inte heller åberopas vad hen borde ha märkt vid undersökningen, såvitt du inte på rak fråga ljugit eller lämnat lugnande besked beträffande just rören under diskbänken. I det senare fallet bortfaller köparens undersökningsplikt och fel som säljaren förtigit eller på annat sätt handlat i strid mot tro och heder, får göras gällande. Avgörande tidpunktDen avgörande tidpunkten för bedömningen av om fel föreligger är när risken för bostadsrätten går över på köparen, 21 § KöpL. Risken går i sin tur över på köparen när varan, enligt lagtexten, avlämnats 13 § KöpL. En bostadsrätt anses avlämnad när köparen tagit hand om den, såvida ni inte kommer överens om annat i avtalet, jfr 3 § KöpL. Helt avgörande blir alltså om felet förelåg innan köparens tillträde alternativt annan avtalat tid eller om felet uppkom efter denna tidpunkt. Om felet uppenbarade sig först efter riskövergången är du som utgångspunkt inte ansvarig för det då köparen bär risken. Du ansvarar – för att krångliga till det ytterligare ­– likväl för fel som har funnits före riskövergången men som visar sig först senare. Den delikata frågan är då huruvida felet faktiskt förelåg före riskövergången. John Kihlman skriver i sin lagkommentar "avgörande i sådana fall är om avvikelsen har sin grund i förhållanden som fanns vid riskövergången. Om så är fallet, är varan felaktig. Om så inte är fallet – dvs. om avvikelsen har orsakats av något som köparen enligt 12 § KöpL står risken för – är varan inte felaktig". BevisfrågaI slutändan blir det en bevisfråga domstolen får ta ställning till. Huvudregeln vid köp är att köparen har bevisbördan för att felet fanns vid tidpunkten för riskövergången (NJA 2013 s. 524 p. 5). Beviskravet är normalt, dvs. köparen ska styrka eller visa att en viss omständighet, alltså felet, föreligger (NJA 2013 s. 524 p. 21).Presenterar således köparen ett besiktningsutlåtande vari konstateras att läckaget pågått under längre tid hänförlig till tiden före riskövergången, t.ex. med stöd av rost, fukt, mögel etc är mycket vunnit för hen. Om du å din sida kan visa på att felet fanns vid köparens undersökning av bostadsrätten och att hen insåg eller borde ha insett felet vinner du eftersom köparen i så fall konkludent eller uttryckligen godtagit lägenhetens skick. Tveka inte över att höra av dig antingen till Lawline via https://lawline.se/contact eller lämna en kommentar här nedan om något är otydligt.Hälsningar,

Köpt piratkopierad möbel på Blocket, kan jag reklamera?

2021-01-24 i Köplagen
FRÅGA |Köpt piratkopierad möbel på Blocket, kan jag reklamera?I annonsen användes ett lätt felstavat designernamn, och bilder från originaltillverkaren. Priset var lågt, men inte iögonenfallande lågt (20% av nypris).På plats gjorde jag inga undersökningar av möbeln, utan tog säljaren på orden att detta var en äkta vara.Hemma inser jag att det är piratkopia.Den är ganska bra gjord, men avviker dels i trämaterial (spånskiva i stommen i.s.f. massivt trä), konstruktion (rank) och lådornas passform.Har jag varit underlåten i min undersökningsplikt? (Lådorna var iskjutna med borttagna handtag, så de gick inte lätt att prova).Eftersom försäljning av piratkopior är olaglig, bör jag väl kunna hävda fel i vara enligt KPL 19, 33 och 39?
Madelen Henriksson |Hej! Vad kul att du valde att vända dig till oss på Lawline med din fråga. Underlåten i undersökningspliktEftersom ni är två privatpersoner är det köplagen som gäller. Att säljaren inte har uppmanat dig vid köpet att undersöka varan samt faktumet att du undersökte den när du kom hem pekar på att du uppfyllt din skyldighet. Det i samband med att det har varit svårt för dig att undersöka den på plats talar för att du haft godtagbar anledning att vänta. Enligt min bedömning har du undersökt möbeln så snart det varit möjligt för dig (31 § köplagen). Möjlighet att hävda fel i varaDå du har fått en piratkopia och inte den varan du har haft för avsikt att köpa så föreligger det ett fel i varan (17 § köplagen). Som du säger så föreligger det ett fel i varan även om varan har sålts i befintligt skick eller liknande, eftersom den inte stämmer överens med det ni har avtalat om (19 § köplagen). Detta räcker för att fel ska anses föreligga i varan. Det som kan vara till din nackdel är att det varit felstavat designernamn. Att du däremot betalat 20% mindre än originalet, samt att säljaren använt sig av bilder från designern talar enligt min bedömning till din fördel. Du behöver lämna en reklamation till säljaren så snart det är möjligt (32 § köplagen). Du har då rätt till de olika felpåföljderna, såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (30 § köplagen). Att du haft för avsikt att köpa en äkta designermöbel borde säljaren ha insett då den har inkluderat bilder från originalet. Även utifrån de övriga omständigheterna du anger förstår jag det som att det har varit av väsentlig betydelse för dig att möbeln utgör en piratkopia varvid du har rätt att häva köpet (39 § köplagen). Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp för dig. Om du funderar på något annat är du alltid välkommen att skicka in en ny fråga eller kontakta någon av Lawlines jurister. Med vänliga hälsningar,

Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?

2021-01-17 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan,Den 4 november 2020 köpte jag en bil till min mamma via blocket. Till en början tyckte hon om bilen men efter ett tag började hon känna att den var lite för svag (för lite hästkrafter) och då hjälpte jag henne sälja den helt enkelt via blocket. Så 6 januari 2021 såldes bilen till en äldre herre som imorse (12 januari 2021) skrev till mig och menade att motorlampan börjat lysa och att kostnaden för detta är 17 000kr som han vill att jag ska föra över till honom inom en vecka alternativt att han ska lämna tillbaka bilen. Om jag säger nej till båda så ska han stämma mig enligt hans ord.Varken jag, min mamma, min pappa eller min syster har någonsin märkt av att en motorlampa eller en lampa överhuvudtaget lyst i panelen. Jag kan även tillägga att bilen var servad för ungefär 100-200 mil innan han köpte den.Min fråga är därmed hur min situation ser ut i detta läge? Har jag/vi gjort något fel? Kan han lyckas med stämningen? Vad exakt ska han stämma mig på? Att jag borde ha sagt att det var något fel på bilen fastän jag/vi inte hade någon aning om detta?
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din situation, utifrån de omständigheter som du nämner, som att du har sålt en bil åt din mamma. Nu, 6 dagar efter köpet, hör köparen av sig och menar att det är fel på bilen. Köparen vill att du ska betala för att åtgärda felet, eller att han kan lämna tillbaka bilen och får köpeskillingen tillbaka. Skulle du inte gå med på detta, säger han att han tänker stämma dig. Jag tolkar vidare att din fråga gäller, om du eller din mamma gjort något fel vid försäljningen, och om köparen kan lyckas med en eventuell stämning.Jag kommer först att gå igenom och förklara vilka regler som är aktuella, och sedan applicera dessa på din situation. Jag kommer skriva i slutet skriva sammanfatta vad jag kommit fram till och även skriva mina rekommendationer på hur ni kan gå vidare.StämningsansökanSå som jag tolkar det, vad köparen menar med en stämning, är att han vill på rättsliga väg få ersättning för reparationen eller häva köpet. Genom att ansöka om stämning, kan tvisten tas till domstol och hamna i tingsrätten. Då är det tingsrätten som bedömer om du ska betala ersättning till köparen, eller om köpet kan hävas.Försäljning av bil till privatpersonNär det handlar om försäljning av saker mellan privatpersoner, är det köplagens regler som gäller (förkortad KöpL). Denna lag är dispositiv, vilket innebär att man kan kommer överens om att lagens regler inte ska gälla i specifikt avtal. Så som du beskriver situationen, utgår jag från att ni inte har något sådant avtal. Därför blir lagens regler aktuella.Risken för varanSom utgångspunkt är det köparen som bär risken för varan när överlämnande av varan har skett. Det betyder, att fel som uppstår efter köpet och som inte beror på säljaren, ska köparen själv ersätta (13 § och 21 § KöpL). Denna risk för varan övergår på köparen när köparen tar hand om varan (6 § KöpL). Det betyder i ditt fall, att köparen ska som utgångspunkt ersätta de skador som uppstått på bilen efter köpet, då han har bilen hos sig när han märker att motorlampan börjar lysa. Köparen menar dock att felet funnits redan när du sålde bilen till honom, och han vill att du ska antingen betala kostnaden för reparationen eller köpa tillbaka bilen. Skulle det vara så att det blir en tvist gällande detta, är det han som ska bevisa att felet fanns redan vid köpet.Fel på varanEn bedömning behöver göras om det föreligger ett fel på varan, i ert fall bilen. Ett fel föreligger om inte varan stämmer överens med art, mängd, kvalitet, eller andra egenskaper som följer av avtalet (17 § 1 stycket KöpL). I detta fall, handlar det om att motorlampan har börjat lysa på bilen, vilket påkallar att det är just ett fel på motorn som behöver åtgärdas. Detta får då alltså bedömas mot vad du sagt om bilens skick vid försäljningen. Vad jag förstår utifrån omständigheterna, fanns det inte så pass stort fel på bilen när du sålde den, i alla fall inte vad du eller din mamma kunnat märka under tiden din mamma haft bilen. Detta verkar också vara den uppfattning som köparen fått. Därför kan detta anses vara ett sådant fel som köparen vill kräva en påföljd för.Köparen får dock inte åberopa ett fel på varan, som köparen måste antas ha känt till vid köpet (20 § 1 stycket KöpL). Köparen får inte heller åberopa fel som köparen kunnat märka av vid en undersökning av varan före köpet. Detta gäller även om köparen utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka varan (20 § 2 stycket KöpL). Detta är en undersökningsplikt som betyder att köparen har ett visst ansvar att undersöka den vara som hen tänker köpa. Vid en sådan undersökning utgår man från vad en "normalperson" bör kunna upptäcka vid en sådan undersökning. I ert fall, ska köparen ha gjort en viss undersökning av bilen för att upptäcka eventuella fel. Nu är det inte säkert att motorlampan skulle börja lysa redan vid en sådan undersökning, med tanke på att det har tagit 6 dagar för den att börja lysa efter köpet. Det är därför inte säkert att köparen kunnat upptäcka felet med hjälp av en undersökning vid försäljningen av bilen.ReklamationOm köparen upptäcker ett fel på en köpt vara, ska en reklamation göras. Det innebär att köparen hör av sig till säljaren och förklarar felet på varan och nämner vilken påföljd som köparen vill ha som kompensation för felet. Detta ska dessutom göras inom skälig tid från det att köparen upptäckte felet (32 § KöpL). I ditt fall, har köparen hört av sig till dig och nämnt felet med motorlampan. Han har även sagt att han önskar att du ersätter skadorna, eller att han får lämna tillbaka bilen. Detta har han gjort när motorlampan börjat lysa och när han fått ta del av hur stor skadan är. Det innebär att han har uppfyllt kravet för reklamation.PåföljdDe påföljder som kan bli aktuella vid fel på en vara är avhjälpande av felet, prisavdrag, hävning av köp eller skadestånd (30 § KöpL).Den påföljd som köparen har krävt av dig i första hand är avhjälpande av felet, då han vill att du ska betala kostnaderna för reparationen av bilen. För att säljaren ska behöva göra detta, krävs att det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (34 § 1 stycket KöpL). Även detta är en bedömningsfråga, utifrån de omständigheter som var vid försäljningen och kostnaden för felet. Köparen menar att felet kostar 17 000 kronor att reparera, vilket är en stor summa. Här skulle kunna priset av bilen vid försäljningen spela in, och även då bedömningen som jag nämnde tidigare, kring om felet ska anses ha funnits redan vid köptillfället eller inte.Skulle det vara så, att köparen kan bevisa att felet redan kan ha funnits när ni sålde bilen, så kommer ni behöva avhjälpa felet med att bistå med kostnaderna för reparationen.Den påföljd som köparen kräver i andra hand är hävning av köpet. Detta kan endast göras om felet är ett så pass väsentligt avtalsbrott, vilket säljaren också måste ha insett eller borde ha insett (39 § 1 stycket KöpL). Felet på bilen verkar ligga i motorn, och är ett måste att reparera för att kunna använda bilen. Det kan vara ett sådant fel som är att klassificera som ett väsentligt avtalsbrott, beroende på vad ni sagt om bilen och dess skick vid försäljningen. Men eftersom du även nämner att ni inte alls märkt något av detta, och inte kunnat föreställa er att det var ett sådant fel på bilen, är det inte säkert att hävning av köpet kan bli aktuellt. Även detta blir en bevisfråga, och köparen ska visa på att ni som säljare av bilen agerat så pass svikligt.SammanfattningDå jag inte har alla konkreta omständigheter som skett före och under försäljningstillfället, är det tyvärr svårt att besvara din fråga helt och hållet.Om en stämning skulle ske, kommer köparen troligtvis vilja ha det som han redan nämnt för dig, ersättning för skadan eller hävning av köpet. Han kommer också antagligen påpeka att felet måste ha funnits där redan vid köptillfället.Om stämning skulle ske är det köparen som har bevisbördan för att felet fanns redan vid köpet. Det betyder att det är han som ska bevisa att felet fanns på bilen redan när du sålde den. Här kommer bedömningen bland annat göras om vad du sagt om bilens skick och om han gjort en undersökning av bilen innan han köpte den. Skulle det vara så att han lyckas bevisa detta, kan det bli så att ni behöver ersätta honom för kostnaderna av felet på bilen. Vid hävning av köpet, har köparen även här skyldighet att bevisa att ni agerat så pass svikligt och att felet är ett väsentligt avtalsbrott. Skulle han lyckas med detta, kan bilköpet istället hävas.Varken du eller din mamma har gjort något rättsligt fel, om det inte är så att ni medvetet undanhållit information om bilen och dess skick vid försäljningen. Du beskriver omständigheterna som att det endast är hästkrafterna som din mamma tyckt varit svaga, men inte bilen i sig eller något annat som kan tänkas tyda på ett motorfel. Utifrån de omständigheterna du nämner, kan jag inte se att ni gjort något fel under försäljningen.RekommendationDet är alltid önskvärt att försöka komma överens på egen hand. Men om det inte är möjligt, kan det vara så att köparen ansöker om en stämning och därmed utfärdar en stämningsansökan. Om detta skulle ske, är det alltid bra att ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig med hur du ska besvara en sådan ansökan. Du får gärna ta hjälp av en av våra jurister, om den situationen skulle uppstå, här: https://lawline.se/bokaDu är också välkommen att ringa till oss om du har fler funderingar: 08-533 300 04Som ett litet tips för framtiden, skulle jag rekommendera vid köp eller försäljning av varor mellan privatpersoner, att alltid genomföra en undersökning av varan. Kanske speciellt när det gäller just bilar eller andra fordon. Även om man som säljare är säker på att det inte finns några fel alls, är det alltid bra att upplysa en eventuell köpare om att undersöka den. Samma sak gäller om man är köpare av en bil, att genomföra en undersökning. På så sätt kan eventuella fel visas i ett tidigt skede, och man har också uppfyllt den undersökningsplikt som finns i köplagen. Då blir även eventuella fel lättare att hantera.Jag hoppas jag besvarat din fråga! Jag hoppas även att ni lyckas komma överens och lösa er situation på bästa sätt för alla inblandade. Du är alltid välkommen att ställa frågor till oss på Lawline, om du har fler funderingar!Vänligen,

När anses det vara fel i vara trots undersökning vid köptillfället?

2021-01-28 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Sålde en bil av 2014 års modell den 30/12-20. Vi hade ägt den i 7-8 månader, aldrig haft problem med bilen. Nu nästan 1 månad efter hör köparen av sig och säger att bilen börjat rosta på ena bakskärmen. Hen anser att det är ett dolt fel. Det fanns ingen tendens alls på någon rost i våran ägo. Hen påstår att bilen är dåligt rostlagad, och antagligen har det gjorts innan vi köpte den. Hen kollade över bilen noga efter rost och brister på bilen men hittade inget vid köptillfället. Är det ett dolt fel om bilen börjar rosta under lacken så det blir så kallade "rostbubblor" 1 månad efter köp? Eller vad säger lagen?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från din fråga att ni båda är privatpersoner vilket gör Köplagen tillämplig. Varan ska stämma överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § Köplagen). Med detta menas att bilen inte får avvika från vad man kan förvänta sig av en bil. Köparen har som du beskriver det undersökt varan innan köpet. Har köparen undersökt varan så är det svårt att åberopa fel som man bör ha upptäckt vid en sådan undersökning (20 § Köplagen). Detta skulle kunna anses som dolda fel, vilket säljaren ansvarar för om felen fanns vid tidpunkten för riskövergången även om felet visar sig först senare (21 § köplagen). Frågan är då huruvida detta är ett fel som fanns vid köptillfället och om det i sådana fall är någonting som bör ha upptäckts. Det är alltså av vikt att avgöra om sådana skador kan uppkomma på 1 månad, eller om det är ett sådant fel om bör varit synligt vid köptillfället. Det finns alltså tre möjliga scenarion:1. Är skadan av sådan art att det fanns vid köptillfället men som man inte kunnat se och felet visar sig först senare, kan det anses som dolt fel och du som säljare blir ansvarig. 2. Fanns skadan vid köptillfället och anses vara en skada man bör upptäcka vid en undersökning, och köparen undersökt varan i fråga, kan denne inte åberopa felet. 3. Är det däremot ett fel som uppkommer på 1 månad och som alltså inte fanns vid köptillfället blir du som säljare inte ansvarig. Sammanfattningsvis måste en bedömning göras om skadan kan anses funnits på varan vid köpet och om det är en skada som man bör upptäcka vid en undersökning som köparen genomfört. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Hävning av köp efter fel upptäckts på båt

2021-01-26 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en motorbåt 9 juli 2020 från en man som bor i Stockholm. Jag själv bor i Kalmar. Båten hittade jag på blocket. Innan köpet hade jag och säljaren sms konversation där jag frågar om båtens skick och om allt fungerar som det ska och även om det är något mekaniskt som är trasigt. Säljaren berättar att allt fungerar som den ska och att han har varit och åkt vattenskidor utan problem. Han berättar att han har byt impeler, termostat, och vattenpump och även att båten har servats efter förra säsongen. Vi skrev ihop en digital köpekontrakt innan köpet där vi båda signerade. Jag betalade 10000 kr i handpenningen innan båten skulle levereras. När båten anlänt i Kalmar åkte jag och transport killen ut på en 15 min båt tur och sen in till båtparkeringen som jag hade fixat. Därefter betalade jag resterande 58000kr. En vecka senare åkte jag ut på en båt tur och när jag hade bindat fast båten efter båtturen upptäckte jag några liter vatten under motorhuven. Jag gjorde likadana båt tur några dagar senare med samma resultat. Båten hade även onaturlig varvtal. Då bestämde jag att lämna in båten till Marinan. Jag fick tid den 10 augusti hos marinan och fick besked 15 augusti att motorblocken hade frusit sönder och spruckit. Jag kontaktade säljaren som var ovillig att göra något åt det. Nu har vi dragit igång rättsligt process. Det kostar 75000k för att åtgärda felen. Har bevis att motorblocken har frusit sönder som marinan har skrivit. Jag vill häva köpet, hur ser möjligheterna ut?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår det så önskar du att undersöka vilka påföljder som kan göras gällande vid fel på båten. Denna fråga regleras i köplagen (KöpL) eftersom detta gäller köp av lös egendom mellan två privatpersoner.Riskens övergång:Som huvudregel är det köparen som står för risken när ett avlämnande av varan skett (6 § KöpL). Det betyder att efter köparen fått varan är det köparen som är ersättningsskyldig för eventuella fel som uppkommer efter köpet, om inte felet beror på säljaren (12 § KöpL).I ditt fall verkar båten inneha ett fel direkt ni testar den vilket talar för att felet fanns redan innan köpet. Då båten dock var i din besittning när felet upptäcktes är det mycket troligt att du måste bevisa att felet fanns innan båten överlämnades till dig (NJA 1991 s. 481). Det är alltså upp till dig att styrka att felet på båten fanns redan innan du tog över båten. Om det går att bevisa är säljaren ansvarig för felet.Fel på varan:Det anses vara fel på båten i lagens mening om den avviker från vad ni avtalet om eller åtminstone vad du med fog kunnat förutsätta (17 § KöpL). Även om båten sålts i "befintligt skick" så är den felaktig om den avviker från vad säljaren utlovat men också om säljaren låtit bli att upplysa om allvarliga fel som han kände till vid köpet och som skulle inverkat på försäljningen (19 § KöpL). Sådana fel kan tex vara att motorblocken frusit sönder som i ditt fall. Båten är även felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad du kunnat förutsätta med ledning av priset och andra omständigheter (18 § KöpL). Undersökningsplikt:Du som köpare kan inte åberopa fel som du måste antas ha varit medveten om vid köpet och om säljaren uppmanat till att undersöka bilen innan köpet så har du en viss undersökningsplikt (20 § KöpL). Man utgår från vad en normalperson borde ha upptäckt vid en undersökning. Det verkar utifrån din beskrivning som att ni testkörde båten innan du betalade, däremot hade den redan kommit i din besittning vilket talar för att köpet redan var fullbordat om ni inte avtalat om annat. Om felet var ett synligt fel som hade kunnat upptäckas redan vid testkörningen talar det dock för att du brutit i din undersökningsplikt. Om felet är ett dolt fel kan det åberopas då du som köpare inte förväntas kunnat upptäcka det genom undersökning.Är det ett fel du som köparen hade kunnat upptäcka kan du ändå åberopa felet om du kan visa att säljaren handlat "svikligt" mot dig genom att undanhålla information.Krav på reklamation:Det är viktigt att du reklamerar till säljaren när du upptäcker felet. Av din reklamation måste det framgå vad felen är och vilken påföljd du vill göra gällande. Detta måste dessutom ske utan oskäligt uppehåll, efter två år efter köpet förlorar du som köpare denna möjlighet (32 § KöpL). En reklamation kan vara både skriftlig och muntlig, alltså räcker det med att du ringer eller smsar säljaren. Detta verkar det som att du har gjort.Påföljder:Påföljderna som kan bli aktuella är avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt eventuellt även skadestånd (30 § KöpL). Vad gäller hävning ska avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse och säljaren ska ha insett eller borde ha insett detta. Sammanfattningsvis:Sammanfattningsvis är det svårt att svara på om du har en chans att häva köpet då alla omständigheter kring undersökningen och avtalet inte framgår av din fråga.Eftersom att du gjort en reklamation och om du med hjälp av Marinan kan bevisa att felet förelåg innan köpet och att felet inte var något du borde ha märkt vid köpet kan du vinna framgång i tingsrätten. I första hand är det avhjälpande du kan kräva. Om säljaren vägrar hjälpa till att åtgärda felet kan man kräva andra påföljder som prisavdrag eller hävning. Hoppas att du fått svar på din fråga!Behöver du mer hjälp kan du boka tid och få hjälp av våra jurister. Du bokar tid direkt på http://lawline.se/boka.

Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?

2021-01-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej!! Vi har ett. mindre AB (jag och min kollega)som håller på att bygga upp en veterinärklinik. Vi beställde i somras boxar och ett utestall som enligt avtal skulle levererats 11 oktober annars skulle de se till att vi fick ersättningsboxar (skriftligt avtal). Vi har inte fått något av det trots intensiv mailväxling där de hela tiden lovat att komma "nästa vecka". Vi förlorar 600kr/dygn/box (4 boxar) och nu håller det inte längre. Jag fakturerade det företaget för 3 boxar (de var bokade men kunde ju int ta emot de hästarna) men får inte betalt. Förmodar att dom inte har pengarna. Vi har betalt 50% av slutpriset i handpenning.Hur gör vi?Vi vill ha pengarna tillbaka eller produktVi vill ha ersättning för förlorad inkomst pga deras avtalsbrott.Det känns ju kriminellt att hela tiden utlova att komma och därmed lägga nya avtal men nästa vecka igen bryta avtalet. Har även hört att andra drabbats. Bör detta anmälas på något vis?Vi vill ju helst lösa det och få tillbaka våra pengar men vill ju helst att andra slipper drabbas.Tacksam för hjälp!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det utifrån din fråga har ni genom ert företag beställt boxar och ett utestall som skulle levereras i oktober 2020. Om leverans ej kunde ske skulle leverantören se till att ni fick ersättningsboxar. Ni har varken fått någon leverans efter avtal eller några ersättningsboxar. Ni har påtalat detta men leverantören har endast återkommit med att de ska komma "nästa vecka". Ni vill nu ha pengarna tillbaka eller produkt och ersättning för förlorad inkomst. Enligt er känns det dessutom kriminellt att hela tiden utlova att komma och därmed lägga nya avtal som sedan bryts. Därför undrar du om det bör anmälas på något sätt. Har det skett ett brott?Som jag tolkar din fråga har inte leverantören utfört vad ni kommit överens om i avtalet. När ni tryckt på om ersättningsboxar har sådana utlovats, men det utlovade har inte hållits. Det är däremot inte brottsligt att inte fullfölja ett ingånget avtal. Min bedömning i ert fall är att det inte har skett ett brott som kan polisanmälas. Tvisten mellan er och leverantören är civilrättslig. Att tvisten är civilrättslig innebär att ni kan behöva driva ärendet i domstol själva och att det enkom handlar om prestationer och ev. skadestånd, inget straff.Köplagens bestämmelserNu har jag i ert fall inte mycket att gå på och det ligger utom min vetskap vad som gäller när man beställer boxar och utestall (dvs. ska dessa byggas eller ska de "bara" levereras?). Ska de bara levereras kan man tänka sig att köplagens bestämmelser är tillämpliga. Köplagen gäller vid köp av lös egendom, däremot är lagen inte direkt tillämplig om det handlar om att leverantören ska bygga stall m.m. till er.I köplagen finns regler vid dröjsmål med varans avlämnande. Om varan inte avlämnas eller varan avlämnas för sent och det inte beror på köparen, får köparen kräva fullgörelse och dessutom kräva skadestånd (22 § köplagen). Fullgörelse innebär att köparen får hålla fast vid köpet och kräva att säljaren levererar (23 § köplagen). En köpare får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta (25 § köplagen). En köpare har även rätt till ersättning för den skada hen lider genom säljarens dröjsmål, om inte säljaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (27 § köplagen).Det är viktigt att poängtera att köplagens bestämmelser är dispositiva vilket innebär att det går att avtala om annat än vad som står i lagen; såväl vad som gäller t.ex. skadestånd som hävning. Som jag förstår det finns det ett avtal mellan er och leverantören, då gäller det först. Om det finns något som inte är reglerat i avtalet gäller däremot köplagens regler. Skulle det inte röra sig om ett köp utan att ni beställt en tjänst (dvs. att boxar m.m. ska byggas hos er) gäller inte köplagen direkt. Då får man utgå från avtalet er emellan och man kan eventuellt göra analogivisa bedömningar från köplagen (en analogivis bedömning innebär att man kan åberopa köplagens regler ändå, just för att omständigheterna är så pass lika).Vad kan ni göra?Min rekommendation är att ni anlitar en jurist som går igenom det avtal ni har med leverantören samt den korrespondens som har skett. Juristen kan sedan vara behjälplig med att kontakta er motpart med de krav ni har avseende skadestånd, leverans m.m. Skulle det inte hjälpa och ni inte kommer överens, kan juristen vara behjälplig med att hjälpa er om ni vill stämma er motpart i domstol för att den vägen få fastställt ett skadestånd.Om ni är intresserade av hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?

2021-01-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej.Jag har ett mindre båtvarv utanför Vaxholm. I somras sålde jag en väl begagnad segelbåt. Mast o segel blev hämtade, men sedan blev inte båten hämtad. Jag har sökt ägaren men har ingen adress o tel nr är utbytt. Jag har försökt på alla sätt, men ägaren är helt oanträffbar. Köpesumman var mycket blygsam och den motsvarar hyreskostnaden för båten där den ligger nu. Min fråga är ägandet kan gå över till mig när personen inte är anträffbar och jag har ett hyreskrav till denne som motsvarar båtens värde?mvh
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köparens skyldigheter Även köparen har vissa skyldigheter under processen för ett köp. En del av denna skyldighet rör betalningen, men köparen är också skyldig att medverka till köpet så att du som säljare kan fullgöra köpet samt har skyldighet att hämta eller ta emot varan, 50 § köplagen. Avtalsbrott och dess konsekvenserOm säljaren eller köparen inte uppfyller de förpliktelser som följer av avtalet så föreligger ett avtalsbrott. I ditt fall har köparen inte hämtat båten. Således föreligger bristande medverkan från köparens sida. Eftersom köparen inte har fullföljt sin del av avtalet så kan du i detta läge vidta åtgärder enligt 51 § KöpL, förutsatt att det inte beror på dig som säljare att köparen inte har medverkat till köpet. Hålla fast vid köpetDu kan välja att hålla fast vid avtalet och kräva att köparen medverkar till köpet genom hämtning enligt 51 - 52 § KöpL. Ett undantag från när köparen inte behöver fullfölja köpet är om det föreligger ett hinder som köparen inte kan övervinna.HävningDu kan häva köpet på grund av att köparen inte hämtar båten om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för dig och köparen borde ha insett det, 55 § KöpL. Dessutom måste det framgå att du som säljaren har ett särskilt intresse av att bli av med båten. Vid bedömningen av vad som är ett väsentligt avtalsbrott tar man hänsyn till en rad omständigheter så som köpets karaktär och typ. Om man häver ett köp återgår prestationerna och vardera part får kräva att motparten lämnar tillbaka vad denne har mottagit, 64 § KöpL. Det innebär att du måste lämna tillbaka betalningen och köparen måste lämna tillbaka masten och seglet. Efter en hävning har alltså ägandet gått tillbaka till dig.Du har även möjlighet att förelägga en bestämd tilläggstid inom vilken köparen ska hämta varan. Om köparen då ändå inte hämtar varan eller medverkar till köpet och det framgår av avtalet eller omständigheterna att du som säljare har ett särskilt intresse av att bli av med det som du har sålt, kan du häva köpet utan att behöva bevisa att väsentligt avtalsbrott skett, 55 § köplagen. Omständigheter som kan tala för din sak är exempelvis att båten är skrymmande och tar upp en hel båtplats. Skadestånd Om det framgår av avtalet eller omständigheterna att du som säljare har ett särskilt intresse av att bli av med båten har du rätt att få viss ersättning för att köparen inte har hämtat varan, 57 § köplagen. Ersättningen avser då främst ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt förlust med anledning av avtalsbrottet, 67 § köplagen. Det är tänkbart att kostnader för hyra kan tänkas ingå som en sådan ersättningskostnad.Sammanfattning och handlingsplan:Köparen verkar i ditt fall avvika från det som avtalats avseende hämtningen av båten. Du bör kunna häva köpet på grund av bristande medverkan från köparens sida. Eftersom köpet avser en båt så är det fullt förståeligt att båten kan vara till belastning för dig att förvara och det skulle kunna bli kostsamt om du behöver ordna med båtplats för att förvara båten. Jag anser därmed att du har goda chanser för att få häva köpet. Problemet i ditt fall är att nå köparen och som du skriver är hen okontaktbar. I det fallet du inte lyckas nå köparen, skulle du kunna stämma köparen vid tingsrätt. Jag rekommenderar dock att du i första hand meddelar köparen att hen har en viss tilläggstid på sig att hämta båten, annars kommer köpet att hävas. När tilläggstiden löpt ut och köparen inte hämtat båten är köpet hävt och prestationerna ska återgå. Du är då ägare till båten. Om köparen inte lämnar tillbaka masten och seglet kan du skicka in antingen en ansökan om vanlig handräckning till kronofogden eller en stämningsansökan till tingsrätten i din kommun. Vanlig handräckning fungerar endast om köparen inte går i svaromål, om köparen protesterar skickas ärendet nämligen vidare till tingsrätten. Du kan också i tingsrätten yrka skadestånd för de kostnader som uppstått på grund av att köparen inte hämtat båten. Att tänka på är dock att en process i domstol både kan bli långdragen och kostsam. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,