Vad avses med direkt förlust enligt köplagen?

2021-02-15 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vad avses med en direkt förlust enligt 67§ KöpL? Är det ersättning för "utgifter, prisskillnad och utebliven vinst" som det står i paragrafen?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!67 § KöpL tillämpas vid en säljare eller köpares avtalsbrott. Den preciserar vilka skador som ska ersättas av den part som har brutit mot köpeavtalet. Skadestånd blir tillämpligt parallellt med en annan påföljd, till exempel avhjälpande, omleverans eller prisavdrag (se ex 30 § KöpL). Med direkt förlust menas sådana skador som är en omedelbar följd av avtalsbrottet. Typiska direkta skador är utgifter, övertidsarbete, hyreskostnad för en ersättningsvara under den tid som säljarens avtalsbrott varar, extra kostnader i form av tex dubbla transportkostnader, höjda driftskostnader och prisskillnader vid täckningstransaktioner. I förarbetena förklaras att direkta skador ska vara sådana skador som "till sin typ och omfattning är vanliga och förutsebara vid det aktuella avtalsbrottet". De indirekta skadorna sägs vara de som är "mera avlägsna och svårförutsebara" (prop. 1988/89:76 s. 48). Utebliven vinst är ett exempel på en indirekt förlust (67 § 2 st p.1). Vid skadestånd på grund av fel i varan kan exempel på direkta skador vara kostnad för varans undersökning eller kostnad för annan utredningen på grund av felet. Vid skadestånd i kombination med hävning kan exempel på direkta skador vara utgifter som är inte är återkrävbara, exempelvis tullar, skatter eller andra avgifter. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Säljarens utfästelse och befintligt skick

2021-02-11 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en motorcykel i december av en privatperson, tyvärr verkar det som om att en strypning som skulle medfölja saknas, vi skrev under att varan såldes i "befintligt skick", dock så hade säljaren sagt att denskulle medfölja vid flertal tillfällen, både i annons och sms konversation. På plats så skulle han visa strypningen och öppnade bakluckan på motorcykeln, där visade han två stycken strypnings ringar till insuget men den elektroniska boxen saknades, då sa han att han skulle gå iväg och kolla så han inte lagtden någonstans, han kom sen tillbaka och sa att den är kvar under tanken och är bara att koppla in. Denna elektroniska strypning var en stor anledning till att jag köpte motorcykeln eftersom jag inte får köra den omden inte är strypt då jag har A2-körkort. Motorcykeln är en MT-07 Motocage från 2017 och strypningen är en Alphatechnik elektronisk strypning till MT-07.Vi har i efterhand försökt prata med säljaren, men han vägrar att betala ersättning för strypningen och han säger själv att han är färdig med att leta efter den, alltså att han inte tänker leta något mera och att detta nu är mitt problem.Ser Fram Emot Svar,Med Vänliga Hälsningar,
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att strypning saknas utgör i detta fall ett felKöp mellan privatpersoner regleras av köplagen. Man kan göra förbehåll för köpeobjektets kvalitet genom att ange att den säljs i befintligt skick, men om den inte överensstämmer med uppgifter som säljaren lämnat före köpet anses den ändå vara felaktig, om uppgiften kan antas ha påverkat köparens val att ingå avtalet (19 §, första punkten). Säljaren av motorcykeln tycks tydligt ha angett att strypning skulle ingå, både skriftligt och genom er dialog på plats samt hur han gick och kollade efter vad jag förstår är en för strypningen nödvändig beståndsdel. Om du inte lagligen kan framföra fordonet utan strypning på grund av det körkort du har, har den uppgiften också påverkat köpet, precis som du säger. Avsaknaden av strypning innebär alltså ett fel i köpeobjektet, och ett avtalsbrott från säljarens sida. Påföljder vid sådant avtalsbrottDu som köpare kan rikta vissa krav mot säljaren i denna situation (30 §). Det är viktigt att du inte dröjer för länge med att meddela säljaren hur du vill gå vidare, eftersom du förlorar din rätt till vissa av dem om du inte meddelar säljaren inom rimlig tid (se bl.a. 32, 35, och 39 § andra stycket). Du har rätt att kräva att säljaren avhjälper felet, förutsatt att det inte vore orimligt för säljaren (34 § första stycket). Det vore orimligt först om det inte enkelt skulle gå att uppnå, eller endast skulle kunna uppnås med orimliga kostnader för säljaren. Alltså borde säljaren förse dig med komponenten som saknas, eller införskaffa en åt dig. Om säljaren inte gör detta har du rätt till ersättning för rimliga kostnader du själv haft om du själv avhjälper felet (tredje stycket). Om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren borde ha insett detta (se nedan om hävning) har du rätt till omleverans, om det inte vore orimligt för säljaren (andra stycket). Om det inte blir aktuellt med avhjälpande har du rätt till prisavdrag eller eventuellt hävning (37 §). För att ha rätt till hävning behöver det röra sig om ett fel som är väsentlig betydelse för dig, och att säljaren borde ha insett detta (39 §). Att du inte lagligen kan framföra motorcykeln på grund av felet kan utgöra ett så allvarligt fel att du har rätt till hävning. Det faktum att du särskilt frågade om strypningen och den elektroniska boxen kan vara tillräckligt för att säljaren även borde insett det. Kände säljaren till vilket körkort du har och att det innebär att du inte får köra motorcykeln utan strypning så är det tydligt tillräckligt. Möjligheten finns även för dig att få skadestånd från säljaren (40 §). Säljaren ska ersätta dig för eventuella skador du lider på grund av avtalsbrottet. När felet består i att varan avviker från vad säljaren före köpet särskilt utfäst har köparen rätt till ersättning för både direkta och indirekta skador som orsakats av felet (tredje stycket). Direkta förluster är typiskt utgifter du haft, medan indirekta förluster typiskt är inkomster du borde fått men som nu uteblivit (67 § andra stycket). Säljaren är dock inte ersättningsskyldig om det förelegat ett för säljaren oöverkomligt hinder att leverera motorcykeln utan felet, ett hinder som säljaren varken orsakat eller kunnat förutse (40 och 27 §). Skulle förutsättningarna för skadestånd på detta sätt inte vara uppfyllda har du dock fortfarande rätt till ersättning om du behöver avhjälpa felet själv enligt ovan. Du har även rätt att hålla inne med betalningen, men jag tolkar det som att du redan har betalat för köpet (42 §). Lycka till, och om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga. Med vänlig hälsning,

Vad menas med "prov av varan" i 20 § Köplagen

2021-02-03 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Vad innebär "prov på varan" enligt 20§ 3 stycket KöpL? Kan ett exempel ges?
Oscar Rudén |hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Med prov av varan enligt 20 § 3 st KöpL menas visningsexemplar, testexemplar, modell eller liknande. Det som menas med 3 st är att 2 st 20 § KöpL också blir aktuellt när det rör sig om att man provar ett prov/visningsexemplar av själva produkten och inte den specifika varan som man tänker köpa. Exempel på detta kan ges som att man provkör en bil hos en bilfirma, och sedan köper en bil av samma modell och märke, men inte just den bilen man provkörde. I detta fall så kan köparen inte åberopa fel på varan, om det är ett fel som han borde ha märkt redan under provkörningen. Hänvisning till att det inte var just den bilen man provkörde är alltså inte ett godtagbart undantag.Hoppas att det var svar på din fråga!

kan säljaren ångra sig?

2021-01-31 i Köplagen
FRÅGA |Hej har 2 frågor jag behöver få svar på. Då jag köpte en produkt på blocket för 6000:- men säljaren vägrar och slirar hela tiden med att sända iväg produkten och det har tagit 7 veckor nu. "Men" då han är villig att sända pengarna tillbaka till mig. Då jag inte vill ha pengarna utan produkten som jag har köpt av honom.1: har jag fortf en chans att vinna domstolen om jag köpt en produkt men säljaren inte sänder varan. Men han swishar tillbaka pengarna då jag vill ha "varan" ??2: pratade med en vän som sa att det var möjligt att få den andra personen "säljaren" att betala för domstols utgifterna??TACK PÅ FÖRHAND! MVH
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingånget avtal ska hållasSom utgångspunkt är både säljare och köpare bundna av sina viljeförklaringar, och ett ingånget avtal om köp ska hållas av båda parterna (1§ avtalslagen). Den som bryter mot avtalet begår ett avtalsbrott.Ett köp mellan två privatpersoner regleras genom köplagen, och denna lag är dispositiv. Detta innebär att om parterna är överens om det, så kan de avtala om andra saker än vad som är stadgat i lagen. Som utgångspunkt är det så att säljaren är skyldig att leverera varan efter att ni har kommit överens om köpet, speciellt då betalning skett. Säljaren kan inte backa ur avtalet hur som helst, utan det förutsätter att köparen har begått ett kontraktsbrott genom exempelvis dröjsmål med betalning eller bristande medverkan (54-55§§ köplagen). Då du har betalt låter det osannolikt att säljaren får häva köpet. Du har som köpare rätt att kräva att säljaren fullgör köpet, alltså levererar varan (23§ köplagen). Dock behöver säljaren inte fullgöra om det föreligger ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om det kräver en uppoffring som man inte kan kräva att säljaren ska göra. Exempel på detta skulle kunna vara att om varan förstörts, eller om det förutsätter stora ekonomiska förluster för säljaren att leverera varan. Att säljaren bara har ångrat sig är i regel inte tillräckliga skäl för att inte fullgöra köpet. Det skulle även kunna vara så att om ni har kommit överens om att säljaren får ångra sig innan leverans, så gäller också detta. Om säljaren inte fullgörOm säljaren då inte fullgör köpet som hen är skyldig att göra, kan du kräva skadestånd eller hävning. Så som jag förstår det så är du inte intresserad av att häva köpet, utan att säljaren ska fullgöra. Om säljaren tvärt inte går med på detta är nästa steg att ta det till domstol. Det är svårt för mig att säga vilka utsikter du har för att vinna ärendet, men det är värt att överväga om det är värt risken att du förlorar. Det kan bli en utdragen rättsprocess, och det bästa är såklart att försöka lösa problemet med säljaren utanför domstolsprocess. Men som utgångspunkt är det så att den part som förlorar en process i domstol, ska betala motpartens rättegångskostnader. Men detta kan också variera från fall till fall, och om det är så att man endast vunnit eller förlorat delvis. Att säljaren swishar tillbaka pengarna utgör i sig inte nödvändigtvis hinder för att du skulle vinna en domstolsprocess. Det kan vara värt att överväga att bara ta emot återbetalningen, men som utgångspunkt utifrån vad du nämnt här låter det som att säljaren inte har rätt att inte fullgöra sin prestation.Om du vill ha vidare rådgivning kan du kontakta vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare. Du kan kontakta dem här.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss!Vänligen,

Vem har bevisbördan gällande fel i vara?

2021-02-14 i Köplagen
FRÅGA |Hej har sålt en vara över nätet (som privatperson) och nu kommer köparen efter en vecka och vill ha pengar tillbaka/häva köpet då varan är trasig (vilket den inte var när den skickades). Som jag har förstått köplagen så bör man gå via domstol för detta men hur ska en domstol kunna avgöra vem som har rätt i när varan skadats? Vem har bevisbördan, säljaren eller köparen?
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga enligt följande, du sålde en vara som var i gott skick vid avlämnandet, men köparen hävdar att den är trasig och vill häva köpet. Du undrar vem som har bevisbördan ifall ni tvistar i domstol. Det är helt korrekt att köplagen blir tillämplig, då du sålde varan i egenskap av en privatperson. Vem bär risken?Enligt (13 § KöpL) övergår risken på köparen, när varan avlämnas enligt avtalet eller enligt 6-7 §§. De nyssnämnda paragraferna, det vill säga 6 § och 7 §, reglerar varans avlämnande. Jag har tolkat din fråga som att du skickade varan till köparen, det gör att 7 § blir tillämplig, det vill säga transportköp. Enligt (7 § stycke 2 KöpL) framgår det att varan anses överlämnad till köparen när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten. Om säljaren, du, utförde transporten, anses varan överlämnad först när köparen får den. Det sagda innebär att om du skickade varan genom en transportör, anses varan överlämnad till köparen och därmed är det köparen som bär risken för varan. Innebörden av riskens övergång framgår av (12 § KöpL), nämligen at köparen är skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren. Om varan blev trasig på grund av en händelse som du i egenskap av säljare inte orsakat, är köparen skyldig att betala varan ändå, då han bär risken för densamma. Det stadgas i (21 § stycke 1 KöpL) att säljaren svarar för del som funnits vid den tidpunkt då risker går över på köparen. Det är dock svårt att avgöra när ett fel uppstått. Utgångspunkten är dock att köparen har bevisbördan för att felet fanns redan vid avlämnandet. Köparen måste kunna bevisa att det är sannolikt att försämringen beror på något som säljaren svarar för. Sammanfattningsvis:Risken övergår på köparen när varan avlämnas till honom. Utgångspunkten är att köparen har bevisbördan för att felet fanns redan vid avlämnandet för att säljaren ska bli ansvarig för fel i vara. Det är också värt att påpeka att om felet beror på dig som säljare, kan köparen i första hand kräva att du avhjälper felet. Du kan istället företa omleverans, (34 § KöpL). Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,

Kan man häva ett köp av en bostadsrätt pga fel?

2021-02-09 i Köplagen
FRÅGA |Hej, Går det att häva ett köp av en bostadsrätt efter att man har flyttat in (3mån) och upptäckt betydande fel med elen? Säljaren kontaktad, hon skickar obehöriga elektriker för att åtgärda felen 2 gånger och ljuger om att de är certifierade samt om att hon har skrivit ett avtal med en el-firman. Felen återstår och skador pga de obehöriga uppstår. Vad säger lagen?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer börja att klargöra vilken lag som gäller för din fråga. En bostadsrätt ska anses vara lös egendom. Och när en privatperson då köper en bostadsrätt av en annan privatperson kommer köplagen (1990:931, KöpL) användas. Eftersom du har upptäckt fel i bostadsrätten kan du under vissa förutsättningar häva köpet. Eftersom jag inte vet exakt vad för slags fel det gäller, vad ni har avtalat om och heller inte om några undersökningar har gjorts innan köpet, så kommer jag nedan försöka svara allmänt på din fråga om vad som gäller och hoppas att detta hjälper!Är bostadsrätten felaktig?Om det är fel på bostadsrätten eller inte beror på vad som har avtalats. Det är alltså fel på bostadsrätten om något avviker från vad som står i köpeavtalet (17 § KöpL). Fel som inte går att upptäcka vid en undersökning innan köpet men som kan anses ha funnits sedan innan är s.k. dolda fel (21 § KöpL). Och dessa fel står säljaren för. Så beroende på om detta el-fel i bostadsrätten hade gått att upptäcka vid en undersökning eller inte blir avgörande för om du kan hävda felet för säljaren. Kan man häva ett köp av bostadsrätt pga fel?Enligt köplagen så får du inte åberopa (använda felet som anledning till t.ex. hävning) fel som du kan antas ha känt till vid köpet (20 § KöpL). Du är dock som köpare inte skyldig att undersöka bostadsrätten innan köpet. Men om du har undersökt bostadsrätten innan köpet så får du inte åberopa fel som du borde ha upptäckt vid en sådan undersökning. Om säljaren har uppmanat dig att undersöka men du inte har gjort detta kan du heller inte åberopa felet som kunde ha upptäckts vid en sådan undersökningen (20 § andra stycket KöpL). Det krävs också att du reklamerar detta fel till säljaren inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet, annars förlorar du din rätt att häva köpet (32 § KöpL). Vad som är skälig tid kan i ditt fall bero på vad det är för slags fel, hur och när du upptäckte det. Enligt köplagen så har säljaren rätt att försöka åtgärda felet. I ditt fall har säljaren inte gjort detta på ett korrekt sätt eftersom felet kvarstår (36 § KöpL). Nästa steg blir du det du vill göra, att häva köpet. Det kan du göra om felet (avtalsbrottet) är av väsentlig (stor) betydelse för dig och att säljaren borde ha eller har insett detta (39 § KöpL). Du bör så snart som möjligt meddela säljaren att du vill häva köpet, för att vara säker på att detta görs inom skälig tid. Sammanfattning av mitt svar till digEfter ett långt svar så kan jag slutligen säga att du kan häva köpet beroende på vissa förutsättningar: felet är ett sådant dolt fel som du inte borde ha eller har känt till vid köpetdu har reklamerat inom skälig tidfelet är av stor betydelse för digoch du meddelar hävning inom skälig tid Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och att din situation löser sig, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar

Vad gör jag när köparen inte hämtar varan?

2021-02-01 i Köplagen
FRÅGA |HejJag sålde en häst i september 2020 och nu är de Januari 2021.Den nya ägaren har ej hämtat hästen och ej heller varit nåbar senaste månaden. Sist vi talades vid var i november och vi kom överens om att de skulle hämta henne andra helgen i december. Aldrig träffat köparen. Vid försäljningen så skrev jag ett köpeavtal och skickade till köparen. De satte in köpesumman på kontot. Vi skulle ordna med ägarbyte samt att se skulle signera avtalet vid hämtning av hästen. Min fråga är nu. Vad gäller? Jag står som ägare, jag har hästens pass.Men vad gäller när de nu inte hämtar hästen. Kan jag sälja henne igen? Jag är höggravid och har inte tid för henne. Därför sålde jag från början. Men de hämtar henne inte. Vad gäller enligt lagen nu i detta?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det verkar inte som att du har ett företag och därmed är att se som näringsidkare. Ditt fall framstår därmed som ett köp mellan två privatpersoner, och eftersom djur är att se som lös egendom blir köplagen (KöpL) tillämplig då den rör köp av lös egendom mellan privatpersoner, 1 § KöpL. Köparens pliktNär det gäller köp så har både köparen och säljaren förpliktelser de måste uppfylla. Av 50 § KöpL framgår det att köparen har en medverkansförpliktelse och en hämtningsförpliktelse. Med medverkansförpliktelse menas att köparen ska medverka till köpet för att säljaren ska kunna fullgöra köpet. Med hämtningsförpliktelse menas att köparen har en skyldighet att hämta eller ta emot varan på det sätt som parterna avtalat. Säljarens rättOm köparen inte uppfyller denna skyldighet finns det olika åtgärder som du som säljare kan vidta. Du har rätt att kräva att köparen fullgör köpet, dvs hämtar varan. Det framgår av 53 § KöpL. Du har även rätt häva köpet enligt 55 § KöpL om avtalsbrottet, dvs att köparen inte hämtat hästen, är av väsentlig betydelse för dig som säljare och köparen har insett detta. I ditt fall får avtalsbrottet anses vara av väsentlig betydelse då en häst är en levande varelse som kräver skötsel av säljaren så länge den befinner sig hos dig. Hävning av köpet innebär att du betalar tillbaka pengarna och återigen har äganderätt till hästen. Du har då även möjlighet att kräva skadestånd av köparen för eventuella kostnader som uppstått till följd av det hävda köpet, 57 § KöpL. Detta skulle i ditt fall t ex kunna vara kostnader för stallplats och foder för hästen.ÅtgärderDu skriver att du inte har kunnat nå köparen. Mitt råd till dig är att du på nytt försöker kontakta köparen och kräver att hen fullgör sin del av köpet, dvs. hämtar hästen. Säg eller skriv att om hen inte hämtar hästen inom en viss tid, sätt ett specifikt datum, så kommer du att häva köpet då vilket innebär att du betalar tillbaka pengarna och kan sälja hästen till någon annan. Meddela även köparen om du kräver skadestånd för kostnader som uppstått till följd av att köparen inte fullföljt sin del av avtalet.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vad gäller när varan är sålt i befintligt skick?

2021-01-28 i Köplagen
FRÅGA |Gjorde ett köp privatperson mellan privatperson. Varan ( mopeden ) är i så pass uselt skick så vi vill ångra köpet. Kontrakt skrevs där det står: varan säljes i befintligt skick. Köplagen måste stå på vår sida som köpare? Även, kontraktet är undertecknat av en icke myndig person ( 15-16 åring ) Är det giltigt då? Borde målsmän ha undertecknat detta kontrakt? Säljaren vägrar svara via tele och sms-kontakt.Jättetacksam för svar.
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det gäller köp mellan privatperson är det köplagens regler som gäller. Varan ska stämma överens med vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § Köplagen). Med detta menas att mopeden i ditt fall inte får avvika från vad man kan förvänta sig av en moped. Du som köpare har däremot en skyldighet att undersöka varan innan köpet, om säljaren uppmanar dig till detta. Undersöker du inte varan kan du inte heller åberopa fel som du vid undersökningstillfället bör ha upptäckt (20 § Köplagen). Här utgår man från vad en helt normal person bör upptäcka vid en undersökning. Nu anger du dock att varan sålts i befintligt skick. Med detta menas att varan säljs så som den är, att man kan få räkna med lite fel då den är begagnad till exempel. Trots att säljaren använt sig av uttrycket befintligt skick ska varan fortfarande anses felaktig om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande som rör varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkan på köpet. Det ska alltså vara någonting som är helt avgörande för köpet av varan. I regel innebär dock ett köp av en vara som säljs i befintligt skick att man får räkna med de fel som varan kan vara behäftad med. Anser du som köpare att varan är felaktig måste du meddela säljaren om detta inom skälig tid från att du bör ha märkt felet (32 § Köplagen). Det är inte olagligt att ingå köpeavtal med personer som är under 18 åriga. En person under 18 år får dock inte ingå kreditavtal och liknande. Men att säljaren i detta fall ska ha varit under 18 år bör inte vara ett hinder. Sammanfattningsvis har varan sålts i befintligt skick vilket till regel innebär att säljaren friskriver sig från fel på varan. Däremot finns det undantag till detta, köparen ska alltid kunna räkna med att bli upplyst om väsentliga förhållanden kring varan. Jag hoppas du fick svar på din fråga!