Vem bär risken för en vara som skickas med posten?

2021-03-18 i Köplagen
FRÅGA |Sålde en tröja via facebook marketplace för 150kr som skulle skickas. Skickade den som brev för 94kr då köparen inte meddelat något annat. En vecka senare får jag via Swish "var är tröjan????", svarar henne på sms att den kanske finns hos ett utlämningsställe och ber henne kolla postnordsapp. Får ett sms tillbaka att jag ska kolla upp det annars anmäler hon mig. Svarar henne att jag inte har möjlighet att kontrollera post i hennes namn och att post ibland kan bli felsorterad. Nämner även att post- och telecentralen finns. Får tillbaka "ligger inget! Så de är du som får göra detta". Nu har jag gjort en anmälan till post- och telecentralen. Skickat en screenshot på anmälan och att hon gärna får meddela om tröjan dyker upp. Är det mitt ansvar att göra detta? Vad säger lagen? Är det mitt fel att posten inte dykt upp? Hon kunde valt att ta det spårbart? Försöker verkligen hjälpa henne, finns bildbevis att jag skickat brevet från posten.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Regler om köpeavtal finns i köplagen (KöpL).Vem bär risken för varan?Säljaren bär risken för varan tills dess att varan har avlämnats till köparen (13 § KöpL). Att bära risken för varan innebär att man har ansvar för olika händelser, t.ex. att varan kommer bort. När varan ska anses vara avlämnad, och risken därmed övergår till köparen, beror på hur leveranser sker. I ditt fall är det fråga om ett transportköp eftersom att varan skickats med post (7 § KöpL). Transportköp innebär att varan ska transporteras till köparen, till skillnad från hämtningsköp som innebär att köparen hämtar varan (6 § KöpL). När varan ska anses vara avlämnad vid transportköp beror på om leveransen har skett inom samma ort eller inte. I de fall transporten sker inom en och samma ort anses varan avlämnad när den överlämnas till köparen, dvs. när köparen har omhändertagit varan (7 § st 1 KöpL). Om transporten inte sker inom en och samma ort sker avlämnandet istället när varan överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten (7 § st 2 KöpL).SammanfattningRisken för varan övergår från säljaren till köparen när varan har avlämnats. När det gäller transportköp bedöms tidpunkten för avlämnandet på olika sätt beroende på om varan har levererats inom samma ort eller inte. Om leveransen skett inom samma ort övergår risken på köparen när denne har omhändertagit varan, men om leveransen inte sker inom samma ort räcker det med att varan har överlämnats till transportören för att köparen ska bära risken. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Vad gäller vid fel enligt köplagen?

2021-03-14 i Köplagen
FRÅGA |För 2,5 år sedan köpte jag husbil på firma som enligt dom inte hade några problem eller skador. Upptäckte mögel dagen efter köp och det hela slutade med anmälan till ARN. Firman har nu 2 ggr haft husbilen för lagning.Fick senast tillbaka den i September-20.Åkte till firma där jag bor å bad om riktig genomgång av husbil för att säkerställa att ingen fukt återstod. Den firman sa då att ingen fukt återstod. Dom frågade då mig om jag ville byta till något annat när jag visste att den va ok.Efter lite funderingar så bestämde jag mig att köpa en ny husvagn av dom istället. Min husbil skulle lämnas in som delbetalning. Har ju lån kvar på den så i princip skulle det bli bara att dom övertog min husbil m lån å jag ta nytt på husvagnen.Vi skrev kontrakt på detta i Oktober å jag lämnade över husbil med papper å nycklar till firman i väntan på nya husvagnen jag beställde. Den har där varit ute till försäljning.Den 8:e Mars, ca en månad innan förväntad leverans av nya husvagnen, kontaktar dom mig å berättar att dom upptäckt en stor vattenskada fram i husbilen som inte gett utslag inifrån vid mätning men syns från utsidan. Men så stor att dom nu inte vill genomföra affären å råder mig att kontakta firman jag köpt husbilen ifrån istället då skadan bedöms ha pågått i flera år.Får firman bryta kontraktet på detta sätt efter att ha haft husbilen hos sig i flera månader å själva hävdat tidigare att ingen fukt återstod?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som blir tillämplig i den nu uppkomna situationen är köplagen (KöpL) eftersom du i egenskap av konsument har överlåtit husbilen till en näringsidkare. Notera alltså att konsumentköplagen (KKL) inte kan göras sig gällande i det här fallet. Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.Den köprättsliga felbedömningen, vad gäller?Generellt kan sägas att som fel räknas huvudsakligen sådant som avviker från det som har manifesterats i avtalet om husbilens kvalité och andra eventuella egenskaper eller om husbilen i något annat avseende avviker från vad firman som köpare med fog kunnat förutsätta vid köpet, 17 § KöpL. Om ingenting specifikt avtalades i det här avseendet kan husbilen även anses felaktig om den avviker från vad husbilar i allmänhet bör uppfylla i termer av funktionsduglighet eller från vad du som säljare möjligen uppgav genom en annons eller lämnade i information innan den faktiska överlåtelsen ägde rum, 18 § KöpL. I det här fallet såldes husbilen förmodligen i befintligt skick, men det ska noteras att existensen av en "befintligt skick - klausul" ändå kan leda till att husbilen betraktas som felaktig. Enligt 19 § KöpL gäller detta om husbilen inte överensstämmer med de egenskaper hos bilen som säljaren har angett (lovat), eller om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande (exempelvis omfattande fuktskador) som denne måste ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om eller om husbilen skulle vara i väsentligt sämre skick än vad firman som köpare objektivt sett hade kunnat förvänta sig med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter. Med tanke på vad du troligtvis har förmedlat till firman och den besiktning (genomgång) som de själva utförda på plats beträffande just frågorna om fukt torde göra att det vid en första anblick blir svårt att åberopa ett fel i köplagens mening.Ansvarsfrågan, hur löses denna?Men kan en avvikelse enligt ovan ändå fastställas blir riskens övergång den springande punkten för om du som säljare kan åläggas det köprättsliga felansvaret och detta avgörs utifrån när mottagandet av husbilen skedde. Om felet fanns innan överlämnandet av husbilen ägde rum svarar säljaren för det och detta gäller även om felet skulle visa sig först i ett senare skede, 13 och 21 §§ KöpL. Det ska vidare uppmärksammas att en uppkommen försämring av husbilen som inte fanns vid tidpunkten för överlåtelsen kan du som säljare ändå behöva ansvara för om du var i ond tro vid köpet, det vill säga om du kände till (subjektiv bedömning) eller borde ha känt till (objektiv bedömning) de ifrågavarande felen. Det här blir dock i praktiken en ren bevisfråga där firman som köpare först måste göra sannolikt att felen faktiskt existerade när husbilen förvärvades innan bevisbördan slutligen övergår på dig som motpart. Ytterligare en förutsättning för att firman överhuvudtaget ska kunna göra gällande eventuella felpåföljder är att reklamation (meddelande) om att husbilen är behäftad med fel görs inom skälig tid efter det att de märkte eller borde ha märkt felet, 32 § 1 st. KöpL. Mot bakgrund av besiktningsutlåtandet kan det naturligtvis argumenteras för att du bör gå fri från ansvar. Men jag har samtidigt svårt att göra en adekvat bedömning i skrivande stund varför den här delen får hänskjutas för ytterligare behandling till vårt kommande telefonsamtal.Hade firman från början någon undersökningsplikt som nu skulle kunna ligga dem till last?Det korta svaret lyder: Nej, det föreligger ingen generell lagstadgad undersökningsplikt enligt köplagen innan ett förvärv äger rum, motsatsförhållandet gäller dock efter ett köp, 31 § KöpL. Däremot kan en köpare såsom fel inte åberopa sådant som denne måste ha känt till vid köpet. Det kan aktualiseras om säljaren innan överlåtelsen skulle ha uppmanat köparen att undersöka varan eller om denne på eget initiativ ombesörjer en undersökning av objektet, 20 § KöpL. Noggrannheten i köparens besiktning ska motsvara vad en normalbegåvad person utan särskilda sakkunskaper hade klarat av. Men märk väl att lugnande besked lämnade av säljaren och/eller eventuella utfästelser gjorda av honom eller henne kan minska köparens undersökningsplikt och i förekommande helt eliminera denna (trots en ursprunglig uppmaning från säljaren). Men mot bakgrund av ovanstående och med tanke på att köparen dessutom är en bilfirma (och inte en normalbegåvad person utan några som helst sakkunskaper) finns det enligt min mening trots allt ganska mycket som talar för att firman borde stå risken för det inträffade, vilket i så fall betyder, som svar på din faktiska fråga, att avtalet inte kan hävas. I synnerhet inte när firman var fullt medveten om husbilens historik.Avslutande ord och ytterligare rådgivningUtan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter, avtalsinnehållet och vad som sades mellan dig och firman vid tidpunkten för överlåtelsen har jag svårt att närmare kommentera ditt ärende mer än vad jag har gjort ovan. Låt oss därför vidare diskutera ditt ärende i lugn och ro över telefon.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Vi kan exempelvis för din räkning kontakta köparen och/eller ombesörja upprättandet av ett kravbrev riktat mot denne (firman) och i förlängningen även företräda dig inför och under en eventuell förlikningsförhandling och/eller i en kommande domstolsprocess.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på tisdag den 16/3 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Kan silverfiskar räknas som ett dolt fel vid köp av bostadsrätt?

2021-03-12 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en bostadsrätt och jag undrar om silverfiskar kan räknas som ett dolt fel?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bostadsrätt är s.k. lös egendom. Vid köp av lös egendom (bostadsrätt) gäller bestämmelserna i köplagen (1 § KöpL). Silverfiskar är att betrakta som skadedjur. Om en bostadsrätt avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig (17 § KöpL). Som köpare finns det anledning att anta att bostadsrätten inte kommer att ha skadedjur (t.ex. silverfiskar). I ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1998 s. 792) var det fråga om fel i bostadsrätt när det fanns ohyra (kackerlackor) i lägenheten vid tillträdet.Köparen får inte hänvisa till fel som köparen måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen inte undersökt lägenheten trots att han uppmanats av säljaren att göra det så kan han inte åberopa felet, såvida han skulle ha upptäckt felet vid undersökningen. Därmed kan dolda fel göras gällande trots att en undersökning skett. Avgörande blir då om köparen borde ha upptäckt felet vid undersökningen (20 § KöpL). Om det fanns skadedjur, som köparen borde ha upptäckt kan felet inte åberopas om en undersökning har skett eller om köparen struntade i att undersöka lägenheten efter uppmaning av säljaren. Felet kan däremot åberopas om skadedjuren inte borde ha upptäckts vid en undersökning. Eftersom det kan vara svårt att upptäcka små silverfiskar vid en undersökning, är det troligt att en köpare inte borde ha upptäckt felet. Det är dock en bedömning som får göras i varje enskilt fall.Frågan om bostadsrätten är felaktig ska bedömas med hänsyn till lägenhetens beskaffenhet när risken för varan går över på köparen (21 § KöpL). Risken för bostadsrätten går över på köparen när varan avlämnats enligt avtalet (13 § KöpL). Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § KöpL). Därmed är säljaren fortfarande ansvarig om silverfiskar funnits vid tidpunkten för avlämnandet, men som visar sig efter att köparen fått bostadsrätten, s.k. dolda fel. Det kan därför vara möjligt att skadedjur, såsom silverfiskar, utgör ett dolt felt.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

När är en vara ansedd som avlämnad?

2021-03-01 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en vara av en privatperson via säljmarknaden på facebook. Ett par hörlurar. Han har skickat varan via posten men den har fortfarande inte kommit fram. Det har gått 2 veckor. Han tog kort på kvittot av frimärkena och tagit en bild på paketet med min adress på. Jag betalade varan via swish till honom. Har jag rätt att få tillbaka mina pengar om inte varan kommer fram?
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av dina erlagda uppgifter kring frågan utgår jag från att ingen av er agerar i egenskap av näringsidkare. Hörlurarna är vidare att betrakta som lös egendom, varför Köplagen (KöpL) är tillämplig, 1 § KöpL. Vad som däremot inte går att utläsa från din fråga är om det är är tal om ett transportköp eller ett distansköp. Jag kommer därför redogöra för bägge här nedan.TransportköpEtt transportköp föreligger när en vara ska transporteras till en köpare inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor. Utgångspunkten i det här sammanhanget är att ni bor på samma ort och om ni gör det är hörlurarna att anse som avlämnade när de överlämnas till dig, 7 § 1 st. KöpL.DistansköpDistansköp föreligger när det inte är ett transportköp. Skillnaden mellan dessa två är att kriterierna "inom en och samma ort" och ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor" inte är uppfyllda. Då gäller istället att varan anses avlämnad när den överlämnas till den transportör som har åtagit sig transporten från avsändningsorten, 7 § 2 st. KöpL. Denna bestämmelse kan sättas ur spel med stöd av en leveransklausul - det är alltså fritt att avtala inbördes om vad som ska gälla för transporten.Vad gäller i ditt fall?Risken övergår på dig som köpare, när varan är avlämnad enligt ert avtal eller enligt 7 § KöpL, 13 § KöpL.Alltså beror det på hur och var hörlurarna har transporterats ifrån. Skulle köpet vara ett distansköp, och det är transportören som har varit försumlig är det högst troligt att det i villkoren för transporten finns stöd för dig att återfå det som tappats bort. Skulle det vara ett transportköp är det säljaren du ska vända dig till.Hoppas du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du välkommen att återkomma.Med vänliga hälsningar,

Vara har inte levererats, vad kan hända?

2021-03-16 i Köplagen
FRÅGA |Sålde två varor på en hemsida för 9 dagar sedan. Mottagaren har fortfarande inte fått sitt paket från leverantören och han hotar nu med polisanmälan och att jag ska betala tillbaka honom pengarna.Vem har rätt här? Är jag skyldig att betala tillbaka honom?Han ville att jag skulle skicka det spårbart men jag valde att skicka det med frimärke i en blå påse från leverantören.Kommer det hända något av polisanmälan?Han säger även att han aldrig får brev i brevlådan för att brevbärarna tydligen stjäl hans post.Han har haft kontakt med hemsidan och enligt honom säger de att jag begått regelbrott, men när jag kontaktade dem sa de att vi skulle avvakta och att det inte är mitt fel.
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga. Då du som privatperson har sålt en vara till en annan privatperson tillämpas köplagen. Risken för varanRisken för varan står du som säljare för fram tills dess att varan är avlämnad (13 § köplagen). Eftersom varan levereras med hjälp av en leverantör räknas det som ett transportköp. När du postar varan så övergår även risken för den till köparen (7 § köplagen). Du som säljare måste däremot kunna bevisa att du har överlämnat varan till posten. Val av transportVärt att ha i åtanke är att köplagen är dispositiv, innebärande att det du och köparen har avtalat om går före lagens bestämmelser (3 § köplagen). Vad jag förstår det som har du och köparen inte avtalat om att du ska skicka paketet spårbart utan detta var ett önskemål från köparens sida. Eftersom hemsidan verkar sakna ett villkor gällande kring om paket ska skickas med spårning eller inte är det upp mellan köpare och säljare att avgöra om hur det ska ske. Beroende på om köparen informerade dig om att brevbäraren stjäl hans post innan du valda att skicka paketet kan det ifrågasättas om du, genom att inte välja spårbart paket, valde ett lämpligt transportval (8 § köplagen). Om det inte går att bevisa att du har skickat varan kan du som säljare vara i dröjsmål med avlämnandet. Köparen kan därför kräva att du fullgör köpet (23 § köplagen). Skulle inte detta vara möjligt kommer köparen kunna häva köpet. Du kommer då behöva betala tillbaka pengarna (25 § köplagen). Hemsidan verkar erbjuda ett tvistlösningsförfarande du kan använda dig av. Vill du ha mer hjälp från oss är du varmt välkommen att ta hjälp av någon av Lawlines jurister. Vänliga hälsningar,

Kan jag häva ett köp trots att jag köpt en vara i befintligt skick

2021-03-13 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte nyss en cykelvagn (för barn) på blocket av en privatperson. I annonsen framgick inte att det var några fel eller konstigheter med den, och eftersom jag befann mig på annan ort vid tillfället erbjöd jag mig att betala i förväg och hämta den dagen efter, vilket jag även gjorde. När jag hämtade upp varan sa säljaren att han inte använt bältena till cykelvagnen utan de hade han satt ihop med buntband på vagnen. När jag kom hem och klippte upp buntbanden såg jag att säljaren modifierat originalbältena genom att ta bort originalet och ersatt med vanliga spännremmar. Cykelvagnen är därför inte säker att använda som just cykelvagn. Jag hörde genast av mig och förklarade min upptäckt, och säljaren sa att hen inte kände till att originalbältet skulle vara utbytt. Säljaren vägrar dock nu att häva köpet och ge mig pengarna tillbaka. Har jag rätt till några pengar tillbaka? Säljaren hävdar att jag hade undersökningsplikt, men köpet genomfördes ju på distans, vad gäller då? Observera att bälten ej går att köpa som reservdel eller återställa på annat sätt.
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som både du och säljaren har gjort upp affären i egenskap av privatpersoner. Det innebär att du inte omfattas av distansavtalslagen, se 1 kap 2 § distansavtalslagen. Du omfattas inte heller av det starka konsumentskydd som finns i konsumentköplagen se 1 § och 3 § konsumentköplagenVid köp mellan privatpersonerDu omfattas av de regler som finns i köplagen eftersom ni är två privatpersoner. Köplagen blir gällande vid köp av lös egendom, vilket i det här fallet rör sig om en cykelvagn, se 1 § köplagen. För att du ska kunna åberopa ett fel i en vara krävs det att du har reklamerat till säljaren. Alltså meddelat säljaren inom skälig tid från det du upptäckte felet enligt 32 § köplagen. Det framgår av ditt brev att du gjorde det direkt när du upptäckte felet med bältet. Frågan blir då om det föreligger fel i varan.Fel i varanEftersom cykelvagnen i sin konstruktion från början har försetts med säkerhetsbälte kan det anses vara en nödvändig funktion för att vagnen ska gå att bruka på ett korrekt sätt. Enligt 18 § köplagen föreligger det fel i varan om den inte går att använda på avsett vis enligt säljaren eller tidigare säljare. Undantag är dock om säljaren inte visste om det eller borde känna till det. Att säljaren medger att hen har buntat ihop bältet, vilket i det här fallet var spännremmer och inte säkerhetsbälte tyder på att säljaren var väl medveten om problemet med bältet. Därför föreligger det ett fel i varan enligt 18 § köplagen.Befintligt skickDin säljare motsätter sig att betala tillbaka eller ersätta dig genom att hävda att den är såld i befintligt skick. Trots att en vara är såld i befintligt skick, kan det göras gällande att det föreligger ett fel. Exempelvis om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förutsätta, eller om säljaren har underlåtit sig att upplysa köparen om väsentliga förhållanden. Detta framgår av 19 § köplagen. Att säljaren underlåtit att informera om att säkerhetsbältet i själva verket var spännremmar kan utgöra en sådan väsentlighet.Köparens undersökningspliktSom köpare har du en undersökningsplikt enligt 20 § köplagen. Det innebär att du som köpare inte kan åberopa ett fel som du borde kunna upptäcka. I det här fallet har säljaren förmedlat att bältet inte har använts och därför har buntats ihop. Det talar för att du skulle undersöka det närmre. Som jag tolkar ditt brev har säljaren uppgivit att bältet var buntat eftersom säljaren inte använde det. Säljaren uppgav aldrig varför det aldrig användes eller att det faktiskt inte var ett korrekt bälte, vilket kan anses vara ett handlande i strid mot tro och heder. Om så är fallet går det att åberopa fel i varan.Påföljder vid fel i varanOm det visar sig i det här fallet att det föreligger ett fel som inte beror på dig, har du rätt kräva prisavdrag eller häva köpet, se 30 § köplagen. Du kan dessutom kräva skadestånd för eventuella kostnader i samband med köpet, exempelvis resor i samband med köpet om de är av betydelse enligt 40 § köplagen.SammanfattningOm du skulle vilja driva det här ärendet vidare måste en bedömning av spännremmarna göras för att kunna utesluta att de är en godtagbar ersättning för originalbältet. Det är också viktigt att du behåller kvitto på köpet och gör en notering om när du reklamerade felet. Dessa faktorer kan vara avgörande i en eventuell tvist. En rättsprocess kan vara kostsam och bör i det här fallet undvikas eftersom det rör sig om relativt små kostnader. Däremot kan du vinna framgång gent emot säljaren om du med tydliga bevis och rätt lagstöd gör ditt anspråk gällande. Vi på Lawline hjälper dig gärna med en mer ingående bedömning.Vänligen,

När är en vara avlämnad till en köpare?

2021-03-02 i Köplagen
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en vara av en privatperson via säljmarknaden på facebook. Ett par hörlurar. Han har skickat varan via postnord som ett brev utan spårningsnr. Detta har fortfarande inte kommit fram. Säljaren bor i Örebro och har skickat brevet därifrån till mig som bor i Torslanda. Det har gått 2 veckor. Han tog en bild på kvittot av frimärkena och tagit en bild på paketet med min adress på. Dessa bilder har jag fått av säljaren innan han postade dem på Ica i Örebro. Jag betalade varan via swish till honom innan jag fick varan. Har jag rätt att få tillbaka mina pengar om inte varan kommer fram? Det verkar som varan har kommit på villovägar av transportören som i detta fallet är postnord.
Carl Hansen |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av dina erlagda uppgifter kring frågan utgår jag från att ingen av er agerar i egenskap av näringsidkare. Hörlurarna är vidare att betrakta som lös egendom, varför Köplagen (KöpL) är tillämplig, 1 § KöpL. Av din fråga framgår det att säljaren bor i Örebro och du bor i Torslanda. Det som först och främst måste fastställas är huruvida köpet är att se som ett transportköp eller distansköp. Ett transportköp föreligger när en vara ska transporteras till en köpare inom en och samma ort eller inom ett område där säljaren vanligen ombesörjer transporten av liknande varor, 7 § 1 st. KöpL. Med beaktande av säljarens avsändningsort är detta köp inte att betrakta som ett transportköp - det är ett distansköp enligt 7 § 2 st. KöpL. Vad som menas med ett distansköp är att till skillnad från ett transportköp går risken för varan över på köparen när den överlämnas till transportören som ska ombesörja transporten. Givetvis ska säljaren välja ett lämpligt transportmedel och tillämpa sedvanliga villkor för en sådan transport (jfr 8 § KöpL). I neutral mening torde det stå sig rimligt att nyttja Post nord som transportör då det är en krediterad logistikaktör som är kapabel att ta på sig försändelser inom landet. Vad gäller i ditt fall?Risken övergår på dig som köpare, när varan är avlämnad enligt ert avtal eller enligt 7 § KöpL, 13 § KöpL.Mot bakgrund av att det rör sig om ett distansköp går risken för varan över på dig som köpare när den lämnas hos ombudet. Är det transportören som varit försumlig är det högst troligt att det i villkoren för transporten finns stöd för dig att återfå det som tappats bort hos Post nord. 13 § KöpL öppnar även upp för för en alternativ lösning - "när varan avlämnats enligt avtal". Köplagen är dispositiv, vilket kort innebär att parter är fria att avtala utöver vad som står i Köplagen. Föreligger någon överenskommelse mellan er, ibland kan det vara så att säljare åtar sig större ansvar än lagen fordrar. I det fallet kan utgången i ansvarsfrågan bli annorlunda. Däremot, om det inte föreligger någon sådan överenskommelse gäller reglerna om distansköp och det är enligt min förståelse så att säljaren gjort vad som ankommit honom eller henne - att överlämna varan till transportören. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du välkommen att återkomma. Med vänliga hälsningar,

Vems ansvar är fel som visar sig efter köpet?

2021-02-20 i Köplagen
FRÅGA |Hej Sålde en bil för fyra månader sedan utan några som helst problem byte kamrem på bilen för ca snart ett år sedan finns stämpel i boken. Köparen skrev ett meddelande efter att han köpt bilen att bilen fungerar bra och dem är nöjda. Nu fyra månader efter ringer han och säger att kamrem har gått sönder och att bilen inte fungerar. Vad gäller då förMig som säljare ? Är jag skyldig att lösa felet ? Även om bilen var i gott skick utan några som helst fel. Dem fick provköra och titta på allt besiktades innan ochså och bilen gick igenom utan problem. Bara frågar nu vill dem jag ska kontakta företaget som bytte kamrem för garanti och jag har hjälpsamt försökt men det går ej då bilen står på någon annan nu garantin gällde mig.
Maya Hempel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När det handlar om vem som har ansvar för vad i köpet av en begagnad bil till exempel utgår man från att ansvaret för fel går över på köparen då varan har avlämnats. Det vill säga att när köparen kör iväg med bilen är du som säljare inte längre ansvarig för fel som uppkommer (13 § Köplagen). Alltså är du enligt huvudregeln inte skyldig att hjälpa till med fel som uppkommit senare.Däremot kan man som säljare bli ansvarig för fel som fanns redan vid riskövergången men som inte visar sig förrän senare (21 § KöpL). Avgörande blir då om kamremmen var trasig redan när köparen körde iväg med bilen. Det är svårt att svara på men för att köparen ska undkomma ansvaret för skadan måste denna kunna bevisa att felet fanns redan från början. Gissningsvis är det svårt för köparen att bevisa en sådan sak. Dessutom kan en köpare inte åberopa fel som hen borde ha upptäckt vid en undersökning av bilen. Sammanfattningsvis verkar det som att du har gjort allt du kunnat och behövt och att köparen kommer få stå kostnaden själv. Undantaget är om hen kan bevisa att felet fanns då köpet genomfördes, men det kan vara svårt att bevisa.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,