Har HD prövat säljarens skadeståndsansvar enligt 27 § KöpL?

2021-09-29 i Köplagen
FRÅGA
Hej, kan ni hänvisa mig till ett rättsfall från Högsta domstolen som omfattar eller innehåller hänvisningar till Köplagen § 27?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den aktuella paragrafen rör köparens rätt till skadestånd i händelse av dröjsmål med varans avlämnande (27 § köplagen (1990:931)). Den stadgar att köparen har rätt till ersättning för den skada som denne lider till följd av säljarens dröjsmål såvida detta inte beror på ett hinder som legat utanför säljarens kontroll och som denne inte skäligen hade kunnat räkna med vid avtalsslutet. Säljaren har således ett, så kallat, kontrollansvar.

Säljarens kontrollansvar är en ansvarsform som inte har förekommit i svensk rätt innan den nya köplagens införande. Viss ledning i hur kontrollansvaret ska tolkas går att finna i lagens förarbeten (prop. 1988/89:76) men tillgången till belysande domslut är mycket liten. Av lagkommentarerna till 27 § går det att läsa att kontrollansvaret över huvud taget inte har prövats av HD ännu (se Svensson, Köplagen (1990:931) 27 §, avsnitt 2.1.1 Allmänt om säljarens kontrollansvar, Lexino 2020-10-14 (Juno)). Däremot har det, i viss utsträckning, behandlats i hovrätt (se, t.ex., HovR T 130-07 och HovR T 154-10).

Jag kan således inte hänvisa dig till ett HD-rättsfall som direkt behandlar 27 § köplagen. Jag kan däremot hänvisa dig till de ovan nämnda hovrättsavgörandena, till lagens förarbeten samt påpeka att bedömningen av huruvida säljaren ska anses vara skadeståndsskyldig eller inte beror på om dröjsmålet går att härleda till sådana omständigheter som, mer eller mindre, är kontrollerbara för säljaren (prop. 1988/89:76 s.110 ff.). Vad som räknas som omständigheter som är kontrollerbara för säljaren kan du läsa vidare om i lagförarbetena men är, som regel, sådana som, på något sätt, kan "kontrolleras eller påverkas genom planeringen, organisationen, styrningen eller övervakningen av den egna verksamheten" (prop. 1988/89:76 s. 111).

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1422)
2021-10-11 Hävning av hundförsäljning
2021-10-10 Fel i vara som är köpt på Tradera
2021-10-09 Vad kan man göra om båten är äldre än vad säljaren angav?
2021-10-06 Vem bär ansvaret när en köpt vara försvinner under transporten?

Alla besvarade frågor (96515)