Säljarens ansvar för fel

2010-02-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Köpte en bil hos bilhandlare för 5 månader sen i Örebro. Var i Sthlm i helgen och bilen gick sönder. Har nu hamnat i en svår sitiation då mitt försäkringbolag inte går in eftersom konsumentköpslagen går in före, bilhandlarer skakar av sig och hänvisar till en annan försäkring som jag fick med när jag köpte bilen. Största problemet är att bilen står i sthlm och ingen vill ta ansvar för att reparera den. Hur ska jag gå till väga? trodde att mitt försäkringbolag skulle ta lite mer ansvar och hjälpa mig driva saken... Är mitt bästa alternativ att en jurist driver sken eller är det hanterbart att göra själv? Tack på förhand!
Natalie |Hej, Det stämmer att konsumentköplagen tillämpas i detta fall. Lagen är tvingande, vilket innebär att man inte med bindande verkan kan avtala om sämre villkor för konsumenten än vad som följer av lagens bestämmelser. Till att börja med kan du försöka driva saken på egen hand genom att påpeka vad som gäller enlig lag. Du berättar inte vad för slags fel det rör sig om eller i vilket skick bilen har köpts men allmänt gäller att säljaren ansvarar för fel som funnits vid varans avlämnande även om dessa visar sig först senare, 20 § första stycket konsumentköplagen, se https://lagen.nu/1990:932#P20S1. Ett fel som visar sig inom sex månader från varans avlämnande presumeras ha funnits redan vid avlämnandet, om inte motsatsen visas, till exempel att varan har vanvårdats eller liknande, 20 a § första stycket. Att din bil har gått sönder inom sex månader från köpet kan alltså antas bero på ett fel som fanns redan vid tiden för köpet, vilket säljaren bär ansvaret för. Detta under förutsättning att du inte har varit oaktsam i ditt brukande av bilen eller att skadan beror på en ren olyckshändelse. För närmare information om vad som avses med fel när det gäller en varas kvalitet och egenskaper, se 16 §. Om det rör sig om köp av en begagnad bil som sålts i ”befintligt skick” eller annat förbehåll är den felaktig om den är i sämre skick än vad köparen har haft anledning att räkna med, till exempel med hänsyn till varans pris. När en vara säljs i begagnat skick har köparen anledning att företa en mer noggrann undersökning.  Om varan är felaktig är säljaren skyldig att avhjälpa felet, såsom att företa en reparation, eller att omleverera varan, såvida inte detta medför oskälig kostnad i relation till bland annat felets betydelse för köparen, 26 §. Eftersom bilen är sönder och inte kan användas är detta ett stort besvär för dig. Om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid har du som köpare rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet, 28-29 §§. Vägrar säljaren att avhjälpa felet är en annan möjlighet att själv utföra eller bekosta en reparation av bilen och i efterhand kräva ersättning för reparationskostnaderna, se 28 § andra stycket. Detta kan dock innebära en risk om säljaren fortsätter att avfärda sitt ansvar för felet.  Detta innebär alltså att säljaren, enligt de ovan nämnda förutsättningarna, bär ansvaret för att varan går sönder på grund av att varan är felaktig. Du skriver inte vad det är för slags medföljande försäkring som säljaren hänvisar till men konsumentköplagen är som sagt tvingande och säljaren kan därför inte utan vidare vifta bort den. Om säljaren inte tillmötesgår dina krav kan det bli tal om att kontakta en jurist eller Allmänna reklamationsnämnden.Med vänlig hälsning

Säljarens ansvar vid felaktig utfästelse

2010-01-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA |jag köpte en begagnad bil utan garanti, på ett bilföretag. i annonsen och vad säljaren sa till mig och min bror när vi var och köpte bilen var att ac:n skulle bara nyrenoverad. nu ca 2 månader senare säljer jag bilen i samma skick i min vetskap om att ac:n är nyrenoverad. den nya ägaren tar en titt på detta och ringer 2 dgr efter köp och säger att det saknas delar, att ac:n är defekt med andra ord. jag ringde till företaget som jag köpt bilen hos som i sin tur avvisar mig och vill inte ha med mig att göra. Kan jag på något sätt få bilfirman att stå för en reparation eller liknande. och vad har jag nu för skyldigheter mer än dåligt samvete gentemot den som köpte bilen av mig ?
Emily Tomas da Costa |Hej! Enligt Konsumentköplagen 19 § föreligger fel i varan om den inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet. Detta gäller även anställda hos säljaren eftersom att det dem emellan föreligger ett fullmaktsförhållande. Anställda ses av denna anledning som "säljaren själv" (se https://lagen.nu/1990:932). När fel i varan föreligger kan du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du får även kräva skadestånd av säljaren. Du måste dock reklamera detta till säljaren inom skälig tid (vanligtvis inom två år). Det förhållandet att du sedan sålde bilen vidare i egenskap av privatperson till en privatperson, reglerar köplagen istället. Köparen av bilen har i första hand rätt att kräva avhjälpande om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren (dig). Om inte avhjälpande är aktuellt, kan köparen kräva prisavdrag. Köparen har även rätt att kräva skadestånd för den skada han lider genom att varan är felaktig. Andra påföljder kommer inte ifråga i och med att du sålde bilen vidare i god tro (du visste inte om den defekta ac:n och borde heller inte ha vetat om det). I ditt fall kan du således rikta skadeståndsanspråk mot företaget du köpte bilen av för den förlust du lider p.g.a. att varan var felaktig. Du bör även främst kräva ersättning för att reparera ac:n eller att företaget reparerar den. Om de inte lyssnar kan du vända dig till konsumentverket (http://konsumentverket.se/Klaga/Klagoguiden/). Vänligen

Definition av lös sak.

2010-01-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag undrar vart man kan finna vad "lös sak" i konsumentköplagen betyder eller vad som betraktas som lös sak.
Josefina Blom |p. Enligt 1 § 1 st. Konsumentköplagen gäller lagen köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument. Det finns ingen definition på vad en lös sak är i lagen, men i förarbetena till Konsumentköplagen (prop. 1989/90:89) definieras lös sak som varje slag av rörligt fysiskt föremål, till exempel livsmedel, kläder, möbler och bilar. Som lös sak räknas också gaser och vätskor. Genom definitionen undantas från konsumentköplagens tillämpningsområde köp av fast egendom, nyttjanderätter, panträtter, fordringar, aktier och andra värdepapper. p. Vänligen,

Öppet köp?

2009-12-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag va i en butik och ville lämmna tillbaka ett par skor för att jag ångrade mig. Expediten sa att dom inte hade öppet köp... Får man göra så? Jag är ju konsument och får lämmna tillbax sånt som jag inte vill ha.
Gabriella Rondahl |Hej! Öppet köp innebär att du får pengarna tillbaka om du ångrar ditt köp inom en viss tid. Trots att det är vanligt bland butiker, är det ingen lagstadgad plikt att ha öppet köp. Öppet köp får dock inte blandas ihop med vissa rättigheter en konsument har enligt lag.Enligt distans- och hemförsäljningslagens 2 kap 9 § har en konsument rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar. Detta kallas för ångerrätt och är inte detsamma som öppet köp. Lagen tillämpas främst på sådana avtal som sluts via internet eller telefon.I vanliga butiker gäller konsumentköplagen. Om dina skor har gått sönder finns det vissa möjligheter för dig att lämna tillbaka dem. Av din fråga framgår inte hur länge sedan det var du köpte skorna. Jag ska därför ge dig ett allmänt hållet svar. Bedömningen om varan är felaktig ska göras med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas, dvs. när du köpte skorna. Säljaren svarar för fel vid denna tidpunkt, även om felet visar sig senare. I 20 a § konsumentköplagen finns en bestämmelse som handlar om ursprungligt fel. Ett fel som visar sig inom sex månader från köpet anses ha förelegat vid köpet. För att denna sexmånadersperiod ska godtas krävs det att det inte är oförenlig med varan eller felets art. Om du hade köpt en livsmedelsprodukt och den förstörts efter fem månader är detta förenligt med varans art, eftersom livslängden på livsmedelsprodukter inte är särskilt långa. Skor antas enligt mig ha en längre livslängd än sex månader, varför sexmånadersfristen är tillämplig. Dina skor anses som felaktiga om inte butiken kan bevisa att felet beror på din vanvård.För att få felet rättat måste du göra en reklamation hos säljaren. Detta innebär att du meddelar butiken att du inte godkänner varan. Reglerna om reklamation finns i 23 §. En reklamation lämnad inom två månader efter att du märkt felet anses alltid lämnad i god tid. Att du vill lämna tillbaka skorna torde innebära att du vill häva köpet. Enligt 26 § har du rätt att kräva avhjälpande eller omleverans. Om du begär annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren enligt 27§ rätt att innan någon annan åtgärd vidtas försöka avhjälpa felet eller leverera en ny vara. Det är bara om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid du har rätt att häva köpet, enligt 28 §. I praxis är huvudregeln att säljaren har två försök på sig att avhjälpa felet innan hävning kan bli aktuell. Vidare krävs det enligt 29 § att felet är av väsentlig betydelse för dig, dvs. att skorna inta kan användas.Hälsningar,

Dröjsmål och fel på varan

2010-02-13 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag beställde en mobiltelefon med funktioner som jag vill ha. Eftersom den inte levererades på beräknat datum kontaktade jag säljaren (Telia) för att fråga hur länge jag skulle vänta, utan att få svar. 17 dagar senare än beräknat datum levererades den. Dock fick jag en annan telefon än den jag beställt, som dessutom saknar funktioner jag vill ha. Vad har jag rätt att kräva enligt konsumentköplagen?
Elias Himsel |Hej, Säljaren (Telia) är i dröjsmål eftersom telefonen avlämnades för sent och dessutom är den levererade mobiltelefonen felaktig eftersom den avviker från vad ni avtalat. Vid dröjsmål kan du häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig. Det är emellertid du som har bevisbördan för att dröjsmålet är av väsentlig betydelse och det räcker inte med din egna subjektiva uppfattning utan bedömningen sker objektivt. Utöver den eventuella möjligheten att häva köpet kan du begära skadestånd för utgifter du haft pga. av dröjsmålet. Om du inte kan/vill häva köpet har du rätt att i första hand kräva avhjälpande eller omleverans pga. av att den levererade mobiltelefonen är felaktig. Om Telia inte genomför en omleverans med den mobiltelefon du beställt kan du då istället begära prisavdrag eller häva köpet. Precis som vid dröjsmål har du rätt att dessutom begära skadestånd för eventuella utgifter du haft pga. av felet. Viktigt att poängtera är att du ska reklamera inom skälig tid. Om du gör detta inom 2 månader från det att du upptäckte felet anses det alltid ha skett inom skälig tid. Som säkerhet för dina anspråk har du dessutom rätt att hålla inne betalningen till ett belopp som motsvarar dina anspråk. Men kom ihåg att du inte har någon rätt att hålla inne ett belopp som överskrider värdet av dina anspråk och att om du gör det kan Telia istället begära skadestånd och dröjsmålsränta. Lycka till,

Köparens undersökningsplikt

2010-01-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej, köpte en bil genom en annons på Blocket, importerad från Tyskland, bad om chssinummer på den för kunna kolla upp miltal och allt verkade bra, bilen var i kanonskick, 3 år gammal. Han uppgav i mail till mig att bilen gått 6000 mil och det var vad som stod i bilen också. När jag sedan haft bilen i en vecka krånglar den, jag lämnar den till Audi som i sina datorer ser att den gått över det tredubbla, och när vi kontrollerar chassinumret han gett mig i telefon första gången ser vi att det inte stämmer med bilen han sålt till mig. Vad har jag för rättigheter i detta läget, och skyldigheter?
Saga Wolgers |Hej! Svaret varierar beroende på om du köpte bilen som konsument av en näringsidkare, eller som konsument av konsument alternativt som näringsidkare av näringsidkare. Vid köp finns en undersökningsplikt för köparen och en upplysningsplikt för säljaren, som är olika starka beroende på vilken lag som är tillämplig. För att du ska kunna utnyttja dina rättigheter krävs det att du har fullgjort din undersökningsplikt eller att säljaren underlåtit sin upplysningsplikt. Köpte du bilen som konsument av en näringsidkare så blir konsumentköplagen tillämplig. Detta gäller även om du köpte bilen av en privatperson fast genom en näringsidkare. Det finns ingen uttrycklig undersökningsplikt i lagen, men för att du ska kunna kräva rättelse av säljaren krävs det att bilen var felaktig vid köpet. Bilen var felaktig vid köpet om den avvek från säljarens beskrivning, om säljaren underlåtit att informera om förhållanden som inverkat på köpet eller om bilen inte med fog stämde överens med vad du som köpare kunnat förutsätta,16 §. Det gäller även om säljaren har marknadsfört bilen på ett felaktigt sätt (19 §). Säljaren verkar i ditt fall ha underlåtit sin upplysningplikt. Dock finns det ett faktum som kan försvåra för din del, nämligen att bilar är sk stöldbegärlig egendom, vilket gör att man som köpare ska vara extra uppmärksam och kontrollera de uppgifter säljaren givit. Köpte du istället bilen som konsument av en konsument, eller som näringsidkare av näringsidkare, blir köplagen tillämpligt. Köplagen ställer högre krav på köparens undersökningsplikt, vilket framgår av 20 §. Där framgår det att köparen inte får åberopa fel som han antas ha känt till vid köpet. Om du undersökte bilen innan köpet får du inte åberopa fel som du borde ha uppmärksammat. Undersökte du inte bilen så måste du ha ett godtagbart skäl för att du inte gjorde det. Detta gäller dock inte om säljaren handlat i strid med tro och heder, vilket det kan vara i ditt fall om säljaren medvetet lämnade felaktiga uppgifter.

Tillämplig lag vid näringsidakres förmedling vid köp.

2010-01-07 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej,Jag undrar om Konsumentköplagen gäller vid bilköp av en bilhandlare trots att bilen inte ägs av handlaren? Bilen annonserades av handlaren och den stod i hans bilhall. Inget antydes om att bilen inte ägdes av handlaren.
Erik Osmark |Hej,Konsumetköplagen är tillämplig på ett fall då ett köp förmedlas av en näringsidkare för en säljares räkning även då säljaren ej är en näringsidkare. I fall som dessa svarar både näringsidkaren (bilhandlaren) och säljaren för säljarens skyldigheter enligt konsumentköplagen. Se 1 § 2 stycket konsumentköplagen https://lagen.nu/1990:932#P1S2 .Med vänlig hälsning

Ångerrätt vid distansavtal

2009-12-04 i Konsumentköplagen
FRÅGA |hej jag beställde en dator från www.komplett.se klockan 23.00 igår, och imorse när jag vaknade så ångrade jag mitt köp och bestämde mig för att ringa deras support. Deras support öppnar klockan 09.00 så jag ringer deras support exakt klockan 09.00. jag frågar supporten om jag skulle kunna få ångra mitt köp för att köpa en annan dator av dom, men det gick inte för sig för att dom redan hade påbörjat monteringen av datorn. Jag undrar då om dom får göra såhär? det står nämligen att man har 14 dagar på sig att ångra sitt köp.
Anton Strandberg |Hej!Du har tecknat ett distansavtal vilket medför att distans- och hemförsäljningslagen gäller, utöver de tvingande lagreglerna i konsumentköplagen. Då gäller, precis som du själv är inne på, en ångerrätt på 14 dagar. Enligt lag gäller ångerrätten från och med den dag då varan kommit konsumenten till handa och detta medför bara att du verkligen lämnade meddelandet i god tid. https://lagen.nu/2005:59#K2P9S1 hittar du lagrummet jag presenterat min fakta utifrån.Med vänlig hälsning,