Återgående av handpenning vid fel i vara

Hej,

Kan man få tillbaka handpenning som erlagts på en begagnad bil hos bilfirma.

Handpenningen betalades på uppmaning av säljaren per telefon för att garantera bilen till mig!

Hade då enbart sett bilen på bilder som annonserades på blocket, vid samtal med bilföretagets säljare så framkom det att bilen är begagnad och inte skulle ha några fel som påverkade skicket för bilmodellen och årtalet. Men vid besöket och provkörningen så upptäcker jag brister som gör att jag inte vill köpa bilen av bilföretaget.

Kan jag nu få tillbaka den erlagda handpenningen på 5000 kronor?


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Handpenningen

I sin dom NJA 2012 s. 1095 anger HD hur handpenningavtal regleras i svensk rätt. Har handpenningavtal ingåtts där köparen åtar sig att ersätta säljaren dennes skada om köpet inte fullgörs är det bindande för köparen. Handpenningsavtalet kan leda till att köparen blir ersättningsskyldig upp till handpenningens belopp för sådana skadeståndsposter som försätter den skadelidande i samma ekonomiska situation som om något avtal inte hade kommit till stånd (det s.k. negativa intresset). Ersättningen avser utgifter för förhandling, avtalsingående och uppfyllelse eller förberedelse för uppfyllelse av avtalet. Härutöver kan ersättning utgå för s.k. dispositionsförluster, t.ex. en sådan förlust för säljaren om han har avböjt att träffa ett fördelaktigt avtal med någon annan i förlitan på att avtalet med den förste köparen skulle bli bindande

Har parterna avtalat om att handpenningen i sin helhet ska vara förverkad ifall det förutsatta köpeavtalet inte ingås, får inställningen i svensk rätt anses vara att förverkandeöverenskommelsen inte är bindande i den utsträckning som den ger säljaren en rätt till ersättning för mer än det negativa intresset.

Har parterna ingått ett handpenningavtal men inte angett konsekvenserna av att köparen inte fullbordar köpet, får det i normalfallet anses vara underförstått att köparen ska utge ersättning enligt det negativa intresset - med handpenningen som tak - om ett bindande avtal inte kommer till stånd.

Du anger att du erlagt handpenningen på uppmaning av säljaren per telefon för att ”garantera” bilen till dig. Av frågan framgår det inte om vad som har avtalats i handpenningavtalet. Du vill inte köpa bilen för att du upptäckt brister när du åkt till säljaren för att provköra bilen, trots att säljaren har inte angett att bilen skulle ha några fel som påverkade skicket för bilmodellen och årtalet.

Handpenningavtal ingås normalt som sagt för att köparen åtar sig att ersätta säljaren dennes skada om redan ingånget köpeavtal inte fullföljs. Fullföljs köpeavtalet som vanligt avräknas handpenningbeloppet från köpeskillingen när betalning för bilen ska erläggas. I svensk rätt blir man bunden av ett avtal när parterna i fråga uttrycker sina avsikter att binda sig och når en ovillkorad överenskommelse om avtalsbundenhet. Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga avtal och ska hållas.

För att kunna häva köpet och återfå erlagd betalning, handpenning, krävs att det föreligger ett fel i bilen. Annars anses du begå ett kontraktsbrott genom att inte fullfölja köpeavtalet. Som nämnt har då säljaren rätt att behålla en så stor del av handpenningen för att täcka skador enligt det negativa intresset.

Fel i bilen

Du anger att du inte vill köpa bilen för att den har brister som du upptäckt när du besökte säljaren för att provköra bilen. Av frågan framkommer det inte vad dessa brister är och om de kan leda till att bilen anses som felaktig. Då köparen är en privatperson och säljaren är en näringsidkare regleras i detta fall frågan om fel i vara i konsumentköplagen (1990:932).

Enligt 16 § konsumentköplagen ska bilen i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper stämma överens med vad som följer av avtalet. Om inte annat följer av avtalet ska bilen vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används och stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat. Annars ska bilen anses vara felaktig.

Bilen ska vidare anses felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande bilens egenskaper eller användning som säljaren kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller om bilen i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.

Enligt 18 § konsumentköplagen anses bilen vara felaktig om den är så bristfällig att dess användning medför påtaglig fara för liv eller hälsa. Enligt 19 § konsumentköplagen föreligger fel även om bilen inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet.

Av din fråga uppfattar jag det som att bilen inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren har lämnat, och att säljaren före köpet har underlåtit att upplysa dig om bristerna i bilen som du har räknat med att bli upplyst om. Hade du vetat om dessa brister skulle du inte ingå ett avtal om att köpa bilen. Är detta fallet anses det som sagt enligt 16 § konsumentköplagen föreligga ett fel i bilen.

Påföljder vid fel

Är bilen felaktig ska du åberopa det genom att reklamera det till säljaren inom skälig tid, vilket följer av 23 § konsumentköplagen. Enligt 27 § konsumentköplagen gäller det att om köparen kräver en annan påföljd än avhjälpande av felet eller omleverans (antagligen blir omleverans inte aktuellt då bilen är begagnad och säljaren har nog inte en till identisk begagnad bil), har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet om åtgärden kan ske inom skälig tid och utan kostnad för eller väsentlig olägenhet för köparen.

Enligt 28 § konsumentköplagen gäller det att om avhjälpande inte sker inom skälig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen får köparen kräva prisavdrag som svarar mot felet. Vidare får köparen häva köpet enligt 29 § konsumentköplagen om felet är av väsentlig betydelse för honom.

Slutledning

Det innebär således att, trots att du kräver att få köpeavtalet hävt p.g.a.. felet, säljaren har en rätt att försöka avhjälpa felet. Sker som sagt detta inte eller om det inte är möjligt har du rätt enligt 29 § konsumentköplagen att häva köpet och återfå erlagd betalning, dvs. handpenningbeloppet.

Anses bilen inte vara felaktig eller säljaren erbjuder sig avhjälpa felen kan du ändå välja att inte fullfölja köpet. Enligt 37 § konsumentköplagen har köparen rätt att avbeställa varan innan den har avlämnats. Säljaren har då inte rätt att hålla fast vid köpet och kräva betalning. Som nämnt har då säljaren rätt att göra avdrag från handpenningen för vissa utgifter. Av förarbetena till konsumentköplagen framgår det att det är som säljaren har bevisbördan för att visa att han faktiskt har kostnader. Annars ska hela handpenningsbeloppet återgå till dig.

Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.

Hälsningar,

Bartu BugdayliRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo