Krävs samtycke för att skicka e-post i marknadsföringssyfte till person på annat företag?

2018-04-17 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,Får man som säljare på ett företag skicka säljmail till personer på ett annat företag utan att man har tidigare koppling till det företaget? Eller måste man ha att personen man skickar till har samtyckt till detta?
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När du i egenskap av försäljare på ett företag skickar e-post i marknadsföringssyfte är det reglerna om obeställd reklam enligt 19 § Marknadsföringslagen som gäller. Som näringsidkare får man skicka marknadsföring via e-post till fysiska personer endast om personen godkänt till detta på förhand. Om det redan finns en befintlig kundrelation behövs inte detta samtycke, men då gäller det att personen inte motsatt sig att dennes e-postadress används i marknadsföringssyfte, att marknadsföringen avser näringsidkarens egna samt likartade produkter som konsumenten tidigare handlat och att konsumenten har en möjlighet att kostnadsfritt avsäga sig fortsatt reklam. Reglerna om obeställd reklam gäller för fysiska personer. Det krävs inte något samtycke på förhand då en näringsidkare använder sig av e-postmarknadsföring om mottagaren är en juridisk person. Detsamma gäller om man riktar reklamen till en person vars adress går under arbetsgivaren. Du behöver alltså inget samtycke på förhand för att skicka säljmail till en person på ett annat företag, så länge som marknadsföringen riktar sig till en adress som går under arbetsgivaren. Vänligen,

Svenska Spel tillhandahåller flaggor med sin logga och texten Svenska Spel på - är det lagligt?

2018-03-25 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Jag har nyligen sett att Svenska Spel tillhandahåller flaggor med bla sin logga och texten Svenska Spel på.Är detta verkligen lagligt?MVH
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det är lotterilagen som reglerar hur spel får marknadsföras av bolag som Svenska Spel. Marknadsföring för spel måste vara måttfullDet finns en begränsande regel för marknadsföring av spel. Man måste iaktta måttfullhet när man gör reklam till konsumenter och man får inte särskilt rikta sig till personer under 18 år (47 a §). När man bedömer om reklam är måttfull måste man ta hänsyn till alla omständigheter vid tillfället för marknadsföringen. Regeringen har sagt att man dels ska tänka på vilket medium som används och hur reklammeddelandet är tänkt att uppfattas av målgruppen. Reklamen ska ge en saklig, balanserad bild av det som marknadsförs. Den ska inte rikta sig mot sårbara grupper och inte framställa spel som något socialt attraktivt eller som ett alternativ till arbete, lösning på finansiella problem eller en finansiell investering. Den ska inte heller vara särskilt påträngande (prop. 2016/17:8). Flaggor med logga är i sig inte otillåtetAtt Svenska Spel tillhandahåller flaggor med logga och sitt företagsnamn skulle inte falla inom den här begränsningen. Det är inte en marknadsföring av spelverksamhet som framställer spel på något av de förbjudna sätten. Det är dock bara min bedömning baserat på just att de delar ut flaggor med sin logga på. Det kan finnas andra omständigheter som gör marknadsföringen problematisk. Skulle flaggorna ha delats ut under något sammanhang som kan kallas påträngande, eller där spel framställs som något socialt attraktivt eller liknande, så kan det vara fråga om förbjuden marknadsföring. Vill du anmäla marknadsföring som du tycker strider mot reglerna kan du skicka in en anmälan hos både Konsumentverket och Lotteriinspektionen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om inte är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänliga hälsningar,

Finns det några lagar och regler när de gäller marknadsföring av läskedrycker och icke alkoholhaltig dryck?

2018-02-25 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Finns det några lagar och regler när de gäller marknadsföring av läskedrycker och icke alkoholhaltig dryck?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen speciell lag som reglerar just marknadsföring av läskedrycker och icke alkoholhaltig dryck. Den lag som är tillämplig är istället marknadsföringslagen.Marknadsföringslagen innehåller främst regler om hur man inte får marknadsföra. Som exempel finns förbud mot:1. Aggressiv marknadsföring (7-7a§ marknadsföringslagen)-Sådan marknadsföring som innefattar trakasserier, fysiskt våld m.m.2. Vilseledande marknadsföring (8-17§ marknadsföringslagen)-Vilseleda om produktens kvalitet (t.ex. att skriva "bästa priset" om det inte är sant)-Vilseleda om produktens ursprung (t.ex. om produktens geografiska ursprung)3. Jämförande reklam (18§ marknadsföringslagen)-Reglerar hur man får gå tillväga när man jämför sin produkt med andra företags produkter.Detta är inte en uttömmande lista på vilken marknadsföring som är förbjuden så jag rekommenderar att du går in och kikar själv och hör gärna av dig om ytterligare frågor dyker upp.Lycka till med marknadsföringen och hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får en upphovsman döpa om sina verk som ingår i dennes arbetsgivares marknadsföring?

2018-02-19 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! En av våra tidigare anställda hade under sin anställning som del i sitt uppdrag att dokumentera de dagliga arbetsmomenten via foto och filmer, vid sin uppsägning kom vi överens om att vi båda kunde använda materialet på hemsida och Facebook konton. Han har nu startat ett eget företag och då döpt om filerna med sitt företagsnamn så att detta dyker upp på det länkade materialet på vår hemsida. Vi förstår att han har rätt att döpa filerna till vad han vill eftersom han har upphovsrätten, men vår fråga är om detta är olagligt då han inte har frågat om lov att få marknadsföra sitt företag på vår hemsida? Finns det grund att gå vidare med detta?
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör både marknadsföringsrätt och rättighetsfördelning av immaterialrätter i anställningsförhållanden. Jag delar därför upp frågan efter dessa områden. Rättighetsfördelning av immaterialrätter i anställningsförhållanden Utgångspunkten för innehav i immaterialrättsligt sammanhang är att upphovsmannen (skaparen) får ensamrätten, vilken består av dels den ekonomiska rätten, dels den ideella, se 1 kap. 1 § 1 st. 5 p Lag om upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk, (URL) som är relevant i din situation. Det är vidare möjligt att avtala om överlåtelse av rättigheten till arbetsgivaren, exempelvis i anställnings- eller kollektivavtal. Arbetsgivaren kan i sådant fall få rätt att, inom sitt verksamhetsområde, utnyttja ett verk som tillkommit som ett resultat av tjänsteåligganden och särskilda åtaganden gentemot arbetsgivaren. Detta är dock inte lagstadgat för närvarande. Överlåtelse rättigheten I fråga om överlåtelse av upphovsrätten gäller att den ekonomiska delen obehindrat kan överlåtas. Den ideella delen kvarstannar i princip alltid hos upphovsmannen och kan endast efterges "såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket",1 kap. 3 § 3 st. (URL). Den s.k. namngivelserätten, är en del av den ideella rätten och anges i 1 kap. 3 § 1 st (URL). När ett verk görs tillgängligt för allmänheten ska upphovsmannen (om han eller hon vill det) anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver. Vad som anses vara god sed kan variera beroende på område men i allmänhet tror jag att det får vara brukligt att författaren till en text, eller delar av en text, anges i sammanhanget. Slutsatsen bör därför vara att arbetstagaren i det här fallet har rätt att bli namngiven i egenskap av upphovsman. Detta omfattar dock endast upphovsmannens namn. Det framgår inte av din fråga om vad ni har avtalat om avseende rätt till användning av bilderna, i detalj. Du som arbetsgivare måste alltså se tillbaka på vad ni har avtalat om avseende fördelning av den ekonomiska rätten för att komma fram vilken part denna rätten har tillfallit och i vilken omfattning. Den tidigare anställda har som nämnt alltid rätt att i enlighet med god sed bli namngiven i samband med presentationen av bilderna. Upphovsmannens har dock inte rätt att få bilderna namngivna efter dennes nuvarande företagsnamn. Personen har inte heller rätt att döpa om filerna till annat företagsnamn på er hemsida endast för att personen är upphovsman. Otillbörlig marknadsföring Oavsett det ovan diskuterade, kan de omdöpta filerna skapa förvirring hos konsumenterna eftersom de presenterar ett annat företagsnamn/varumärke i samband med marknadsföring av era produkter. Sådan marknadsföring kan ses som vilseledande och därmed otillbörlig, om den kan påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, se 5 §, 6 § och 8 § Marknadsföringslagen. Se vidare om förbud mot vilseledande marknadsföring, 10 § Marknadsföringslagen. Bestämmelsens andra stycke första punkten och tredje stycke är särkilt relevant för er situation. Er marknadsföring: bilderna som är kopplade till annat företagsnamn som är synligt, kan alltså ses som otillbörlig.Jag föreslår att du ska kontakt med en jurist. Om du vill boka tid med en av våra jurister, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Samtycke enligt lagen om namn och bild i reklam

2018-04-05 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Som lokalägare får man ta in en fotograf vid slutna event (gästlista) i samtycke med arrangör, för att sedan anväda det marerialet i sin marknadsföring? Eller strider det mot lagen om namn och bild i reklam?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt mig räcker det inte med samtycke från arrangören här. Om du som näringsidkare utnyttjar en annan persons namn eller bild i din marknadsföring måste du se till att ha dennes samtycke (1 § lag om namn och bild i reklam). Det är två viktiga begrepp som avgör om du omfattas av paragrafen ovan. Begreppen är "näringsidkare" och "marknadsföring". För att reda ut vad dessa begrepp omfattar får man se till definitionerna i (3 § marknadsföringslagen). Begreppet näringsidkare har ett stort omfång och täcker i princip alla, såväl fysiska som juridiska personer, som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art. Det krävs ofta inte ens att verksamheten bedrivs i vinstsyfte. Begreppet marknadsföring har också ett stort omfång och omfattar egentligen allt som har att göra med försäljning av varor, tjänster osv. Omfattas du av lagen om namn och bild i reklam räcker det således inte med samtycke från arrangören. Ska du använda materialet (fotografierna) i marknadsföring måste du se till att hämta in samtycke från samtliga av de personer som kommer synas i bilderna. Ditt "samtyckesinhämtande" är dock begränsat till de personer som verkligen går att identifiera i bilderna. Får du exempelvis endast med en persons ben, arm eller dylikt kommer du inte behöva inhämta deras samtycke, då det oftast krävs att ansiktet är synligt för att en person ska anses tillräckligt identifierad enligt lagen.Det är mycket ovanligt att ett brott mot denna lag anmäls till åtal enligt (2 § lag om namn och bild i reklam). Desto vanligare är det däremot att en person som känner sig utnyttjad kräver skadestånd (3 § lag om namn och bild i reklam). För att undvika ett skadeståndsanspråk gör man således bäst i att alltid inhämta samtycke från de personer som går att identifiera i ens marknadsföring. Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Är det tillåtet att ha vinutbildning och/eller vinprovning on-line på nätet?

2018-02-26 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Är det tillåtet att ha vinutbildning och/eller vinprovning on-line på nätet?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler avseende marknadsföring av alkohol finner du i 7 kap. alkohollagen (2010:1622) och marknadsföringslagen (2008:486). Huvudsakligen gäller det att det är tillåtet att marknadsföra alkoholhaltiga drycker Internet. Nedan följer dock vissa saker du bör ha i åtanke.1. Vid marknadsföring av alkohol ska särskild måttfullhet iakttas. Reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol, 7 kap 1 § alkohollagen. Exempelvis kan annonsering genom pop-ups eller liknande anses vara påträngande för konsumenten.2. Marknadsföringen får inte heller rikta sig särskilt till ungdomar under 25 år. Om annonsering av alkoholdryck är det din hemsida primärt handlar om rekommenderar jag även att du för säkerhets skull sätter en kontroll på besökares åldrar innan de tillåts in på hemsidan.3. Du bör hålla dig inom marknadsföringen på hemsidan, då andra regler gäller för t.ex. TV och tidningar.4. Annonsering genom framställning i bild ska omfatta endast en återgivning av varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar, eller varumärke eller därmed jämförligt kännetecken, 7 kap. 5 § alkohollagen.5. Var även försiktig att du inte marknadsför alkoholhaltiga lättdrycker så att de kan förväxlas med alkoholdryck, samt att alkoholdrycker med mindre än 15 volymprocent alkohol inte förväxlas med alkoholdrycker över 15 volymprocent, 7 kap. 6 § alkohollagen.Konsumentverket har också publicerat ett antal riktlinjer om saker som är bra att tänka på när man marknadsför alkohol på internet. Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

F.d. arbetsgivare använder bild i reklam

2018-02-25 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,För en tid sedan sa jag upp mig och slutade på företaget jag jobbade på. Detta var ett tag sedan men jag "frontas" fortfarande på företagets hemsida med både bild och namn. Detta är en relativt stor bild på första sidan. Jag vill inte förknippas över huvudtaget med det företaget längre och därför undrar jag vad jag har för rättigheter och möjligheter att få bort både namn och bild från företagets hemsida. Jag har mailat min gamla arbetsgivare om detta men inte fått någon respons.Tacksam för svar, Janne
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Regler om namn och bild i reklam finner du i Lagen (178:800) om namn och bild i reklam (här). Lagen anger b.la. att företag inte får använda någons namn och bild i reklam utan samtycke (1 §). Din f.d. arbetsgivare har alltså inte någon rätt att använda bilden på dig i reklamen. Ifall det gjordes uppsåtligen eller av oaktsamhet måste din f.d. arbetsgivare ersätta eventuell skada (3 § st. 1 andra meningen). Av frågan framgår inte om din arbetsgivare har bett om att använda bilderna, eller annars fått någon form av godkännande från dig, men jag utgår ifrån att detta inte är fallet. Om en persons namn namn eller bild figurerar i reklam har personen dessutom alltid rätt till skälig ersättning för sitt medverkade (3 § st. 1 första meningen). Detta innebär att du förutom ersättning för skada kan kräva din f.d. arbetsgivare på ersättning (lön). Med skälig ersättning menas normalt vad som hade utgått till en person för ett liknande jobb, exempelvis om arbetsgivaren istället hade anlitat en modell. Det innebär att du skulle kunna få ersättning för skadan annonsen orsakat dig i dina professionella uppdrag.Om företaget gör reklam utan personens samtycke och det bedöms vara uppsåtligt eller grovt oaktsamt är det även straffbart med böter (2 §). En sådan situation kan till exempel föreligga om du ber din f.d. arbetsgivare att sluta, men de ändå inte gör det.Jag skulle i första hand rekommendera att du kontaktar ditt fackförbund ifall du har något sådant, då de ofta kan stå för rättegångskostnader och företräda sina medlemmar i tvister med arbetsgivare. Du kan även kontakta din arbetsgivare och kräva ersättning direkt, anlita en jurist som framställer ett anspråk eller välja att gå direkt till domstol. Hoppas att svaret var till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!Vänligen,

Får min tidigare arbetsgivare använda sig av ett fotografi på min hund i sin marknadsföring på internet?

2018-02-16 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej. Min tidigare arbetsgivare använder en bild på min hund i flygblad som publiceras på nätet via Facebook. Jag som ägare till hunden har EJ blivit tillfrågad om det är ok att göra så. Skulle han ha frågat hade jag sagt nej. Jag upptäckte det av en slump.Jag har skrivit och påpekat detta till arbetsgivaren men inte fått någon som helst respons och flygbladet ligger fortfarande ute på nätet. Jag undrar om det är ok att göra så? Vad kan jag göra.?Med Vänliga Hälsningar
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar det är det din tidigare arbetsgivare som fotograferat din hund och nu använder sig av bilden i marknadsföringssyfte.Det finns inte något skydd för utnyttjande av djur i bild, oavsett om den som använder sig av bilden inte är ägaren till hunden. Det är alltså okej att ta en bild på ett djur och sedan använda sig av fotografiet i reklam eller publicera det på internet. Det finns alltså inga hinder för din arbetsgivare att använda sig av bilden i marknadsföring, om han/hon tagit bilden, förutsatt att fotografiet inte strider mot marknadsföringsrätten, se marknadsföringslagen (2008:486).Hoppas du fick svar på din fråga!