Jag blev filmad under ett skidlopp för en reklamfilm!

2018-08-05 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,Under ett skidlopp blev jag filmad under utövandet. Jag har inte något emot det i sig...men...Nu ligger det en film på youtube (kanske på flera platser) där jag finns med ett kort ögonblick.Filmen ser ut som en kommersiell film för att göra reklam för sagda lopp.Har jag rätt att kräva ersättning eller skadestånd?
|Hej!Regler om användning av personers bild i reklam finner du i lagen (1978:800) om namn och bild i reklam. Som utgångspunkt gäller att en näringsidkare inte får använda en bild av dig till reklam utan ditt samtycke, se 1 §. Av begreppet bild framgår det dock att du måste vara identifierbar via bilden på dig - exempelvis om ditt ansikte syns eller dylikt. Om du går att identifieras (och filminspelningen till reklamen gjorts utan ditt samtycke) har du enligt 3 § rätt till ett skäligt vederlag, dvs. "normalt modellarvode" (vad du skulle ha blivit betald för att vara modell i reklamen). Med hänsyn till omfattningen av ditt medverkande i reklamet bör du inte ha rätt till särskilt mycket pengar.Du har vidare rätt till ersättning också för annan skada, dvs. själva skadeståndet om du har drabbats av en ideell skada pga. reklamen. Detta har jag svårt att se att du har rätt till.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Får en butiksägare ge information om vilken tobakssort som för tillfället är billigast?

2018-05-31 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej jag jobbar i en livsmedelsbutik där vi har rn förbutik som säljer tobak. Nu har vi uppmanats att när kunder kommer och vill köpa snus skall vi uppmärksamma dem om en speciell snus sort som är billigare för tillfället. Jag undrar om inte det kan räknas som en form av direktreklam. Vilket inte är tillåtet med tobak.
Adam Ask |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av förbudet mot marknadsföring av tobak följer att du inte på något sätt vare sig genom direktrektam eller genom att bjuda ut vissa sorters snus till lägre pris än andra, får marknadsföra tobak. Detta omfattar i stort sett all form av riktade erbjudanden till konsumenter.Däremot finns inget förbud mot att ge saklig informarion om produktens beskaffenhet. Detta innebär till exempel att det är inte är förbjudet att ge saklig information om pris, innehåll i produkten, och dylikt på konsumentens begäran. Således rekommenderas att du låter de som handlar tobak hos dig själva fråga om vilken sorts snus som i nuläget är billigast.Reglerna om marknadsföring av tobak hittar du i 14-14b §§ tobakslagen (1993:581).För ytterligare rådgivning avseende marknadsföring av Tobaksprudukter kan jag hänvisa till att ta kontakt med konsumentverket.

Samtycke enligt lagen om namn och bild i reklam

2018-04-05 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Som lokalägare får man ta in en fotograf vid slutna event (gästlista) i samtycke med arrangör, för att sedan anväda det marerialet i sin marknadsföring? Eller strider det mot lagen om namn och bild i reklam?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt mig räcker det inte med samtycke från arrangören här. Om du som näringsidkare utnyttjar en annan persons namn eller bild i din marknadsföring måste du se till att ha dennes samtycke (1 § lag om namn och bild i reklam). Det är två viktiga begrepp som avgör om du omfattas av paragrafen ovan. Begreppen är "näringsidkare" och "marknadsföring". För att reda ut vad dessa begrepp omfattar får man se till definitionerna i (3 § marknadsföringslagen). Begreppet näringsidkare har ett stort omfång och täcker i princip alla, såväl fysiska som juridiska personer, som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art. Det krävs ofta inte ens att verksamheten bedrivs i vinstsyfte. Begreppet marknadsföring har också ett stort omfång och omfattar egentligen allt som har att göra med försäljning av varor, tjänster osv. Omfattas du av lagen om namn och bild i reklam räcker det således inte med samtycke från arrangören. Ska du använda materialet (fotografierna) i marknadsföring måste du se till att hämta in samtycke från samtliga av de personer som kommer synas i bilderna. Ditt "samtyckesinhämtande" är dock begränsat till de personer som verkligen går att identifiera i bilderna. Får du exempelvis endast med en persons ben, arm eller dylikt kommer du inte behöva inhämta deras samtycke, då det oftast krävs att ansiktet är synligt för att en person ska anses tillräckligt identifierad enligt lagen.Det är mycket ovanligt att ett brott mot denna lag anmäls till åtal enligt (2 § lag om namn och bild i reklam). Desto vanligare är det däremot att en person som känner sig utnyttjad kräver skadestånd (3 § lag om namn och bild i reklam). För att undvika ett skadeståndsanspråk gör man således bäst i att alltid inhämta samtycke från de personer som går att identifiera i ens marknadsföring. Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Är det tillåtet att ha vinutbildning och/eller vinprovning on-line på nätet?

2018-02-26 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Är det tillåtet att ha vinutbildning och/eller vinprovning on-line på nätet?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler avseende marknadsföring av alkohol finner du i 7 kap. alkohollagen (2010:1622) och marknadsföringslagen (2008:486). Huvudsakligen gäller det att det är tillåtet att marknadsföra alkoholhaltiga drycker Internet. Nedan följer dock vissa saker du bör ha i åtanke.1. Vid marknadsföring av alkohol ska särskild måttfullhet iakttas. Reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol, 7 kap 1 § alkohollagen. Exempelvis kan annonsering genom pop-ups eller liknande anses vara påträngande för konsumenten.2. Marknadsföringen får inte heller rikta sig särskilt till ungdomar under 25 år. Om annonsering av alkoholdryck är det din hemsida primärt handlar om rekommenderar jag även att du för säkerhets skull sätter en kontroll på besökares åldrar innan de tillåts in på hemsidan.3. Du bör hålla dig inom marknadsföringen på hemsidan, då andra regler gäller för t.ex. TV och tidningar.4. Annonsering genom framställning i bild ska omfatta endast en återgivning av varan eller råvaror som ingår i varan, enstaka förpackningar, eller varumärke eller därmed jämförligt kännetecken, 7 kap. 5 § alkohollagen.5. Var även försiktig att du inte marknadsför alkoholhaltiga lättdrycker så att de kan förväxlas med alkoholdryck, samt att alkoholdrycker med mindre än 15 volymprocent alkohol inte förväxlas med alkoholdrycker över 15 volymprocent, 7 kap. 6 § alkohollagen.Konsumentverket har också publicerat ett antal riktlinjer om saker som är bra att tänka på när man marknadsför alkohol på internet. Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Skadestånd vid användning av namn eller bild i reklam

2018-06-11 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Vilken storlek på skadestånd är normalt vid användande av namn i reklam utan samtycke?
Jesper Horndahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av vad jag kan se finns inget normalt belopp som ofta betalas ut. Skadeståndets omfattning i olika rättsfall har varierat från allt mellan 20 000 kronor till 150 000 kronor. När det gäller skadeståndets omfattning är det därför svårt för mig att säga ett specifikt belopp som vanligtvis utgår. Däremot kan jag ge några generella utgångspunkter för vad man kan tänka på när man bestämmer skadeståndet. När någon olovligen använder namn eller bild i reklam föreligger skadeståndsskyldighet (3 § lagen om namn och bild i reklam). I förarbetena (prop. 1978/79:2 s. 63) framgår att bestämmelsen (3 §) främst tar sikte på skådespelare och andra vars "image" ofta utnyttjas i reklam. Men även mer anonyma personer har rätt till skadestånd. Rätten till skadestånd avser två olika kategorier. 1.Skäligt vederlag. Det ska motsvara det arvode som personen hade fått om den samtyckt till reklamen. Skadeståndets storlek beror på vad som är vanligt inom reklambranschen i förhållande till den skadelidnas normala arvodesnivå. Det här skadeståndet betalas ut oavsett om uppsåt eller oaktsamhet föreligger på den skadevållandes sida. Alltså ska alltid detta skadestånd betalas ut. 2.Annan skada. För att annan skada också ska ersättas genom skadestånd krävs antingen uppsåt eller oaktsamhet hos den som använt namnet eller bilden i sin reklam. Vid bedömning om denna skada ska utbetalas tar man hänsyn till även andra omständigheter än rent ekonomiska (3 § första stycket tredje meningen). Det kan exempelvis vara om namnet eller bilden förekommit i ett kränkande sammanhang i reklamen. Hoppas du fått klarhet i dina funderingar! Med vänliga hälsningar,

Krävs samtycke för att skicka e-post i marknadsföringssyfte till person på annat företag?

2018-04-17 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,Får man som säljare på ett företag skicka säljmail till personer på ett annat företag utan att man har tidigare koppling till det företaget? Eller måste man ha att personen man skickar till har samtyckt till detta?
Ellen Hägerström |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! När du i egenskap av försäljare på ett företag skickar e-post i marknadsföringssyfte är det reglerna om obeställd reklam enligt 19 § Marknadsföringslagen som gäller. Som näringsidkare får man skicka marknadsföring via e-post till fysiska personer endast om personen godkänt till detta på förhand. Om det redan finns en befintlig kundrelation behövs inte detta samtycke, men då gäller det att personen inte motsatt sig att dennes e-postadress används i marknadsföringssyfte, att marknadsföringen avser näringsidkarens egna samt likartade produkter som konsumenten tidigare handlat och att konsumenten har en möjlighet att kostnadsfritt avsäga sig fortsatt reklam. Reglerna om obeställd reklam gäller för fysiska personer. Det krävs inte något samtycke på förhand då en näringsidkare använder sig av e-postmarknadsföring om mottagaren är en juridisk person. Detsamma gäller om man riktar reklamen till en person vars adress går under arbetsgivaren. Du behöver alltså inget samtycke på förhand för att skicka säljmail till en person på ett annat företag, så länge som marknadsföringen riktar sig till en adress som går under arbetsgivaren. Vänligen,

Svenska Spel tillhandahåller flaggor med sin logga och texten Svenska Spel på - är det lagligt?

2018-03-25 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Jag har nyligen sett att Svenska Spel tillhandahåller flaggor med bla sin logga och texten Svenska Spel på.Är detta verkligen lagligt?MVH
Mikaela von Bornstedt |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Det är lotterilagen som reglerar hur spel får marknadsföras av bolag som Svenska Spel. Marknadsföring för spel måste vara måttfullDet finns en begränsande regel för marknadsföring av spel. Man måste iaktta måttfullhet när man gör reklam till konsumenter och man får inte särskilt rikta sig till personer under 18 år (47 a §). När man bedömer om reklam är måttfull måste man ta hänsyn till alla omständigheter vid tillfället för marknadsföringen. Regeringen har sagt att man dels ska tänka på vilket medium som används och hur reklammeddelandet är tänkt att uppfattas av målgruppen. Reklamen ska ge en saklig, balanserad bild av det som marknadsförs. Den ska inte rikta sig mot sårbara grupper och inte framställa spel som något socialt attraktivt eller som ett alternativ till arbete, lösning på finansiella problem eller en finansiell investering. Den ska inte heller vara särskilt påträngande (prop. 2016/17:8). Flaggor med logga är i sig inte otillåtetAtt Svenska Spel tillhandahåller flaggor med logga och sitt företagsnamn skulle inte falla inom den här begränsningen. Det är inte en marknadsföring av spelverksamhet som framställer spel på något av de förbjudna sätten. Det är dock bara min bedömning baserat på just att de delar ut flaggor med sin logga på. Det kan finnas andra omständigheter som gör marknadsföringen problematisk. Skulle flaggorna ha delats ut under något sammanhang som kan kallas påträngande, eller där spel framställs som något socialt attraktivt eller liknande, så kan det vara fråga om förbjuden marknadsföring. Vill du anmäla marknadsföring som du tycker strider mot reglerna kan du skicka in en anmälan hos både Konsumentverket och Lotteriinspektionen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om inte är du välkommen att höra av dig till oss igen.Vänliga hälsningar,

Finns det några lagar och regler när de gäller marknadsföring av läskedrycker och icke alkoholhaltig dryck?

2018-02-25 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Finns det några lagar och regler när de gäller marknadsföring av läskedrycker och icke alkoholhaltig dryck?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen speciell lag som reglerar just marknadsföring av läskedrycker och icke alkoholhaltig dryck. Den lag som är tillämplig är istället marknadsföringslagen.Marknadsföringslagen innehåller främst regler om hur man inte får marknadsföra. Som exempel finns förbud mot:1. Aggressiv marknadsföring (7-7a§ marknadsföringslagen)-Sådan marknadsföring som innefattar trakasserier, fysiskt våld m.m.2. Vilseledande marknadsföring (8-17§ marknadsföringslagen)-Vilseleda om produktens kvalitet (t.ex. att skriva "bästa priset" om det inte är sant)-Vilseleda om produktens ursprung (t.ex. om produktens geografiska ursprung)3. Jämförande reklam (18§ marknadsföringslagen)-Reglerar hur man får gå tillväga när man jämför sin produkt med andra företags produkter.Detta är inte en uttömmande lista på vilken marknadsföring som är förbjuden så jag rekommenderar att du går in och kikar själv och hör gärna av dig om ytterligare frågor dyker upp.Lycka till med marknadsföringen och hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,