Ovälkommen reklam - brott, marknadsföringslagen och Konsumentverket

2018-09-10 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Jag har problem som kan verka trivialt men som stör mig ganska mycket. Jag vill inte få någon reklam eller gratistidningar skickade till mig. Lokaltidningen skickade mig klisterlappar märkta med "Ingen reklam eller gratistidningar" som jag klistrat på brevlådan. Jag får trots det lokaltidningen i brevlådan varje vecka. Talar jag med dem säger de att de inget kan göra åt saken (konstigt, det är ju deras tidningsbud som struntar i klisterlappen). Eftersom detta inte upphör undrar jag om det kan vara någon typ av ofredande eller liknande brott?
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inom straffrätten används straff som en sanktion som staten med tvångsmakt utövar mot en enskild fysisk person. En juridisk person (som t.ex. ett företag som delar ut reklam) är ingen fysisk person (individer, människor). För brott som exempelvis ofredande, misshandel, dråp mm krävs en fysisk person som kan handla/agera och som därför kan bli ådömd ett fängelsestraff (och avtjäna straffet). Företag kan inte dömas i dessa typer av brott, utan det är ju människorna "bakom" som i så fall döms – och så är ju inte fallet här. Marknadsföringslagen (2008:486) reglerar hur, till vem och på vilken typ av reklam som är okej och inte. En näringsidkare får använda sig av direktreklam genom ditt brevinkast om du inte tydligt motsätter dig detta enligt 21 § samma lag. Enligt Konsumentverket används formuleringen "Nej tack till reklam och gratistidningar" (gärna med stor, tydlig och synlig text som inte går att undgå). Du kan alltid prova ändra och se om du får en annan respons med den här formuleringen. Tänk dock på att för samhällsinformation gäller tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, vilket gör att du inte kan välja bort att få den i brevlådan. Du kan även registrera dig hos Nix adressat eller kontakta Statens personadressregister (SPAR) för att begära att få en spärr mot direktreklam.Här är det fråga om en konsument-näringsidkarrelation (eller en önskan och en icke-sådan). Så du kan även prova att ringa flera gånger till företaget (om du inte redan gjort det) för att påtala att du inte vill ha reklamen (kanske kan det registrera detta någonstans). Funkar inte det kan du alltid, eftersom det är fråga om ett konsument-näringsidkarförhållande, anmäla reklamen till Konsumentverket.Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänliga Hälsningar

Mäklare använda namn och bilder på oss

2018-08-24 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, mäklaren som skulle sälja lägenheten vi hyrde (vid det tillfället) publicerade visningsbilder på en nationell sajt med foton av våra barn och mig samt namn synliga. Jag känner mig kränkt och uthängd och detta hände vid tre tillfällen trots att jag sagt ifrån. Är inte detta att bryta mot lagen om integritetsskydd? Tusen tack på förhand.
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar utgår jag från att ni inte har lämnat samtycke till publiceringarna. En lag som skulle kunna vara tillämplig i ert fall är lagen om namn och bild i reklam. Lagen säger att om en näringsidkare, i sin marknadsföring publicerar namn eller bild av annan person utan samtycke riskerar denne såväl civilrättsliga som straffrättsliga konsekvenser (se 3 § och 5 § lag om namn och bild i reklam) 2007 kom en dom (B 2195-07) från Uddevalla tingsrätt snarlik ert fall som bestod av att en mäklare hade publicerat fastighetsägarens namn i objektbeskrivningen till en fastighet. Fastighetsägaren valde att stämma mäklaren för att ha använt hans namn i marknadsföringen. Tingsrättens beslutade däremot att fria mäklaren. Detta eftersom lagen inte ansågs tillämplig då inte bara mäklaren hade ett vinstintresse av fastighetsförsäljningen utan även fastighetsägaren, vars namn hade blivit föremål i marknadsföringen. Enligt min mening finns det en viktig skillnad mellan detta mål och ditt, vilket är att ni endast hyrde lägenheten och därmed inte har ett vinstintresse av att få den såld. Jag vill påstå att denna skillnad gör lagen tillämplig och ger er berättigande till skadestånd för att bilder på er och namn publicerades. SkadeståndSkadeståndet i lagen om namn och bild i reklam avser två kategorier som båda kan vara gällande i ert fall (se 3 § lag om namn och bild i reklam). 1.Skäligt vederlag. Det ska motsvara sådan skälig ersättning som ni hade fått om ni från början hade samtyckt till att vara med i marknadsföringen. 2.Ersättning för annan skada. För att annan skada också ska ersättas genom skadestånd krävs antingen uppsåt eller oaktsamhet hos den som använt namnet eller bilden i sin reklam. Med annan skada avses inte bara rent ekonomiska förluster utan också ideella skador så som lidande. Detta skulle kunna ge er ersättning för den kränkning ni upplevt. Hoppas ni fått mer klarhet i detta!Med vänliga hälsningar,

Ett politiskt parti har använt en bild på mig i sin reklamfolder utan mitt godkännande. Vad gäller, och vad kan jag göra?

2018-08-15 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej Häromdagen kom det en reklamfolder från ett politiskt parti från min kommun i min brevlåda. På en sida ser jag mig själv tydligt ( vänner har även skickat till mig och skrivit att jag är med) Bilden är tagen när jag motionerar i en träningsgrupp i vår stadspark och jag är ovetandes om att bilden tagits. Jag känner att de står för en politisk åsikt som de absolut inte vet om jag står för.Jag har inte mailat till dem ännu, vill veta vad man kan göra och vad som gäller när man publicerar en bild utan tillåtelse och i en så pass riktad reklamfolder?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett politiskt parti har i sin kampanj använt en bild på dig utan ditt godkännande, och du var dessutom omedveten om att bilden togs. Partiet vet dessutom inte var du står politiskt. FörtalOm ett parti eller organisation skulle använda en bild på en person, och det är något som kan leda till obehag för personen eller riskera att hans eller hennes anseende skadas kan det röra sig om förtal, se Brottsbalken 5 kap 1 § (här). Jag vet inte om detta är aktuellt i ditt fall. Lag (1978:800) om namn och bild i reklamI detta fall skulle jag säga att Lagen om namn och bild i reklam troligen är tillämplig. Näringsidkare får inte vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke, se Lagen om namn och bild i reklam 1 § (här). Kriterierna är dels att någon ska använda bild eller namn på en person utan dennes godkännande, dels att det ska ske i marknadsföringssyfte, och att den som gör detta agerar i egenskap av näringsidkare. Definition av näringsidkareMed näringsidkare jämställs anställd hos näringsidkare eller någon som agerar på uppdrag av näringsidkare, se Lagen om namn och bild i reklam 1 § 2 st (här). I ett rättsfall uttalade domstolen att begreppet näringsidkare har en vidsträckt innebörd, och omfattar såväl juridiska som fysiska personer. För att räknas som näringsidkare ska den fysiska eller juridiska personen yrkesmässigt bedriva någon form av ekonomisk verksamhet, men det krävs inte att verksamheten har ett vinstsyfte. Definition av reklamLagens tillämpningsområde är begränsat till kommersiell reklam. Det kan diskuteras om en reklamfolder från ett politiskt parti är kommersiell reklam (i så fall blir Lagen om namn och bild i reklam tillämplig) eller om det är reklam/information av opinionsbildande karaktär (i det fallet blir Tryckfrihetsförordningen tillämplig).NJA 2017 s. 217 I rättsfallet NJA 2017 s. 217 (här) ansåg domstolen att en kommuns användning av en bild i samband med att kommunen var europeisk kulturhuvudstad inte var marknadsföring. Domstolen kom även fram till att kommunen inte hade använt bilden i egenskap av näringsidkare. Vad du kan göra nuSom du skriver har du inte lämnat ditt godkännande till att bilden på dig används. Frågan är dock om reklamfoldern från det politiska partiet ska räknas som (kommersiell) reklam, samt om man ska anse att det politiska partiet har agerat i egenskap av näringsidkare. Jag skulle rekommendera att du ringer till Lawlines telefonrådgivning alternativt bokar tid med en av Lawlines jurister för att få information om hur du kan gå vidare. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Boka tid med en jurist här Vänligen, .

Skadestånd vid användning av namn eller bild i reklam

2018-06-11 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Vilken storlek på skadestånd är normalt vid användande av namn i reklam utan samtycke?
Jesper Horndahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av vad jag kan se finns inget normalt belopp som ofta betalas ut. Skadeståndets omfattning i olika rättsfall har varierat från allt mellan 20 000 kronor till 150 000 kronor. När det gäller skadeståndets omfattning är det därför svårt för mig att säga ett specifikt belopp som vanligtvis utgår. Däremot kan jag ge några generella utgångspunkter för vad man kan tänka på när man bestämmer skadeståndet. När någon olovligen använder namn eller bild i reklam föreligger skadeståndsskyldighet (3 § lagen om namn och bild i reklam). I förarbetena (prop. 1978/79:2 s. 63) framgår att bestämmelsen (3 §) främst tar sikte på skådespelare och andra vars "image" ofta utnyttjas i reklam. Men även mer anonyma personer har rätt till skadestånd. Rätten till skadestånd avser två olika kategorier. 1.Skäligt vederlag. Det ska motsvara det arvode som personen hade fått om den samtyckt till reklamen. Skadeståndets storlek beror på vad som är vanligt inom reklambranschen i förhållande till den skadelidnas normala arvodesnivå. Det här skadeståndet betalas ut oavsett om uppsåt eller oaktsamhet föreligger på den skadevållandes sida. Alltså ska alltid detta skadestånd betalas ut. 2.Annan skada. För att annan skada också ska ersättas genom skadestånd krävs antingen uppsåt eller oaktsamhet hos den som använt namnet eller bilden i sin reklam. Vid bedömning om denna skada ska utbetalas tar man hänsyn till även andra omständigheter än rent ekonomiska (3 § första stycket tredje meningen). Det kan exempelvis vara om namnet eller bilden förekommit i ett kränkande sammanhang i reklamen. Hoppas du fått klarhet i dina funderingar! Med vänliga hälsningar,

Hänvisa till ett annat bolags gamla lokaler

2018-08-31 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Vårt företag har öppnat butiker på två platser där det tidigare har legat två butiker av annat varumärke. Är det lagligt att i vår marknadsföring använda oss av frasen "Du hittar oss i XXXXX gamla lokaler"?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 'Ja, det är tillåtet om du håller dig till nedanstående bestämmelse. Enligt min bedömning är hänvisningen till företaget endast en informativ beskrivning av var era lokaler befinner sig. Hänvisningen syftar enligt min bedömning inte till att snylta på företagets renommé. I 18 § Marknadsföringslagen står följande:En näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter bara om jämförelsen1. inte är vilseledande,2. avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål,3. på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna,4. inte medför förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller mellan deras produkter, varumärken, firmor eller andra kännetecken,5. inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken,6. i fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteckning,7. inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé som är förknippat med näringsidkarens varumärke, firma eller andra kännetecken eller varans ursprungsbeteckning, och8. inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett skyddat varumärke eller firma.Hoppas att du är nöjd med svaret! Tveka inte på att höra av dig igen om du har fler frågor eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Är det olagligt att dela ut gratistidningar och reklam trots "reklam - nej tack"-skylt?

2018-08-15 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, jag har vid min brevlåda satt upp en skyllt att gratistidningar och reklam undanbedes. Då detta inte följdes av Lokaltidningens utdelare så ringde jag och klagade hos dem. När det fortfarande inte följdes så ringde jag igen och klagade. Det som därpå hände var att jag fick lokaltidningen med ett tiotal reklamblad invikta. Har min tidningsutdelare begått något lagbrott som jag kan försöka få lagfört?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämpliga lagarVi kommer att kika närmare på marknadsföringslagen (MFL), yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och tryckfrihetsförordningen (TF). Vi kommer även kort att beröra Internationella Handelskammarens (ICC) "Regler för reklam och marknadskommunikation".Det kan strida mot lag att dela ut oönskad reklam i brevlådanFlera har uppfattningen att det inte är olagligt att dela ut oönskad reklam, vilket i och för sig är sant. Det är mig veterligen ingen som straffats rättsligt för att ha delat ut reklam.Jag vet att Etiska nämnden för direktmarknadsföring (DM-nämnden) prövat åtminstone ett fall av liknande slag och fann då visserligen att Svensk direktreklam (SDR) inte brutit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut reklam till en konsument med en "reklam – nej tack"-skylt. Det berodde dock främst på att det inte var styrkt att SDR själva hade skickat ut reklamen. Jag lämnar en länk till beslutet längre ned i mitt svar.I korta drag ska "reklam – nej tack"-skyltar respekteras enligt artikel C14 i Internationella Handelskammarens (ICC) "Regler för reklam och marknadskommunikation".Enligt samma stadgas artikel 23 åvilar det företaget som delar ut reklamen att se till att det ovan sagda efterlevs.All marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed (5 § MFL).I enlighet med lagstiftningen är det inte heller tillåtet att dela ut oadresserad direktreklam, om konsumenten direkt har motsatt sig det (21 § MFL). Regeln tar visserligen främst sikte på reklam skickad över e-post och sms, men ett motsättande genom en "reklam - nej tack"-skylt har också ansetts falla under lagrummet (prop. 1999/2000:40 s. 41).Artikel 1 i ICC:s stadga fastslår även att all reklam måste följande rådande lagstiftning, som i det här fallet är marknadsföringslagen.Det kan vara svårt att få det lagfört, men det är givetvis inte bra att de inte respekterar din vilja och det finns några ytterligare saker du kan göra, förutom att sätta upp en skylt, för att slippa oönskad reklam framöver.Först måste vi göra skillnad på reklam och reklam.Skillnad på adresserad reklam och oadresserad reklamAdresserad reklam är sådan reklam som är direkt adresserad till dig som person och är något enklare att skydda sig emot.Oadresserad reklam är sådan reklam som inte är direkt adresserad till dig som person och är svårare att bli av med.Hur man slipper adresserad reklamFör att slippa adresserad reklam gör man bäst i att kontakta Nix adressat och registrera sitt personnummer, vilket kopplas direkt till din folkbokföringsadress och hindrar all adresserad reklam för resten av livet eller fram till dess att du avregistrerar ditt personnummer. Detta gäller även om du flyttar.Butiker du har och haft en kundrelation till har dock fortfarande rätt att skicka reklam till dig i upp till tre år efter det att du slutade att vara kund hos dem. Det kan vara lönt att kontakta företaget och be dem sluta skicka reklam till dig.Du kan kontakta Nix kundtjänst på 08 738 40 70 och få en blankett hemskickad där du kan fylla i ditt personnummer.I andra hand kan du även kontakta Statens personadressregister (SPAR) och begära att få en spärr mot direktreklam.Hur man slipper oadresserad reklamNär det kommer till oadresserad reklam ska det räcka med att, likt det du gjort, sätta upp en skylt med orden "reklam – nej tack" och för gratistidningar "gratistidningar – nej tack".Intresseföreningen Swedma rekommenderar att skyltar av dylika slag respekteras och Posten samt Svensk direktreklam (SDR) följer deras rekommendationer.Vad gäller reklam som följer med som bilagor i morgontidningar och dylikt går dessvärre aldrig att komma undan. Detsamma gäller så kallad samhällsinformation, som exempelvis kommunala informationsblad och gratis lokaltidningar.Det senare beror på att samhällsinformation går under yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.Skulle du fortsatt få oönskad reklam kan du kontakta DM-nämndenDu kan framföra ett klagomål hos DM-nämnden, som kan framföra kritik mot företaget, men hur effektivt det är i praktiken låter jag vara osagt.Bra länkarHär kan du läsa mer om Nix på Swedma:s egen hemsida: http://www.swedma.se/reklamsparr/nix-adresserat/nix-adresserat-konsumentinformation/. Här kan du läsa mer om Statens personadressregister: https://www.statenspersonadressregister.se/root/dina-personuppgifter/reklamsparr.html.Här kan du läsa mer om vad Reklamombudsmannen har att säga om reklam: http://reklamombudsmannen.org/fragor-och-svar/nej-till-reklam.Här kan du läsa om ett beslut av DM-nämnden, där nämnden kom fram till att SDR inte hade stridit mot god sed vid direktmarknadsföring genom att dela ut reklam till en konsument med en "reklam – nej tack"-skylt: http://dm-namnden.org/2018/03/svensk-direktreklam-21/. Sammanfattning och rådDet kan strida mot lag att dela ut oadresserad reklam till en konsument, som motsatt sig reklam genom en "reklam – nej tack"-skylt, men det kan samtidigt vara svårt att få det lagfört.Jag hade personligen inte gått vidare med ett sådant fall, eftersom du i första hand strider mot väldigt stora och resursstarka aktörer.Jag råder dig i stället att kika närmare på övriga lösningar, som att kontakta Nix, SPAR och DM-nämnden.Tänk också på att viss reklam och samhällsinformation aldrig går att slippa.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig kväll!

Jag blev filmad under ett skidlopp för en reklamfilm!

2018-08-05 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,Under ett skidlopp blev jag filmad under utövandet. Jag har inte något emot det i sig...men...Nu ligger det en film på youtube (kanske på flera platser) där jag finns med ett kort ögonblick.Filmen ser ut som en kommersiell film för att göra reklam för sagda lopp.Har jag rätt att kräva ersättning eller skadestånd?
|Hej!Regler om användning av personers bild i reklam finner du i lagen (1978:800) om namn och bild i reklam. Som utgångspunkt gäller att en näringsidkare inte får använda en bild av dig till reklam utan ditt samtycke, se 1 §. Av begreppet bild framgår det dock att du måste vara identifierbar via bilden på dig - exempelvis om ditt ansikte syns eller dylikt. Om du går att identifieras (och filminspelningen till reklamen gjorts utan ditt samtycke) har du enligt 3 § rätt till ett skäligt vederlag, dvs. "normalt modellarvode" (vad du skulle ha blivit betald för att vara modell i reklamen). Med hänsyn till omfattningen av ditt medverkande i reklamet bör du inte ha rätt till särskilt mycket pengar.Du har vidare rätt till ersättning också för annan skada, dvs. själva skadeståndet om du har drabbats av en ideell skada pga. reklamen. Detta har jag svårt att se att du har rätt till.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Får en butiksägare ge information om vilken tobakssort som för tillfället är billigast?

2018-05-31 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej jag jobbar i en livsmedelsbutik där vi har rn förbutik som säljer tobak. Nu har vi uppmanats att när kunder kommer och vill köpa snus skall vi uppmärksamma dem om en speciell snus sort som är billigare för tillfället. Jag undrar om inte det kan räknas som en form av direktreklam. Vilket inte är tillåtet med tobak.
Adam Ask |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av förbudet mot marknadsföring av tobak följer att du inte på något sätt vare sig genom direktrektam eller genom att bjuda ut vissa sorters snus till lägre pris än andra, får marknadsföra tobak. Detta omfattar i stort sett all form av riktade erbjudanden till konsumenter.Däremot finns inget förbud mot att ge saklig informarion om produktens beskaffenhet. Detta innebär till exempel att det är inte är förbjudet att ge saklig information om pris, innehåll i produkten, och dylikt på konsumentens begäran. Således rekommenderas att du låter de som handlar tobak hos dig själva fråga om vilken sorts snus som i nuläget är billigast.Reglerna om marknadsföring av tobak hittar du i 14-14b §§ tobakslagen (1993:581).För ytterligare rådgivning avseende marknadsföring av Tobaksprudukter kan jag hänvisa till att ta kontakt med konsumentverket.