Får ett företag använda en bild i reklam utan tillåtelse?

FRÅGA
Får foto a bild (företaget) ta en privat bild och göra reklam med den bilden utan samtycke?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Jag är osäker på om du menar att ett företag använt en vanlig bild eller en bild på en person i sin reklam, därför kommer jag redogöra för båda.

Bild på en person i reklam

Om jag förstått dig rätt har företaget tagit en bild på en person och därefter använt bilden i reklam utan att fråga om tillåtelse av personen som är på bilden.

I sådana fall är det lagen om bild och namn i reklam som tillämpas här och enligt 1 § i lagen nämns att näringsidkaren ska ha samtycke från personen som är på bilden eller personen vars namn ska använda i reklam. Jag vill understryka att lagen inte endast gäller näringsidkaren utan även den som är anställd i företaget 1 § 2 st.

Om näringsidkaren uppsåtligen eller varit grovt oaktsam döms denne till böter enligt 2 § där exempel på sådant brott kan vara att reklamen framstår som förtal eller att bilden i reklamen är kränkande mot personen vars bilden är på t.ex. mot personens religion, hälsa m.m.

Oavsett om näringsidkaren varit uppsåtlig eller grovt oaktsamhet ska han utge ett rimligt arvode till personen vars bild eller namn syns i reklamen, dvs vederlag utöver boten. Ett rimligt arvode avgörs beroende på omständigheter exempelvis hur mycket personen på bilden brukar ta betalt.

Verk eller alster av brukskonst i reklam

Om bilden inte är på någon specifik person utan t.ex. ett fotografiskt verk eller något annat alster av bildkonst är det lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1§ 1 st 5 p. som är tillämplig. Det innebär att personen som skapat verket/brukskonsten har ensamrätt till att förfoga över det 2 § 1 st. URL.Vill någon eller ett företag använda sig utav verket/brukskonsten på något sätt måste denne fråga om tillåtelse av upphovsmannen 3 kap 27 § URL.

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att en bild på en person inte får användas utan samtycke och om detta ändå görs blir näringsidkaren skyldig att ge arvode till personen på bilden. Har näringsidkaren även varit uppsåtlig eller grovt oaktsam ska denne dessutom betala böter utöver arvodet, för de ideella skador som personen på bilden lidit utav. De ideella skadorna måste styrkas för att boten ska utdömas 3 § 1 st lagen om bild och namn i reklam.

Vill företaget använda en bild på ett verk eller en brukskonst behövs även där frågas om tillstånd av upphovsmannen. Om användningen sker utan tillstånd av upphovsmannen gör näringsidkaren sig skyldig till upphovsrättsligt intrång och kan risker böter eller fängelse beroende på om det sker uppsåtligen eller grov oaktsamhet 7 kap 53 § URL.

Du får gärna återkomma om du har ytterligare frågor!

Jag önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?