Medverkar i film i marknadsföring utan samtycke

2017-02-25 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Jag var och åt på en restaurang för några månader sedan samma dag som de öppnade för första gången. De filmade då inne i restaurangen och filmade ganska mycket på mig och mina kompisar som var där. De frågade aldrig om de fick filma men vi sa inte heller ifrån när de filmade. Nu i efterhand så har de använt materialet i reklam, bland annat TV-reklam utan vår tillåtelse. Har de rätt att göra så? Kan vi kräva någon form av ersättning från företaget?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.I detta fall finns en lag som heter lag (1978:800) om namn och bild i reklam som kan bli tillämplig i ert fall, se här. I lagens 1 § anges att näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet inte får använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. I ert fall handlar det om att bilder (filmsekvenser) av er använts i marknadsföring utan att ni gett ert samtycke till det. Enligt 2 § kan den som bryter mot detta uppsåtligen eller av grov oaktsamhet dömas till böter. Ni kan ange brottet till åtal för att åklagare ska kunna pröva om det kan leda till åtal. Jag kan påpeka att ange brott till åtal inte är samma sak som att anmäla ett brott. Vid kontakt med polisen eller åklagare måste du som målsägande berätta att du önskar ange brottet till åtal (om det skulle bli aktuellt för din/er del).Den som bryter mot 1 § ska också utge skäligt vederlag till den vars namn eller bild har utnyttjats.Hoppas detta gav vägledning mot svar på din fråga!Vänligen

obeställd reklam

2017-01-16 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur det ligger till med rätten om jag vill skicka ett offert med en tjänst till bolag. Kan jag ta email till vilket bolag som hälst och skicka mitt offert ? Eller måste jag köpa ut lista med email till företag från tex. allabolag,se ?
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inga hinder att skicka reklam till juridiska personers (företags) mailadresser. Dessa kan du inhämta på det sätt du önskar. Till exempel genom att ringa till företaget och fråga vem som tar emot erbjudanden av den typen eller genom att köpa en lista från ett adressregister.Observera att om du ska skicka reklam till privatpersoner behövs deras samtycke eller ett redan upparbetat kundförhållande där kunden inte har motsatt sig reklam via e-post. Mer om detta i 19 § marknadsföringslagen.Du måste även inkludera en giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att marknadsföringen ska upphöra. Detta gäller även vid marknadsföring till en juridisk person (20 §).Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 eller info@lawline.se

Namn och bild i reklam

2016-12-16 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande marknadsföring och bilder som publiceras online på en företagshemsida. Jag har sagt upp mig från min arbetsplats för ca 5 månader sedan på grund utav att jag blev väldigt illa behandlad av cheferna, min fackliga organisation var även inblandad i fallet. Mina före detta chefer har publicerat bilder på personalen som marknadsföring på sin hemsida. Jag har flera gånger sagt att jag inte vill vara med på bild, och ”klarat” mig från att behöva ställa upp på bild. När vi fick en ny butikschef kände jag mig tvingad att ställa upp på bild (det var inget tvång eller hot) men jag blev pressad till det då alla i butiken skulle vara med och representera ”vår” butik genom en bild på företagets hemsida. När jag avslutade min anställning bad jag om att bilden på företagets hemsida skulle plockas bort, eftersom att mina före detta chefer behandlat mig illa vill jag inte promota dem genom att sammankopplas med företaget efter att min anställning avslutats. Men bilden ligger fortfarande kvar, har de verkligen rätt att låta bilden ligga kvar på hemsidan? Stort Tack på förhand
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Der är enligt lag om namn och bild i reklam förbjudet för näringsidkare att använda någons namn eller din bild i marknadsföringssyfte mot dennes vilja (1 §). I ditt fall kommer det att bli en bedömningsfråga huruvida bilden används i marknadsföringssyfte eller inte. Från din beskrivning ovan så bedömer jag att företaget använder din bild för att marknadsföra en av sina butiker och att bilden fått spridning till allmänheten genom företagets webbplats. Hemsidan borde bedömas som marknadsföring för företaget då den är till för att främja avsättningen av och tillgången till produkter.Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot lagens 1 § ska dels betala böter till staten och dels skälig ersättning till dig (2, 3 §§).Jag råder dig att kontakta företaget skriftligt och begära att bilden på dig ska tas bort från hemsidan. Om företaget inte går med på ditt krav kan talan väckas av åklagare på din begäran.Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att maila info@lawline.se eller ringa 08-533 300 04

Tillåtet att fotografera museibesökare i marknadsföringssyfte utan att fråga dem om lov?

2016-08-10 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej. Vi är ett museum som undrar vad som gäller när det handlar om fotografering i våra utställningshallar och verkstäder. Är det ok att fotografera besökare för publicering på hemsida och i sociala medier utan att be om samtycke? Bör man upplysa besökare om att fotografering kan komma att ske? Gäller samma regler för barn?Mvh
Alina Borgsén |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jag har tagit bort ditt samt museets namn ur frågetexten av konfidentiella skäl.Jag ser inget hinder mot själva fotograferingen som sådan, den faller t ex inte in under förbudet mot kränkande fotografering i brottsbalken 4 kap 6a§. Däremot är det inte tillåtet att använda bilderna i er reklam utan besökarnas tillåtelse. Det framgår av lag (1978:800) om namn och bild i reklam 1§ https://lagen.nu/1978:800. Varje bild av en identifierbar person omfattas av förbudet. Det saknar betydelse om de ni fotograferar är barn eller vuxna, eftersom lagen skyddar alla. Om ni använder en bild på era besökare i er marknadsföring utan deras tillåtelse kan ni bli skadeståndsskyldiga gentemot den eller de personer som syns i reklamen. Vidare kan ansvarig person dömas till böter.Om ni vill ta bilder på era besökare i marknadsföringssyfte rekommenderar jag därför att ni frågar de som ni vill ha med på bilden direkt efter deras samtycke. Det kan dock vara tillräckligt att på ett tydligt sätt informera om att museets besökare kan bli fotograferade i marknadsföringssyfte. Det tas i så fall in som ett avtalsvillkor för museebesöket, t ex genom att kassörerna som tar betalt för inträdet innan köpet upplyser besökaren om att denne kan komma att fotograferas i marknadsföringssyfte.Med vänlig hälsning,

Publicering av bild på tidigare anställd utan samtycke

2017-02-20 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |HejJag har arbetat på en privat skola där jag efter en tid inte ville vara delaktig i elevsynen, hela lärarlaget sade upp sig då skolan bara agerade i vinstdrivande syfte och vi inte kunde stå för elevsynen. Jag sjukskrev mig och sade upp mig. Under min sjukskrivning fick jag till mig att man under möte o dyl hade talat om mig offentligt och anklagat mig för att inte sköta mitt jobb vilket jag konfronterade arbetsgivaren med men hon nekade.Min anställning slutade 21 december. Idag hittar jag bilder på mig på förstasdian på hemsidan i marknadsföringssyfte för skolan, detta är bilder jag inte godkänt för publicering, dessa bilder kommer även att tryckas i reklam och kataloger inför nästa läsår.Jag undrar om detta är lagligt?
|Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Tillämplig lagI Lag (1978:800) om namn och bild i reklam behandlar man dessa typer av fall där bilder på annan publiceras i reklam- och marknadsföringssyfte av näringsidkare utan dennes godkännande Lagens 1 § stadgar att "Näringsidkare får icke vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Med namn jämställs annan beteckning som klart utpekar viss person." BedömningUnder förutsättning att det är som du säger att skolan publicerade bilder på dig i marknadsföringssyfte, träffas detta av förbudsreglerna i ovanstående lag. Enligt 2 § samma lag kan skolan dömas till böter om de uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosatt dessa regler.Med vänlig hälsning,

Publicering av bild i reklam (utan samtycke)

2016-12-30 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,Jag och min kompis blev fotograferade på en välkänd restaurang i smyg utan vårat samtycke. Restaurangen har sedan använt denna bild på facebook. Syftet är att göra reklam för nyårsmiddag och firande. Har dem rätt till det? Om inte, vilken sorts ersättning kan vi kräva?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med så kan man konstatera att det är okej att ta bilder, utan att fråga om lov, på allmän plats, men däremot inte i hemlighet i privata miljöer som t.ex. omklädningsrum (4 kap. 6a § BrB). Men eftersom ni blev fotograferade på en restaurang så täcks inte fotograferingen i sig av något förbud.Däremot kan det ändå vara så att det finns vissa begränsningar vad gäller publicering/spridning. Enligt lag om namn och bild i reklam så måste man inhämta samtycke från den/de fotograferade innan man publicerar bilder på någon i reklamsyfte (1 §). ”Reklam” i det här sammanhanget är ett ganska vidsträckt begrepp. Att använda en bild på ett företags facebook-sida kan definitivt anses vara reklam.När det kommer till din andra fråga, angående ersättningen så är svaret att ja det finns viss möjlighet att kräva ersättning då man får sin bild/namn publicerat utan samtycke, detta framgår av lagens 3 §. Sker användandet (utan samtycke) uppsåtligen eller av oaktsamhet, ska ersättning utgå också för annan skada. Vid bedömande om och i vad mån sådan skada har uppstått tas hänsyn även till lidande och andra omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.Hoppas att du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny.Vänligen,

Lawline besvarar inte skoluppgifter

2016-12-12 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Är det tillåtet att marknadsföra på sidor på vilka illegal verksamhet bedrivs? Det är sällan näringsidkare styr exakt var de marknadsför, tack vare tjänster som Google AdSense, men ändå så kommer till exempel reklam från IKEA på sidor som tillhandahåller illegal fildelning. Skulle man kunna säga att det strider mot "god marknadsföringssed" enligt MFL §5?
Gustaf Otterheim |Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!Då din fråga inte verkar avse ett konkret juridiskt ärende får jag intrycket av att din fråga egentligen berör en skoluppgift eller en allmän fundering som du har. Då vi på Lawline endast besvarar frågor som berör konkreta juridiska ärenden (exempelvis hur ett visst avtal ska tolkas eller om en person har rätt att reklamera en vara i ett visst fall) kan jag därför dessvärre inte besvara din fråga. Om du har en juridisk fråga som berör ett konkret juridiskt ärende måste jag därför hänvisa dig till att ställa en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning

Kändisar i reklam

2016-08-09 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Mitt företag säljer flaskor. Vi vill nu sätta bilder av kändisar på våra flaskor. Är det lagligt att bara sätta personer på sina produkter eller behöver man tillstånd av den personen eller av personen som har tagit bildern på personen? Ett exempel: Vi vill sätta en bild på Arnold Schwarzenegger på vår flaska. Behöver vi då Arnold Schwarzeneggers tillstånd / fotografens tillstånd? Syftet med bilden är för att motivera och förbättra Arnolds image. Inte för att nedvärdera, kränka eller för att försämra Arnolds image. Tack!
Jesper Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen du beskriver regleras i Lag om namn och bild i reklam. För lagens tillämplighet förutsätts enligt 1 § att marknadsföring sker i näringsverksamhet, vilket det verkar göra då det rör sig om ditt företag. För definition av begreppet marknadsföring, se 3 § marknadsföringslagen. 2 § stadgar att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 1 § döms till böter. Vidare ska näringsidkaren utge skäligt vederlag till personen vars namn/bild utnyttjats. Om det sker uppsåtligen eller av oaktsamhet ska ersättning även utgå för annan skada. Enligt 3 § ska vid bedömande om och i vilken mån sådan skada uppstått hänsyn tas även till lidande och andra omständigheter av annan än av rent ekonomisk betydelse.Sammanfattningsvis krävs det alltså samtycke från personers namn eller bild i samband med marknadsföring, vare sig det rör sig om nedvärdering eller inte.Hoppas du är nöjd med svaret!Vänliga hälsningar,