Fråga om privat bild publicerad av företag i reklam utan samtycke

2017-03-29 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej.Ett assistansföretag har publicerat en bild av mig och mitt barn på Facebook i en helt felaktig reklam för ett hjälpmedelsföretag. Jag äger bilden. Hur löser jag detta? Jag vill absolut inte att jag och mitt barn ska förknippas med detta företag då vi inte har något med det att göra.
Frida Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Situationen du beskriver finns reglerad i lag om namn och bild i reklam. I 1 § (här) stadgas att det är förbjudet för näringsidkare att använda sig av namn eller bild på en person i reklamsammanhang utan att denne har samtyckt. Detta innebär att företaget har handlat felaktigt som inte har inhämtat ditt samtycke. Enligt 2 § samma lag (här) kan den som bryter mot förbudet blir ålagd att betala böter. Du kan även, enligt 3 § (här), få ersättning för motsvarande skäligt vederlag. Om näringsidkaren har handlat uppsåtligen, det vill säga med avsikt, eller av oaktsamhet kan även skadestånd begäras för annan ytterligare skada med anledning av publiceringen.Hoppas att detta ger dig svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Prata om alkohol i podcast

2017-03-25 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej.Jag driver en podd tillsammans med en kompis och försöker reda ut vad som gäller när det kommer till att ha en vinproducent som samarbetspartner.Podden handlar om existentiella frågor som ofta dryftas genom Bibeln fram till vår samtid och riktar sig till en målgrupp över 25 år.Jag undrar vad som hindrar oss att öppna en flaska vin under inspelning och berätta vad vi dricker och dess varunummer (likt man tipsar om vin i andra medier utan varningsord). Vi kan dessutom påpeka farorna med alkohol.Vi ska på intet sätt uppmana till merkonsumtion eller förhärliga vare sig alkohol i allmänhet och det nämnda märket i synnerhet.Hittar många fall som fällts men lyckas inte tyda vart gränsen går exakt. Är det tillåtet att i en podd med sans, måtta och varningsord arbeta ihop med en vinproducent och nämna dess produkter?// HENRiK
JR Umeå |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En podcast är ett relativt nytt ljudmedium i form av ett radioprogram som man kan lyssna på direkt online eller ladda ner och lyssna offline. Trots att det är en form av radioprogram, så omfattas podcasts inte av radio- och tv-lagen (2010:696). Detta eftersom det i den rättsliga meningen finns en skillnad på om man lyssnar på radio via nätet när man själv vill (på egen begäran) eller när någon annan sänder ut. Om det sker när någon annan sänder ut räknas det som rundradiosändning (broadcast) och faller under radio- och tv-lagen, där det bl.a. finns förbud mot alkoholproducenter som sponsorer. Således går det till en början att konstatera att det inte finns något förbud mot att ni har en vinproducent som samarbetspartner eller sponsor. Eftersom ni antagligen får någon form av ersättning av vinproducenten (er samarbetspartner) så kommer ert prat om alkoholprodukter ni tycker om och vill rekommendera att anses som marknadsföring. Alltså även om ni väver in pratet om vinet som en del av programmet så är det marknadsföring. Ersättningen i fråga behöver inte vara i form av pengar utan även varor, tjänster eller annan kompensation räknas. Det innebär att den tillämpliga lagen i detta fall, för en podcast där ni pratar om viner, är alkohollagen (2010:1622) där marknadsföring av alkoholdrycker regleras i 7 kapitlet. I 7 kap 1 § 1 st alkohollagen stadgas att vid marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får heller inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Vad som ska förstås med särskild måttfullhet preciseras genom Konsumentverkets riktlinjer (KOVFS 2016:1). Vidare stadgas i 7 kap 1 § 2 st alkohollagen att marknadsföring inte får rikta sig till barn eller ungdomar som inte har fyllt 25. Du skriver att er målgrupp är personer över 25 år samt att ni kommer prata om viner med sans, måtta och varningsord och på intet sätt uppmana till alkoholkonsumtion. På basen av detta låter det som om ni troligen kommer uppfylla kraven i dessa bestämmelser, men bedömningen kommer ske med beaktande av helhetsintrycket i varje enskilt fall och det går inte att säga exakt var gränsen går. Det finns även ett förbud mot kommersiella annonser av alkohol i ljudradioprogram enligt 7 kap 3 § alkohollagen. En podcast torde inte falla in under bestämmelsen enligt den nuvarande utformningen av lagen, på samma grunder som podcasts inte omfattas av radio- och tv-lagen. Rättsläget är ändå oklart. Om det är så att podcasts omfattas av ”ljudradioprogram” så får ni inte marknadsföra alkohol. Om podcasts däremot inte omfattas så borde det inte vara lagstridigt att ni marknadsför alkoholprodukter, så länge kraven på måttfullhet etc. iakttas. Jag skulle rekommendera att ni eller er samarbetspartner kontaktar alkoholgranskningsmannen (AGM) på mail agm@alkoholgranskningsmannen.se eller via telefon 0708 20 70 40 för närmare svar gällande just ert fall. AGM är alkoholbranschens självreglering och AGMs utlåtanden utgör god affärssed i Sverige. AGM är alltså inte en statlig myndighet, utan finansieras gemensamt av Sveriges Bryggerier och Sprit- och vinleverantörsföreningen. Medlemmar i Sveriges Bryggerier och Sprit- och vinleverantörsföreningen har rätt till kostnadsfri rådgivning i reklamjuridiska frågor, vilket betyder att er samarbetspartner (vinproducenten) troligtvis kan vända sig dit utan kostnad.Hoppas svaret varit till någon hjälp.Med vänliga hälsningar,Anna Harkkila

Marknadsföring av eget varumärke tillsammans med annat varumärke

2017-03-16 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, Jag driver ett smyckesföretag och ska börja marknadsföra oss på sociala medier. Fråga ett är om jag får publicera vårt armband med tex en känd klockdesign på vår sida?Fråga två är om jag även haschtagga en annan tillverkare, tex då en klockdesigner eller ett väskmärke som syns på bild med mitt armband? Tack! Julia
Anastasia Matveeva |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår utav att läsa dina frågor så önskar du att publicera bilder på sociala medier innehållande dina produkter tillsammans med produkter från andra tillverkare samt nämna dessa med en haschtag. Otillbörlig marknadsföring Att marknadsföra egen produkt tillsammans med produkter från annat varumärke kan efter en bedömning anses som otillbörlig marknadsföring. Det råder alltså ett förbud mot att marknadsföra på ett otillbörligt sätt, se Marknadsföringslagen 4 § (här). Marknadsföringen ska istället ske enligt god marknadsföringssed, se Marknadsföringslagen 5 § (här).Vilseledande marknadsföring Den otillbörliga marknadsföringen kan uppstå vid olika marknadsföringssätt vilka regleras i Marknadsföringslagen. Det sätt du vill marknadsföra din produkt på kan anses som vilseledande, se Marknadsföringslagen 8 § (här). Med vilseledande marknadsföring menas att marknadsföringen påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och är därmed otillbörlig. Förbudet mot vilseledande marknadsföring regleras i Marknadsföringslagen 10 § (här). I lagregelns andra stycke listas olika framställningar av produkten vilka ses som vilseledande och är därmed otillbörliga. Som tidigare nämnt ska det ske en bedömning innan det kan konstateras att marknadsföringen är otillbörlig. Av den informationen som du har gett så anser jag att den önskade marknadsföringen är vilseledande på så sätt att det välkända varumärket (klockan/väskan och tillhörande haschtag) som syns bredvid dina smycken kan sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut genom att framställningen av din produkt omfattar även bl.a. andra varumärken, varunamn, kännetecken och dess rättigheter, se marknadsföringslagen 10 § andra stycket, femte strecksatsen (här). Sammantaget behövs det en djupare bedömning om den önskade marknadsföringen skulle kunna anses som vilseledande och otillbörlig. Efter en grundläggande bedömning vill jag avråda dig från att placera dina produkter bredvid produkter av andra varumärken i direkt marknadsföringssyfte då detta kan skapa en vilseledning. Hoppas att detta gav på din fråga! Du kan alltid vända dig till oss på Lawline igen om något skulle vara oklart! Med vänliga hälsningar,

Publicering av bild på tidigare anställd utan samtycke

2017-02-20 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |HejJag har arbetat på en privat skola där jag efter en tid inte ville vara delaktig i elevsynen, hela lärarlaget sade upp sig då skolan bara agerade i vinstdrivande syfte och vi inte kunde stå för elevsynen. Jag sjukskrev mig och sade upp mig. Under min sjukskrivning fick jag till mig att man under möte o dyl hade talat om mig offentligt och anklagat mig för att inte sköta mitt jobb vilket jag konfronterade arbetsgivaren med men hon nekade.Min anställning slutade 21 december. Idag hittar jag bilder på mig på förstasdian på hemsidan i marknadsföringssyfte för skolan, detta är bilder jag inte godkänt för publicering, dessa bilder kommer även att tryckas i reklam och kataloger inför nästa läsår.Jag undrar om detta är lagligt?
|Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Tillämplig lagI Lag (1978:800) om namn och bild i reklam behandlar man dessa typer av fall där bilder på annan publiceras i reklam- och marknadsföringssyfte av näringsidkare utan dennes godkännande Lagens 1 § stadgar att "Näringsidkare får icke vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Med namn jämställs annan beteckning som klart utpekar viss person." BedömningUnder förutsättning att det är som du säger att skolan publicerade bilder på dig i marknadsföringssyfte, träffas detta av förbudsreglerna i ovanstående lag. Enligt 2 § samma lag kan skolan dömas till böter om de uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosatt dessa regler.Med vänlig hälsning,

Skillnad mellan ekonomiskt förtal och misskreditering

2017-03-28 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som är skillnaden mellan misskreditering enligt MFL och ekonomiskt förtal inom marknadsföring.
Josefine Andreasson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ekonomiskt förtal brukar betecknas som förtal riktat mot en fysisk eller juridisk person som medför ekonomiska skadeverkningar för den utpekade, men inte innefattar angrepp mot någons personliga heder. Det kan begås av näringsidkare, media, enskilda personer osv. Förtal regleras i 5 kap. 1-2 §§ brottsbalken. Bestämmelsen avser dock endast förtal riktat mot personlig heder, och skyddar endast enskilda fysiska personer och inte bolag, föreningar eller andra kollektiva enheter. Ekonomiskt förtal är således inte straffbelagt. Ett visst skydd mot det finns i marknadsföringslagen (MFL), som dock endast gäller förehavanden mellan näringsidkare i marknadsföring.10 § MFL anger att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Enligt 18 § 5 punkten MFL får en näringsidkare i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter endast om jämförelsen inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken. Misskreditering kan även falla in under generalklausulen i 5 § MFL som föreskriver god marknadsföringssed.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Reklam innefattande bild på tidigare anställd utan samtycke

2017-03-20 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |hej det är såhär att min gamla arbetsplats använder en bild som är på mig i reklamsyfte både på deras egna hemsida sam på en hemsida som dom annonserar på, jag har aldrig gett min tillåtelse för användning av bilden vad har jag för rättigheter angående den här frågan.mvh Filip rabe
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Lag om namn och bild i reklam stadgas i 1 § att det är förbjudet för näringsidkare att använda sig av namn eller bild på personer i marknadsföringssyfte utan att dessa personer har samtyckt. Är situationen så som du beskriver har din gamla arbetsgivare ingen rätt att använda en bild på dig i sin reklam.Den som bryter mot det förbudet kan bli ålagd att betala böter, 2 §. Du kan även, enligt 3 §, få ersättning för motsvarande "modellarvode", samt skadestånd ifall du har lidit annan ytterligare skada av publiceringen. För ytterligare skadestånd krävs att näringsidkaren har handlat uppsåtligen, det vill säga med avsikt, eller av oaktsamhet och att man därmed kan visa på brott.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Medverkar i film i marknadsföring utan samtycke

2017-02-25 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej!Jag var och åt på en restaurang för några månader sedan samma dag som de öppnade för första gången. De filmade då inne i restaurangen och filmade ganska mycket på mig och mina kompisar som var där. De frågade aldrig om de fick filma men vi sa inte heller ifrån när de filmade. Nu i efterhand så har de använt materialet i reklam, bland annat TV-reklam utan vår tillåtelse. Har de rätt att göra så? Kan vi kräva någon form av ersättning från företaget?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.I detta fall finns en lag som heter lag (1978:800) om namn och bild i reklam som kan bli tillämplig i ert fall, se här. I lagens 1 § anges att näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet inte får använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. I ert fall handlar det om att bilder (filmsekvenser) av er använts i marknadsföring utan att ni gett ert samtycke till det. Enligt 2 § kan den som bryter mot detta uppsåtligen eller av grov oaktsamhet dömas till böter. Ni kan ange brottet till åtal för att åklagare ska kunna pröva om det kan leda till åtal. Jag kan påpeka att ange brott till åtal inte är samma sak som att anmäla ett brott. Vid kontakt med polisen eller åklagare måste du som målsägande berätta att du önskar ange brottet till åtal (om det skulle bli aktuellt för din/er del).Den som bryter mot 1 § ska också utge skäligt vederlag till den vars namn eller bild har utnyttjats.Hoppas detta gav vägledning mot svar på din fråga!Vänligen

obeställd reklam

2017-01-16 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur det ligger till med rätten om jag vill skicka ett offert med en tjänst till bolag. Kan jag ta email till vilket bolag som hälst och skicka mitt offert ? Eller måste jag köpa ut lista med email till företag från tex. allabolag,se ?
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inga hinder att skicka reklam till juridiska personers (företags) mailadresser. Dessa kan du inhämta på det sätt du önskar. Till exempel genom att ringa till företaget och fråga vem som tar emot erbjudanden av den typen eller genom att köpa en lista från ett adressregister.Observera att om du ska skicka reklam till privatpersoner behövs deras samtycke eller ett redan upparbetat kundförhållande där kunden inte har motsatt sig reklam via e-post. Mer om detta i 19 § marknadsföringslagen.Du måste även inkludera en giltig adress till vilken mottagaren kan sända en begäran om att marknadsföringen ska upphöra. Detta gäller även vid marknadsföring till en juridisk person (20 §).Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på 08-533 300 04 eller info@lawline.se