Finns det några lagar och regler när de gäller marknadsföring av läskedrycker och icke alkoholhaltig dryck?

2018-02-25 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Finns det några lagar och regler när de gäller marknadsföring av läskedrycker och icke alkoholhaltig dryck?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen speciell lag som reglerar just marknadsföring av läskedrycker och icke alkoholhaltig dryck. Den lag som är tillämplig är istället marknadsföringslagen.Marknadsföringslagen innehåller främst regler om hur man inte får marknadsföra. Som exempel finns förbud mot:1. Aggressiv marknadsföring (7-7a§ marknadsföringslagen)-Sådan marknadsföring som innefattar trakasserier, fysiskt våld m.m.2. Vilseledande marknadsföring (8-17§ marknadsföringslagen)-Vilseleda om produktens kvalitet (t.ex. att skriva "bästa priset" om det inte är sant)-Vilseleda om produktens ursprung (t.ex. om produktens geografiska ursprung)3. Jämförande reklam (18§ marknadsföringslagen)-Reglerar hur man får gå tillväga när man jämför sin produkt med andra företags produkter.Detta är inte en uttömmande lista på vilken marknadsföring som är förbjuden så jag rekommenderar att du går in och kikar själv och hör gärna av dig om ytterligare frågor dyker upp.Lycka till med marknadsföringen och hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får en upphovsman döpa om sina verk som ingår i dennes arbetsgivares marknadsföring?

2018-02-19 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! En av våra tidigare anställda hade under sin anställning som del i sitt uppdrag att dokumentera de dagliga arbetsmomenten via foto och filmer, vid sin uppsägning kom vi överens om att vi båda kunde använda materialet på hemsida och Facebook konton. Han har nu startat ett eget företag och då döpt om filerna med sitt företagsnamn så att detta dyker upp på det länkade materialet på vår hemsida. Vi förstår att han har rätt att döpa filerna till vad han vill eftersom han har upphovsrätten, men vår fråga är om detta är olagligt då han inte har frågat om lov att få marknadsföra sitt företag på vår hemsida? Finns det grund att gå vidare med detta?
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör både marknadsföringsrätt och rättighetsfördelning av immaterialrätter i anställningsförhållanden. Jag delar därför upp frågan efter dessa områden. Rättighetsfördelning av immaterialrätter i anställningsförhållanden Utgångspunkten för innehav i immaterialrättsligt sammanhang är att upphovsmannen (skaparen) får ensamrätten, vilken består av dels den ekonomiska rätten, dels den ideella, se 1 kap. 1 § 1 st. 5 p Lag om upphovsrätt för litterära och konstnärliga verk, (URL) som är relevant i din situation. Det är vidare möjligt att avtala om överlåtelse av rättigheten till arbetsgivaren, exempelvis i anställnings- eller kollektivavtal. Arbetsgivaren kan i sådant fall få rätt att, inom sitt verksamhetsområde, utnyttja ett verk som tillkommit som ett resultat av tjänsteåligganden och särskilda åtaganden gentemot arbetsgivaren. Detta är dock inte lagstadgat för närvarande. Överlåtelse rättigheten I fråga om överlåtelse av upphovsrätten gäller att den ekonomiska delen obehindrat kan överlåtas. Den ideella delen kvarstannar i princip alltid hos upphovsmannen och kan endast efterges "såvitt angår en till art och omfattning begränsad användning av verket",1 kap. 3 § 3 st. (URL). Den s.k. namngivelserätten, är en del av den ideella rätten och anges i 1 kap. 3 § 1 st (URL). När ett verk görs tillgängligt för allmänheten ska upphovsmannen (om han eller hon vill det) anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver. Vad som anses vara god sed kan variera beroende på område men i allmänhet tror jag att det får vara brukligt att författaren till en text, eller delar av en text, anges i sammanhanget. Slutsatsen bör därför vara att arbetstagaren i det här fallet har rätt att bli namngiven i egenskap av upphovsman. Detta omfattar dock endast upphovsmannens namn. Det framgår inte av din fråga om vad ni har avtalat om avseende rätt till användning av bilderna, i detalj. Du som arbetsgivare måste alltså se tillbaka på vad ni har avtalat om avseende fördelning av den ekonomiska rätten för att komma fram vilken part denna rätten har tillfallit och i vilken omfattning. Den tidigare anställda har som nämnt alltid rätt att i enlighet med god sed bli namngiven i samband med presentationen av bilderna. Upphovsmannens har dock inte rätt att få bilderna namngivna efter dennes nuvarande företagsnamn. Personen har inte heller rätt att döpa om filerna till annat företagsnamn på er hemsida endast för att personen är upphovsman. Otillbörlig marknadsföring Oavsett det ovan diskuterade, kan de omdöpta filerna skapa förvirring hos konsumenterna eftersom de presenterar ett annat företagsnamn/varumärke i samband med marknadsföring av era produkter. Sådan marknadsföring kan ses som vilseledande och därmed otillbörlig, om den kan påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, se 5 §, 6 § och 8 § Marknadsföringslagen. Se vidare om förbud mot vilseledande marknadsföring, 10 § Marknadsföringslagen. Bestämmelsens andra stycke första punkten och tredje stycke är särkilt relevant för er situation. Er marknadsföring: bilderna som är kopplade till annat företagsnamn som är synligt, kan alltså ses som otillbörlig.Jag föreslår att du ska kontakt med en jurist. Om du vill boka tid med en av våra jurister, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Reklam för något som är olagligt i Sverige

2018-02-15 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej LawlineJag undrar om det är lagligt att göra reklam riktad till personer i Sverige för något som inte är lagligt i Sverige. Jag syftar på att t.ex. cannabis och vissa andra produkter som är narkotikaklassade här är lagligt på vissa håll i världen, vore det då lagligt att göra reklam för att t.ex. besöka en coffee shop i Amsterdam eller att sälja en resa till Holland/Colorado med ett uttalat syfte om att röka på där? Om det av någon anledning är olagligt att uttryckligen erbjuda att konsumera produkten, skulle det vara lagligt för någon att göra reklam för det indirekt - "en resa till Colorado där cannabis är lagligt att röka".Tack för hjälpen!
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då cannabis är narkotika återfinns relevanta bestämmelser på området i narkotikastrafflagen. Här anges i 1 § 5 p. (HÄR) att den som "bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel" döms för narkotikabrott till fängelse i högst tre år. Att bjuda ut cannabis till försäljning, förmedla kontakter mellan säljare och köpare eller dylikt genom reklam är alltså straffbart om förfarandet kan anses främja narkotikahandel. Att i Sverige göra reklam för t.ex. en resa till Amsterdam med klart syfte att röka cannabis torde i praktiken vara samma sak som att göra reklam för cannabis vilket inte är tillåtet, detta oavsett att det är tillåtet att röka cannabis i Amsterdam. Reklam riktad mot svensk marknad måste följa svensk lag. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Får man fotografera djur på allmän plats och sedan sälja fotografiet?

2018-01-22 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Är det lagligt att på allmän plats fotografera nåns husdjur, t.ex. en hund. Är det lagligt att sen använda fotografiet utan ägarens tillstånd till att sälja fotografiet till t.ex. en tidning? Få jag publicera fotot på internet? Kan jag sälja bilden till företag som publicerar det på internet? Kan jag sälja/använda det som marknadsföring? Eller gäller dessa bestämmelser endast då det finns människor i bilder?
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline! Ett kort svar på samtliga dina frågor är att det inte finns ett skydd för utnyttjande av djur i bild oavsett vem som äger djuren. Du kan därför fotografera en hund på allmän plats för att sedan sälja fotografiet vidare eller publicera det på internet. Fotografiet kan användas i marknadsföring, med förutsättning att marknadsföringen innehållande denna fotografi inte strider mot marknadsföringsrätt, se marknadsföringslagen (2008:486). Vad gäller tillgängliggörande av fotografier på människor är lag (1960:279) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk samt lag (1978:800) om namn och bild i reklam relevanta. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

F.d. arbetsgivare använder bild i reklam

2018-02-25 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej,För en tid sedan sa jag upp mig och slutade på företaget jag jobbade på. Detta var ett tag sedan men jag "frontas" fortfarande på företagets hemsida med både bild och namn. Detta är en relativt stor bild på första sidan. Jag vill inte förknippas över huvudtaget med det företaget längre och därför undrar jag vad jag har för rättigheter och möjligheter att få bort både namn och bild från företagets hemsida. Jag har mailat min gamla arbetsgivare om detta men inte fått någon respons.Tacksam för svar, Janne
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Regler om namn och bild i reklam finner du i Lagen (178:800) om namn och bild i reklam (här). Lagen anger b.la. att företag inte får använda någons namn och bild i reklam utan samtycke (1 §). Din f.d. arbetsgivare har alltså inte någon rätt att använda bilden på dig i reklamen. Ifall det gjordes uppsåtligen eller av oaktsamhet måste din f.d. arbetsgivare ersätta eventuell skada (3 § st. 1 andra meningen). Av frågan framgår inte om din arbetsgivare har bett om att använda bilderna, eller annars fått någon form av godkännande från dig, men jag utgår ifrån att detta inte är fallet. Om en persons namn namn eller bild figurerar i reklam har personen dessutom alltid rätt till skälig ersättning för sitt medverkade (3 § st. 1 första meningen). Detta innebär att du förutom ersättning för skada kan kräva din f.d. arbetsgivare på ersättning (lön). Med skälig ersättning menas normalt vad som hade utgått till en person för ett liknande jobb, exempelvis om arbetsgivaren istället hade anlitat en modell. Det innebär att du skulle kunna få ersättning för skadan annonsen orsakat dig i dina professionella uppdrag.Om företaget gör reklam utan personens samtycke och det bedöms vara uppsåtligt eller grovt oaktsamt är det även straffbart med böter (2 §). En sådan situation kan till exempel föreligga om du ber din f.d. arbetsgivare att sluta, men de ändå inte gör det.Jag skulle i första hand rekommendera att du kontaktar ditt fackförbund ifall du har något sådant, då de ofta kan stå för rättegångskostnader och företräda sina medlemmar i tvister med arbetsgivare. Du kan även kontakta din arbetsgivare och kräva ersättning direkt, anlita en jurist som framställer ett anspråk eller välja att gå direkt till domstol. Hoppas att svaret var till hjälp och tveka inte att höra av dig om du har några fler frågor!Vänligen,

Får min tidigare arbetsgivare använda sig av ett fotografi på min hund i sin marknadsföring på internet?

2018-02-16 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej. Min tidigare arbetsgivare använder en bild på min hund i flygblad som publiceras på nätet via Facebook. Jag som ägare till hunden har EJ blivit tillfrågad om det är ok att göra så. Skulle han ha frågat hade jag sagt nej. Jag upptäckte det av en slump.Jag har skrivit och påpekat detta till arbetsgivaren men inte fått någon som helst respons och flygbladet ligger fortfarande ute på nätet. Jag undrar om det är ok att göra så? Vad kan jag göra.?Med Vänliga Hälsningar
|Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar det är det din tidigare arbetsgivare som fotograferat din hund och nu använder sig av bilden i marknadsföringssyfte.Det finns inte något skydd för utnyttjande av djur i bild, oavsett om den som använder sig av bilden inte är ägaren till hunden. Det är alltså okej att ta en bild på ett djur och sedan använda sig av fotografiet i reklam eller publicera det på internet. Det finns alltså inga hinder för din arbetsgivare att använda sig av bilden i marknadsföring, om han/hon tagit bilden, förutsatt att fotografiet inte strider mot marknadsföringsrätten, se marknadsföringslagen (2008:486).Hoppas du fick svar på din fråga!

Annat land använder mig i sin marknadsföring?

2018-02-08 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hejsan,Jag är tidigare tävlingsdansare och har filmats många gånger och videos från tävlingar har lagts ut på youtube av olika personer. Det har nyligen kommit fram att jag och min danspartner nu är med i en reklam för företaget X i Israel, detta med ett klipp från en tävling vi gjorde i Ryssland (2012) (vi har inte själva filmat och lagt upp filmen utan en Rysk dansskola har delat klippet på youtube.) Lite fakta om reklamfilmen: 1. Den är ca. 7 sek lång.2. De enda personer som visas i filmen är jag och min dansparter. 3. Klippet som är i reklamfilmen kommer från en Rysk person som delat filmen på youtube.4. Vi har ej blivit tillfrågade om vi vill delta i reklamfilmen. - Reklamfilmen finns på företaget Xs israels officiella youtube.- Vi vet ej om filmen endast finns på youtube eller om den även går på TV.- Vi har aldrig besökt Israel utan fick filmen skickad till oss via Israeler som kände igen oss i filmen. Min fråga är nu om de har rätt att använda våra ansikten i detta syfte? Som ni kan förstå är detta inte bra för vår varubild som proffsdansare samt idrottsmän. Det känns inte okej att inte bli tillfrågad, särskilt inte då X är ett så stort företag. En annan problematik är att tre länder är inblandade, Israeliska X som delat reklamfilmen, Den Ryska person som äger filmen på youtube, samt jag och min danspartner i Sverige då det är våra ansikten som syns i reklamen. Hur påverkar detta oss och hur bör man gå vidare?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag beklagar situationen du befinner dig i. Jag anser med relativ säkerhet att det är att anses som reklam just för att det är upplagt från företagets officiella hemsida, det talar starkt för marknadsföringssyfte. I ett beslut från Reklamombudsmannen i Sverige har en privatpersons inlägg på Facebook utgjort reklam p.g.a. att bilden föreställde verksamheten, verksamhetens officiella sida var "taggad" och texten var verksamhetsanknuten. Hade denna reklam sänts i Sverige hade jag gett dig rådet att anmäla detta till reklamombudsmannen då det inte är okej att använda någon annans klipp i en reklamfilm utan innehavarens tillstånd. Jag tolkar sammanhanget av klippet som att ni genom deltagandet av en sänd tävling samtyckt till att bli filmade i idrottssyftet, däremot inte i denna formen av reklam. Detta är inte heller tillåtet enligt svensk lag utan ert samtycke. Således kan det konstateras att det enligt svensk rätt inte är okej att använda ert klipp i detta sammanhanget. Det största problemet är att det inom marknadsföring och reklam tillämpas generellt en sändarprincip som innebär att sändarens lag ska tillämpas. Enligt denna princip behöver ni vända er till det land som sänder reklamen. Min förhoppning är att Israel har någon form av motsvarighet till vår Reklamombudsman. Annars rekommenderar jag att ni kontaktar israels polis (alt. svensk polis för att fråga efter kontakt i israel). Personligen hade jag även först ifrågasatt företaget X i israel, som förhoppningsvis snabbt inser misstaget och tar ner klippet, det är nog mest tidseffektivt. Reklamombudsmannen i Sverige tillämpar inte enbart sändarprincipen utan även mottagarprincipen. Med det menar om reklamen riktar sig till den svenska marknaden. Även om denna restaurang i fråga är internationell så kan den antas rikta sig mot israels befolkning. Jag beklagar att jag inte kan bistå med mer riktlinjer, men p.g.a. att den sänds i Israel så är det där ni bör börja. Kika även på ICCs hemsida. ICC- International chamber of commerce - jobbar för att ge vägledning om reklam och marknadsföring på det globala planet. Många länder har haft deras reglering som vägledning när de lagstiftat, men jag kan inte uttala mig om israels lagstiftning då vi på Lawline främst är utbildade i svensk rätt. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Marknadsföring av utförsäljning/realisation

2018-01-13 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej! Enligt marknadsföringslagen ska erbjudanden/rea gälla under en begränsad tid, men finns det något krav på att Kategori-erbjudanden tex. soffor inte får gälla mer än 3 eller 4 dagar?Tex. Nu har vi 20% på soffor det gäller 15-21/1. Är det ok- eller strider det mot marknadsföringslagen på något vis?
Anastasia Matveeva |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du nämner ska utförsäljningen och realisationer ske under en begränsad tid, se 16, 17 §§ marknadsföringslagen. Däremot begränsar inte marknadsföringslagen dessa slags försäljningar till en period om ett visst antal dagar. Observera att informationen om utförsäljningen/realisationen inte får framställas på ett vilseledande sätt; att väsentlig informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt, se 10 § marknadsföringslagen. Tidsperioden för er realisation ska därmed anges på ett tydligt sätt. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här - Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,