Vad innebär vilseledande marknadsföring?

2020-12-16 i Reklam och marknadsföring
FRÅGA |Hej, Ett företag har på sin Facebook lagt ut en bild på ett lager. Men knorren är att det inte är deras lager. Självfallet är syftet med deras bild att uppfattats som professionella. Kan marknadsförslagen paragraf 8 anse att inlägget (bilden) är falsk marknadsföring, i och med att inlägget inte speglar företagets verkliga lager?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Marknadsföringen som beskrivs i frågan kan vara i strid med 8 § i marknadsföringslagen (MFL) samt bryta mot 5-6 §§ MFL. Nedan kommer jag kortfattat förklara bestämmelserna och när de kan tillämpas. Längst ner i svaret hittar du en slutsats. Otillbörlig marknadsföring Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed (5 § MFL). God marknadsföringssed är ett brett begrepp som innebär ett krav på att marknadsföring sker i enlighet med god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter eller näringsidkare (företag) vid marknadsföring av produkter (3 § MFL).Vad som är god redovisningssed kan skilja sig lite mellan olika branscher och de normer som finns inom respektive bransch. Om ett företag inte fyller upp kraven som uppställs för god marknadsföringssed är dess marknadsföring att anse som otillbörlig, förutsatt att det kan visas att marknadsföringen i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (6 § MFL). "Märkbar mån" innebär att försumbara/obetydliga överträdelser undantas från bestämmelsens tillämpningsområde. För att uppskatta mottagarens förmåga tittar man på en genomsnittlig konsument i den krets som marknadsföringen riktar sig mot (se artikel 5 punkt b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder). Vilseledande marknadsföring ( 8 § MFL)Det finns flera olika typer av marknadsföring som kan anses vara vilseledande enligt 8 § MFL. I följande stycke kommer jag endast förklara det som jag tror kan vara relevant för frågan. Företag får inte använda sig av felaktiga framställningar (exempelvis en bild) som är vilseledande i fråga om företagets egna verksamhet. Detta gäller särskilt vid framställningar som avser produktens förekomst, art, mängd, kvalitet och andra utmärkande egenskaper (10 § MFL). Dock finns det ett krav på att marknadsföringen ska påverkat eller sannolikt påverkat mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Angående begreppet "mottagare" se under rubriken "otillbörlig marknadsföring". SlutsatsAtt lägga upp en bild på ett lager som inte tillhör den egna verksamheten och samtidigt få det att framstå som att lagret faktiskt tillhör den egna verksamheten kan strida mot kravet på god redovisningssed och därmed anses utgöra otillbörlig marknadsföring enligt marknadsföringslagen. Dessutom kan marknadsföringen också vara vilseledande enligt MFL. Tyvärr är det svårt för mig att ge ett klar svar på angående om ett brott mot MFL föreligger då jag vet för lite om situationen. Om du tror att ett brott mot MFL har begåtts kan du gratis anmäla marknadsföringen till reklamombudsmannen, förutsatt att reklamen riktar sig mot den svenska marknaden och inte är äldre än ett halvår. Du kan göra din anmälan på här. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. Lawline erbjuder också gratis telefonrådgivning och du kan dessutom boka en tid med en av våra skickliga jurister. Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar,

Upphovsrätten till konstverk som ingår i en film, ett televisionsprogram eller en bild

2020-08-27 i Immaterialrätt
FRÅGA |Hej!Jag har fått ett manus på en scen som utspelar sig i ett vardagsrum, och på tv ska Mr Bean rulla. Måste jag cleara rättigheterna för att kunna visa det? Inom musik kan man spela upp 10-30 sek och det är OK, finns det något liknande för rörlig bild?
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Jag utgår ifrån att scenen utspelar sig i en film eller ett televisionsprogram.Upphovsrättslagen (URL) reglerar upphovsrätt. Denna lag kompletteras av upphovsrättsförordningen och den internationella upphovsrättsförordningen. Som huvudregel har upphovsrättsmannen (den som har skapat ett konstnärligt eller litterärt verk) ensamrätt till spridning och framställning av exemplar till allmänheten ( spridning kan vara försäljning, uthyrning, utlåning osv). ( 1 kap. 1 § URL) (1 kap. 2 § URL). Det kan ske inskränkningar i ensamrätten och dessa regleras i 2 kap. URL. När en inskränkning sker i ensamrätten ska källan till verket anges i enlighet med god sed och verket får inte ändras i större utsträckning än vad som krävs för användningen ( 2 kap. 1 § andra stycket URL). Regeln som blir tillämplig på din situation är 2 kap. 20 a § URL som anger att var och en får genom film eller televisionsprogram framställa och sprida exemplar av konstverk, om framställningen är av underordnad betydelse med hänsyn till filmens eller televionsprogramments innehåll. Dessutom måste klippet som visas i bakgrunden omfattas av utgivning eller har överlåtits av upphovsmannen. Utgivning innebär att exemplar av verket ska med upphovsmannens samtycke förts i handeln eller blivit spridda till allmänheten ( 1 kap. 8 § URL). Verket måste lovligen (med upphovsmannens samtycke) ha blivit tillgängligt för allmänheten ( 1 kap. 8 § URL).SlutsatsAlltså måste klippet av Mr Bean vara av underordnad betydelse i scenen. Det ska vara tillfälligt och en del av bakgrunden. Klippet får inte användas för att belysa eller illustrera något i scenen. Det regleras inte exakt hur många sekunder klippet får visas, det viktiga är att klippet är av underordnad betydelse.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar