Underhåll av vägservitut

2012-11-27 i Servitut
FRÅGA |Hej Vi är en bostadsrättsförening som har ett servitut på en grus väg som tillhör grannfastigheten. Nu är det en tvist om vem som ska sköta underhållet av grusvägen?Servitutet är utfärdat av mantmäteriet. Mvh/Anders
Markus Gidbark |Hej! Enligt 14 kap. 1 § 2 st. Jordabalken [förk. JB] får den tjänande fastighetens (grannfastigheten) ägare åläggas att fullgöra underhåll av väg. Det finns alltså en möjlighet att ålägga en underhållsskyldighet i servitutet. Finns det inget bestämt åligger det den härskande fastigheten att hålla vägen i sådant skick att skada eller annan olägenhet icke vållas onödigtvis, se 14 kap. 6 § 2 st. JB. Länk till jordabalken: https://lagen.nu/1970:994#k14 Sammanfattning: Om inget om underhållsskyldighet finns med i servitutet är det sannolikt att ni kommer att få stå för underhållet. Ni bör alltså studera vad som står i servitutet noggrant. Med vänliga hälsningar

SERVITUT VID FASTIGHETSÖVERLÅTELSE

2012-09-16 i Servitut
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som gäller om jag godkänner/skriver på ett papper att min granne får ställa sin bod lite över tomtgränsen in på min tomt. Om jag skulle sälja mitt hus, vad gäller då för min granne ang. detta brev som vi skrev mellan oss? Mvh Anders
Hampus Sabel |Hej, Det är inte helt ovanligt att fastighetsägare gör sådana överenskommelser som den du beskriver. Det enklaste sättet att åstadkomma en sådan överenskommelse är genom upplåtandet av ett servitut vilket ger din granne rätt att ta viss del av din fastighet i anspråk, exempelvis genom byggandet av en bod. Regler om servitut finns i Jordabalkens 7 och 14 kapitel. Den viktigaste regeln för upplåtandet finns i 14:5 och lyder som följer: _Servitut upplåtes skriftligen av den tjänande fastighetens ägare. I upplåtelsehandlingen skall anges den härskande och den tjänande fastigheten samt ändamålet med upplåtelsen. Upplåtelse som icke uppfyller dessa föreskrifter har ej verkan som upplåtelse av servitut. _ Det skall alltså röra sig om en skriftlig handling (se gärna till att det finns två exemplar, ett för dig och ett för grannen) av vilken det skall framgå vilken fastighet (genom att fastighetsbeteckningen antecknas) som är härskande (din grannes) och vilken som är tjänande (din). Det skall också framgå vad syftet med markupplåtelsen är, i detta fall att boden skall få stå delvis placerad på din tomt. Servitut är som huvudregel gällande även mot senare ägare av fastigheterna. Det finns dock vissa saker som är bra att känna till för att servitutet skall gälla. För det första krävs det att du upplyser den som kan komma att köpa din fastighet om att den belastas av ett servitut. Det lättaste sättet att göra detta på är att man redan vid upplåtelsen av servitutet registrerar det hos Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet. För det andra så måste markupplåtelsen vara av större nytta för den härskande fastigheten än vad den är en belastning för den tjänande. Här tar man inte hänsyn till vad fastighetsägarna själva anser utan det är en objektiv bedömning som görs av domstolen för det fall att det blir tvist om servitutet. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor. Du kan själv läsa Jordabalken här: https://lagen.nu/1970:994 Vänligen,

Servitutsavtal och hävning av detsamma

2012-08-14 i Servitut
FRÅGA |När vi köpte vårat hus till en avstyckad tomt så ingick det ett servitut som fordonsinfart.Äganderätten är grannen som sålde vår fastighet.Nu har det blivit problem med grannen, som inte delar skötsel med oss sommar eller vintertid.Problemet började när ägarrättsinnehavaren av servitutet beställde plogning av parkering kommunen(privat?) vintertid inte åtgärdade efterkommande problem när grus på väg skyfflades över på vår tomt i flera tusen kilo.Grannen säger att detta är vårt grus, ej deras eftersom det är icke deras tomt. Vi köpte därför en snöslunga för 2 år sedan för att slippa alla problem med grannens tråkiga ursäkter samt dialoger. Nu vill vi gäna veta hur lag och förordning ligger till när dettta uppstår? vid
Erik Lindgren |Hej, Så som jag uppfattat frågan är din fastighet belastad med ett servitut som innebär att grannfastigheten har rätt att utnyttja en infart som finns på din fastighet. Vidare så uppfattar jag det som att ägaren till grannfastigheten, enligt din uppfattning har misskött sin rätt enligt servitutsavtalet (d.v.s. bruka infarten). *Rättslig reglering* Frågor om servitut regleras bl.a. i jordabalkens 14:e Kap. Av 14 Kap 7 § framgår att i det fall den härskande fastighetens ägare (i ditt fall grannfastigheten) överskridit sin rätt eller åsidosatt sin skyldighet enligt servitutsavtalet så åligger det honom att återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts, samt ersätta uppkommen skada (se https://lagen.nu/1970:994#K14P7S1). Av 8 § samma kapitel följer också att det finns möjlighet att häva servitutsavtalet om de åtgärder som vidtagits enligt 7 § varit av väsentlig betydelse för den drabbade fastigheten (d.v.s. din fastighet). Hävning kan ske om den som är ansvarig för skadorna inte inom skälig tid åtgärdat dessa efter påminnelse från ägaren till den drabbade fastigheten. Den fastighetsägare som vill häva servitutet måste meddela den andre fastighetsägaren om detta utan oskäligt dröjsmål. Görs inte detta anses rätten till hävning förlorad. *Slutsats* Om du anser att grannfastigheten har missbrukat sin rätt enligt servitutet och inte heller verkar välvilligt inställd till att återställa skadorna/kompensera dig enligt 7 § har du möjlighet att underrätta honom om att du vill häva servitutsavtalet. Med reservation för att jag uppfattat frågan korrekt är min bedömning att grannfastighetens ägare, i och med underlåtenheten att ta hand om de stora mängder grus som han spridit på din fastighet, har missbrukat sin rätt enligt servitutet. Vänligen,

Arrende trots muntligt servitut

2012-08-04 i Servitut
FRÅGA |Kan arrende tas ut i efterhand för muntligt servitut avseende brygga och uppläggningsplats?
|Hej, Muntliga servitut saknar giltighet. För att ett servitut ska vara giltigt måste det, utöver antaganden om stadigvarande bruk m.m., vara skriftligen upprättat av den tjänande fastighetens ägare. Detta stadgas i Jordabalken 14 kap. 5 §. Se mer om detta - https://lagen.nu/1970:994#K14P5S1 Förutsatt att rättigheten inte omfattas av hävd, vilket kan aktualiseras om tillgången till bryggan och uppläggningsplatsen har funnits i över 20 år, så finns ingen lagstadgad rätt att använda dessa platser för annan än fastighetsägaren. Eftersom det är ägaren av bryggan och uppläggningsplatsen som har rätt till dessa så är det även upp till denne om tillgång ska tillåtas för någon utomstående. Fastighetsägaren kan naturligtvis låta er använda platserna, men kan även kräva en avgift för detta. Vänliga hälsningar

Upphörande av servitut

2012-10-07 i Servitut
FRÅGA |Hej! 1969 avstyckades 3 st tomter från en gård med rätt till utfartsväg över stam- fastigheten. 2002 såldes gården,då ritades servitut- vägar in av lantmäteriet och finns dokumenterade med karta i köpekontraktet, men ingen av tomtägarna skrev in sina resp. servitutsrättigheter. 2011 såldes gården till ny köpare och enligt fastighetsregistret finns inte vägarna inskrivna. Min fråga är! Har dessa inskrivna servitutsvägar upphört att gälla Mvh Ulf
|Hej, Tack för din fråga. Servitut är en bruksrätt som förekommer i två former- officialservitut och avtalsservitut. Officialservitut föreligger när upplåtelsen sker genom fastighetsbildning eller genom expropriation och avtalsservitut tar sikte på alla övriga upplåtelser. Frågan anger för lite information för att ta ställning till vilken servitut som föreligger i fallet men det tycks röra sig om ett officialservitut då utfartsvägen verkar ha uppkommit i samband med avstyckningen för att främja den. Trots att officialservitut regleras av den speciella fastighetsrätten, dvs främst i fastighetsbildningslagen (FBL), är det viktigt att komma ihåg att reglerna om avtalsservitut, som återfinns i jordabalken (JB) 14 kap, också är vägledande. Servitut utgör en belastning på den tjänande fastigheten (den fastighet som tillhandahåller nyttigheten) och det är en belastning som håller utan begränsning i tiden. Detta innebär att servitut i princip endast kan upphöras genom fastighetsreglering enligt FBL, om inte parterna skulle vara överens om annat. Ändrade förhållanden, omöjlighet till ändring av servitut, obrukbarhet av servitut samt sammanläggning av de berörda fastigheterna är omständigheter som gör att ett servitut kan upphävas (FBL 7:4-5 samt JB 14: 12). Det anförda innebär att servitut inte kan anses ha upphört att gälla då det inte skrivits in i fastighetsregistret. Inskrivning av servitut är en möjlighet men inget krav för giltighet.

Vägservitut och underhållsskyldighet

2012-08-17 i Servitut
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang ett servitut. Vi är två familjer som delar på en grusad utfart. Vi "äger" vägen och grannen har rättighet att bruka vägen. Kan vi kräva att våran granne är med och betalar för underhåll av vägen, tex för grus? Kan man häva ett Servitut? Tacksam för svar! Mvh.
|Hej, kul att du kommit till oss för svar på din fråga. Angående underhåll i samband med servitut, är utgångspunkten att den tjänande fastigheten inte skall åläggas några positiva förpliktelser. Av 14 kap. 1 § 2 st. jordabalken framgår dock att ett servitut får förenas med underhållsskyldighet. Det går alltså att lägga till underhållsskyldighet i servitutet. Se; http://www.lagen.nu/1970:994#k14. Om en sådan klausul inte tagits med i servitutet åligger det alltså den som äger fastigheten att även stå för underhållet. Beträffande uppsägning av servitut är utgångspunkten att ingendera parter kan säga upp detta. I vissa fall kan dock ett servitut bli föremål för hävning enl JB 14:6-10 bl.a. om någon av fastigheterna åsidosatt sina skyldigheter. Vidare han servitut upphävas om det inte längre tjänar sitt syfte. Sammanfattningsvis kan dock sägas att det är sannolikt att det är ni i den ägande fastigheten som skall stå för underhållet, om inte annat framgår. Vad ni dock gör klokt i är att studera servitutet noggrant så ni inte missar något innehåll som kan visa sig vara betydelsefullt. Lycka till.

Tolkning av avtal om servitut

2012-08-12 i Servitut
FRÅGA |Några fastigheter avser att ingå servitutavtal gällande en av fastigheternas brunn med tillhörande pumputrustning mm. Det gäller alltså vattentillgång och i avtalsutkastet står det att avtalet förfaller om brunnen sinar. Börjar avtalet gälla igen när vatten runnit till eller faller servitutavtalet efter detta?
Erik Lindgren |Hej, Det finns inte något självklart svar på hur avtalet ska tolkas, utan det beror till stor del på parternas gemensamma avsikt med detsamma vid tidpunkten för upprättandet. I och med att servitutsavtalet ännu inte kommit till stånd är det därför av största vikt att ni utformar avtalet så att framtida konflikter om dess tolkning kan undvikas. Mitt råd är därför att närmare definiera hur avtalet ska tolkas för det fall vatten rinner till igen. Utan att vara insatt i hur vanligt det är att vatten rinner till igen till sinade brunnar menar jag att det är troligt att servitutet, så länge detta inte "dödats" genom antingen att en begäran om att så ska ske skickats till inskrivningsmyndigheten, eller att servitutet upphävts genom fastighetsreglering, fortfarande skulle anses giltigt om brunnen åter blev möjlig att leda vatten ifrån. Vänligen,

Ändring av servitut

2012-07-17 i Servitut
FRÅGA |Hej, Jag ahr en fråga om avtalsservitut. För en tid sedan köpte jag en fastighet. Fastigheten är belastad med ett servitut från en angränsande fastighet. I korthet innebär servitutet att den härskande fastigheten för all framtid får disponera en del av byggnaden på fastigheten (ca 4 * 6,5 m). Som kompensation för servitutet har ett engångsbelopp betalts om 10 000 sek (till den tidigare ägaren). Avtalsservitutet träffades någon gång på 50-talet. Förutom upplåtelsen av del av buggnaden föreskrivs i avtalservitutet att ägaren av den tjänande fastigheten ska underhålla byggnaden samt inte bebygga vissa delar av den. Min fråga är i vilken mån det är möjligt att få servitutet ändrat så att ytterligaer ersättning utgår till mig som ägare av den tjänande fastigheten?
|Hej och tack för din fråga. Enligt jordabalken 7 kapitlet 6 § (JB https://lagen.nu/1970:994) är det möjligt att upprätta ett avtalsservitut utan begränsning i tiden. Ett sådant servitut kan vara svårt att göra om i efterhand. Om servitutet är registrerat i fastighetsregistret och/eller du blivit upplyst om dess existens vid köpet så får du helt enkelt finna dig i att servitutet fungerar såsom tidigare uppgjorts. En öppning jag kan se för din del är att förhandla med ägaren till den härskande fastigheten och försöka att träffa en ny uppgörelse. En annan möjlighet kan finnas i JB 14 kapitlet 1 §, där det i andra stycket anges att ett servitut inte får förenas med skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att fullgöra s k positiva prestationer, med undantag för underhåll av väg, byggnad eller anläggning. Andra skyldigheter till positiva prestationer får servitutet inte innebära för ägaren av den tjänande fastigheten. Att ägaren till den tjänande fastigheten genom ett servitutsavtal tar på sig att röja den egna fastigheten från snö för att hålla utsikten öppen från en angränsande fastighet är ett exempel på vad som inte får ingå i ett servitutsavtal, jfr med rättsfallet NJA 2007 s 120. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till Lawline igen med en ny fråga. Med vänlig hälsning, Lovisa Falkman.