FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut18/04/2013

Underhåll av vägservitut

Hej. Vi har servitut på att få köra över grannens gårdsplan för att komma till vår fastighet, detta är enda vägen. Nu är gårdsplanen i dåligt skick med stora vattenfallet gropar som är ca 10-15 cm djupa och den största är 10 m i diameter. Vi har ingen möjlighet att köra runt groparna då grannen har placerat ut stora föremål så att endast ett körfält är kvar. Grannen kör med stora maskiner på gårdsplanen. Vem är skyldig att sköta underhåll? Har vi någon juridisk rätt att kräva att grannen åtgärdar gårdsplanen? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

Bestämmelser om servitut som tillkommit genom avtal återfinns i jordabalkens 14:de kapitel. Där definieras två centrala begrepp i servitutssammanhang, nämligen tjänande fastighetoch härskande fastighet. Tjänande fastighet är den som upplåtits för själva servitutet, till förmån för den härskande fastighetens ändamålsenliga användande.

Vid avtalsservitut är utgångspunkten att ägaren till den tjänande fastigheten inte får åläggas andra positiva skyldigheter än själva servitutet. Ett undantag från denna princip är dock underhåll av väg. Alltså är din granne underhållsskyldig om det finns en sådan skyldighet inskriven i servitutet. Om så inte är fallet ålägger lagen ägaren till den härskande fastigheten, det vill säga du, att hålla vägen i sådant skick att skada eller olägenhet inte vållas onödigtvis.

Lagtext hittar du https://lagen.nu/1970:994#K14P1S1 (se särskilt 1 § stycke 2 och 6 § stycke 2).

Vänligen,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000