FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut30/06/2013

Utomståendes invändning angående servitut angående båtbrygga

Vi har servitut på att "anlägga gemensam båtbrygga" på stamfastigheten tillsammans med de andra avstyckade tomterna (totalt 9 st). Bryggan byggdes innan vi köpte fastigheten (6 år sedan), men nu säger ena grannen att vi inte har rätt att utnyttja bryggan då vi ej betalat för den. Vi vet ej om tidigare ägare betalt. Har de rätt? Vems är bevisbördan?

Lawline svarar

Hej! På denna adress hittar du nyttig information från Lantmäteriet om servitut: http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Andra-fastighet/Tillgang-till-annans-mark/Servitut/

Servitut ska upplåtas skriftligen av den tjänande fastighetens ägare. I upplåtelsehandlingen ska anges den härskande och den tjänande fastigheten samt ändamålet med upplåtelsen.  Upplåtelse som inte uppfyller dessa föreskrifter har ej verkan som upplåtelse av servitut, 14:5 jordabalken (1970:994), JB. Förutom sådana så kallade avtalsservitut finns också så kallade officialservitut, vilka upplåts genom beslut från en myndighet, vanligen lantmäterimyndigheten. Kontrollera om servitutet är inskrivet i fastighetsregistret, vilket officialservitut ska vara och avtalsservitut kan vara. Reglerna om servitut i 7 och 14 kap. JB fokuserar på förhållandet mellan er fastighet och den tjänande fastigheten (den fastighet vars rätt inskränks genom servitutet), och inte någon utomståendes fastighet. Om jag förstår saken rätt så är grannen inte ägare till stamfastigheten, den tjänande fastigheten, utan dennes fastighet har liksom er fastighet ett servitut i stamfastigheten.

Det är den som påstår något som har bevisbördan för sitt påstående. Om ert servitut är inskrivet i fastighetsregstret, alternativt om ni innehar ett skriftligt avtal som rör er och den tjänande fastigheten, där det framgår att ni har den rätt som ni påstår (servitutet), så är det en stark presumption för att det föreligger ett servitut, och att ni har all rätt att utnyttja detta servitut. Det är alltså detta avtal eller myndighetsbeslut som grundar er rätt att utnyttja servitutet. Finns sådan inskriven eller annan skriftlig bevisning så har din granne en mycket tung bevisbörda, och troligen krävs det mer än dennes egna uppgifter för att dennes bevisning ska räcka.

Om det handlar om ett avtalsservitut, skulle en invändning kunna vara att den förre ägaren av er fastighet inte har följt avtalet (genom att inte betala), men i så fall torde det vara den tjänande fastighetens (nuvarande) ägare, inte din granne som också har ett servitut, som kan göra gällande avtalsbrott. (I så fall skulle denne kunna åberopa fel i fastighet enligt 4 kap. JB, eller yrka att det eventuella avtalsvillkoret angående servitutet ska jämkas enligt 36 § avtalslagen (1915:218). Som tidigare nämnts krävs dock bevisning i så fall. Din granne har inte rätt att hindra er från att vara på bryggan. 

Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000