Upplåtelse av jakträtt

2018-10-31 i Jakt
FRÅGA |Till vem kan jag upplåta min jakträtt, samtidigt som jag själv jagar på ett lånat jakträttsbevis ? ( Föräldrar, barn, syskon, etc )
Nelly Corneteg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Fastighetsägaren är den som äger jakträtten på sin fastighet, 10 § Jaktlagen. Av 14 § Jaktlagen framgår att jakträtten, som upplåtits i andra fall än i samband med ett jordbruksarrende, inte får upplåtas utan fastighetsägarens samtycke. Du får då alltså endast upplåta jakträtten till en person som fastighetsägaren samtyckt till. Upplåtelse av jakträtten följer även av att personen man vill upplåta till har rätt att jaga, dvs har jägarexamen alternativt har en jaktvapen-licens som är utfärdad före 1985. Med vänlig hälsning,

Har jag jakträtt, trots liten mark?

2018-08-27 i Jakt
FRÅGA |Hej. Vi äger en jordbruksfastighet på 5 ha. 2 ha är skog. När vi köpte den så angavs att man hade jakträtt på den.då vi inte är jägare själva så har vi inte forskat vidare i det men nu ska vi sälja. Vår del i skogen känns "lite lten" att jaga på. Vad är det som gäller?? Det finns jaktlag som jagar tillsammans hört. Känns viktigt att ge rätt information till nya köpare:Mvh/ Lars Forshem
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.I Sverige är jakträtten kopplad till markägandet, vilket innebär att markägaren får fritt jaga på sin egna mark, 10 § jaktlagen. Markägare kan överlåta rätten att jaga till annan genom en s.k. jakträttsupplåtelse. Köparen av er mark kommer att få jakträtt automatiskt när denne blir markägare. Även om jaktmarken inte är speciellt stor, så får man fortfarande bedriva jakt som markägare. Sammanfattningsvis behöver du inte ange något speciellt när du säljer marken angående jakträtten.Jag hoppas du fick svar på din fråga.vänligen,

Överlåtelse av skogsfastighet med föreskrift om jakt- och fiskerättigheter

2018-07-12 i Jakt
FRÅGA |HAR EN KÖPARE PÅ VÅR SKOGSFASTIGHET MEN HAN ÄR BARA INTRESSERAD AV SKOGEN. HAR JAKT OCH FISKERÄTTIGHETER PÅ DEN ÄVEN EN SKOGSKOJA. KAN HAN SKRIVA ATT VI FORTFARANDE HAR KVAR DETTA?
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni säljer skogsfastigheten till köparen blir han fastighetsägare. En fastighetsägare kan enligt regler i jordabalken upplåta såväl nyttjanderätt som jakt- och fiskerättigheter till den han önskar (7 kap. 3 §). Ni kan avtala om nyttjanderätten antingen muntligen eller skriftligen, men för enkelhetens skull kan ni i samband med försäljningen skriva ett avtal där ni antecknar att säljare och köpare är överens om att säljaren ska ha fortsatt nyttjanderätt till kojan samt jakt- och fiskerättigheter. Ett ytterligare alternativ är att ni villkorar köpet av skogsfastigheten med att ni som säljare ska ha kvar nyttjanderätten. Enligt regler i jordabalken består dock sådana villkor bara i två år (4 kap. 4 §), så om ni vill ha nyttjanderätten under längre tid än så föreslår jag ett avtal om nyttjanderätt.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Upplåta jakträtt

2018-01-30 i Jakt
FRÅGA |Hejsan!Jag undrar om man kan överlåta en jakträtt inom släkten?Min moster och hennes man äger ett par skogsskiften inom ett viltvårdsområde. Så dom har jakträtt men jagar inte, så jag undrar om dom kan överlåta jakträtten till mig? Med vänlig hälsning
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Upplåta jakträttPrecis som du skriver tillkommer jakträtten som huvudregel för viss mark den som äger marken (10 § jaktlagen). I och med att jakträtten är knuten till fastigheten kan den inte i sig överlåtas/säljas – däremot kan den upplåtas/hyras ut.I och med att din moster och hennes man äger jakträtten har de också rätt att bestämma vem som får jaga där. En möjlighet för dig att få jaga på marken är alltså att be om lov och få godkännande inför varje jakt. En annan lösning är att avtala om jakträttsupplåtelse. En jakträttsupplåtelse är ett avtal som, under vissa förutsättningar, ger dig nyttjanderätt till fastigheten i fråga om jakt (7 kap 3 § jordabalken). Det hela fungerar alltså som en hyra av jakträtten på den aktuella marken, där du har rätt att utnyttja jakträtten utan att be om lov inför varje tillfälle. Svenska jägareförbundet har tagit fram en mall för hur avtalet skulle kunna se ut.Värt att tänka på om ni bestämmer er för att ingå avtal om jakträttsupplåtelse är följande:– Som jakträttshavare har du inte rätt att överlåta eller upplåta din nyttjanderätt utan samtycke från din moster och hennes man (14 § jaktlagen). Rent praktiskt innebär detta att det antagligen inte är några problem om du någon gång och i mindre utsträckning tar med en vän eller bekant på jakt. Däremot har du inte rätt att regelmässigt låta andra jaga på marken, sälja eller hyra ut jakträtten.– Ni kan själva reglera om avtalet ska gälla tillsvidare (tills det sägs upp) eller för en bestämd tidsperiod. Avtal där du betalar för jakträtten är dock som längst bindande i 50 år – därefter måste det förnyas (7 kap 5 § jordabalken). Om giltighetstiden inte bestämts eller bestämts till minst ett år och ni inte reglerar avtalets uppsägning, krävs skriftlig uppsägning senast sex månader före avtalstidens utgång. I annat fall sker en automatisk förlängning med fem år eller den kortare tid som första avtalet avsåg. (16 § jaktlagen & 8 kap 8 § jordabalken)– Du har rätt att registrera jakträtt du betalar för i fastighetsregistret (7 kap 10 § jordabalken). En praktisk följd av detta är att en eventuell ny ägare till fastigheten inte kan motsätta sig din rätt. Detta skydd finns också genom att ni har ett giltigt skriftligt avtal (7 kap 13 § jordabalken).Hoppas du fått svar på din fråga! Har du närmre frågor om innehållet i ett avtal om jakträttsupplåtelse, eller frågor om något annat, är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Följer nyttjanderätt med fastigheten och hur länge gäller inskriven jakt- och fiskerätt?

2018-10-10 i Jakt
FRÅGA |HejJag reagerar på näst sisa stycket på sidan "https://lawline.se/answers/bestammer-min-bror-over-jakt-och-fiskeratten-pa-fastigheten" där det står:"Värt att nämna har du rätt att registrera din jakt- och fiskerätt i fastighetsregistret (se 7 kap. 10 § Jordabalken). Det förhindrar att en eventuellt ny ägare kan komma att sätta sig emot din jakt- och fiskerätt på fastigheten".Då är min fråga, blir inte den nya fastighetsägaren per automatik den nye jakt- och fiskerättsägaren, och därmed bestämmer över vilka som ska jaga på marken?Och nästa fråga, om man registrerar sin jakt- och fiskerätt i fastighetsregistret, hur länge är det giltigt?tackar på förhand.Med vänlig hälsning
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Följer nyttjanderätt med fastigheten?Inskrivningmedför att en nyttjanderätt eller servitut kungörs för allmänheten genom detta förfarande. I och med att rättigheten är inskriven anses en ny ägare vara medveten om dess existens (denne försätts i ond tro) och rättigheten blir gällande mot denne (rättigheten ges sakrättsligt skydd). En inskrivning innebär alltså att nyttjanderätten eller servitutet medföljer fastigheten vid försäljning av denna.Vad gäller om uppsägning under hyrestid vid jaktarrende? Enligt 16 § jaktlagen (JL) gäller vid upplåtelse av jakträtt på viss tid, minst ett år, att avtalet förlängs automatiskt om det inte sägs upp senast sex månader före avtalstidens utgång. Även avtal på obestämd tid måste sägas upp. En uppsägning skall vara skriftlig och delges mottagaren eller skall mottagaren skriftligen erkänna uppsägningen (8 kap. 8 § JB).Är jakträttsupplåtelsen avtalad på obestämd tid, ett år eller kortare tid eller utan avgift gäller inte jaktlagens bestämmelser. Det innebär då att parterna måste avtala om uppsägningstid, eventuell förlängningsrätt m.m. Gör inte parterna det finns alltså inga regler i lagen utan avtalet upphöra normalt när avtalstiden går ut.Nyttjanderättens giltighet i tid beror sålunda på omständigheterna; vad som avtalats.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Jakt och fiske

2018-08-26 i Jakt
FRÅGA |Hej min bror har en fastighet med jakträtt kan jag jaga istället för han om man inte jagar samtidigt.
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.JakträttJakträtt har den person som äger fastigheten (10§ Jaktlag). Denna rätt går både att överlåta och upplåta vilket innebär att alla som har fastighetsägarens tillstånd får jaga på marken. Så om du har din brors tillstånd att jaga på marken och följer övriga jaktregler gällande säsonger, vapen etc. så får du jaga.

Upplåtande av nyttjanderätt/jakträtt.

2018-05-17 i Jakt
FRÅGA |Kan jag upplåta min jakträtt på min egen mark till en kompis som jagar när jag själv inte gör det?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nyttjanderätt:I normalfallet när man tillåter annan att använda sin mark/fastighet rör det sig om nyttjanderätt. Nyttjanderätt innebär ett avtal där man som sagt upplåter en rätt till annan att nyttja mark. Saker som t.ex. jakt ingår detta begrepp (7 kap. 3§ Jordabalk). Nyttjanderätten upplåtas antingen muntligen eller skriftligen. Jakt:När det gäller jakt krävs det tillstånd för att få jaga på egen mark samt att man inte jagar skyddade arter. Om du har alla tillstånd som fordras för jakt samt har tillstånd att jaga på din mark har din kompis också det. Huvudregeln är att fastighetsägaren har jakträtten på sin fastighet (10§ jaktlag) och endast denne kan upplåta rätten (14§ jaktlag). Vänligen

Bestämmer min bror över jakt- och fiskerätten på fastigheten?

2017-10-19 i Jakt
FRÅGA |Vid uppdelning och försäljning av min föräldrargård skrevs jakt och fiskerätten över på mig som ett syskon av 4. Ett syskon övertog gården. Vilka rättigheter har jag till jakt och fiske när jag nu står som jakt och fiskerättsinehavare? Och vem är det igentligen som bestämmer över jakt fiske , jag eller bror som äger gården idag?
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan vi konstatera att utgångspunkten är att fastighetsägaren, dvs din bror, har jakt- och fiskerätten på marken. Äganderätten till jakt- och fiskerätten är knuten till fastigheten och kan därför inte överlåtas till en annan. Den kan bara upplåtas, d.v.s. hyras ut. Därför betecknas en jakt- och fiskerätt på annans mark som en nyttjanderätt (se 7 kap. 3 § Jordabalken). När jakt- och fiskerätten skrevs över på dig fick du alltså en sådan nyttjanderätt. Din bror betecknas som jakt- och fiskerättsägare, medan du betecknas som jakt- och fiskerättshavare. Som fastighetsägare och därmed jakt- och fiskerättsägare har din bror rätten att bestämma vem eller vilka som får jaga och fiska på fastigheten (se 10 § Jaktlagen och 9 § Fiskelagen). Som svar på din fråga kan man säga att det är din bror som "egentligen bestämmer" över jakt och fisket på fastigheten. Som jakt- och fiskerättshavare har du rätt att jaga och fiska på fastigheten utan att behöva fråga om tillstånd från din bror varje gång. Din rätt sträcker sig dock inte så mycket längre. Du har som jakt- och fiskrättshavare inte rätt att överlåta eller upplåta din nyttjanderätt till andra utan din brors tillstånd. För fiske framgår detta inte uttryckligen i lag, men avseende jakt framgår det av 14 § Jaktlagen. Du får alltså inte sälja eller hyra ut din jakt- och fiskerätt till någon utan din brors samtycke. En intressant fråga är om du anses upplåta jakträtten när du tar med en vän eller bekant på jakt. Om vännen inte deltar i jakten i någon större utsträckning är det enligt min bedömning inte fråga om att du upplåtit jakträtten, men om du däremot ger vännen möjlighet att fritt jaga på fastigheten är det en upplåtelse som inte får ske utan din brors tillstånd. Sammanfattningsvis är det din bror som bestämmer över vilka som får jaga och fiska på fastigheten, medan du enbart har rätt att nyttja marken för detta ändamål.Värt att nämna har du rätt att registrera din jakt- och fiskerätt i fastighetsregistret (se 7 kap. 10 § Jordabalken). Det förhindrar att en eventuellt ny ägare kan komma att sätta sig emot din jakt- och fiskerätt på fastigheten.Hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor angående detta, får du gärna skriva en kommentar här nedan.Med vänlig hälsning,