Uppsägning av jakträtt - Vad gäller?

2021-08-24 i Jakt
FRÅGA |HejJag sålde min skog 20190301 och havde i köpekontraktet jakten främ till 20200630, denna avtal forlängdes muntligt på övertagelsedagen med ett år främ till 20210630.(Har papper som bekräfter detta).Jakten är inte blevit uppsagt enligt 16 § JL, och min åsikt är att den skal forlänges med samma period.Hur ser ni på detta?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är jaktlagen (JL) och jordabalken (JB). Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Vidare är din ärendebeskrivning inte särskilt omfattande och du uppger endast kort att din jakträtt inte har sagts upp på det sätt som föreskrivs i 16 § JL, men mer än så går egentligen inte utläsa av ovanstående varför det blir svårt för mig att göra en adekvat bedömning. Men om det skulle vara så att en uppsägning av jakträtten överhuvudtaget inte har ägt rum lyder det korta svaret att du har fog för din uppfattning. I 16 § 1 st. JL anges nämligen att vid upplåtelse på viss tid som är minst ett år ska avtalet alltid sägas upp för att det ska upphöra att gälla vid avtalstidens utgång. Avtalet ska vidare, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp senast sex månader före avtalstidens utgång. I lagrummets andra stycke stadgas sedan att om avtalet inte sägs upp inom rätt tid anses det förlängt på tid som motsvarar upplåtelsetiden, dock längst fem år.Av bestämmelsen följer alltså att avtal med en ettårig eller längre löptid förlängs med oförändrad avtalstid, om ingen av parterna säger upp avtalet, prop. 1999/200:73 s. 104. För uppsägning av jakträtten föreligger också ett formkrav, vilket måste följas för att uppsägningen ska bli giltig. I 16 § 4 st. JL sägs att uppsägningen ska ske i enlighet med de allmänna reglerna för uppsägning av arrende och enligt 8 kap. 8 § 1 st. JB ska en uppsägning av ett arrende vara skriftlig om inte ett skriftligt erkännande av uppsägningen lämnas av markägaren. Utifrån ett scenario där ingenting av ovanstående har gjorts av motparten måste slutsatsen bli att din jakträtt har förlängts till och med 2022-06-30. Utan ingående kunskaper om alla för ditt ärende relevanta omständigheter kan jag dock inte säga någonting med säkerhet, vilket du säkert förstår. Men baserat på det lilla jag vet i skrivande stund finns ingenting som kan föranleda en annan bedömning.Avslutande ord och ytterligare rådgivningMärk väl att det kan finnas omständigheter bortom min vetskap som skulle kunna leda till en annan bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar. Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på torsdag den 26/8 kl 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vad gäller vid uppsägning av jakträtt från samägd fastighet?

2021-04-19 i Jakt
FRÅGA |Mer än en person äger en fastighet där jakträtten upplåts till ett jaktlag. Kan en av fastighetsägarna säga upp upplåtelseavtalet utan medgivande från de övriga delägarna.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har det upplåtits jakträtt från en fastighet till ett jaktlag. Fastigheten ägs av flera personer. Din fråga är om en av fastighetsägarna kan säga upp upplåtelseavtalet utan medgivande från övriga delägare. Jag är dock något osäker på om du är en av delägarna till fastigheten eller om du tillhör jaktlaget som jakträtten upplåtits till. Avsaknaden av information bli dock inte avgörande för mitt svar, endast för eventuell handlingsplan i sista stycket.Mellan fastighetsägarna gäller den s.k. samäganderättslagen. Lagen är dispositiv innebärande att delägarna sinsemellan kan avtala om annat än vad lagen säger. Enligt 2 § samäganderättslagen krävs samtliga delägares samtycke för förfogande över det samägda godset i dess helhet. Med förfogande avses varje rättslig disposition, inklusive försäljning, pantsättning, uthyrning, eller i övrigt varje förfogande som innebär att äganderätten upphör eller i sin utövning begränsas. Vidare omfattar begreppet ensidiga rättshandlingar, exempelvis uppsägningar eller hävningar av avtal avseende egendomen. Utgångspunkten är därmed att för ingående av avtal om upplåtelse av t.ex. jakträtt kräver att alla delägare är överens. Likväl som att detsamma gäller för uppsägning av avtal; dvs. alla delägare ska vara överens.Mitt svar till dig blir dock väldigt generellt sett till att jag inte vet några närmre omständigheter eller har läst igenom avtalet. Skulle det t.ex. vara så att delägarna avtalat bort samäganderättslagen och gett en av delägarna rätt att såväl ingå avtal som att säga upp avtal vore det möjligt. Är du en av fastighetsägarna bör du vara medveten om ni avtalat bort samäganderättslagen och gett den andre delägaren rätt att ingå och säga upp avtal utan ert samtycke. Är du en del av jaktlaget är min rekommendation att du kontrollerar upplåtelseavtalet; är det flera avtalsparter i det (dvs. alla fastighetsägare) talar det för att samäganderättslagens bestämmelser gäller. I det fallet krävs det samtycke från alla såväl för att ingå som att säga upp avtal. Som svar på din fråga är utgångspunkten att alla fastighetsägare måste vara överens såväl för att ingå som att säga upp ett avtal knutet till den samägda fastigheten.Om du önskar vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. En av våra jurister kan gå igenom avtalet och vara vidare behjälplig för det fall att ni inte kommer överens. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan en jakträtt överlåtas?

2020-10-27 i Jakt
FRÅGA |Hej har pratat med en markägare om jakträtt kan han överlåta sin jakträtt till mig eftersom han inte jagar själv gäller inom vvo tacksam för svar mvh Lars
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga. Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar över hur möjligheterna ser ut för någon att överlåta sin jakträtt. När det kommer till dessa typer av frågor är det jaktlagen samt jordabalken som blir tillämpliga lagar. Överlåtelse eller upplåtelse av jakträtt?Som huvudregel tillkommer rätten till jakt för viss mark den som äger marken (10 § jaktlagen). Eftersom denna rätt är förenad med själva marken kan den inte överlåtas (vilket förknippas med att sälja), utan enbart upplåtas (vilket förknippas med att hyra). Är det så att det rör sig om ett fåtal tillfällen räcker det med markägarens samtycke/godkännande för att få jaga på marken. Om det annars rör sig om flera, regelbundna tillfällen är det mer optimalt att upprätta ett avtal om jakträttsupplåtelse. Ett sådant avtal ger dig alltså en nyttjanderätt till marken, vilket innebär att du kan använda marken för att jaga utan att få samtycke/godkännande från markägaren vid varje jakttillfälle (7 kap. 3 § jordabalken). Avtal om upplåtelse av jakträttI de fall du ingår ett avtal med markägaren gällande upplåtelse av jakträtt får du som jakträttshavare inte överlåta/upplåta nyttjanderätten till någon annan, såvida inte markägaren samtycker till detta (14 § jaktlagen). När det kommer till giltighetstiden är det upp till dig och markägaren att komma överens om avtalet gäller tills en av er säger upp det eller ifall ni sätter ut en bestämd tidsperiod. För en bestämd tidsperiod gäller det att avtalet måste förnyas efter 50 år (7 kap. 5 § jordabalken). Som jakthavare har du även en rätt att registrera din jakträtt som du betalar för i fastighetsregistret (7 kap. 10 § jordabalken). Detta i syfte för att inte en (eventuellt) ny markägare motsätter sig din jakträtt. Genom avtalet föreligger en sådan rätt i samband med avtalets ingående (7 kap. 13 § jordabalken). Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du har fått svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.Med vänliga hälsningar,

Jakträtt och upplåtelse av jakträtt i andra hand

2020-08-22 i Jakt
FRÅGA |Hej!Jag har ett avtal om upplåtelse av jakt. Det är till mitt ex. På punkt 6 står Överlåtelse, jaktgäster.Nyttjanderättshavaren får ej utan Fastighetsägarens skriftliga medgivande överlåta jakten till annan.Min fråga är vad det innebär? Har han rätt att ha ett jaktlag på marken utan min tillåtelse så länge han själv ingår i laget? Eller det är alltid bara han själv som får jaga och alla andra ska jag ge mitt skriftliga medgivande?Tack på förhand!
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen jaktlagen (JL).Utredning Enligt 10 § JL har markägare som huvudregel jakträtt på sin mark. Jakträtten innebär rätt att jaga på marken samt rätt att tillgodogöra sig vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödas i något annat sammanhang än vid jakt, om inte annat anges i vissa andra föreskrifter. Jakträtt ingår som huvudregel vid jordbruksarrende. I 14 § JL fastslås att jakträtt som upplåtits som huvudregel inte får överlåtas eller upplåtas av jakträttsinnehavaren utan fastighetsägarens samtycke. I ditt nu aktuella fall kan vi konstatera att du i egenskap av fastighetsägare upplåtit jakträtten till en annan. I regel innebär detta såsom konstaterats ovan att vederbörande inte får över- eller upplåta jakten i andra hand utan ditt tillstånd. Detta tycks även vara innehållet i den sjätte punkten i ert avtal, förutsatt att man utgår från att "jakten" avser jakträtten vilket tycks ligga nära till hands utifrån vardagligt språkbruk. Om jag förstår din fråga korrekt så har punkten rubriken "Överlåtelse, jaktgäster". Denna formulering, särskilt användningen av ordet "jaktgäster", framstår som märklig med tanke på innehållet då förekomsten av jaktgäster inte berörs i avtalstexten. Enligt min uppfattning kan dock förekomsten av ordet i rubriken inte tolkas som att ni vid ingåendet av avtalet avsåg att ditt samtycke skulle krävas för att jakträttsinnehavaren skulle få nyttja sin jakträtt tillsammans med andra. Detta framstår som särskilt motiverat med tanke på att texten uttryckligen avser frågan om att "överlåta jakten till annan." Enligt min uppfattning måste utgångspunkten vara att jakträtt innebär en rätt att jaga även tillsammans med andra, på samma sätt som exempelvis en rätt att nyttja en brygga måste antas innebära en rätt att nyttja bryggan i andras sällskap. Sammanfattningsvis måste avtalsbestämmelsen enligt min mening förstås som att jakträttsinnehavaren i denna egenskap har rätt att utöva sin jakträtt med andra men att han måste få ditt medgivande om han skulle vilja upplåta jakträtten till någon annan. HandlingsplanJag har svårt att ge dig en konkret rekommendation eftersom jag inte vet vad du vill uppnå i detta fall. Jag hoppas att mitt svar ändå var till hjälp! Med vänlig hälsning

Ett jakttorn på min mark utan tillåtelse

2021-08-12 i Jakt
FRÅGA |Vad gör man om någon sätter upp jakttorn på marken man äger trots att det vid fråga om lov tydligt uttalas att markägaren ej går med på det?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att sätta upp ett jakttorn på annans fastighet stämmer det att det krävs lov. I egenskap av fastighetsägare kan man ta kontakt med viltvårdsområdet för att reda ut vem som uppfört tornet och begära att den flyttas om det är det man önskar. Det ska dock erinras att fastighetsägaren inte själv har rätt att använda sig av tornet eller flytta på den. Istället bör fastighetsägaren som nämnts ta konkat med viltvårsområdesföreningen och begära dess flytt. Ifall viltvårdsområdesföreningen inte flyttar på jakttornet finns möjlighet för fastighetsägaren att begära handräckning från kronofogden.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vad gör jag om markägaren vägrar acceptera uppsägning av jaktarrendet?

2021-01-23 i Jakt
FRÅGA |Hej Sagt upp mitt jaktarende nu innan jul also mer en ett halvt år innan man ska säga upp de ! Markägaren vägra ta emot de han påstår att han inte ha fått något med posten men jag skickade rekommenderad och kan se att han fick avi två gånger ha även vittnen att jag ha skickad! Vad kan jag göra nu ?
Erica Lager |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Uppsägning av jaktarrendeEnligt 16 § 1 st jaktlagen ska ett jaktarrende sägas upp senaste sex månader innan avtalstiden löpt ut, likt du skriver i din fråga. I samma paragrafs 4 stycke beskrivs att uppsägningen för att vara giltig ska gå till på samma sätt som uppsägning för en hyresrätt. Då får vi titta på reglerna för hur en giltig uppsägning av ett hyresavtal enligt jordabalken (JB) ska gå till. Enligt 8 § JB måste en uppsägning vara skriftlig och ska delges den som är mottagaren av uppsägningen för att vara giltig. Det är delgivningen som kan vara klurig i detta fallet. I paragrafens 3 stycke sägs därför att en uppsägning ska anses ha skett om uppsägningen har skickats i rekommenderat brev samt lämnats till en vuxen person i mottagarens bostad eller postlåda. Vad kan du göra nu?Du har gjort helt rätt genom att skicka uppsägningen i ett rekomenderat brev. Ifall en uppsägning dessutom har lämnats till mottagaren antingen i dess bostad eller i postlådan, samt inom rätt tid ska det anses vara en giltig uppsägning oavsett ifall markägaren vill acceptera uppsägningen eller inte. Ert avtal ska därför också anses avslutat när avtalstiden går ut om ca 6 månader. Det är förståeligt ifall du trots detta är orolig för vad som kan hända ifall markägaren inte accepterar avtalsavslutet. Det du kan göra att att informera markägaren på nytt (helst med vittne närvarande) att du har skickat rekommenderat brev samt överlämna uppsägningen om ni träffas i person, och att du säger upp avtalet. På det sättet har du flera bevis för att uppsägningen har genomförts på korrekt sätt ifall markägaren mot förmodan ändå vill kräva dig på ersättning för upplåtelsen efter avtalets utgång. Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Vänligen,

Kan en fastighetsägare upplåta jakträtt till fler än en person?

2020-09-16 i Jakt
FRÅGA |Vi är en jaktsammansammanslutning där en markägare sålt sin fastighet men påstår sig ha behållit jakträtten (vi övriga markägare har ej fått se något sådant kontrakt utan endast ett handskrivet papper). Om han väljer att inte jaga på sin jakträtt, har då den nye markägaren rätt att upplåta jakten till någon annan eller är jakträtten bunden till den tidigare markägaren. Som jag förstått det kan den tidigare markägaren, som behållit jakträtten i samband med försäljningen, inte upplåta jakten till någon annan. Är väl endast inom familjen de kan jaga?Detta har tyvärr blivit en källa till irritation inom jaktlaget eftersom vi inte får klarhet i våra frågor.
Aram Shokor |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras huvudsakligen i jaktlag (1987:259) (även kallad jaktlagen, hädanefter förkortat JL). Vem äger jakträtten på en fastighet? Enligt 10 § JL är fastighetsägaren innehavaren av jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Om fastigheten arrenderas som jordbruksarrende är det arrendator, dvs den som får nyttja marken, som har jakträtten om inte annat har avtalats. Jag kommer utgå från att den tidigare markägaren i det här fallet sålt fastigheten och inte arrenderat ut den. Överlåtelse av jakträtt14 § JL stadgar att om jakträtt upplåtits på annat sätt än genom jordbruksarrende så får inte den som numer äger jakträtten överlåta eller upplåta jakträtten till någon annan utan fastighetsägarens samtycke. Om samtycke lämnas till upplåtelse så nyttjas jakträtten i andra hand, och en överlåtelse innebär att jakträtten övergår helt.Enligt en bokstavstolkning av 14 § JL krävs samtycke från fastighetsägaren om andra än jakträttshavaren ska jaga på marken, men regeln torde inte innebära att man inte då och då får ta med en familjemedlem eller vän som jaktgäst. Om det däremot blir något annat än oregelbundet är saken annorlunda, och tillstånd bör inhämtas. Familj och vänner får alltså enligt min tolkning av bestämmelsen följa med ibland även utan fastighetsägarens tillstånd, vilket jag grundar i att en jägare som får sällskap utan att överlåta eller upplåta jakträtten i sig till denna tredje person inte går emot 14 § JL. Enskilda avtal kan naturligtvis skapa strängare förhållningsregler. Kan avtal sägas upp om jakträtten inte nyttjas?16 § JL ställer upp de huvudsakliga reglerna som gäller vid uppsägning av jakträtt. Om avtalet är tidsbestämt och löper under minst ett år förlängs det automatiskt om det inte sägs upp, dock inte mer än 5 år totalt. Om inte annat avtalats så ska avtalet sägas upp minst sex månader innan det löper ut. Fler bestämmelser om upplåtelsetid och uppsägning av densamma finns i Jordabalken, men eftersom varken ni eller jag har insyn i avtalet lämnar jag frågan om uppsägning därhän och sammanfattar saken med att fastighetsägaren kan säga upp avtalet med beaktande av uppsägningstid. Är jakträtten bunden till endast en jakträttsinnehavare eller kan fastighetsägaren upplåta jakträtten till fler?Innebörden av upplåtelsen för fastighetsägaren är att denne inte längre äger jakträtten under tiden avtalet löper, och jakträtten omfattar allt som avtalats mellan markägaren och jakträttshavaren. Avtalet kan ge jakträttshavaren ensamrätt till jakt på allt vilt, men om det finns en klausul i avtalet som säger att jakträtten enbart avser jakt på älg, så har markägaren utrymme att upplåta jakt på hjort till en annan person eller jaktlag. Vad det innebär i ditt jaktlags fall är att den nya fastighetsägaren har rätt att upplåta jakträtt till ditt jaktlag så länge det inte inkräktar på den nuvarande jakträtthavarens rättigheter enligt deras avtal. Vad det avtalet stadgar kan du enbart utröna genom att fråga antingen fastighetsägaren eller jakträttshavaren. Jag hoppas detta besvarar din fråga, hör gärna av dig om jag varit otydlig eller om du har fler frågor!

Kan fastighetsägaren säga upp nyttjanderätten för jakt?

2020-07-26 i Jakt
FRÅGA |Hej, Jag har en avtalsrättighet på en fastighet gränsande intill min. Det innebär att jag har jakten på den fastigheten. Rättigheten är från 1918. Om det nu inte är ett servitut, något jag alltid hört att det är. Jag vet inte. jag har heller inte klart för mig den exakta lydelsen i avtalet men har alltid hört att det ska gälla "för all framtid". Var får jag reda på den exakta ordalydelsen? Nu vill markägaren till den fastighet där jag har jakten - avtalsrättigheten - att avtalet ska ogiltigförklaras. Det är olagligt, säger han. Nå, det får bli som det blir, men jag tror inte att jag kan hävda att jakten ska till höra mig i fortsättningen. Om ni har tips så berätta gärna! Men det som ytterligare krånglar till ärendet är att jag för ett par år sedan arrenderade ut jakten på de två fastigheterna (åldersskäl) till tredje part och jaktgranne. Avtalet gäller till 2028. Ur jaktsynpunkt är det ett förnämligt avtal som skapar en fastighet med utmärkt arrondering och stor areal. Det som faktiskt stör mig mest är om arrendet skulle upphöra p g a att min avtalsrätt försvinner. Ur jaktsynpunkt vore det förödande. Nu frågar jag: hur starkt är ett sådant arrendeavtal? Att det blir ändrade ägande-förhållanden är klart men ur jaktsynpunkt blir det sak samma. Hur står sig ett arrende i ett fall som detta. Kort sagt: hävs det eller kvarstår det? Häls. Peter Akrell
Binh Tran |Hejsan,Tillämplig lag: Jordabalken.- Är avtalet ett arrende eller nyttjanderättsavtal?Först behöver vi utreda vad för sorts avtal det rör sig om eftersom olika regler gäller för olika sorters avtal och arrenden. Först och främst kan sägas att det inte gäller ett servitut eftersom ett servitut endast får ingås för ändamål som är av stadigvarande betydelse. Jakt är inte ett sådant ändamål, se 14 kap 1§ 2 stycket jordabalken.Utgångspunkten är att det gäller ett nyttjanderättsavtal, se 7 kap 3§, ett så kallad partiell nyttjanderättsavtal där fastighetsägaren endast ger en rätt till jakt och inget annat. Jakträtt kan även ingå i ett jordbruksarrende, se 9 kap 1§ jordabalken. Ett jordbruksarrende är en rätt för en annan än fastighetsägaren att använda fastigheten för huvudsakligen jordbruk. Jag förutsätter dock att så inte är fallet och att ni har ett så kallat partiellt nyttjanderättsavtal.Ett sådant nyttjanderättsavtal där nyttjandetiden ska gälla "för all framtid" är inte bindande efter 50 år. Det innebär att avtalet kan sägas upp efter 50 år om det inte förnyas, se 7 kap 5§ jordabalken. Tyvärr innebär det i din situation att fastighetsägaren inte är bunden av nyttjanderättsavtalet längre och kan förbjuda dig att nyttja jaktmarken.- Upplåtelsen Om en upplåtelse görs i andra hand utan fastighetsägarens samtycke så är detta ogiltigt. Det innebär att de arrendeavtal som du slutit är ogiltiga och ogiltighetsförklaras i samband med att fastighetsägaren ogiltighetsförklarar det originella första kontraktet.- SammanfattningsvisTyvärr är det så att fastighetsägaren inte är bunden av nyttjanderättsavtalet och kan frångå detta - följaktligen ogiltighetsförklaras även de upplåtelser du har gjort med de andra. Detta hindrar dock inte er från att avtala om ett nytt nyttjanderättsavtal.Jag hoppas jag har kunnat svara på din fråga, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.Vänligen,