Jakt på samägd fastighet

2021-10-31 i Jakt
FRÅGA
Har en fråga, jag och min syster har ärvt en gård med mark från mina föräldrar. Mina föräldrar sa muntligt till min syster att dom får fortsätta jaga på marken efter deras död. Gäller ett muntlig överenskommelse, eller måste det vara skriftlig överenskommelse. Eftersom vi äger marken och gården tillsammans, Måste min syster då ha ett godkännande från mig för att jaga på marken. Undrande.
SVAR

Hej Christina!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Så som jag förstått din fråga undrar du om den muntliga överenskommelsen din syster hade med era föräldrar innebär att hon har rätt att jaga på er samägda mark. Du undrar också om din syster behöver din tillåtelse för att få jaga på marken.

Dina frågor är relativt komplexa och täcker ganska vitt spridda juridiska områden. Jag kommer därför först behandla frågan om den muntliga upplåtelsen din syster fått överhuvudtaget är giltig. Efter det kommer jag gå igenom vad som händer när man ärver en fastighet belastad av nyttjanderätter. Jag kommer sedan svara på frågan om det finns några problem med att ha nyttjanderätt till en fastighet som man själv äger. Sist kommer jag gå igenom om din syster behöver ditt tillstånd för att jaga på er gemensamma mark.

Reglerna för att svara på din fråga finns i sjunde kapitlet jordabalken (JB), jaktlagen (JL) samt lagen om samäganderätt (SamägL).

Är den muntliga överenskommelsen om jakträtt giltig?

En upplåtelse av jakträtt är att jämställa med en nyttjanderätt (JB 7 kap. 3 §). En upplåtelse av nyttjanderätt behöver inte vara skriftlig utan det räcker med ett muntligt avtal. Upplåtelsen av jakträtten till din syster är alltså giltig. En annan sak är att en muntlig nyttjanderätt har betydligt sämre skydd vid en överlåtelse än vad en skriftlig nyttjanderätt har.

Arv av fastighet belastad med nyttjanderätt

En viktig princip vid arv är att en arvtagare aldrig kan komma i en bättre position än vad arvlåtaren var. Vad gäller fastigheter innebär detta att ett nyttjanderättsavtal mellan en fastighetsägare och en nyttjanderättshavare fortsätter att vara giltigt även om fastighetsägaren dör och dennes barn ärver fastigheten. Du och din syster har alltså ärvt en fastighet på vilken din syster tycks ha en giltig jakträtt.

Nyttjanderätt på fastighet man själv äger

För att sammanfatta det som sagts ovan tycks din syster ha en rätt att jaga på den fastighet ni äger tillsammans. Din syster står alltså på båda sidorna av nyttjanderättsavtalet, dels upplåter hon rättigheten eftersom hon är fastighetsägare, dels är det hon som har nyttjanderätten.

Det finns ingen definition av vad en nyttjanderätt är för någonting. Begreppet har istället fått sin betydelse genom någon sorts allmän uppfattning. Det närmaste man kommer en definition av begreppet hittar man i jordabalken 7 kap. 3 §. Där sägs att en av fastighetsägaren åt annan upplåten rätt att bland annat jaga ska anses som en nyttjanderätt. Eftersom rätten att jaga inte har upplåtits av fastighetsägaren åt annan är min bedömning att din systers jakträtt inte är en giltig nyttjanderätt. Till detta kommer att det som allmän princip inte är möjligt att sluta avtal med sig själv. Man skulle därför kunna hävda att det inte är möjligt för en fastighetsägare att ha en nyttjanderätt på sin egen fastighet. En annan sak som talar mot att din systers nyttjanderätt är giltig är att din syster redan av den anledningen att hon är fastighetsägare har rätt att nyttja fastigheten så som hon vill (med vissa begränsningar på grund av samägandet, vilka jag återkommer till senare). Man skulle därför kunna påstå att nyttjanderätten egentligen inte betyder någonting eftersom alla rättigheter som följer av nyttjanderätten redan följer av hennes äganderätt.

Sammanfattningsvis är alltså min bedömning att den överenskommelse din syster hade med era föräldrar om rätt att jaga upphörde då du och din syster blev ägare till fastigheten.

Behöver din syster ditt samtycke för att få jaga på er fastighet?

Den som äger en fastighet har också rätt att jaga på denna fastighet (JL 10 §). Dock begränsas denna rätt av vad som sägs i SamägL 1–2 §. I den första paragrafen sägs att lagen ska tillämpas då två eller fler personer tillsammans äger visst gods, däribland fastigheter. I den andra paragrafen sägs att åtgärd för förvaltning av samägt gods kräver samtliga delägares samtycke. I stort sett alla åtgärder som görs på en fastighet för att bevara eller vårda fastigheten anses som "åtgärd för förvaltning". Att bedriva jakt på en fastighet bör enligt mig kunna anses som "åtgärd för förvaltning" vilket alltså innebär att samtliga ägares samtycke krävs. Detta betyder alltså att din syster inte får jaga på er mark utan att du har samtyckt till detta.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att den muntliga överenskommelsen mellan din syster och era föräldrar förvisso var giltig men att denna överenskommelse har förlorat sin betydelse i och med att ni nu är samägare till fastigheten som var belastad av nyttjanderätten. Eftersom åtgärder för förvaltning av en samägd fastighet kräver samtliga samägares samtycke är min bedömning att din syster inte har rätt att jaga utan att du har samtyckt till detta.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

William Nordstrand Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (36)
2021-11-03 Tillfaller jakträtten dödsboet om jakträttsinnehavaren avlider?
2021-10-31 Jakt på samägd fastighet
2021-10-31 Får jag jaga rådjur på min fastighet?
2021-08-24 Uppsägning av jakträtt - Vad gäller?

Alla besvarade frågor (98657)