FrågaFASTIGHETSRÄTTJakt01/06/2023

Finns det någon uppsägningstid för avtal om upplåtelse av jakträtt?

Hej. Kan en markägare säga upp ett jaktarrende (muntligt som skriftligt)till en person och genast överlåta jaktarrendet till en helt ny person samtidigt? Oavsett så gäller väl minst 6 månaders avisering? Mvh. 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns någon uppsägningstid man måste tänka på vid uppsägning av en upplåtelse av jakträtt. Regler jag kommer att använda mig av finns i jaktlagen (JL) och jordabalken (JB).  

Jag tolkar det som att du med termen jaktarrende syftar på en upplåtelse av jakträtten. Jakträtt tillkommer nämligen även den som har ett jordbruksarrende på en fastighet (9 kap. JB), om man inte avtalat om något annat (10 § andra stycket JL). Däremot kommer jag som sagt i mitt svar utgå från att du menar en särskild upplåtelse av enbart jakträtten i detta fall, och inte att jakträtten följer av ett jordbruksarrende.   

Normalt finns en uppsägningstid på sex månader
Enligt huvudregeln är det fastighetsägaren/markägaren som har jakträtten på sin fastighet (10 § första stycket jaktlagen). Denne kan däremot också upplåta rätten till någon annan genom avtal mot ersättning (15 § första stycket JL). För ett sådant avtal gäller inga formkrav utan det kan ingås både skriftligen och muntligen, även om det är svårare att bevisa ett muntligt avtal.

Om avtalet är på viss tid och avtalstiden längre än ett år gäller att det måste sägas upp för att upphöra att gälla vid avtalstidens utgång. Uppsägningen ska ske senast sex månader innan avtalstidens utgång (16 § första stycket JL). Om uppsägning inte sker inom den tiden kommer avtalet att förnyas (16 § andra stycket JL).

Även ett avtal som slutits på obestämd tid måste sägas upp. I det fallet ska avtalet upphöra vid det månadsskifte som inträffar närmast sex månader efter det att uppsägningen gjordes (16 § tredje stycket JL).

Det är möjligt att avtala om längre uppsägningstider men de uppsägningstider som anges i lagen är tvingande för båda parter och går därmed inte att förkorta (jämför 15 § tredje stycket JL).  

Under uppsägningstiden bör inte markägaren kunna upplåta jakträtten till någon annan
Jag vet inte om det rör sig om ett avtal på viss bestämd tid eller på obestämd tid i ditt fall och inte heller vad som i övrigt är avtalat mellan markägaren och nyttjanderättshavaren.

Oavsett vad så bör dock som sagt en tvingande uppsägningstid på sex månader gälla. Under uppsägningstiden ska den som genom avtalet haft rätt till jakträtten på marken fortsätta att ha denna rätt. Inget förändras utan under uppsägningstiden gäller alltså fortfarande det som framgår av avtalet. Därför bör inte markägaren kunna säga upp avtalet om upplåtelse av jakträtten och direkt därefter upplåta den till någon annan. Markägaren får vänta tills uppsägningstiden passerat och avtalet på så sätt upphört att gälla.  


Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Skulle du ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Jakt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000