Jakträtt utan skriftligt avtal

2018-12-31 i Jakt
FRÅGA |Tack för trevligt och lärorikt forum.Min far avled i oktober. Jag och mina två bröder har ärvt ca 45 ha mark, därav 16 ha skog uppdelat på två enheter. Min fråga gäller hur det fungerar med jakträtten. Det har inte funnits några skriftliga avtal eller ersättningar, utan det är tjänster och gentjänster. Det är två personer som haft lov att jaga i hans skog. Min far skötte detta själv och vi barn har inte lagt oss i.Efter min fars död upplever jag att jägarna har tagit sig friheter som inte förekommit tidigare. (Jag bor själv i angränsning till ena skogen). Ingen har tagit kontakt med mig eller mina bröder efter min fars död. För två dagar sedan stod en jägare med hund utanför mitt hus och siktade mot en hjortflock. Kullinjen skar över min tomt. Jag gick ut och frågade vem han var. Han visste inget sa han och var inbjuden av jaktlaget som hade jakträtten! Jag kommer givetvis att kontakta de jag vet haft kontakt med min far och höra mig för vad de haft för avtal. Vill bara höra vad som gäller rent juridiskt. Får man fortsätta att jaga utan skriftligt avtal, om markägaren avlidit? Vad kan vi som dödsbodelägare göra? Vi ska ha förättning-bodelning 25/1, 2019, sedan dröjer det ca 6 veckor innan vi är ägare.
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jakträtten är en slags nyttjanderätt, som regleras i 7 kap. 3 § jordabalken (1970:994) (här benämnd JB). Du skriver att det inte finns några skriftliga avtal eller ersättningar, utan att jakträtten var en del av ett muntligt avtal som bestod av "tjänster och gentjänster". Vid överlåtelse tillämpas bestämmelserna i 7 kap. 11-14 §§ JB. Det vanliga är att nyttjanderätten består när äganderätten övergår på en annan ägare. I det fall förvärvaren är medveten om att det finns en nyttjanderätt, i ditt fall jakträtt, består nyttjanderätten som huvudregel. Något formkrav på att det ska finnas ett skriftligt avtal finns inte (så länge marken inte tillhör ett viltvårdsområde), men liksom vid andra avtal är det lättare att bevisa om något är och i så fall vad som är överenskommet. Jag skulle råda dig till att, som du säger, prata med rättighetshavaren för att reda ut vilka rättigheter det muntliga avtalet bestod av. Som dödsbodelägare bör ni också för säkerhets skull utreda om det trots allt det finns någon skriftlig överenskommelse och om någon nyttjanderätt finns inskriven i fastighetsregistret. Värt att komma ihåg är att fastighetsägaren – som utgångspunkt – har jakträtten på den mark som hör till fastigheten enligt 10 § jaktlagen (1987:259). Hoppas att du fick ett någorlunda svar på din fråga och återkom gärna om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,

Upplåtelse av jakträtt

2018-10-31 i Jakt
FRÅGA |Till vem kan jag upplåta min jakträtt, samtidigt som jag själv jagar på ett lånat jakträttsbevis ? ( Föräldrar, barn, syskon, etc )
Nelly Corneteg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Fastighetsägaren är den som äger jakträtten på sin fastighet, 10 § Jaktlagen. Av 14 § Jaktlagen framgår att jakträtten, som upplåtits i andra fall än i samband med ett jordbruksarrende, inte får upplåtas utan fastighetsägarens samtycke. Du får då alltså endast upplåta jakträtten till en person som fastighetsägaren samtyckt till. Upplåtelse av jakträtten följer även av att personen man vill upplåta till har rätt att jaga, dvs har jägarexamen alternativt har en jaktvapen-licens som är utfärdad före 1985. Med vänlig hälsning,

Har jag jakträtt, trots liten mark?

2018-08-27 i Jakt
FRÅGA |Hej. Vi äger en jordbruksfastighet på 5 ha. 2 ha är skog. När vi köpte den så angavs att man hade jakträtt på den.då vi inte är jägare själva så har vi inte forskat vidare i det men nu ska vi sälja. Vår del i skogen känns "lite lten" att jaga på. Vad är det som gäller?? Det finns jaktlag som jagar tillsammans hört. Känns viktigt att ge rätt information till nya köpare:Mvh/ Lars Forshem
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.I Sverige är jakträtten kopplad till markägandet, vilket innebär att markägaren får fritt jaga på sin egna mark, 10 § jaktlagen. Markägare kan överlåta rätten att jaga till annan genom en s.k. jakträttsupplåtelse. Köparen av er mark kommer att få jakträtt automatiskt när denne blir markägare. Även om jaktmarken inte är speciellt stor, så får man fortfarande bedriva jakt som markägare. Sammanfattningsvis behöver du inte ange något speciellt när du säljer marken angående jakträtten.Jag hoppas du fick svar på din fråga.vänligen,

Överlåtelse av skogsfastighet med föreskrift om jakt- och fiskerättigheter

2018-07-12 i Jakt
FRÅGA |HAR EN KÖPARE PÅ VÅR SKOGSFASTIGHET MEN HAN ÄR BARA INTRESSERAD AV SKOGEN. HAR JAKT OCH FISKERÄTTIGHETER PÅ DEN ÄVEN EN SKOGSKOJA. KAN HAN SKRIVA ATT VI FORTFARANDE HAR KVAR DETTA?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni säljer skogsfastigheten till köparen blir han fastighetsägare. En fastighetsägare kan enligt regler i jordabalken upplåta såväl nyttjanderätt som jakt- och fiskerättigheter till den han önskar (7 kap. 3 §). Ni kan avtala om nyttjanderätten antingen muntligen eller skriftligen, men för enkelhetens skull kan ni i samband med försäljningen skriva ett avtal där ni antecknar att säljare och köpare är överens om att säljaren ska ha fortsatt nyttjanderätt till kojan samt jakt- och fiskerättigheter. Ett ytterligare alternativ är att ni villkorar köpet av skogsfastigheten med att ni som säljare ska ha kvar nyttjanderätten. Enligt regler i jordabalken består dock sådana villkor bara i två år (4 kap. 4 §), så om ni vill ha nyttjanderätten under längre tid än så föreslår jag ett avtal om nyttjanderätt.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Ska nyttjanderätten (jakt) följa med fastigheten?

2018-11-22 i Jakt
FRÅGA |Hej! En fråga om jakträtt.Jag äger en fastighet med jaktarrende (jakträtt)Om jag säljer den till en ny ägare, måste den nya ägaren säga upp jaktarrendet eller utgår arrendet automatiskt så att den nya ägaren kan arrendera till vem han vill ????Vänligen
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan nämnas, att en jakträtt anses vara en nyttjanderätt (7 kap. 3 § jordabalken (JB). Vid överlåtelse av fastighet som belastas av en nyttjanderätt regleras detta i 7 kap. 11 - 14 §§ JB. Huvudregeln är att nyttjanderätten försvinner i de fall fastigheten överlåts till ny ägare. Om köparen däremot vet om att en nyttjanderätt till fastigheten föreligger är utgångspunkten istället att rättigheten ska bestå. Den som överlåter en fastighet som är belastad med en nyttjanderätt är skyldig att göra förbehåll om upplåtelsen om nyttjanderätten inte är inskriven i fastighetsregistret. Detta innebär att säljaren ska informera köparen om att en nyttjanderätt föreligger genom exempelvis köpekontraktet 7 kap. 11 § 1 st 1 mening JB. Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Följer nyttjanderätt med fastigheten och hur länge gäller inskriven jakt- och fiskerätt?

2018-10-10 i Jakt
FRÅGA |HejJag reagerar på näst sisa stycket på sidan "https://lawline.se/answers/bestammer-min-bror-over-jakt-och-fiskeratten-pa-fastigheten" där det står:"Värt att nämna har du rätt att registrera din jakt- och fiskerätt i fastighetsregistret (se 7 kap. 10 § Jordabalken). Det förhindrar att en eventuellt ny ägare kan komma att sätta sig emot din jakt- och fiskerätt på fastigheten".Då är min fråga, blir inte den nya fastighetsägaren per automatik den nye jakt- och fiskerättsägaren, och därmed bestämmer över vilka som ska jaga på marken?Och nästa fråga, om man registrerar sin jakt- och fiskerätt i fastighetsregistret, hur länge är det giltigt?tackar på förhand.Med vänlig hälsning
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Följer nyttjanderätt med fastigheten?Inskrivningmedför att en nyttjanderätt eller servitut kungörs för allmänheten genom detta förfarande. I och med att rättigheten är inskriven anses en ny ägare vara medveten om dess existens (denne försätts i ond tro) och rättigheten blir gällande mot denne (rättigheten ges sakrättsligt skydd). En inskrivning innebär alltså att nyttjanderätten eller servitutet medföljer fastigheten vid försäljning av denna.Vad gäller om uppsägning under hyrestid vid jaktarrende? Enligt 16 § jaktlagen (JL) gäller vid upplåtelse av jakträtt på viss tid, minst ett år, att avtalet förlängs automatiskt om det inte sägs upp senast sex månader före avtalstidens utgång. Även avtal på obestämd tid måste sägas upp. En uppsägning skall vara skriftlig och delges mottagaren eller skall mottagaren skriftligen erkänna uppsägningen (8 kap. 8 § JB).Är jakträttsupplåtelsen avtalad på obestämd tid, ett år eller kortare tid eller utan avgift gäller inte jaktlagens bestämmelser. Det innebär då att parterna måste avtala om uppsägningstid, eventuell förlängningsrätt m.m. Gör inte parterna det finns alltså inga regler i lagen utan avtalet upphöra normalt när avtalstiden går ut.Nyttjanderättens giltighet i tid beror sålunda på omständigheterna; vad som avtalats.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Jakt och fiske

2018-08-26 i Jakt
FRÅGA |Hej min bror har en fastighet med jakträtt kan jag jaga istället för han om man inte jagar samtidigt.
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.JakträttJakträtt har den person som äger fastigheten (10§ Jaktlag). Denna rätt går både att överlåta och upplåta vilket innebär att alla som har fastighetsägarens tillstånd får jaga på marken. Så om du har din brors tillstånd att jaga på marken och följer övriga jaktregler gällande säsonger, vapen etc. så får du jaga.

Upplåtande av nyttjanderätt/jakträtt.

2018-05-17 i Jakt
FRÅGA |Kan jag upplåta min jakträtt på min egen mark till en kompis som jagar när jag själv inte gör det?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nyttjanderätt:I normalfallet när man tillåter annan att använda sin mark/fastighet rör det sig om nyttjanderätt. Nyttjanderätt innebär ett avtal där man som sagt upplåter en rätt till annan att nyttja mark. Saker som t.ex. jakt ingår detta begrepp (7 kap. 3§ Jordabalk). Nyttjanderätten upplåtas antingen muntligen eller skriftligen. Jakt:När det gäller jakt krävs det tillstånd för att få jaga på egen mark samt att man inte jagar skyddade arter. Om du har alla tillstånd som fordras för jakt samt har tillstånd att jaga på din mark har din kompis också det. Huvudregeln är att fastighetsägaren har jakträtten på sin fastighet (10§ jaktlag) och endast denne kan upplåta rätten (14§ jaktlag). Vänligen