Upplåta jakträtt

2018-01-30 i Jakt
FRÅGA |Hejsan!Jag undrar om man kan överlåta en jakträtt inom släkten?Min moster och hennes man äger ett par skogsskiften inom ett viltvårdsområde. Så dom har jakträtt men jagar inte, så jag undrar om dom kan överlåta jakträtten till mig? Med vänlig hälsning
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Upplåta jakträttPrecis som du skriver tillkommer jakträtten som huvudregel för viss mark den som äger marken (10 § jaktlagen). I och med att jakträtten är knuten till fastigheten kan den inte i sig överlåtas/säljas – däremot kan den upplåtas/hyras ut.I och med att din moster och hennes man äger jakträtten har de också rätt att bestämma vem som får jaga där. En möjlighet för dig att få jaga på marken är alltså att be om lov och få godkännande inför varje jakt. En annan lösning är att avtala om jakträttsupplåtelse. En jakträttsupplåtelse är ett avtal som, under vissa förutsättningar, ger dig nyttjanderätt till fastigheten i fråga om jakt (7 kap 3 § jordabalken). Det hela fungerar alltså som en hyra av jakträtten på den aktuella marken, där du har rätt att utnyttja jakträtten utan att be om lov inför varje tillfälle. Svenska jägareförbundet har tagit fram en mall för hur avtalet skulle kunna se ut.Värt att tänka på om ni bestämmer er för att ingå avtal om jakträttsupplåtelse är följande:– Som jakträttshavare har du inte rätt att överlåta eller upplåta din nyttjanderätt utan samtycke från din moster och hennes man (14 § jaktlagen). Rent praktiskt innebär detta att det antagligen inte är några problem om du någon gång och i mindre utsträckning tar med en vän eller bekant på jakt. Däremot har du inte rätt att regelmässigt låta andra jaga på marken, sälja eller hyra ut jakträtten.– Ni kan själva reglera om avtalet ska gälla tillsvidare (tills det sägs upp) eller för en bestämd tidsperiod. Avtal där du betalar för jakträtten är dock som längst bindande i 50 år – därefter måste det förnyas (7 kap 5 § jordabalken). Om giltighetstiden inte bestämts eller bestämts till minst ett år och ni inte reglerar avtalets uppsägning, krävs skriftlig uppsägning senast sex månader före avtalstidens utgång. I annat fall sker en automatisk förlängning med fem år eller den kortare tid som första avtalet avsåg. (16 § jaktlagen & 8 kap 8 § jordabalken)– Du har rätt att registrera jakträtt du betalar för i fastighetsregistret (7 kap 10 § jordabalken). En praktisk följd av detta är att en eventuell ny ägare till fastigheten inte kan motsätta sig din rätt. Detta skydd finns också genom att ni har ett giltigt skriftligt avtal (7 kap 13 § jordabalken).Hoppas du fått svar på din fråga! Har du närmre frågor om innehållet i ett avtal om jakträttsupplåtelse, eller frågor om något annat, är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Fastighet och tillhörande jakträtt.

2017-06-30 i Jakt
FRÅGA |Hej, har alla fastigheter per automatik tillhörande jakträtt? Om inte, hur tar man reda på om det finns eller inte? Frågan har blivit aktuell vid köp av en tidigare timmerterminal. T
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!Alla fastigheter har per automatik tillhörande jakträtt. Fastighetsägaren är som huvudregel den som har jakträtten, 10 § Jaktlagen.

Var anmäler man jaktbrott?

2017-04-20 i Jakt
FRÅGA |Om man tycker att viltvårdare har handlat helt fel och skjutit ihjäl en älg utan anledning, vart vänder man sig då? Om man vill anmäla detta?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om viltvård går att finna i Jaktlagen, se här. Om man anser att någon har begått ett jaktbrott har man rätt att (som med alla brott) polisanmäla detta. Du kan därför ringa till polisen 114 14 och anmäla det till miljöavdelningen. Vi har i Sverige specialutbildade poliser s k miljöpoliser som ska kopplas in vid alla jaktbrott.Med vänliga hälsningar,

Upplåtelse av jakträtt på fastighet

2015-05-05 i Jakt
FRÅGA |Om jakträttHar förstått att att varje delägare i en fastighet har rätt att jaga på marken. Men har man som delägare rätt att ta med gäster eller upplåta jakt till andra utan tillstånd från övriga delägare? Det handlar alltså inte om en samfällighet utan om en vanlig fastighet med flera delägare.
|Hej! Tack för din fråga!Enligt 10 § första stycket första meningen Jaktlagen har fastighetsägaren jakträtt på den mark som hör till fastigheten.Jakträtt som har upplåtits i andra fall än i samband med jordbruksarrende får enligt 14 § första stycket Jaktlagen inte överlåtas eller upplåtas utan fastighetsägarens samtycke.Mot bakgrund av dessa två bestämmelser kan konstateras att, då det finns flera delägare till en fastighet, det krävs att samtliga fastighetsägare samtycker till en upplåtelse av jakträtt på fastigheten. Detta förutsatt att jakträtten inte upplåts i samband med ett jordbruksarrende, vilket dock inte verkar ha skett i det fall du beskriver.Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet olovligen jagar på annans jaktområde kan, enligt 43 § första punkten Jaktlagen, dömas för jaktbrott. Påföljden för detta brott är böter eller fängelse i upp till ett år.De övriga fastighetsägaren kan således inte, utan att du samtycker, upplåta jakträtt på fastigheten. Om de likväl gör en sådan upplåtelse och den person som jakträtten upplåtits till är medveten om att du inte samtyckt till jakten, men denne likväl jagar på fastigheten, kan denne dömas för jaktbrott.Vad som menas med att "upplåta" jakträtt kan dock i praktiken vara svårt att avgöra. Att endast någon enstaka gång ta med sig en vän eller en bekant på jakten utan att denne deltar i själva jakten i någon större utsträckning bör inte anses som en upplåtelse.Att däremot ge vänner eller bekanta möjlighet, utan att en fastighetsägare är med, att fritt jaga på fastigheten bör dock helt klart ses som en upplåtelse. Detsamma bör vara fallet när vänner eller bekanta till en utav fastighetsägarna regelbundet följer med fastighetsägaren på jakt på fastigheten och dessutom deltar i jakten. Hoppas detta ger svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Bestämmer min bror över jakt- och fiskerätten på fastigheten?

2017-10-19 i Jakt
FRÅGA |Vid uppdelning och försäljning av min föräldrargård skrevs jakt och fiskerätten över på mig som ett syskon av 4. Ett syskon övertog gården. Vilka rättigheter har jag till jakt och fiske när jag nu står som jakt och fiskerättsinehavare? Och vem är det igentligen som bestämmer över jakt fiske , jag eller bror som äger gården idag?
Jakob Axelsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med kan vi konstatera att utgångspunkten är att fastighetsägaren, dvs din bror, har jakt- och fiskerätten på marken. Äganderätten till jakt- och fiskerätten är knuten till fastigheten och kan därför inte överlåtas till en annan. Den kan bara upplåtas, d.v.s. hyras ut. Därför betecknas en jakt- och fiskerätt på annans mark som en nyttjanderätt (se 7 kap. 3 § Jordabalken). När jakt- och fiskerätten skrevs över på dig fick du alltså en sådan nyttjanderätt. Din bror betecknas som jakt- och fiskerättsägare, medan du betecknas som jakt- och fiskerättshavare. Som fastighetsägare och därmed jakt- och fiskerättsägare har din bror rätten att bestämma vem eller vilka som får jaga och fiska på fastigheten (se 10 § Jaktlagen och 9 § Fiskelagen). Som svar på din fråga kan man säga att det är din bror som "egentligen bestämmer" över jakt och fisket på fastigheten. Som jakt- och fiskerättshavare har du rätt att jaga och fiska på fastigheten utan att behöva fråga om tillstånd från din bror varje gång. Din rätt sträcker sig dock inte så mycket längre. Du har som jakt- och fiskrättshavare inte rätt att överlåta eller upplåta din nyttjanderätt till andra utan din brors tillstånd. För fiske framgår detta inte uttryckligen i lag, men avseende jakt framgår det av 14 § Jaktlagen. Du får alltså inte sälja eller hyra ut din jakt- och fiskerätt till någon utan din brors samtycke. En intressant fråga är om du anses upplåta jakträtten när du tar med en vän eller bekant på jakt. Om vännen inte deltar i jakten i någon större utsträckning är det enligt min bedömning inte fråga om att du upplåtit jakträtten, men om du däremot ger vännen möjlighet att fritt jaga på fastigheten är det en upplåtelse som inte får ske utan din brors tillstånd. Sammanfattningsvis är det din bror som bestämmer över vilka som får jaga och fiska på fastigheten, medan du enbart har rätt att nyttja marken för detta ändamål.Värt att nämna har du rätt att registrera din jakt- och fiskerätt i fastighetsregistret (se 7 kap. 10 § Jordabalken). Det förhindrar att en eventuellt ny ägare kan komma att sätta sig emot din jakt- och fiskerätt på fastigheten.Hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor angående detta, får du gärna skriva en kommentar här nedan.Med vänlig hälsning,

Arrende eller nyttjanderättsavtal

2017-05-23 i Jakt
FRÅGA |HejMin sambo och hennes två bröder äger en gård i Vallentuna Kommun,arv efter deras avlidna mamma den 16/1-2017.Min svärmor skrev ett jakt avtal med arrendatorerna.Marken har arrenderats av två personer i 30 år för att bedriva jakt.Vi vill säga upp avtalet fom 17 0701 då det nya jakt år börja.Har vårt beslut laglig bärighet,eller kan det bli konsekvenser?Med vänlig hälsning
Jessica Konduk |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Beorende på avtalets syfte och utformning kan olika regler angående uppsägning gälla. Det första du bör göra är att granska avtalet och se om det reglerar uppsägningstid. Först vill jag nämna att en upplåtelse av jakt inte är ett arrende i fastighetsrättslig mening utan ett nyttjanderättsavtal vilket framgår av 7 kap. 3 § jordabalken. Jakt-och fiskerätt regleras i jaktlagen. Jag förutsätter nedan att jakträtten arrenderats mot betalning och inte utgör benefikt avtal.Upplåtelse i form av jordbruksarrendeUpplåtelse i form av jordbruksarrenderrende regleras i jordabalkens 8 kap och innebär att en fastighetsägare hyr ut ett markområde för jordbruksändamål mot betalning. I ett jordbruksarrende ingår även en jakt-och fiskerätt för arrendatorn, men arrendeavtalet avser primärt uthyrning av ett område som ska användas för jordbruksändamål. Om ert avtal är skrivet enligt denna typ av arrende så finner ni uppsägningstiden i 9 kap 3 § jordabalken. Enligt bestämmelsen ska ett jordbruksarrende sägas upp för att avtalet ska upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. Om arrendetiden är minst 5 år, ska avtalet sägas upp minst ett år innan arrendetidens utgång. Om arrendetiden är mindre än 5 år, ska uppsägning ske minst 8 månader före arrendetidens utgång. Om uppsägning inte sker i tid, anses det förlängt med tid som motsvarar arrendetiden, dock längst 5 år.Upplåtelse enligt jaktlagenIfall ert avtal följer jaktlagen ska upplåtelser som gäller på viss tid som minst är ett år långt, sägas upp för att det ska upphöra att gälla vid avtalstidens utgång enligt 16 § jaktlagen. Avtalet ska, om inte annan längre uppsägningstid sägas upp senast sex månader före avtalstidens utgång. Om ett avtal som nämnts ovan inte sägs upp inom rätt tid, anses det förlängt på tid som motsvarar upplåtelsen, dock längst fem år.Ett avtal som slutits på obestämd tid skall, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast sex månader efter uppsägningen.Uppsägning skall ske på det sätt som gäller för uppsägningen ska ske enligt 8 kap 8 § jordabalken. Vilket innebär att skriftligt uppsägning ska delges den som söks för uppsägning.Tänkbara konsekvenser ifall "jaktarrendet" sägs upp felaktigt är att ni hamnar i en tvist med motparten.Då jag inte har ytterligare information om arrendetypen vill jag istället hänvisa till Arrendenämndens hemsida för vidare kostnadsfri upplysning. Jag rekommenderar även att ni låter en jurist granska ert avtal i sin helhet för att kunna ge er korrekt vägledning om vad som gäller för uppsägning av nyttjanderätt i ert fall. Ifall ni vill anlita en av våra jurister är ni välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.se.Hoppas att ni fått svar på er fråga!Vänligen,

Kan säljaren förbehålla sig jakträtt vid försäljning av fastighet?

2015-07-17 i Jakt
FRÅGA |Hej.Jag är intresserad av att köpa en fastighet med 33ha öppen mark åker/bete som skall styckas av från ett större skifte vid försäljning. I säljarprospekter står det att ägaren förbehåller sig jakträtten. Kan säljaren kräva detta?
|Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Inledningsvis kan nämnas att en jakträtt räknas som en nyttjanderätt, se jordabalken 7 kap 3 §. Vid överlåtelse av fastighet som belastas av en nyttjanderätt regleras detta i jordabalken 7 kap 11 - 14 §§. Huvudregeln är att nyttjanderätten försvinner när fastigheten överlåts till ny ägare. Om köparen däremot vet om att en nyttjanderätt till fastigheten föreligger är utgångspunkten istället att rättigheten ska bestå. Den som överlåter en fastighet som är belastad med en nyttjanderätt är skyldig att göra förbehåll om upplåtelsen om nyttjanderätten inte är inskriven i fastighetsregistret. Detta innebär att säljaren ska informera köparen om att en nyttjanderätt föreligger genom exempelvis köpekontraktet, se jordabalken 7 kap 11 § 1 st 1 mening. Som du nämner i ditt fall har säljaren förbehållit sig jakträtten i säljarprospektet vilket innebär att du innan köp av fastigheten vet om att en nyttjanderätt föreligger. Säljaren i ditt fall har således rätt att kräva att jakträtten ska bestå. Med vänliga hälsningar

Ärva jakträtt?

2014-01-08 i Jakt
FRÅGA |Hej Lawline! Är det möjligt att, vid försäljning av fastighet med tillhörande jakträtt, behålla jakträtten samt låta den, i ett senare skede, vandra vidare till nästa generation? Kan man avtala om detta vid försäljningen av fastigheten? Tack!
| Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! En jakträtt räknas enligt jordabalkens regler som en nyttjanderätt, se JB 7 kap. 3 §. Nyttjanderätten bör skrivas in hos inskrivningsmyndigheten om den inte redan är det. På så sätt anses en ny ägare av fastigheten vara medveten om dess existens och nyttjanderätten blir gällande mot denne. Om inskrivning inte görs så kan säljaren istället göra ett förbehåll i överlåtelsehandlingarna om att fastigheten belastas med en nyttjanderätt. Ett sådant förbehåll medför också att nyttjanderätten blir gällande mot köparen, se JB 7 kap. 11 §. Ett avtal om nyttjanderätt kan som längst gälla i 50 år. Efter det måste parterna ingå ett nytt avtal om nyttjanderätt om de vill att rätten ska bestå. Detta framgår av JB 7 kap. 5 §. Nyttjanderättsinnehavaren kan testamentera nyttjanderätten till exempelvis en bröstarvinge. Enligt jaktlagens 14 § krävs dock samtycke från fastighetsägaren för att nyttjanderätten ska övergå, även vid testamente. Det är därmed osäkert om nyttjanderätten kommer att bestå i ett sådant fall, då detta beror på den nye ägarens välvillighet. Jordabalken hittar du https://lagen.nu/1970:994Jaktlagen hittar du https://lagen.nu/1987:259Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,