Arrende eller nyttjanderättsavtal

2017-05-23 i Jakt
FRÅGA
HejMin sambo och hennes två bröder äger en gård i Vallentuna Kommun,arv efter deras avlidna mamma den 16/1-2017.Min svärmor skrev ett jakt avtal med arrendatorerna.Marken har arrenderats av två personer i 30 år för att bedriva jakt.Vi vill säga upp avtalet fom 17 0701 då det nya jakt år börja.Har vårt beslut laglig bärighet,eller kan det bli konsekvenser?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Beorende på avtalets syfte och utformning kan olika regler angående uppsägning gälla. Det första du bör göra är att granska avtalet och se om det reglerar uppsägningstid. Först vill jag nämna att en upplåtelse av jakt inte är ett arrende i fastighetsrättslig mening utan ett nyttjanderättsavtal vilket framgår av 7 kap. 3 § jordabalken. Jakt-och fiskerätt regleras i jaktlagen. Jag förutsätter nedan att jakträtten arrenderats mot betalning och inte utgör benefikt avtal.

Upplåtelse i form av jordbruksarrende

Upplåtelse i form av jordbruksarrenderrende regleras i jordabalkens 8 kap och innebär att en fastighetsägare hyr ut ett markområde för jordbruksändamål mot betalning. I ett jordbruksarrende ingår även en jakt-och fiskerätt för arrendatorn, men arrendeavtalet avser primärt uthyrning av ett område som ska användas för jordbruksändamål. Om ert avtal är skrivet enligt denna typ av arrende så finner ni uppsägningstiden i 9 kap 3 § jordabalken.

Enligt bestämmelsen ska ett jordbruksarrende sägas upp för att avtalet ska upphöra att gälla vid arrendetidens utgång. Om arrendetiden är minst 5 år, ska avtalet sägas upp minst ett år innan arrendetidens utgång. Om arrendetiden är mindre än 5 år, ska uppsägning ske minst 8 månader före arrendetidens utgång. Om uppsägning inte sker i tid, anses det förlängt med tid som motsvarar arrendetiden, dock längst 5 år.

Upplåtelse enligt jaktlagen

Ifall ert avtal följer jaktlagen ska upplåtelser som gäller på viss tid som minst är ett år långt, sägas upp för att det ska upphöra att gälla vid avtalstidens utgång enligt 16 § jaktlagen. Avtalet ska, om inte annan längre uppsägningstid sägas upp senast sex månader före avtalstidens utgång. Om ett avtal som nämnts ovan inte sägs upp inom rätt tid, anses det förlängt på tid som motsvarar upplåtelsen, dock längst fem år.

Ett avtal som slutits på obestämd tid skall, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast sex månader efter uppsägningen.Uppsägning skall ske på det sätt som gäller för uppsägningen ska ske enligt 8 kap 8 § jordabalken. Vilket innebär att skriftligt uppsägning ska delges den som söks för uppsägning.

Tänkbara konsekvenser ifall "jaktarrendet" sägs upp felaktigt är att ni hamnar i en tvist med motparten.

Då jag inte har ytterligare information om arrendetypen vill jag istället hänvisa till Arrendenämndens hemsida för vidare kostnadsfri upplysning. Jag rekommenderar även att ni låter en jurist granska ert avtal i sin helhet för att kunna ge er korrekt vägledning om vad som gäller för uppsägning av nyttjanderätt i ert fall. Ifall ni vill anlita en av våra jurister är ni välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.se.

Hoppas att ni fått svar på er fråga!

Vänligen,

Jessica Konduk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (31)
2021-04-19 Vad gäller vid uppsägning av jakträtt från samägd fastighet?
2021-01-23 Vad gör jag om markägaren vägrar acceptera uppsägning av jaktarrendet?
2020-10-27 Kan en jakträtt överlåtas?
2020-09-16 Kan en fastighetsägare upplåta jakträtt till fler än en person?

Alla besvarade frågor (94270)