Uppsägning av jakträtt - Vad gäller?

2021-08-24 i Jakt
FRÅGA
HejJag sålde min skog 20190301 och havde i köpekontraktet jakten främ till 20200630, denna avtal forlängdes muntligt på övertagelsedagen med ett år främ till 20210630.(Har papper som bekräfter detta).Jakten är inte blevit uppsagt enligt 16 § JL, och min åsikt är att den skal forlänges med samma period.Hur ser ni på detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är jaktlagen (JL) och jordabalken (JB). Glädjande är att du också har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål hanteras dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar.

Vidare är din ärendebeskrivning inte särskilt omfattande och du uppger endast kort att din jakträtt inte har sagts upp på det sätt som föreskrivs i 16 § JL, men mer än så går egentligen inte utläsa av ovanstående varför det blir svårt för mig att göra en adekvat bedömning. Men om det skulle vara så att en uppsägning av jakträtten överhuvudtaget inte har ägt rum lyder det korta svaret att du har fog för din uppfattning. I 16 § 1 st. JL anges nämligen att vid upplåtelse på viss tid som är minst ett år ska avtalet alltid sägas upp för att det ska upphöra att gälla vid avtalstidens utgång. Avtalet ska vidare, om inte längre uppsägningstid har avtalats, sägas upp senast sex månader före avtalstidens utgång. I lagrummets andra stycke stadgas sedan att om avtalet inte sägs upp inom rätt tid anses det förlängt på tid som motsvarar upplåtelsetiden, dock längst fem år.

Av bestämmelsen följer alltså att avtal med en ettårig eller längre löptid förlängs med oförändrad avtalstid, om ingen av parterna säger upp avtalet, prop. 1999/200:73 s. 104. För uppsägning av jakträtten föreligger också ett formkrav, vilket måste följas för att uppsägningen ska bli giltig. I 16 § 4 st. JL sägs att uppsägningen ska ske i enlighet med de allmänna reglerna för uppsägning av arrende och enligt 8 kap. 8 § 1 st. JB ska en uppsägning av ett arrende vara skriftlig om inte ett skriftligt erkännande av uppsägningen lämnas av markägaren. Utifrån ett scenario där ingenting av ovanstående har gjorts av motparten måste slutsatsen bli att din jakträtt har förlängts till och med 2022-06-30. Utan ingående kunskaper om alla för ditt ärende relevanta omständigheter kan jag dock inte säga någonting med säkerhet, vilket du säkert förstår. Men baserat på det lilla jag vet i skrivande stund finns ingenting som kan föranleda en annan bedömning.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Märk väl att det kan finnas omständigheter bortom min vetskap som skulle kunna leda till en annan bedömning. Låt oss därför ta allting i lugn och ro under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på torsdag den 26/8 kl 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (33)
2021-08-24 Uppsägning av jakträtt - Vad gäller?
2021-08-12 Ett jakttorn på min mark utan tillåtelse
2021-04-19 Vad gäller vid uppsägning av jakträtt från samägd fastighet?
2021-01-23 Vad gör jag om markägaren vägrar acceptera uppsägning av jaktarrendet?

Alla besvarade frågor (96481)