Ska markägare eller arrendator stå för kostnaden vid översvämning

2012-08-17 i Arrende
FRÅGA |Arrenderar en tomt av förening.Tomten gränsar till en å som svämmade över i våras. Skall bekosta en vall för ca 20-25 tusen kronor.Vem skall stå för kostnaden ? jag eller föreningen.
Erik Lindgren |Hej och tack för din fråga! Det är svårt att ge något exakt svar på din fråga då jag inte vet vilken typ av arrende det rör sig om. Jordabalken, som är tillämplig lag, är dessutom sparsam med information som gäller just kostnadsfördelning mellan arrendator och markägare. Rent allmänt kan noteras att 8 kap 10 § i jordabalken stadgar att, för det fall arrendestället minskas eller försämras genom vattenflöde, jordras eller annan sådan händelse som arrendatorn inte är vållande till, så kan arrendatorn ha rätt till skälig nedsättning av arrendeavgiften. Han har också möjlighet att säga upp avtalet om förändringen ej är av ringa betydelse. Det nu nämnda gäller för alla typer av arrenden och ger visst stöd för att du kan ha rätt till ersättning om det skulle bli så att du får stå för kostnaden för vallen. Rör det sig om ett jordbruksarrende stadgar 9:15 jordabalken att arrendatorn har en skyldighet att vårda och underhålla arrendestället. En tolkning av detta ger visst stöd för att arrendatorn ska stå för vissa kostnader. Om detta gäller mer än det ordinarie underhållet är oklart. Jag skulle råda dig att ta kontakt med en jurist som är specialiserad på fastighetsrätt för att få ytterligare klarhet i frågan. Lycka till! Vänligen,

Vad händer när betalning av arrendeavgift uteblir?

2012-07-08 i Arrende
FRÅGA |Vi har åker/ängsmark utarrenderad. Arrendeavtalet stipulerade: • Arrendeavgift 6500 kr exklusive moms • Arrendeavtalet skall indexuppräknas varje år och följer konsumentprisindex (KPI) exkl. moms. • Betalningen skall erläggas i förskott, den 1:e mars, Vilket även skall anses som huvudförfallodag. • Uppsägningtid ett år. Vår arrendator har inte betalat arrendet för detta året trots påstötning. Arrendatorn har för närvarande får betande på vår mark. Fråga: Kan arrendet anses förverkat och vi begära avisning? Vem har rätt till höskörden?
Amanda Harrysson |Hej! Tack för din fråga. Jordbruksarrende regleras i Jordabalken (JB) som du hittar här: https://lagen.nu/1970:994. Enligt JB 8 kap 23 § är arrenderätten förverkad om arrendatorn dröjer med betalning av arrende mer än en månad efter förfallodagen. I sådana fall är jordägaren berättigad att säga upp avtalet. Det framgår av JB 8 kap 4 § att om avtalet uppsägs med anledning av att arrenderätten är förverkad, upphör avtalet att gälla den fardag som inträffar närmast efter uppsägningen om ej rätten finner det skäligt att ålägga arrendatorn att avflytta tidigare. Fardag är enligt JB 8 kap 3 st. den 14 mars. Detta innebär att avtalet slutar att gälla 14 mars nästa år, vilket i sin tur innebär att nyttjanderätten och därmed rätten till höskörden kvarstår till detta datum. Du kan dock framställa ett yrkande i domstol att rätten ska ålägga arrendatorn att avflytta tidigare. Detta gäller även som uppsägning när delgivning skett i behörig ordning. Detta framgår av JB 8 kap 8 §. Arrendatorn får dock ej skiljas från arrendestället, om arrendeavgiften betalas senast 12 vardagar efter uppsägningen. I avvaktan på detta, får beslut om vräkning inte meddelas förrän 14 vardagar efter uppsägningsbeslutet. Detta framgår av JB 8 kap 25 §. Enligt JB 8 kap 24 § får arrendator ej heller skiljas från arrendestället om betalning har erlagts innan du har gjort bruk av din rätt att säga upp avtalet. Vänligen Amanda Harrysson

Arrende

2012-02-27 i Arrende
FRÅGA |Hej, Kan jag fritt disponera en tomt som jag arrenderar? T.ex. anlägga en trädgård efter egna önskemål utan att tillfråga ägaren? Kan inte hitta denna information i JB. Mvh
Elin Schmid |Hej, Arrende är, liksom exempelvis hyra, en helnyttjanderätt och ger den som arrenderar marken exklusiv rätt till marken. Som du nämner anger inte Jordabalken några närmare regler om vad en arrendator får eller inte får göra med den arrenderade tomten. Det torde dock, som arrendeförhållandet i övrigt, först och främst regleras i avtalet mellan dig och jordägaren. Om inte avtalet anger vad du som arrendator får göra med tomten torde det stå dig fritt att anlägga en trädgård förutsatt att det inte innebär att du ändrar tomten på ett sätt som gör att den inte går att återställa, eller att tomten försämras. Eftersom förhållandet mellan dig och jordägaren är civilrättsligt så skulle jag rekommendera att du kontaktar jordägaren, för att eventuellt få dennes godkännande för dina planerade åtgärder. Det är inte osannolikt att du vid en förändring av marken skulle kunna åläggas att återställa marken vid ett eventuellt upphörande av arrendet, eller att arrendet skulle kunna anses förverkat vid för långtgående förändringar av tomten. Det är därför att rekommendera att du inhämtar jordägarens samtycke innan du vidtar eventuella bestående förändringar av tomten. Lycka till! Vänligen,

Friköp av tomträtt

2012-01-14 i Arrende
FRÅGA |Finns det någon lag/regel för hur en arrendetomt värderas när den skall friköpas?
Pernilla Skoglösa |Hej, Tack för din fråga! För tillfället finns inga regler som reglerar hur värderingen ska göras när det gäller friköp av tomträtter. Avtalsfrihet råder när det gäller villkoren för friköp, det är alltså upp till de inblandade parterna att komma överens om pris och övriga villkor. Ett sätt som brukar användas när friköpspriset ska bestämmas är att beräkna priset som en del av marktaxeringsvärdet. Är det en kommun som äger fastigheten framgår det ofta av kommunens hemsida vilken värderingsmetod som brukar tillämpas när det gäller friköp. Ibland sker en beräkning som baseras på avgäldsunderlaget, dvs ”hyran” för att nyttja tomten. En utredning pågår för närvarande där det bland annat utreds om lagregler bör införas som reglerar villkoren för friköp, särskilt avseende friköpspriset. Utredningen kommer dock att pågå till september 2013, så det dröjer länge innan eventuella lagregler införs. Här finner du mer information om detta: http://www.sou.gov.se/kommittedirektiv/2011/dir2011_60.pdf Mvh

Gårdsstöd vid muntligt arrendeavtal

2012-08-16 i Arrende
FRÅGA |Vad är den juridiska skillnaden mellan skriftliga och muntliga arrendeavtal. Har man rätt till gårdbidraget vid muntligt arrendeavtal.Det finns inget skriftligt avtal om detta.
Ingrid Faxing |Hej, Ett muntligt arrendeavtal är inte juridisk bindande, se http://lawline.se/answers/5640. Ni borde därmed upprätta ett skriftligt arrendeavtal för att kunna söka gårdsstöd (det är inte ett bidrag). För att söka gårdsstöd ska ni göra en SAM-ansökan på jordbruksverkets hemsida, http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/saminternet.4.67e843d911ff9f551db80004399.html. /Ingrid

Besittningsskydd vid bostadsarrende

2012-03-17 i Arrende
FRÅGA |Hej! På en jordbruksfastighet byggde på 50-talet en person en sommarstuga med ett 50-årigt nyttjandeavtal och en viss årlig arrendeavgift. Avtalstiden har alltså gått ut och ingen förlängning har gjorts. Arvingar har övertagit stugan och arrendet Har stugägaren någon slags besittningsrätt av marken där stugan står?
Leo Andersson |Hej! För att kunna svara på frågan gäller det först att klassificera vilken typ av arrende det är frågan om. I frågeställningen står att det är fråga om en jordbruksfastighet, men det verkar som att syftet för den som arrenderat marken varit enbart för sommarstugan - dvs bostadsändamål. I sådant fall är det fråga om bostadsarrende som regleras i jordabalkens tionde kapitel (https://lagen.nu/1970:994#K10 ). Då bostadsarrendet är upplåten på bestämd tid, gäller enligt 10:3 JB att avtalet måste sägas upp för att upphöra vid avtalstidens utgång. En utebliven uppsägning resulterar enligt andra stycket att avtalet anses förlängt på fem år. Förutsatt att det inte gått längre än fem år (vilket isåfall skulle ha resulterat i ytterligare en förlängning på 5 år) sedan det ursprungliga avtalet löpte ut så finns det alltså fortfarande ett gällande avtal. För att kunna frånträda avtalet krävs alltså en uppsägning. Arrendatorn har dock ett direkt besittningsskydd, vilket innebär att han har rätt till förlängning av arrendet förutom i vissa fall som framgår av 10:5 JB. Då det inte framgår någon information som skulle kunna föranleda en rätt till uppsägning, får jag hänvisa till lagtexten för egen bedömning. Med vänliga hälsningar,

Arrendatorns rätt att förvärva arrendestället

2012-01-30 i Arrende
FRÅGA |Hej Finns det en lag som säger att man har rätt att friköpa en tomt om man har arrenderat den i 50 år (sommarstugetomt)
Maria Kronvall |Hej och tack för din fråga! En liknande fråga har berörts här på Lawline tidigare (http://lawline.se/answers/3050). Då kom vi fram till att det inte fanns någon sådan lag, men att frågan om sk ”historiska arrenden” var under utredning av regeringen. För att återknyta till den omnämnda utredningen kom man fram till att det inte fanns anledning att stifta lag om friköpsrätt av historiska arrenden (se proposition 2007/08:54 s 70). Det ska dock tydliggöras att utredningen främst behandlade frågan om jordbruksarrenden där arrendatorns släkt har brukat jorden under flera generationer, och således ej bostadsarrenden. En lag av intresse för dig är ”Lag om arrendators rätt att förvärva arrendestället”. Enligt lagens 2 § kan arrendatorn till inskrivningsmyndigheten inlämna en intresseanmälan om att hembudsförbehåll ska antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Anteckningen innebär enligt lagens 13 § att en ny ägare av fastigheten inte kan få lagfart för sitt köp eller byte, såvida inte bestämmelserna om hembud har iakttagits. Det är således fråga om en förköpsrätt för arrendatorn vid en eventuell försäljning från fastighetsägrens sida. Inskrivningsmyndigheten prövar om arrendeavtalet är förenat med företrädesrätt. För bostadsarrenden enligt 10:1 Jordabalken gäller att en intresseanmälan får göras om det på arrendestället finns ett bostadshus som har åsatts taxeringsvärde. Vidare kan anföras att intresseanmälan är personlig och således endast är giltig för den arrendator som har gjort anmälan. Delas arrendatorrätten av flera måste samtliga arrendatorer gemensamt göra en intresseanmälan. Sammanfattningsvis är svaret att jag inte har kunnat hitta någon lag om friköp av arrendestället efter en 50-årig tidsperiod, men att det finns en möjlighet att lämna in en intresseanmälan om förköpsrätt av arrendestället. Tillämplig lag: Lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället - https://lagen.nu/1985:658 Jordabalken - https://lagen.nu/1970%3A994 Med vänlig hälsning,

Övertagande av arrende genom arv

2011-12-07 i Arrende
FRÅGA |Två st.har ett arrendekontrakt på tomtmark. De har ett sommarhus på tomten. En av dem dör. Kan någon ärva hans del?
Anton Karlsson |Hej, Enligt 10 kap. 7 § JB (se. https://lagen.nu/1970:994#K10) finns möjlighet att överta arrende genom arv. Ett krav är dock att jordägaren godtar den nya arrendatorn. Ett godtagande skall ske om jordägaren ”skäligen kan nöjas” med den nya arrendatorn. Med detta menas att övertagaren objektivt sett ska vara godtagbar vilket vanligtvis anses uppfyllt om övertagaren kan uppfylla avtalsvillkoren för arrendet, varvid stor vikt läggs vid att kunna betala arrendeavgiften. Regler kring vem som har arvsrätt och övriga förutsättningar för själva arvsskiftet återfinns i ÄB (se. https://lagen.nu/1958:637) Vänligen,