Övertagande av arrende genom arv

2011-12-07 i Arrende
FRÅGA
Två st.har ett arrendekontrakt på tomtmark. De har ett sommarhus på tomten. En av dem dör. Kan någon ärva hans del?
SVAR
Hej,

Enligt 10 kap. 7 § JB (se. här) finns möjlighet att överta arrende genom arv. Ett krav är dock att jordägaren godtar den nya arrendatorn. Ett godtagande skall ske om jordägaren ”skäligen kan nöjas” med den nya arrendatorn. Med detta menas att övertagaren objektivt sett ska vara godtagbar vilket vanligtvis anses uppfyllt om övertagaren kan uppfylla avtalsvillkoren för arrendet, varvid stor vikt läggs vid att kunna betala arrendeavgiften.

Regler kring vem som har arvsrätt och övriga förutsättningar för själva arvsskiftet återfinns i ÄB (se. här)

Vänligen,

Anton Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84320)