Besittningsskydd vid bostadsarrende

2012-03-17 i Arrende
FRÅGA
Hej! På en jordbruksfastighet byggde på 50-talet en person en sommarstuga med ett 50-årigt nyttjandeavtal och en viss årlig arrendeavgift. Avtalstiden har alltså gått ut och ingen förlängning har gjorts. Arvingar har övertagit stugan och arrendet Har stugägaren någon slags besittningsrätt av marken där stugan står?
SVAR
Hej!

För att kunna svara på frågan gäller det först att klassificera vilken typ av arrende det är frågan om. I frågeställningen står att det är fråga om en jordbruksfastighet, men det verkar som att syftet för den som arrenderat marken varit enbart för sommarstugan - dvs bostadsändamål. I sådant fall är det fråga om bostadsarrende som regleras i jordabalkens tionde kapitel (här ).

Då bostadsarrendet är upplåten på bestämd tid, gäller enligt 10:3 JB att avtalet måste sägas upp för att upphöra vid avtalstidens utgång. En utebliven uppsägning resulterar enligt andra stycket att avtalet anses förlängt på fem år. Förutsatt att det inte gått längre än fem år (vilket isåfall skulle ha resulterat i ytterligare en förlängning på 5 år) sedan det ursprungliga avtalet löpte ut så finns det alltså fortfarande ett gällande avtal.

För att kunna frånträda avtalet krävs alltså en uppsägning. Arrendatorn har dock ett direkt besittningsskydd, vilket innebär att han har rätt till förlängning av arrendet förutom i vissa fall som framgår av 10:5 JB. Då det inte framgår någon information som skulle kunna föranleda en rätt till uppsägning, får jag hänvisa till lagtexten för egen bedömning.

Med vänliga hälsningar,
Leo Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84316)