Arrendatorns rätt att förvärva arrendestället

2012-01-30 i Arrende
FRÅGA
Hej Finns det en lag som säger att man har rätt att friköpa en tomt om man har arrenderat den i 50 år (sommarstugetomt)
SVAR
Hej och tack för din fråga! En liknande fråga har berörts här på Lawline tidigare (http://lawline.se/answers/3050). Då kom vi fram till att det inte fanns någon sådan lag, men att frågan om sk ”historiska arrenden” var under utredning av regeringen. För att återknyta till den omnämnda utredningen kom man fram till att det inte fanns anledning att stifta lag om friköpsrätt av historiska arrenden (se proposition 2007/08:54 s 70). Det ska dock tydliggöras att utredningen främst behandlade frågan om jordbruksarrenden där arrendatorns släkt har brukat jorden under flera generationer, och således ej bostadsarrenden.

En lag av intresse för dig är ”Lag om arrendators rätt att förvärva arrendestället”. Enligt lagens 2 § kan arrendatorn till inskrivningsmyndigheten inlämna en intresseanmälan om att hembudsförbehåll ska antecknas i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Anteckningen innebär enligt lagens 13 § att en ny ägare av fastigheten inte kan få lagfart för sitt köp eller byte, såvida inte bestämmelserna om hembud har iakttagits. Det är således fråga om en förköpsrätt för arrendatorn vid en eventuell försäljning från fastighetsägrens sida.

Inskrivningsmyndigheten prövar om arrendeavtalet är förenat med företrädesrätt. För bostadsarrenden enligt 10:1 Jordabalken gäller att en intresseanmälan får göras om det på arrendestället finns ett bostadshus som har åsatts taxeringsvärde. Vidare kan anföras att intresseanmälan är personlig och således endast är giltig för den arrendator som har gjort anmälan. Delas arrendatorrätten av flera måste samtliga arrendatorer gemensamt göra en intresseanmälan.

Sammanfattningsvis är svaret att jag inte har kunnat hitta någon lag om friköp av arrendestället efter en 50-årig tidsperiod, men att det finns en möjlighet att lämna in en intresseanmälan om förköpsrätt av arrendestället.

Tillämplig lag: Lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället - här
Jordabalken - https://lagen.nu/1970%3A994

Med vänlig hälsning,

Maria Kronvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (193)
2020-09-21 Får jag renovera brygga på bostadsarrende?
2020-09-07 Hur länge gäller ett bostadsarrende? Och tillfaller arrendatorns egendom automatiskt fastighetsägaren vid avtalstidens utgång?
2020-09-04 Sälja hus på ofri grund
2020-08-28 Övertagande av äganderätt till byggnader på arrenderad mark

Alla besvarade frågor (84316)