Särkullbarn ärver sina föräldrar före föräldrarnas makar

2019-06-28 i Make
FRÅGA |Min man och jag har ett äktenskapsförord där huset vi bor i är hans egendom. Vi har inga gemensamma barn utan tre barn var från tidigare äktenskap. Vi önskar att om han dör först ska jag få bo kvar i huset till dess jag inte vill eller kan bo kvar utan att hans barn ska ta över det eller sälja det. Här på sidan har jag läst att det är möjligt under 2-3 år. Jag har också läst att jag har rätt att bo kvar och att min makes barn får vänta med sitt arv till dess jag också är död. Huset blir dock min makes barns om han dör före mig då vi har ett äktenskapsförord om att huset är hans egendom. Vad gäller? Om det är så att jag måste flytta ut går det att skriva något slags testamente om att det är vår önskan att jag ska få bo kvar om jag blir änka?
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar i första hand bestämmelser som återfinns i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).Särkullbarn ärver före makarDu förklarar att din man äger ert gemensamma hus, samt att detta är föreskrivet som hans enskilda egendom i ett äktenskapsförord. Detta innebär mycket riktigt att han (och hans arvingar) vid äktenskapets upplösning – vare sig detta beror på skilsmässa eller bortgång – ensam kommer överta äganderätten till hela huset (ÄktB 7 kap. 2 §). Äktenskapsförord och det som kallas giftorättsystemet – alltså hur egendom som makar innehar gemensamt fördelas vid äktenskapets slut – har en inte direkt arvsrättslig verkan, men i detta fall blir det genom äktenskapsförordet endast din man som kommer överta äganderätten vid äktenskapets upplösning och därför endast hans arvingar som kommer få ärva huset som utgångspunkt. Hade ni haft gemensamma arvingar – gemensamma barn det vill säga, så hade utgångspunkten emellertid varit att du ärvt hela din makes kvarlåtenskap (tillgångar) med fri förfoganderätt, före de gemensamma barnen (ÄB 3 kap. 1 §). I så fall hade förfogat över huset tills din egen bortgång, trots att huset aldrig varit ägt av dig. Som du beskriver har ni dock båda istället barn med andra, så kallade särkullbarn. Dessa ärver mycket riktigt före sin förälders efterlevande make, men de kan också välja att skjuta upp sitt arv tills även den andra maken gått bort (ÄB 3 kap. 9 §). I praktiken kan du och din makes barn alltså komma överens om att de ska skjuta upp sitt arv, och låta dig ärva din make så länge.Det är möjligt att testamentera hälften av sina tillgångar om man har barnOaktat (eller snarare på grund av) att din man äger huset och själv och att denna är föreskriven som enskild egendom kan han förstås testamentera huset till dig, något du även är inne på. En arvlåtare (den avlidne) som har avkomlingar, alltså barn eller barnbarn, får endast testamentera hälften av sin egendom fritt, eftersom dennes bröstarvingar (avkomlingarna) har rätt till sina arvslotter, bestående av lika delar av halva förälderns arv. Denna arvslott utgörs dock endast av ett förmögenhetsvärde, vilket innebär att arvingarna (i regel) inte kan kräva en specifik egendom så länge som deras ½ av arvets förmögenhetsvärde ändå delas ut till dem (ÄB 7 kap. 1 §). Utgör huset alltså mindre en hälften av din mans tillgångar kan han på sedvanligt vis testamentera detta till dig, med verkan att du övertar äganderätten efter hans frånfälle.Sammanfattningsvis kan du alltså få behålla huset om du skulle bli änka antingen genom att snacka ihop dig med hans barn och få dem att skjuta upp sitt utkrävande av sitt farsarv tills efter även din bortgång, eller genom att din man helt enkelt testamenterar äganderätten över huset till dig.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Vilka rättigheter har frun efter makens död?

2019-06-21 i Make
FRÅGA |Vilka rättigheter har fru efter makens är död?Med vänligen hälsningar
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om arv som jag kommer använda mig av finns i ärvdabalken (ÄB).Först görs en bodelningDå maken dör görs en bodelning av makarnas gemensamma egendom. Den efterlevande frun tilldelas hälften av egendomen och den andra hälften utgör arvet efter den döde maken. Om maken har enskild egendom ska även den ingå i arvet.Makes arvsrätt går som regel förstMakas arvsrätt går före eventuella gemensamma barns arvsrätt. Om det finns några särkullbarn, det vill säga att maken har egna icke-gemensamma barn, så har dock dessa möjlighet att få ut sitt arv direkt, ÄB 3 kap 1 §. Det innebär att om makarna inte har några gemensamma barn men den döde har egna barn så kommer hela arvet som regel att gå till dem direkt och frun står då arvlös. Makes minimirätt till en viss mängd egendomDen efterlevande frun har dock rätt till att efter sin makes död inneha egendom till ett värde av fyra prisbasbelopp, ÄB 3 kap 1 §. Om hon efter bodelningen inte har egendom som motsvarar den summan så tillfaller särkullbarnens arv henne i tillräckligt stor mån för att hennes egendom ska uppgå till fyra prisbasbelopp (vilket år 2019 motsvarar 4 x 46500 kr).Sammanfattning- Makas arvsrätt går som huvudregel först - Om det finns särkullbarn går däremot deras arvsrätt före makans - Den efterlevande makan har alltid rätt till egendom till ett värde av minst fyra prisbasbelopp (inklusive sin del av bodelningen sam enskild egendom om hen har sådan)Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Jämkning av bodelning för efterlevande make

2019-06-20 i Make
FRÅGA |Hej min make är avliden bouppteckning skall göras vi har särkullebarn Min fråga är kan jag ta ut mitt sparkapital innan bouppteckningen.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt äktenskapsbalken (ÄktB) 12 kap. 2 § så har den efterlevande maken rätt att begära att båda parter behåller sitt eget giftorättsgods. Detta gäller dock alltså allt giftorättsgods. Begäran om denna typ av jämkning kan bara framställas av den efterlevande och ska framställas senast vid bodelningstillfället. På detta sätt delas inte ditt giftorättsgods med den avlidne makens särkullbarn och inte heller hans med dina. Hoppas du fått svar på din fråga och vi beklagar sorgen.Lycka till!

Kan våra gemensamma barn ärva min fastighet framför min make?

2019-05-29 i Make
FRÅGA |Hej! Jag äger en fastighet till 100% där jag och min make bor på heltid och där även våra, två, myndiga gemensamma, barn bor. Min make äger således ingen del av fastigheten.Min make och jag gifte oss 1996 och vi är fortfarande gifta. Vi har inga (särkull-) barn på annat håll. Kan jag testamentera min fastighet till barnen direkt (och således gå förbi min make) eller är det alltid maken som ärver det jag lämnar efter mig först (oavsett vad man skriver i ett testamente)?Mvh,Gabriella
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur jag kommer tolka din frågaFör att besvara din fråga måste jag först veta om du och din make har skrivit ett äktenskapsförord alternativt om din fastighet har blivit testamenterad till dig. Då inget av detta framkommer från din fråga kommer jag att ta hänsyn till båda scenarion när jag besvarar frågan. I båda svaren kommer jag att tolka din fråga på så vis att du vill veta vad som händer om du skulle avlida före din make. Hur ser rättsläget ut?Generellt sett till din fråga är det dels Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter förkortad ÄktB., och dels Ärvdabalken (1958:637), hädanefter förkortad ÄB, som aktualiseras. I den förstnämnda finns bestämmelser om vad som händer när ett äktenskap upphör, vilket det anses göra om ena maken skulle avlida utan att en skilsmässa pågår (1 kap. 5 § ÄktB.). När ett äktenskap upphör ska en bodelning göras ( 9 kap. 1 § ÄktB. och 23 kap. 1 § ÄB.) och det som kommer ingå i bodelningen är det giftorättsgods vardera make innehar (10 kap. 1 § ÄktB.). Inom juridiken anser man allt allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB.). Det som utgör enskild egendom kan vara sådant som ena maken fått tilldelat sig via testamente med förbehåll att detta ska vara dennes enskilda egendom (7 kap. 2 § och 7 kap. 3 § ÄktB.) Vad händer med fastigheten?Skillnaden huruvida fastigheten är enskild egendom eller ej är endast om halva värdet av fastigheten ska räknas in i din kvarlåtenskap (om fastigheten ej är enskild egendom) eller om hela värdet på fastigheten ska räknas in i din kvarlåtenskap (om fastigheten är enskild egendom). Vidare är era gemensamma barn först att ärva enligt 2 kap. 1 § ÄB. Dock kan som sagt make komma emellan och ärva enligt 3 kap. 1 § ÄB. Även om du väljer att testamentera fastigheten direkt till era gemensamma barn kommer dessa alltså att få vänta tills maken avlider (12 kap. 1 § ÄB). Jag hoppas det var svar på din fråga! Mvh,

Kan man ärva makens aktier och fonder?

2019-06-26 i Make
FRÅGA |Jag har fonder och aktier på ett antal konton hos Swedbank, Avanza och Nordnet.Jag är gift. Vad händer med dessa fonder och aktier om jag dör? Hur kan min maka få tillgång till dem?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Då ni är gifta kommer ni ärva varandra enligt den legala arvsordningen (3 kap. 1 § ärvdabalken). Arvet inkluderar även dina fonder och aktier. Om ni däremot har skrivit ett testamente som uppställer en annan arvsordning har detta företräde framför lagen såvida det inte bryter mot skyddsregeln för makar. Det är arvingarna som avgör vem ska ta över aktierna och fonderna, under förutsättning att dödsboet inte har sålt dessa. Detta innebär att om din fru är ensam arvinge ska det inte vara några problem för henne att ärva dina finansiella instrument.Om ni däremot har barn ihop har maken i sådana fall rätt att ärva framför gemensamma barn med fri förfogande rätt. Att ärva egendom med fri förfogande rätt innebär att maken får använda arvet som den vill, men med vissa begränsningar. Den efterlevande maken får inte testamentera bort egendomen eller ge bort stora delar av arvet i gåva. Det gemensamma barnet får i sådana fall vänta på ett efterarv från den efterlevande maken. Är det istället fråga om ett särkullbarn, alltså ett utomäktenskapligt barn, har de rätt att få ut sitt arv direkt efter den avlidne föräldern. Sammantaget ärver din maka dig under förutsättning att det inte finns ett testamente som uppställer annan arvsordning. Arvet inkluderar även dina fonder och aktier. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Jämkning av bodelning vid dödsfall

2019-06-20 i Make
FRÅGA |Skrivit tidigare och fått ett tydligt svar. Vill fråga huruvida jag som fru/kvinna, till min man...han står själv skriven på våra bankkonton, alltså han har pengarna då eller...gemensamt äger vi båda huset vi bor i. Jag har två egna barn, han har ett barn. Vad händer om jag dör, vi har inte äktenskapsförord, däremot testamente som säger att vi båda sitter kvar i orubbat bo. Hörde ngt om att den som står för pengarna vi har, kan göra en jämnkning, vilket skulle innebära att mina två barn inte får något/pengar...?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tror att det du tänker på är en jämkningsmöjlighet som finns i äktenskapsbalken 12 kap. 2 §. Lagrummet säger att den efterlevande maken har rätt att begära en jämkning som innebär att båda makar behåller sitt giftorättsgods.Rätten att begära jämkningen är enbart för den efterlevande maken, dödsboet eller eventuella arvingar får alltså inte begära samma rätt. Så om vi tar exemplet att du skulle gå bort före din make så skulle han ha rätt att begära att få behålla sitt giftorättsgods i bodelningen. I den situationen skulle inte dina barn ärva något från de konton som kan hänföras till hans giftorättsgods. Däremot skulle dina barn såklart ärva det som skulle tillfalla dig i giftorättsgods, t ex halva värdet på huset och andra eventuella tillgångar som hör till dig. Hoppas att du fått ännu ett tydligt svar från oss och lycka till!

Hur ser arvsfördelningen ut mellan makar samt barn och särkullbarn?

2019-06-11 i Make
FRÅGA |Hej, jag undrar hur arvsfördelningen sker enligt lag mellan make/maka samt barn och särkullbarn. Jag vet att särkullbarn har rätt att få sitt arv direkt, men hur stor del pratar vi om då? Vidare, hur stor del har maken rätt till?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arvsrätt hittar du i ärvdabalken (ÄB). Nedan kommer jag ställa upp ett schema för hur arvsfördelningen ser ut med hjälp av en fiktiv familj som består av makarna A och B samt A:s barn A1, B:s barn B1 och A och B:s gemensamma barn AB. B är den som tragiskt nog gått bort i exemplet.Makes arvsrättNär en person är gift går makes/makas arvsrätt som huvudregel före barns arvsrätt, ÄB 3 kap 1 §. A kommer att ärva B med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att A kan använda pengarna som hen önskar men hen har inte rätt att testamentera bort pengarna utan de kommer att tillfalla B:s arvingar vid A:s bortgång, ÄB 3 kap 2 §.Vem ärver vem?Vilka är då B:s arvingar? Jo, det är B1 och AB, det vill säga B:s biologiska barn som kommer att ärva henom. Som huvudregel delas arvet lika på samtliga arvingar, det vill säga att B1 kommer att få 50 % av B:s arv och AB kommer att få övriga 50 %, ÄB 2 kap 1 §.Särkullbarnets arvsrättNär B dör så är B1 ett så kallat särkullbarn. B1 har vid B:s bortgång två alternativ: antingen kan hen låta A ärva B och invänta sitt arv till dess att A går bort ELLER så kan B1 begära ut sin del av arvet direkt, ÄB 3 kap 1 §. AB kommer däremot få invänta sitt arv till dess att även A går bort.Efterlevande makes minimirätt till arvVidare så har A rätt till en minsta summa om fyra prisbasbelopp (år 2019 är denna summa 4 x 46500 kr) efter att B dött. Denna summa inkluderar även all A:s egendom, det vill säga A:s del av bodelningen samt eventuell enskild egendom. Om A:s egendom inte skulle uppnå summan så har A rätt att få ta del av en så stor del av B1:s arv efter B så att A:s totala egendom har ett värde av fyra prisbasbelopp, ÄB 3 kap 1 §.Sammanfattningsvis:- Makes arvsrätt går som huvudregel först - Särkullbarn har möjligheten att avstå och avvakta sitt arv till förmån för den efterlevande maken eller begära ut det direkt - Gemensamma barn får ut sitt arv först då båda föräldrarna gått bort - Arvingar får lika stora andelar av sin förälders arv (oavsett om arvingarna är särkullbarn eller gemensamma barn) - Den efterlevande maken har alltid rätt till egendom till ett värde av minst totalt fyra prisbasbelopp (inkl. sin del av bodelningen samt enskild egendom)Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Hur fördelas arvet när två makar avlider och där inte finns bröstarvingar men syskonbarn?

2019-05-27 i Make
FRÅGA |Hej! Ställer en fråga åt min far! Han har en bror som är/var gift, men gick bort för några år sedan. Dom har inga barn. Hon har endast syskonbarn! Hur är arvsrätten här när hon går bort? Tack!
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!1.Var är problemet?Frågan rör vad som gäller arvsrättsligt när efterlevande maka avlider då det inte finns några bröstarvingar. Hur ska kvarlåtenskapen fördelas? Det framgår av frågan att det efterlevande maka har syskonbarn. 2. UtredningArvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB). Då det inte framgår av frågan huruvida det finns testamente eller inte redogör jag för båda fallen i det följande. Kolla gärna upp om det finns ett testamente, alternativt om maken och makan har upprättat ett inbördes testamente. Om det är konstaterat att det inte finns testamente ber jag er att läsa avsnitt 2.2. 2.1 Finns testamente gäller följande:Finns det ett testamente? Om ja, har maken upprättat ett eget testamente? Ett testamente ska tolkas med utgångspunkt i testatorns verkliga vilja, alternativt vad testatorn kan antas ha velat. För att testamente ska vara giltigt uppställs krav på att det ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av sk. solennitetsvittnen (10 kap. 1 § och 10 kap. 4 § ÄB). Om formkraven för testamentet inte är uppfyllt är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 § och 14 kap. 5 § ÄB).Finns ett inbördes testamente? Ett testamente ska tolkas med ledning av testatorns verkliga vilja, alternativt vad testatorn kan antas ha velat. Det inbördes testamentet kan fritt återkallas av var och en av testatorerna (till den del som angår dennes egna förordnande). Detta gäller även efter makens död, dvs. har makan inte genom inneha den avlidnes testamente förlorat rätten att återkalla sitt egna förordnande. Om efterlevande hustru efter mannens död ger en ändrad föreskrift om vad som ska ske med hennes kvarlåtenskap påverkar det inte giltigheten av vad mannen har bestämt avseende hans kvarlåtenskap. Den efterlevande makan kan dock inte ändra i testamentet hur hans kvarlåtenskap ska fördelas. Även om det finns ett testamente har giftorätten företräde framför testationsrätten, dvs. en gift person kan genom testamente endast förfoga över halva värdet av makarnas gemensamma egendom. Detta även om testator äger egendom till högre värde än sin make/maka. Om testator förordnat över hela sin egendom och det sedan visar sig att en del av den kommer tillfalla efterlevande make vid bodelningen kan testamentet bara verkställas fullt ut om efterlevande make begär att vardera make ska behålla sitt gemensamma gods (12 kap. 2 § ÄB). 2.2 Finns det inte testamente gäller följande: I det fall det inte finns ett testamente att fördela kvarlåtenskaperna utefter kollar man om det finns några legala arvingar. Av vad som jag tolkar av frågan är de legala arvingarna i det aktuella fallet makans syskonbarn respektive din far som är bror till maken. Jag tolkar det som att det inte finns några övriga familjemedlemmar i samma arvsklass (2:a arvsklassen) vid livet, dvs. mor, far, syskon, halvsyskon. Syskonbarn tillhör också 2:a arvsklassen och dess arvsrätt träder in först om i det fall syskonen till den avlidna inte finns i livet (2 kap. 2 § ÄB). Din far har rätt till efterarv efter sin bror när makan avlider. När det är på tal om efterarv måste man räkna ut andelen, dvs. den del av arvet som härrör från den först avlidna maken och som därmed din far har rätt till. Detta innebär exempelvis följande: Din fars bror efterlämnar egendom till ett värde av 100 000 kr som efterlevande maka kommer att ärva med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär att makan har rätt att sälja ägorna om så önskas men kan inte testamentera bort det som innehas med fri förfoganderätt. Detta med anledning av att din far har rätt till efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Låt oss säga att dessa ägor till värdet av 100 000 kr utgör 1/3 av efterlevande makans totala egendom som makan fått från bodelningen samt arv efter den avlidna maken. När makan (hustrun) avlider har din far rätt till ett efterarv på 1/3 av makans totala egendom som då anses härröra från först avlidna maken (din fars bror). De övriga 2/3 av makans egendom som denna efterlämnar, dvs. kvarlåtenskaper ärver och fördelas mellan makans (hustruns) syskonbarn. 3. Slutsats: Kom ihåg att kontrollera ifall det finns testamente eller inbördes testamente att fördela kvarlåtenskaperna utefter. I det fall det inte finns ett testamente efter maken fördelas kvarlåtenskaperna efter den legala arvsordningen. Om det inte finns fler bröstarvingar, mor eller far vid livet och syskon är avlidna träder syskonbarnen i syskonens ställe och ärver makans kvarlåtenskaper. Den andel som makan ärvt av sin make utgör den andel som din har rätt till som efterarv. Hoppas mitt svar var till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,