Vad händer när en make som står ensam på lånet av den gemensamma bostaden går bort?

2021-12-05 i Make
FRÅGA |Hej,Har person x och Y som var gifta, person x har nu avlidit. Person X och Y stod för bostadsrätt 50/50 men person X stod för lån 100%.Hur blir det nu? Person Y bor kvar och betalar räkningar som vanligt. Hur tänker bank i detta fall då lånetagare avlidit?Hur blir det om man vill sälja?
Josefine Johansson |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom det inte framgår något om makarnas ekonomiska förhållanden i din fråga kommer jag kort redogöra för de olika möjligheterna som finns för att lösa lånet mellan makarna genom antingen skuldöverföring eller försäljning. Bodelning till följd av ena makens dödGenom en makes död upplöses äktenskapet och det första som sker i anslutning till detta är en bodelning, 23 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) och 9 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). I bodelningen delar man upp vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom, samt hur mycket tillgångarna är värda. Alla tillgångar som fanns vid make X död är de som ska räknas med, 9 kap 2 § ÄktB. Beroende på hur stora tillgångar som finns tillgängliga kan utfallet av bodelningen således variera. Vad händer med lånet på bostadsrätten?Det som ingår i bodelningen är makarnas giftorättsgods, 10 kap 1 § ÄktB. Från vardera makes giftorättsgods får avräknas så mycket att det täcker de skulder som maken hade vid sin död, 11 kap 2 § 1 st. ÄktB. Detta innebär att åtminstone en del av lägenhetslånet borde går att lösa ut med banken i samband med dödsfallet. Det är förvisso oklart om det överhuvudtaget går att avräkna något eller hur mycket som går att avräkna beroende på tillgångarnas storlek. Den återstående totala summan giftorättsgods som finns kvar efter skuldavräkningen, ska delas lika på två delar mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. Nästa steg efter att eventuell skuldavräkning är gjord är en skuldöverföring. Om make Y vill behålla den gemensamma lägenheten måste denne kontakta make X:s bank för att flytta över lånet på hen. Ett bostadslån är i de allra flesta fallen förenat med panträtt, vilket innebär att banken tar bostaden som säkerhet för lånet. Om låntagaren inte betalar av lånet korrekt eller går i konkurs får banken alltså via Kronofogdemyndigheten sälja bostaden för att säkerställa fullständig betalning. Sammanfattning och handlingsplanVarje bank har olika rutiner för hur de löser lån och vilka krav de ställer på den efterlevande makens ekonomiska förutsättningar för att få ta över ett lån. Det krävs nämligen att den efterlevande maken har råd att ta över lånet, vilket inte alltid är en självklarhet. För att ta reda på om det är görbart rekommenderar jag därför att den efterlevande maken i ditt fall kontaktar banken för vidare rådgivning och hjälp. Vill make Y däremot vill sälja lägenheten blir det mindre komplicerat. Eftersom X och Y har varit gifta kommer Y att ärva hela lägenheten enligt 3 kap 1 § ÄB, (förutsatt att det inte finns några särkullbarn på X:s sida). Finns det gemensamma barn kommer de ärva först efter make Y:s död, 3 kap 2 § ÄB. I samband med försäljningen kan banken då enkelt lösa bort lånet. Hoppas du känner dig nöjd med ditt svar. Om inte kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,

Ärver fortfarande maken/makan om arvlåtaren var svårt sjuk vid giftermålet och dör kort därefter?

2021-11-23 i Make
FRÅGA |Finns det någon slags "karens" vid giftermål avseende arvsordningen? Jag tänker mig att någon vet att man är dödligt sjuk och gifter sig och sedan dör kort efteråt? Eller tillfaller då arvet oinskränkt till maken/makan? Tänker mest på om man har särkullbarn (men de ska ju ha sin del oavsett). Sambos ärver ju inte varandra, så även om man har gemensamma barn så förändras ju detta vid giftermål.
Felicia Sandvik |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår det som att du undrar om arvet fortfarande tillfaller den efterlevande maken/makan om giftermålet sker strax innan arvlåtarens död samt att arvlåtaren vid tiden för giftermålet var svårt sjuk. Din fråga aktualiserar äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB). Vem ärver?Om arvlåtaren var gift kommer kvarlåtenskapen att tillfalla den efterlevande maken/makan men eventuella särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv direkt efter arvlåtarens död (3 kap. 1 § ÄB). Vid ett giltigt äktenskap är det därmed den efterlevande maken/makan som ärver arvlåtaren. När är ett äktenskap giltigt?Ett äktenskap ingås i närvaro av vittnen genom en vigsel (4 kap. 1 § ÄktB). För att ett äktenskap ska anses vara giltigt ska de som ingår äktenskapet vara närvarande samtidigt och uttrycka en vilja att ingå äktenskapet inför en vigselförrättare (4 kap. 2 § första stycket ÄktB). Om kraven inte är uppfyllda är vigseln inte giltig och ett äktenskap har därmed inte ingåtts. Utgångspunkten är också att äktenskap endast kan upphöra genom äktenskapsskillnad eller den ena makens död (1 kap 5 § ÄktB). Ingen uttrycklig bestämmelse i lagen om att ett äktenskap kan ogiltigförklaras finns, men en vigsel kan ogiltigförklaras om det är uppenbart att någon av makarna inte har samtyckt till äktenskapet (NJA. 2010 s. 648). Denna möjlighet är dock begränsad eftersom det föreligger en presumtion om att vigseln har gått rätt till om vigselförrättaren har genomfört vigseln. Sammanfattningsvis är det alltså den efterlevande maken som ärver kvarlåtenskapen förutsatt att äktenskapet är giltigt, med undantag för eventuella särkullbarn som har rätt att få ut sitt arv direkt. För äktenskapets giltighet krävs det en uttrycklig vilja från båda personer att ingå i äktenskapet inför en vigselförrättare samt att båda är närvarande samtidigt. Det finns alltså ingen "karens", utan det är den efterlevande maken som ärver oberoende av om arvlåtaren var svårt sjuk vid giftermålet så länge arvlåtaren har uttryckt sin vilja att ingå äktenskapet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen,

Ärver makar före gemensamma barn

2021-10-31 i Make
FRÅGA |Vi har gjort en bodelning under äktenskap, äktenskapsförord. Vi är fortfarande gifta. Om någon av oss dör, ärver vi varandra före barnen (gemensamma)?Med vänlig hälsning,
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna om makars arvsrätt finns i Ärvdabalken. Ja, makar ärver varandra före gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB).

Vem ärver efter mig om jag är gift men har inga gemensamma barn med min make?

2021-10-21 i Make
FRÅGA |Hej. Är gift sedan drygt 2 år sen med en man som har skulder på ca 450000 kr, han har försökt söka skuldsanering , men ansökan har avslagits.Nu min fråga ...Jag äger huset , 2 bilar, släpkärra och en billigare husvagn.Och jag har fyra barn sen tidigare äktenskap, så vem ärver mig , vet att maka/ make ärver varandra, Men går mitt arv till hans skulder ?Han har inga egna barn. Måste jag göra ett testamete, så han får bo kvar i huset till han orkar?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).Om en gift person avliderOm en person som är gift avlider ska en bodelning göras mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom makarna äger är giftorättsgods om det inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Det spelar ingen roll vem av makarna som äger vad, är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen. Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord eller villkor i testamente (7 kap. 2 § ÄktB).Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB). Om den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer den maken gå in med noll i bodelningen. Skulderna kommer alltså inte följa med, utan den skuldsatta maken kommer "behålla" dem. Att den ena maken har skulder som överstiger dennes egendom kommer dock påverka den andra maken ändå. Detta eftersom den make som inte har skulder kommer behöva dela med sig av mer av sitt giftorättsgods, eftersom allt som går in i bodelningen ska delas lika.Det som genom bodelningen tillfaller den efterlevande maken är helt och hållet dennes, och det som tillfaller den avlidne maken ska fördelas enligt reglerna om arv.Vem ärver?Vem som har arvsrätt inom svensk rätt delas upp i tre arvsklasser. I första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, alltså dennes barn (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvingarna har rätt att ärva i första hand. Om den avlidne inte har några barn går man vidare till den andra arvsklassen. I denna ingår den avlidnes föräldrar, syskon och syskonbarn (2 kap. 2 § ÄB). Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går man vidare till den tredje. I denna ingår den avlidnes mor- och farföräldrar samt deras barn (2 kap. 3 § ÄB).Efterlevande makes arvsrättOm den avlidne är gift ska hela dennes kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄB). Denna rätt går före makarnas gemensamma barns arvsrätt. De får istället rätt att ärva då båda föräldrarna avlidit (3 kap. 2 § ÄB). Det finns dock ett undantag från denna rätt för efterlevande make att ärva. Det gäller när den avlidne har barn som inte är den efterlevande makens barn. Dessa barn kallas för särkullbarn. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt (3 kap. 1 § andra meningen ÄB). Detta innebär att om den avlidne endast har särkullbarn kommer de ha rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt, och den efterlevande maken har inte rätt att ärva något.Den enda inskränkningen i särkullbarnens rätt är att en efterlevande make alltid har rätt att efter bodelningen ha egendom som motsvarar minst fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. 2021 är ett prisbasbelopp 47 600 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.Din situationOm du skulle avlida är det första som händer alltså att en bodelning görs. Eftersom din make kommer få behålla så mycket av hans egendom som krävs för att täcka sina skulder, innebär detta att han kommer få ta del av mer av din egendom om du inte har lika mycket skulder. Efter bodelningen ska ditt arv fördelas till dina arvingar.Som jag skrivit ovan är det barn som ska ärva i första hand. Eftersom dina barn inte är din makes barn är de särkullbarn och har bättre rätt att ärva efter dig än din make har. Så länge din make, efter bodelningen, har tillgångar till ett värde av minst fyra prisbasbelopp kommer dina barn ärva allt efter dig. Dina barn får då en fjärdedel var.Möjlighet att upprätta ett testamenteDet är möjligt för dig att upprätta ett testamente om du vill att din make ärver mer än det jag beskrivit ovan (9 kap. 1 § ÄB). I testamentet kan du ange att din make ska ärva med fri förfoganderätt, och att när han avlider ska dina barn ärva efter dig. Detta innebär att han kan använda egendomen som han önskar, men han kan inte testamentera bort den. Att tänka på är dock dina barns rätt till laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, och arvslotten är det arv dina barn skulle fått om det inte fanns något testamente, alltså en fjärdedel var av din egendom (7 kap. 1 § ÄB). Om du upprättar ett testamente som inskränker dina barns rätt till laglott har de möjlighet att kräva att testamentet jämkas för att de ska få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB).Formkrav för testamenteEtt testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (10 kap. 1 § ÄB). Både den som upprättar testamentet och vittnena ska skriva under vid samma tidpunkt. Vittnena måste känna till att de bevittnar ett testamente, men de behöver inte känna till innebörden av testamentet. Det finns även regler om vem som får vara vittne (10 kap. 4 § ÄB). Nära släktingar till den som upprättar testamentet får inte vara vittne, och inte heller den som kommer ärva något genom testamentet. Ett testamente behöver däremot inte registreras, så länge det uppfyller formkraven.Om du vill ha hjälp med att upprätta ett testamente av en våra duktiga jurister är du välkommen att boka en tid här.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan man ärva makes skulder?

2021-11-27 i Make
FRÅGA |HejMin pappa avled i våras, det visade sig att han hade tagit ett blanco lån utan min mors vetskap.Nu är min mor orolig att hon blir betalningsansvarig, de hade varit gifta i 69 år när min pappa avled.Dödsboet saknar tillgångar.
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vardera maken ansvarar för sina egna skulder. Detta innebär alltså att en make inte blir tvungen att betala den andra makens skulder på grund av att de är gifta (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Din mor behöver inte personligen betala din pappas skulder eftersom dödsboet saknar tillgångar. Skulden ska nämligen betalas med tillgångarna i dödsboet. Detta innebär att man enligt svensk rätt aldrig ärver skulder. Din mor behöver således inte vara orolig för att bli betalningsansvarig.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ska efterlevandes privata bankmedel tas med avlidne makes arvskifte?

2021-11-02 i Make
FRÅGA |Hej, ska efterlevande makas tillgångar av privata bankmedel tas med i arvskifte gällande makens särkullbarn? Makan har inga egna barn.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Efter att en make avlidit ska en bodelning göras, se 23 kap. 1 § ÄB. Bodelningen skall innefatta giftorättsgods enligt 10 kap. 1 § ÄktB.Ifall makans privata bankmedel inte är enskild egendom enligt 7 kap. ÄktB skall egendomen innefattas i giftorättsgodset som delas lika mellan dödsboet och efterlevande makan.Ifall efterlevande makas privata bankmedel ska tas med i arvskiftet beror således på ifall det rör sig om enskild egendom eller giftorättsgods enligt 7 kap. ÄktB. Är det enskild egendom kommer bankmedlen inte att innefattas i den avlidne makens arv som delas mellan särkullbarnen. Är det giftorättsgods kommer bankmedlen att innefattas.

När ärver makar varandra?

2021-10-31 i Make
FRÅGA |Hej.Jag och min sambo har ett hus som vi äger tillsammans.Vi har särkullbarn vi har ett testamente om vi gifter oss och den ena dör.Ärver vi varandra efter barnen fått ut sitt arv.
Moa Seger |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom din fråga handlar om arv är ärvdabalkens regler tillämpliga (ÄB). Av din fråga framgår inte vad som finns reglerat i det testamente ni skrivit, därför kommer jag att generellt redogöra för vad som gäller angående arv mellan makar. Jag tolkar även din fråga som att du undrar vad som händer med arvet om ni vore gifta när någon av er går bort. Jag utgår också från att ni inte har några gemensamma barn eftersom det inte framgår av frågan.Särskild reglering när det finns särkullbarn Som utgångspunkt får man genom testamente välja vad man vill ska hända med sin egendom när man går bort. Man kan dock inte testamentera bort all egendom om det finns bröstarvingar då de alltid har rätt till minst sin laglott (7 kap. 1 § ÄB). När det gäller särkullbarn har de som huvudregel rätt att kräva ut sitt arv direkt vid sin förälders bortgång. Om de väljer att ta ut sitt arv direkt ärver den efterlevande maken resterande del av arvet så länge det inte finns något annat reglerat i testamente (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarnen kan också välja att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken och i så fall ha rätt till sitt arv efter dennes bortgång (7 kap. 9 § ÄB). Om särkullbarnet väljer att avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken kommer arvet att tillfalla denne med fri förfoganderätt. Det innebär att den maken får förfoga över arvet fritt men med vissa begränsningar. Till exempel får man inte testamentera bort hela detta arv eftersom en del då är "reserverad" till särkullbarnet i efterarv.I ert fall Som jag skrev tidigare framgår inget av frågan som tyder på att ni har gemensamma barn. Om ni bara har särkullbarn kommer ni alltså att ärva varandra antingen genom att särkullbarnet tar ut sitt arv direkt och den efterlevande av er då får resterande del av arvet, eller genom att särkullbarnet väljer att avstå till förmån för den efterlevande av er och denne då får tillgång till arvet direkt men med fri förfoganderätt. Ni makar kommer alltså att ärva varandra direkt under förutsättning att särkullbarnen tar ut sitt arv direkt och att inget annat finns testamenterat. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen. Med vänliga hälsningar,

Vad gäller när en make med bröstarvingar gift om sig och arv ska fördelas?

2021-09-30 i Make
FRÅGA |1991 dog make A, som var gift med B. De har 2 gemensamma barn i 30 års åldern. Bouppteckning gjordes, men inget arvskifte. 1993 gifte B om sig med C och de bor kvar i huset, som A och B köpte. De fick inga barn och C hade inga sedan förut, så nu finns 2 vuxna särkullbarn. 1921 dog B. Bouppteckning är gjord, gällande villa, bil o inventarier, skulder o sparande. Särkullbarnen väntar med arv tills villa säljs.Banken säger att vid arvskifte får C 1/4 av hela boet och särkullbarnen 3/4, borde det inte vara tvärs om?
Jakob Johansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Make 1 avled 1991, inget arv fördelades vid förste makens död.1993 efterlevande make gifte om sig.2021 efterlevande make avled.Hur kommer arvet fördelas? EfterarvMakes arvsrätt framkommer i Ärvdabalken [ÄB] 3 kap. 1 §. Där anges att en avlidens kvarlåtenskap, om personen var gift, ska tillfalla efterlevande make. Eftersom all kvarlåtenskap efter den först avlidne maken tillfaller den efterlevande maken har någon egentlig fördelning av arvet inte skett. Därför ska det, vid den efterlevande makens död fördelas ett efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Det innebär att innan arvet från den efterlevande maken fördelas ska arvet efter den först avlidne maken fördelas. I praktiken innebär detta att andelen av de tillgångar som vid tillfället för bodelning efter den först avlidne maken skulle tillfalla dennes arv ska delas ut i efterarv.I den situation du beskriver skulle det kunna se ut enligt följandeVid bodelning efter den först avlidne likadelades egendomen. Den efterlevande maken har efter bodelningen fri förfogande rätt till den del som kommer från den avlidne genom bodelningen. Alltså är 50% makens egendom, 50 % tillfaller maken med fri förfoganderätt.När den efterlevande maken avlider ska först efteravet fördelas efter den först avlidne, dennes bröstarvingar ska då få ut den andel som tillföll efterlevande make med fri förfoganderätt. Alltså, när efterlevande make dör ska först de 50 % som denne haft med fri förfoganderätt tillfalla den först avlidnes arvingar. Först när detta skett kan resterande 50 % bli aktuella för fördelning. När efterarvet skett kvarstår således 50 % av de medel som efterlevande make haft tillgång till, då kan en bodelning mellan efterlevande och den nya maken ske. Här delas (om inte annat föreskrivs i äktenskapsförord etc.) de två makarnas giftorättsgods på två. Om den nya maken i princip inte har några tillgångar kommer alltså ungefär 25% (av den nu avlidnes totala tillgångar) kunna tillfalla denne vid en bodelning.Sammanfattningsvis kan alltså den andel som du beskrivit i frågan bli aktuell, eftersom 50% av den avlidnes tillgångar kan utgöra efterarv och att det först därefter kan ske en bodelning där medel kan fördelas mellan den avlidne och den nya maken. Hoppas du fick svar på din fråga, tveka inte att höra av dig igen. Trevlig helg.