Kan särkullbarn hindra en gåva av fastighet?

2021-01-30 i Make
FRÅGA |Hej! Kan särkullbarn hindra att man ger bort en gåva av fastighet till hustrun?
Emil Wellander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Särkullbarnen kan inte hindra digDet finns ingen bestämmelse som hindrar dig från att ge bort en gåva, i form av en fastighet, till din hustru. Ett gåvobrev behöver dock utfärdas. Gåvohandlingen har följande formkrav vilka alla måste vara uppfyllda för att gåvan ska vara giltig då det är fråga om fastighet:1. Gåvohandlingen ska vara skriftligt undertecknad med båda era namn2. Fastighetens registerbeteckning ska finnas med3. En viljeförklaring ska finnas med en förklaring om att du ger gåvan och att den är till din hustruVidare ska gåvan även registreras hos Skatteverket. Därefter behöver ni ansöka om lagfart. Ansökan om lagfart görs hos Lantmäteriet. Efterlevande make ärver digSituationen som jag tolkar att du undrar över, är vad som händer ifall exempelvis du har avlidit, och vad dina barn skulle ha rätt att ärva. Jag tolkar situationen som att ni är gifta. ifall du skulle avlida ärver efterlevande make all egendom med fri förfoganderätt, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Särkullbarnen som du har nämnt, kan välja att begära att få ut sitt arv omedelbart om de skulle önska det, vilket också framgår av 3 kap. 1 § ÄB. Särkullbarnen har rätt till sin laglottDet som kan vara av intresse i din situation är att särkullbarnen har en laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten är hälften av arvslotten. Med detta menas att om särkullbarnen skulle ha haft rätt till exempelvis 100 000 kr vardera, så kan du t.ex. inte testamentera bort deras arv så att de får mindre än 50 000 kr vardera. Det finns dock en viktig bestämmelse i 7 kap. 4 § ÄB. Din hustru kan nämligen bli skyldig att ersätta särskullbarnen med den del av sin laglott som skulle kunna ha undantagits dem genom husförvärvet. Det innebär att värdet på gåvan kan "föras tillbaka" in i din kvarlåtenskap om du skulle avlida, vilket gör att dina barn (hustruns särkullbarn) har rätt till en högre laglott. Situationen aktualiserar ett typ av förskott på arv. Detta skulle kunna ske om du exempelvis ger bort fastigheten på dödsbädden, eller om du kan tänkas ha haft nytta av fastigheten fram tills din död, trots att fastigheten är bortgiven. Lagbestämmelsen är ett skydd för bröstarvingarnas laglott.SammanfattningSom jag har tolkat din situation ser jag inga hinder med att du ger bort en gåva, så länge särkullbarnen åtminstone får ut sin vardera laglott. För att göra en heltäckande bedömning hade jag dock behövt mer information. Om du inte fick svar på din fråga är du välkommen tillbaka med en ny!Med vänliga hälsningar,

Har make arvsrätt efter avliden make trots bodelningsavtal?

2021-01-22 i Make
FRÅGA |Herr Y och fru X har varit gifta i många år, De har ett gemensamt barn och Y har tre tidigare barn. De skriver ett bodelningsavtal inom äktenskapet. Y avlider efter några år. Äktenskapet är giltigt. Har fru X fuli arvsrätt efter herr Y, eller begränsar bodelningsavtalet hennes arvsrätt?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilka lagar är tillämpliga?I samband med arv efter avliden make blir regler i ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB) relevanta. Vad sker vid den ena makens bortgång?Ett äktenskap upplöses antingen vid äktenskapsskillnad eller genom den ena makens död (1 kap. 5 § ÄktB). Efter att äktenskapet har upplösts sker vanligtvis en bodelning där makarnas giftorättsgods efter en skuldavräkning ska delas lika mellan makarna (11 kap. 1-3 §§ ÄktB). Makarnas giftorättsgods är den egendom som inte utgör makarnas enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). I det här fallet nämns det att det finns ett bodelningsavtal mellan makarna. Genom ett sådan avtal kan makarna bestämma vad som ska ingå vid en eventuell bodelning. Detta avtal påverkar alltså inte den kvarlevande makens arvsrätt. Efter att en bodelning har genomförts sker ett arvskifte där den avlidne makens kvarlåtenskap som består av dess andel från bodelningen samt dess enskilda egendom fördelas mellan dennes arvingar. Vem ärver den avlidne maken?Eftersom inget testamente verkar finnas sker arvsfördelningen enligt den lagstadgade arvsordningen. När en make avlider har kvarlevande make som huvudregel arvsrätt före barns arvsrätt (3 kap. 1 § ÄB). Efterlevande make ärver då med fri förfoganderätt vilket innebär att den kvarlevande maken får förbruka kapital, avyttra samt ge bort egendomen helt utan redovisningsplikt men hon får inte genom testamente förordna över den kvotdel av förmögenhetsmassan som innehas med fri förfoganderätt (3 kap. 2 § ÄktB). Detta eftersom pengarna ska tillfalla den avlidnes efterarvingar vid den efterlevande makens bortgång. Om den avlidne maken har särkullbarn har dessa dock rätt att få ut sin laglott direkt (3 kap. 1 § ÄB). SammanfattningFörst kommer en bodelning ske mellan den avlidna maken och den kvarlevande maken, med bodelningsavtalets innehåll i beaktande. Genom att göra det här får man fram hur mycket av makarnas egendom som är den avlidnes kvarlåtenskap respektive den efter­levande makens egendom. Kvarlåtenskapen efter den avlidne maken tillfaller sedan dennes arvingar. I detta fallet har den avlidna maken tre särkullbarn som har rätt att få sitt arv direkt som utgörs av 3/4 av kvarlåtenskapen. Makarnas gemensamma barn är efterarvinge och får ut sitt arv på 1/4 först när den efterlevande maken avlider. Alltså den efterlevande maken övertar viss egendom genom bodelning och en viss del, 1/4, genom arv (med fri förfoganderätt). Värt att tillägga är att eftersom det inte tycks finnas ett testamente till förmån för efterlevande make ärver denne inte någon egendom med full äganderätt. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle du behöva vidare hjälp råder jag dig att kontakta vår juristbyrå för tidsbokning. Med vänliga hälsningar,

Bodelning och arvskifte efter dödsfall

2021-01-18 i Make
FRÅGA |Min fru avled i november vi gifte oss 16 jag köpte huset 12. Frågan är ärver hennes dotter halva huset alla lån står på mig har hört att det måste gå 5 år.Mvh Jonas
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!BodelningFörst sker bodelning enligt Äktenskapsbalkens (1987:230) bestämmelser innan arvskiftet. Det är enbart giftorättsgodset (10:1 ÄktB) som ingår i bodelningen och inte er enskilda egendom utan den enskilda egendomen fördelas först vid arvskiftet. Bodelningslotterna är i ditt fall 50 % vardera av det totala giftorättsgodset eftersom jämkningsregeln (12:1 ÄktB) som kan minska varderas lott inte är tillämplig vid dödsfall. ArvskifteUtgångspunkten är att efterlevande make ärver före gemensamma barn med fri förfoganderätt (3:1 Ärvdabalk (1958:637)). Eftersom din fru har en dotter sedan tidigare som inte är ert gemensamma har hon rätt att få ut sin del av arvet direkt. Om din fru inte har skrivit något testamente ärver dottern allt efter din fru. Det du bör göra är att kontrollera om det finns något testamente som stadgar annat än vad lagen föreskriver. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Ärver min make efter mig?

2020-12-27 i Make
FRÅGA |Om jag dör före min man, går min kvarlåtenskap då automatiskt till min man? Jag tänker på pensiondspar t.ex. Vi har inga barn.Mvh
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett kort svar på din fråga skulle vara ja, din man skulle automatiskt ärva efter dig! Din fråga behandlas dels i äktenskapsbalken (ÄktB) och dels i ärvdabalken (ÄB). Nedan kommer jag redogöra vad som gäller.Bodelning pga dödsfallNär ett äktenskaps upplöses ska en bodelning upprättas (9 kap. 1 § ÄktB). Och äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). Bodelning är dock inte nödvändig om den efterlevande ska på grund av giftorätt och arvsrätt överta en enda förmögenhetsmassa. Så är fallet när det inte finns vare sig gemensamma barn eller särkullbarn som ska ärva efter den avlidne. Vem tillfaller arvetDet framgår av din fråga att ni inte har någon gemensamma barn. Om du inte heller har särkullbarn så kommer all din kvarlåtenskap automatisk gå över till din man vid dödsfall (3 kap. 1 § ÄB). Om det då skulle finnas någon i den andra arvsklassen som är berättigad till arv efter dig (t.ex. dina föräldrar, syskon och syskonbarn) kommer de ha rätt till efterarv efter din make (3 kap. 2 § ÄB).Vad ingår i kvarlåtenskapen?Det som ingår i kvarlåtenskap är all egendom som finns kvar efter den avlidna. Om det skulle ske en bodelning skulle din make kunna undanta sin pension från bodelningen (10 kap. 3 ÄktB). Det innebär alltså att han erhåller sin egen pension samtidigt som han ärver din pension. Men som sagt tidigare är en bodelning inte nödvändig när den efterlevande ska överta en enda förmögenhetsmassa. Oavsett vilket kommer han ha rätt att ärva dina pensionssparande. Du kan läsa mer om hur det går till i Pensionsmyndighetens hemsida här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Arvsrätten samt ett äktenskapsförords effekt vid en makes dödsfall

2021-01-22 i Make
FRÅGA |Jag och min man har inga gemensamma barn. Jag har två barn sen tidigare. Min man har inga barn.Vi har äktenskapsförord. En lantbruksenhet där även bostadshuset ingår. Vad händer med mig när min man avlider. Vem ärver honom? Gäller äktenskapsförordet även vid dödsfall?Vore tacksam för svar
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar presumerar jag att din man inte har upprättat ett testamente som kan inskränka arvsrätten. I och med att din man inte har några barn så är det du som i första hand ärver din man vid hans dödsfall (3 kap. 1 § ärvdabalken).Äktenskapsförord gäller vid bodelning på grund av äktenskapsskillnad eller under pågående äktenskap. Ett äktenskapsförord ger en möjlighet att göra egendom till antingen enskild egendom eller giftorättsgods (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Ett äktenskapsförord gör det däremot inte möjligt att reglera arvsordningen efter en avliden make. För att reglera arvsordningen krävs i sådana fall ett testamente (9 kap. 1 § ärvdabalken). Detta innebär således att ett äktenskapsförord inte ger effekt vid en makes dödsfall. Vänliga hälsningar,

Arv vid dubbla medborgarskap

2021-01-18 i Make
FRÅGA |Min make och jag har varit gifta sedan 1984. Vi har 2 gemensamma barn och min make har 2 barn från tidigare äktenskap. Min make har dubbelt medborgarskap, svenskt och brittiskt. Vi bodde tillsammans i Storbritannien mellan 1982 och 1994 då vi flyttade till Sverige. Alla 4 barnen är födda i Storbritannien. Vi är 69 och 70 år gamla och lever på pension. I Sverige har vi besparingar i mitt namn på c:a 600.000 SEK. I Storbritannien har min make c:a 50.000 pund på ett konto i sitt namn (arv från hans föräldrar). Vad händer om min make dör före mig? Ärver jag honom? Vad ärver hans barn från tidigare äktenskap?
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar utgår jag ifrån att ni båda bor i Sverige för tillfället och kommer att göra det även den dagen ni avlider. Vilken lag tillämpas? När det gäller arv i internationella förhållanden tillämpas EU:s s.k. "successionsförordning". Som utgångspunkt när det gäller arv i internationella förhållanden är det lagen i den stat där personen har sin hemvist, det vill säga Sverige, som man ska tillämpa (art. 21 successionsförordningen). Din man kan dock välja att tillämpa brittisk lagstiftning då han är medborgare där (art. 22 successionsförordningen). Utgångspunkten är dock svensk lagstiftning, vilket innebär att ärvdabalken (ÄB) tillämpas.När ärver särkullbarnen? Enligt ärvdabalken ärver du som maka din makes kvarlåtenskap med "fri förfoganderätt". Det innebär att du ärver all kvarlåtenskap från din make men att denna sedan fördelas på din makes arvingar när du avlider (3 kap. 1 § ÄB). Du nämner att din man har särkullbarn. Dessa har rätt att få ut sitt arv direkt din man avlider. De kan dock välja att avstå från arvslotten tills dess att även du avlider, och får du ut sitt arv först då (3 kap. 9 § ÄB). Hur mycket ärver särkullbarnen? Förutsatt att all er egendom är giftorättsgods ärver särkullbarnen hälften av er totala egendom, eftersom hälften av er totala egendom är din makes kvarlåtenskap. Din make kan begränsa särkullbarnens rätt att få ut sitt arv genom att skriva ett testamente där han förklarar att han önskar att du ärver hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och att särkullbarnen ska få ut sin laglott först då du avlider. Särkullbarnen har emellertid alltid rätt att få ut sin laglott direkt. Laglotten är hälften av arvslotten (dvs. hälften av det som de hade ärvt om inget testamente fanns) (7 kap. 1 § ÄB). Hoppas detta besvarade dina frågor och att allt löser sig för dig! Önskar du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå genom att ringa oss eller boka tid genom att klicka här. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00 Med vänliga hälsningar,

Hur fördelas egendom, som ägs tillsammans, vid ena makens död om maken har egna barn?

2021-01-13 i Make
FRÅGA |Om man är gift och står som ägare på 50 % på huset , va gäller vid delning om jag eller partner avlider. Tex min partner avlider. Behåller jag min del och hans del delas på mig och hans barn eller delas huset lika / tack
Hanna Ullerholt |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Regler gällande arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).Om den avlidna var gift vid bortgången ska en bodelning enligt reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB) göras innan arvet kan fördelas mellan arvingarna (23 kap. 1 § andra stycket ÄB). Det innebär att om din partner avlider, så ska först och främst en bodelning göras och i en bodelning ska ert giftorättsgods ingå och delas lika mellan er (9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all er egendom som inte är enskild, huset ska alltså ingå i bodelningen (7 kap. 1 § ÄktB). Du får då behålla hälften av ert giftorättsgods däribland din hälft av huset, medan den andra hälften av giftorättsgodset blir din partners kvarlåtenskap som ska fördelas mellan arvingarna.Det är i första hand bröstarvingarna, dvs. den avlidnes barn som ärver (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Undantag från detta är om den avlidna var gift, då ärver istället den efterlevande maken före bröstarvingarna, men till detta undantaget finns det ett undantag som säger att särkullbarn kan kräva att få ut sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Utifrån din fråga tolkar jag det som ni inte har några gemensamma barn, utan att din partner har barn som inte är dina barn, dvs. särkullbarn. Du ärver då din partners kvarlåtenskap, men om hans barn kräver att få ut sin del av arvet, så har de rätt till det. Då skulle du behålla din hälft av huset och din partners hälft skulle delas lika mellan hans barn. Skulle det vara så att ni även har gemensamma barn så kan särkullbarnen kräva att få ut sin del av arvet, men inte de gemensamma barnen. De får istället ut sin del av arvet som efterarv som tillfaller dem efter att du avlidit (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Det innebär att du skulle behålla din hälft av huset samt den del av din partens hälft som hade gått till de gemensamma barnen. Den del som särkullbarnen har rätt till behåller du endast om de inte kräver att få ut det direkt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Ärver efterlevande make även enskild egendom?

2020-12-21 i Make
FRÅGA |Är gift och har ett gemensamt barn. Jag har en förmögenhet som jag fått genom arv och som är min enskilda egendom. Min fråga: Om jag avlider, ärver min maka alla mina tillgångar med fri förfoganderätt, inklusive tillgångar som är min enskilda egendom? Om inte vad gäller? Testamente?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ärver efterlevande make även enskild egendom? Att egendomen är enskild påverkar inte efterlevande makes arvsrätt, då även den enskilda egendomen är kvarlåtenskap. Maken kommer alltså att erhålla den enskilda egendomen med fri förfoganderätt, 3 kap 1 § ärvdabalken. Sammanfattning Egendomen, i det här fallet den ärvda förmögenheten, kommer att tillfalla din maka vid din bortgång. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!