Hur ser arvsfördelningen ut mellan makar samt barn och särkullbarn?

2019-06-11 i Make
FRÅGA |Hej, jag undrar hur arvsfördelningen sker enligt lag mellan make/maka samt barn och särkullbarn. Jag vet att särkullbarn har rätt att få sitt arv direkt, men hur stor del pratar vi om då? Vidare, hur stor del har maken rätt till?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arvsrätt hittar du i ärvdabalken (ÄB). Nedan kommer jag ställa upp ett schema för hur arvsfördelningen ser ut med hjälp av en fiktiv familj som består av makarna A och B samt A:s barn A1, B:s barn B1 och A och B:s gemensamma barn AB. B är den som tragiskt nog gått bort i exemplet.Makes arvsrättNär en person är gift går makes/makas arvsrätt som huvudregel före barns arvsrätt, ÄB 3 kap 1 §. A kommer att ärva B med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att A kan använda pengarna som hen önskar men hen har inte rätt att testamentera bort pengarna utan de kommer att tillfalla B:s arvingar vid A:s bortgång, ÄB 3 kap 2 §.Vem ärver vem?Vilka är då B:s arvingar? Jo, det är B1 och AB, det vill säga B:s biologiska barn som kommer att ärva henom. Som huvudregel delas arvet lika på samtliga arvingar, det vill säga att B1 kommer att få 50 % av B:s arv och AB kommer att få övriga 50 %, ÄB 2 kap 1 §.Särkullbarnets arvsrättNär B dör så är B1 ett så kallat särkullbarn. B1 har vid B:s bortgång två alternativ: antingen kan hen låta A ärva B och invänta sitt arv till dess att A går bort ELLER så kan B1 begära ut sin del av arvet direkt, ÄB 3 kap 1 §. AB kommer däremot få invänta sitt arv till dess att även A går bort.Efterlevande makes minimirätt till arvVidare så har A rätt till en minsta summa om fyra prisbasbelopp (år 2019 är denna summa 4 x 46500 kr) efter att B dött. Denna summa inkluderar även all A:s egendom, det vill säga A:s del av bodelningen samt eventuell enskild egendom. Om A:s egendom inte skulle uppnå summan så har A rätt att få ta del av en så stor del av B1:s arv efter B så att A:s totala egendom har ett värde av fyra prisbasbelopp, ÄB 3 kap 1 §.Sammanfattningsvis:- Makes arvsrätt går som huvudregel först - Särkullbarn har möjligheten att avstå och avvakta sitt arv till förmån för den efterlevande maken eller begära ut det direkt - Gemensamma barn får ut sitt arv först då båda föräldrarna gått bort - Arvingar får lika stora andelar av sin förälders arv (oavsett om arvingarna är särkullbarn eller gemensamma barn) - Den efterlevande maken har alltid rätt till egendom till ett värde av minst totalt fyra prisbasbelopp (inkl. sin del av bodelningen samt enskild egendom)Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Hur fördelas arvet när två makar avlider och där inte finns bröstarvingar men syskonbarn?

2019-05-27 i Make
FRÅGA |Hej! Ställer en fråga åt min far! Han har en bror som är/var gift, men gick bort för några år sedan. Dom har inga barn. Hon har endast syskonbarn! Hur är arvsrätten här när hon går bort? Tack!
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!1.Var är problemet?Frågan rör vad som gäller arvsrättsligt när efterlevande maka avlider då det inte finns några bröstarvingar. Hur ska kvarlåtenskapen fördelas? Det framgår av frågan att det efterlevande maka har syskonbarn. 2. UtredningArvsrätt regleras i ärvdabalken (ÄB). Då det inte framgår av frågan huruvida det finns testamente eller inte redogör jag för båda fallen i det följande. Kolla gärna upp om det finns ett testamente, alternativt om maken och makan har upprättat ett inbördes testamente. Om det är konstaterat att det inte finns testamente ber jag er att läsa avsnitt 2.2. 2.1 Finns testamente gäller följande:Finns det ett testamente? Om ja, har maken upprättat ett eget testamente? Ett testamente ska tolkas med utgångspunkt i testatorns verkliga vilja, alternativt vad testatorn kan antas ha velat. För att testamente ska vara giltigt uppställs krav på att det ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av sk. solennitetsvittnen (10 kap. 1 § och 10 kap. 4 § ÄB). Om formkraven för testamentet inte är uppfyllt är testamentet ogiltigt (13 kap. 1 § och 14 kap. 5 § ÄB).Finns ett inbördes testamente? Ett testamente ska tolkas med ledning av testatorns verkliga vilja, alternativt vad testatorn kan antas ha velat. Det inbördes testamentet kan fritt återkallas av var och en av testatorerna (till den del som angår dennes egna förordnande). Detta gäller även efter makens död, dvs. har makan inte genom inneha den avlidnes testamente förlorat rätten att återkalla sitt egna förordnande. Om efterlevande hustru efter mannens död ger en ändrad föreskrift om vad som ska ske med hennes kvarlåtenskap påverkar det inte giltigheten av vad mannen har bestämt avseende hans kvarlåtenskap. Den efterlevande makan kan dock inte ändra i testamentet hur hans kvarlåtenskap ska fördelas. Även om det finns ett testamente har giftorätten företräde framför testationsrätten, dvs. en gift person kan genom testamente endast förfoga över halva värdet av makarnas gemensamma egendom. Detta även om testator äger egendom till högre värde än sin make/maka. Om testator förordnat över hela sin egendom och det sedan visar sig att en del av den kommer tillfalla efterlevande make vid bodelningen kan testamentet bara verkställas fullt ut om efterlevande make begär att vardera make ska behålla sitt gemensamma gods (12 kap. 2 § ÄB). 2.2 Finns det inte testamente gäller följande: I det fall det inte finns ett testamente att fördela kvarlåtenskaperna utefter kollar man om det finns några legala arvingar. Av vad som jag tolkar av frågan är de legala arvingarna i det aktuella fallet makans syskonbarn respektive din far som är bror till maken. Jag tolkar det som att det inte finns några övriga familjemedlemmar i samma arvsklass (2:a arvsklassen) vid livet, dvs. mor, far, syskon, halvsyskon. Syskonbarn tillhör också 2:a arvsklassen och dess arvsrätt träder in först om i det fall syskonen till den avlidna inte finns i livet (2 kap. 2 § ÄB). Din far har rätt till efterarv efter sin bror när makan avlider. När det är på tal om efterarv måste man räkna ut andelen, dvs. den del av arvet som härrör från den först avlidna maken och som därmed din far har rätt till. Detta innebär exempelvis följande: Din fars bror efterlämnar egendom till ett värde av 100 000 kr som efterlevande maka kommer att ärva med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär att makan har rätt att sälja ägorna om så önskas men kan inte testamentera bort det som innehas med fri förfoganderätt. Detta med anledning av att din far har rätt till efterarv (3 kap. 2 § ÄB). Låt oss säga att dessa ägor till värdet av 100 000 kr utgör 1/3 av efterlevande makans totala egendom som makan fått från bodelningen samt arv efter den avlidna maken. När makan (hustrun) avlider har din far rätt till ett efterarv på 1/3 av makans totala egendom som då anses härröra från först avlidna maken (din fars bror). De övriga 2/3 av makans egendom som denna efterlämnar, dvs. kvarlåtenskaper ärver och fördelas mellan makans (hustruns) syskonbarn. 3. Slutsats: Kom ihåg att kontrollera ifall det finns testamente eller inbördes testamente att fördela kvarlåtenskaperna utefter. I det fall det inte finns ett testamente efter maken fördelas kvarlåtenskaperna efter den legala arvsordningen. Om det inte finns fler bröstarvingar, mor eller far vid livet och syskon är avlidna träder syskonbarnen i syskonens ställe och ärver makans kvarlåtenskaper. Den andel som makan ärvt av sin make utgör den andel som din har rätt till som efterarv. Hoppas mitt svar var till vägledning. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen,

Makar ärver som huvudregel varandra framför gemensamma barn

2019-05-27 i Make
FRÅGA |Mina föräldrar har varsitt bankkonto och de disponerar varandras konto. Min mamma undrar om hennes make dör kan hon ändå disponera dessa pengar? De står bägge två på kontonUndrar Inga-Lisa
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om jag tolkar dig rätt undrar då om din mor kommer kunna disponera fritt över de pengar som ligger på hennes makes konto (och som hon idag har dispositionsrätt till) vid dennes frånfälle. I sådant fall aktualiseras arvsrättsliga frågor och bestämmelser du finner i ärvdabalken (ÄB).Makar ärver varandra före gemensamma avkomlingarHuvudregeln i svensk rätt är att makar ärver varandra med fri förfoganderätt före sina gemensamma barn (ÄB 3 kap. 1 §). Det innebär att den efterlevande föräldern helt enkelt får behålla makens egendom och disponera fritt över den fram till sin egen bortgång, då barnen ärver båda sina föräldrar samtidigt. Ett undantag från detta gäller emellertid för särkullbarn, alltså barn till den ena, men inte den andra maken. Dessa barn har alltid rätt att ärva egen förälder direkt. Med hänsyn ttill sin styvförälder/förälders make, kan särkullbarnen emellertid skjuta upp sitt arv, och – precis som gemensamma barn – vänta in båda makars död innan de tar ut sitt arv (ÄB 3 kap. 9 §). SlutsatsJag vet inte hur er familjekonstellation ser ut, men du skriver att frågan gäller mellan dina föräldrar. Detta innebär att din mor i vart fall kommer ärva sin make (din pappa) före dig. Men skulle han ha egna barn, som alltså är dina halvsyskon (ej gemensamma med din mor), har de i princip rätt att ärva hans tillgångar direkt vid hans bortgång. Att din mor har dispositionsrätt över kontot förändrar inte i sig den saken. Har han inte några egna särkullbarn, eller skulle dessa välja att avstå sitt omedelbara arv med hänsyn till din mor, kommer hon i så fall ärva pengarna på hans konto med fri förfoganderätt. Detta förutsätter emellertid också att han inte heller testamenterat en del av pengarna till någon annan. Det går i så fall före.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Vad händer med arvet från en efterlevande make när denne dör och den ända arvsberättigade person vid liv är en arvberättigad person till den först avlidna maken?

2019-05-11 i Make
FRÅGA |Person A och B är gifta. De har inga barn. A har inga syskon. B har en syster (som inte heller har nåra barn). Bådas föräldrar, A och B:s, är sedan länge döda. B avlider. A är gammal och sjuk och förväntas inte leva så många år till. Inget testamente finns. Går förmögenheten från A vid hans död till Allmänna arvsfonden eller kan B:s syster få ärva om hon då fortfarande lever?
Ava Setayesh |Hej,Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!De arvsberättigade efter en avliden person delas in enligt följande:- Första arvsklassen som består utav arvlåtarens barn och barnbarn (2 kap. 1 § ärvdabalken),- Andra arvsklassen som består utav arvlåtarens föräldrar, syskon, och syskonbarn (2 kap. 2 § ärvdabalken) eller- Tredje arvsklassen som består utav arvlåtarens farföräldrar, morföräldrar, farföräldrars barn och morföräldrars barn (2 kap. 3 § ärvdabalken)Andra arvsklassen aktualiseras endast om ingen i första arvsklassen är vid liv. Tredje arvsklassen aktualiseras endast om ingen i andra arvsklassen är vid liv.Om jag har förstått din fråga rätt så har A ingen arvsberättigad person vid livet. B har däremot och enbart sin syster vid livet. Om det vid den efterlevande makens död finns arvsberättigad efter endast en av makarna, ska den/de ärva allt (3 kap. 8 § ärvdabalken). Detta innebär alltså att eftersom B:s syster är den ända arvsberättigade som finns kvar från både A och B så är det denne som kommer att få ärva allt från A.Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.Med vänliga hälsningar,

Kan våra gemensamma barn ärva min fastighet framför min make?

2019-05-29 i Make
FRÅGA |Hej! Jag äger en fastighet till 100% där jag och min make bor på heltid och där även våra, två, myndiga gemensamma, barn bor. Min make äger således ingen del av fastigheten.Min make och jag gifte oss 1996 och vi är fortfarande gifta. Vi har inga (särkull-) barn på annat håll. Kan jag testamentera min fastighet till barnen direkt (och således gå förbi min make) eller är det alltid maken som ärver det jag lämnar efter mig först (oavsett vad man skriver i ett testamente)?Mvh,Gabriella
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Hur jag kommer tolka din frågaFör att besvara din fråga måste jag först veta om du och din make har skrivit ett äktenskapsförord alternativt om din fastighet har blivit testamenterad till dig. Då inget av detta framkommer från din fråga kommer jag att ta hänsyn till båda scenarion när jag besvarar frågan. I båda svaren kommer jag att tolka din fråga på så vis att du vill veta vad som händer om du skulle avlida före din make. Hur ser rättsläget ut?Generellt sett till din fråga är det dels Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter förkortad ÄktB., och dels Ärvdabalken (1958:637), hädanefter förkortad ÄB, som aktualiseras. I den förstnämnda finns bestämmelser om vad som händer när ett äktenskap upphör, vilket det anses göra om ena maken skulle avlida utan att en skilsmässa pågår (1 kap. 5 § ÄktB.). När ett äktenskap upphör ska en bodelning göras ( 9 kap. 1 § ÄktB. och 23 kap. 1 § ÄB.) och det som kommer ingå i bodelningen är det giftorättsgods vardera make innehar (10 kap. 1 § ÄktB.). Inom juridiken anser man allt allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB.). Det som utgör enskild egendom kan vara sådant som ena maken fått tilldelat sig via testamente med förbehåll att detta ska vara dennes enskilda egendom (7 kap. 2 § och 7 kap. 3 § ÄktB.) Vad händer med fastigheten?Skillnaden huruvida fastigheten är enskild egendom eller ej är endast om halva värdet av fastigheten ska räknas in i din kvarlåtenskap (om fastigheten ej är enskild egendom) eller om hela värdet på fastigheten ska räknas in i din kvarlåtenskap (om fastigheten är enskild egendom). Vidare är era gemensamma barn först att ärva enligt 2 kap. 1 § ÄB. Dock kan som sagt make komma emellan och ärva enligt 3 kap. 1 § ÄB. Även om du väljer att testamentera fastigheten direkt till era gemensamma barn kommer dessa alltså att få vänta tills maken avlider (12 kap. 1 § ÄB). Jag hoppas det var svar på din fråga! Mvh,

Äktenskapsskillnad

2019-05-27 i Make
FRÅGA |Hej. jag är gift med en kvinna jag undrar om man skiljer sig hur gör man för att hon inte ska få nånting för jag har stååt för allt under vårt äktenskap jag är den enda som jobbar. o hon är med på allt
Adela Rujovic |Hej och tack för din fråga till oss på Lawline! För att besvara din fråga så kommer jag att tillämpa äktenskapsbalken. Vad händer ifall man skiljer sig? När man skiljer sig så upphör äktenskapet och denna upplösning benämns som äktenskapsskillnad, (1 kap. 5 § äktenskapsbalken). Som du verkar har förstått så ska makars egendom fördelas genom bodelning när ett äktenskap har upplösts, (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det är makarnas giftorättsgods som ingår i en bodelning, (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Huvudregeln är därmed att allt som är din egendom eller din makas egendom är giforättsgods, (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Vad kan du nu göra?Ovan har jag redogjort för huvudregeln, att det är giftorättsgodset som ska ingå i en bodelning och att det är giftorättsgodset som ska fördelas när två makar skiljer sig. Mendet finns också undantag till huvudregeln, som kan ge svar din fråga.Genom att upprätta ett äktenskapsförord så kan man göra giftorättsgods till enskild egendom, (7 kap. 2 § 1st. 1 p äktenskapsbalken). I äktenskapsförordet kan man till exempel skriva att viss egendom istället ska vara din enskilda egendom, (7 kap. 3 § äktenskapsbalken). Eftersom enskild egendom annars inte ingår i en bodelning så ska inte den andre maken få del i giftorättsgodset som du "omvandlat" istället till din enskilda egendom Däremot ska ett äktenskapsförord upprättas skriftligen och undertecknas av både dig och din nuvarande fru, (7 kap. 3 § 2 st. äktenskapsbalken). Alltså måste din nuvarande fru också gå med på att du inte vill att hon ska få ta del av viss egendom. Det jag rekommenderar dig att göra är att först prata med henne och komma överens hur ni ska göra med era saker (tillgångar och egendom), ifall ni bestämmer er för att skilja er. Det är alltid bästa att vara överens, för att båda sidorna ska vara nöjda. Hoppas du fått svar på din fråga!Hälsningar

Arv vid äktenskapsförord

2019-05-25 i Make
FRÅGA |Min man och jag har äktenskapsförord på allt utom huset som är giftorättsgods, vi har var sin lagfart på halva huset. Inga gemensamma barn. Vad händer om min man dör? Ärver jag någon del av huset som min man äger?
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Jag förstår det som att ni har skrivit ett äktenskapsförord som innebär att all egendom förutom huset är enskild egendom (7:2 p.1 äktenskapsbalk), endast huset är giftorättsgods.När din man går bort så kommer en bodelning att göras där all giftorättsgods delas på hälften vardera, 11:3 äktenskapsbalk. Den enskilda egendomen (allt annat) hamnar på den som äger den. Eftersom att ni är gifta och han inte har några barn från ett tidigare förhållande så kommer hans lott tillfalla dig, den efterlevande maken - 3:1 ärvdabalken. Hela huset går alltså åt er men även hans enskilde egendom.Hoppas ni fått svar på er fråga!MVH

Vem ärver min bostad?

2019-05-03 i Make
FRÅGA |Hej,Jag är gift och vi har inte skrivit något äktenskapsförord. Jag har köpt en bostadsrätt som jag har lån på (bara jag som står på lånet). Men min fråga är, jag vill inte att min man ärver min bostad om jag går bort. Utan då vill jag att bostaden ska ärvas av mina två barn. Hur gör jag för att kunna säkerställa detta?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår inte om dina barn är gemensamma med din make inom äktenskapet eller om de är så kallade särkullbarn, dvs barn utanför nuvarande äktenskap. Detta är en central fråga för att kunna besvara din fråga korrekt. Jag kommer redogöra för vad som gäller om de är särkullbarn respektive om de är barn även till din make. Om du därutöver har ytterligare funderingar får du gärna ställa en fråga till. Gemensamma barnOm dina två barn är gemensamma barn tillsammans med din make är utgångspunkten i svensk rätt att efterlevande make ärver barnens andelar av arvet med fri förfoganderätt. Detta innebär att barnen inte får ut något arv från dig direkt, utan att de får ut sitt arv efter dig först när även deras andra förälder avlider (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att efterlevande make ärver allt, och att barnen när den efterlevande maken avlider erhåller sitt arv både från den först avlidne maken och den efterlevande maken. SärkullbarnOm dina två barn inte är din makes barn utan endast dina är de så kallade särkullbarn. Särkullbarn har till skillnad från gemensamma barn rätt att få ut sitt arv direkt efter den avlidna föräldern (3 kap. 1 § ÄB). Barn är ens närmsta arvingar (2 kap. 1 § ÄB). Finns det endast särkullbarn ärver dessa all kvarlåtenskap och efterlevande make ärver ingenting. Den efterlevande makens arvsrätt består endast av gemensamma barns arv som denne ärver med fri förfoganderätt. Om du har särkullbarn kommer alltså de att ärva lägenheten, inte din make. För att undvika att lägenhetens värde kommer att ingå i en bodelning som ska genomföras när en make avlider kan ni upprätta ett äktenskapsförord som föreskriver att lägenheten ska vara din enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Att egendom är enskild innebär att den inte ingår i bodelningen och påverkar värdena mellan makarna där, men den ingår i din kvarlåtenskap och fördelas senare i arvet till arvingarna. Har du kompletterande frågor så ställ gärna en fråga till!Med vänliga hälsningar