Dödsbodelägarna är ansvariga för förvaltningen av den avlidnes egendom

2019-04-24 i Make
FRÅGA |Väninna har hört att; om ena maken dör så utses en god man som s a s ansvarar för ekonomin till bodelning osv är klart. Kan detta vara riktigt???
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När någon avlider är det dödsbodelägarna som är ansvariga för förvaltningen av den avlidnes egendom. Dödsbodelägare är arvingar, universella testamentstagare och i vissa fall efterlevande make eller sambo (18 kap 1 § ärvdabalken). Efterlevande make eller sambo är dödsbodelägare om de är arvinge till den avlidne eller fram tills dess att en bodelning har skett . Ifall en dödsbodelägare bodde tillsammans med den avlidne ska delägaren vårda egendomen tills dess att den fördelas mellan arvingarna (18 kap 2 § ärvdabalken). Om den avlidne var gift innebär detta ofta att det den efterlevande maken tar hand om egendomen. Ifall en dödsbodelägare begär det kan domstolen dock bestämma att en boutredningsman ska förvalta över egendomen (19 kap 1 § ärvdabalken). Detta är dock inte det vanliga utan det krävs alltså att en utav delägarna har begärt detta hos domstol. Det finns dock vissa fall då en god man kan bli utsedd, men det gäller inte förvaltningen av den avlidnes egendom. Istället är det ofta för att tillvarata en arvinges rätt, t.ex. ifall en arvinge vistas på okänd ort och därför inte kan tillvarata sina intressen (11 kap 3 § föräldrabalken). Den gode mannen är då endast representant för arvingens intresse, och har inget ansvar för den avlidnes egendom. En god man utses alltså inte för att förvalta den avlidnes egendom utan det är dödsbodelägarna så länge ingen begärt förvaltning av en boutredningsman. Själva bodelningen vid dödsfall ska dessutom förrättas mellan den efterlevande maken å ena sidan och arvingar och universella testamentstagare å andra sidan (9 kap 5 § äktenskapsbalken).Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Särkullbarn har den primära arvsrätten men kan avstå arv till förmån för dig

2019-03-26 i Make
FRÅGA |Jag är gift sen 5 år tillbaka. Han har 2 barn och jag har 3 barn. Han äger en bostadsrätt och vi äger en bostadsrätt ihop. Den gemensamma bostaden har vi renoverat, köpt inredning och dyrare kapitalvaror. Hans lägenhet har han innan vårt äktenskap renoverat och fixat. Vad händer om han dör? Förstår att hans barn ärver eftersom de är särkullsbarn. Men ärver jag inget alls? Finns det ingen arvslott till mig efter honom eftersom vi är gifta? Vi har inte skrivit testamente eller äktenskapsord. Tack!
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I och med att ni inte har något äktenskapsförord och det inte verkar som att ett testamente säger något annat, är all egendom ni äger giftorättsgods som ska delas vid en bodelning. Ifall din make dör ska en bodelning göras där hälften av all er totala egendom ska tillfalla dig. För enkelhetens skull kan vi tänka att han äger 100 kr vid sin död och att du äger 200 kr. Det innebär att 150 kr tillfaller dig och 150 kr tillfaller din makes dödsbo. I och med ert äktenskap har du som efterlevande make i regel rätt att ärva all din avlidne makes egendom (de 150 kr som finns i dödsboet) vid hans död med så kallad fri förfoganderätt. Detta innebär att du ärver hans egendom med förbehållet att du inte får testamentera bort egendomen. Detta gäller eftersom egendomen du ärver sedan, vid din död, ska gå i efterarv till din makes arvingar. Eftersom din make har barn som inte är dina har de dock rätt att få ut sitt arv efter sin far direkt vid hans död. Det göra att du i nuläget inte har någon absolut rätt att ärva något efter din make. Det enda som kan göra att du får ärva hans lägenhet är därför att han testamenterar den till dig eller att din makes barn avstår från sitt arv vid hans död, och istället låter dig ärva med fri förfoganderätt. På så sätt får de istället ut sitt arv efter sin far vid din död, och du kan då ta del av lägenheten under resten av ditt liv.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

kan jag skriva ett testamente som fråntar min maka sitt giftorättsgods?

2019-03-19 i Make
FRÅGA |kan jag skriva ett testamente som fråntar min maka sitt giftorättsgods?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår dig som att du vill skriva ett testamente genom vilket, om du går bort, din maka blir av med sin egendom som är giftorättsgods. Regler om makars egendom finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) samt om arv och testamente i Ärvdabalken (ÄB). I bodelningen delar ni lika på giftorättsgodset och du kan bara skriva testamente om din halva Om du går bort ska en bodelning göras för dig och din maka (ÄktB 9 kap. 1 §). I bodelningen ska bara giftorättsgods ingå så i det första steget betyder detta att din och din makas egendom som är giftorättsgods ska läggas ihop (ÄktB 10 kap. 1 §). All egendom ni båda, och var och en, äger som inte är enskild egendom är giftorättsgods (ÄktB 7 kap. 1 §). Egendom kan bara bli enskild om detta skrivits i ett äktenskapsförord mellan er alternativt i ett gåvobrev eller testamente till den av er som äger egendomen (ÄktB 7 kap. 2 §). I nästa steg ska det sammanlagda giftorättsgodset delas lika mellan er två (ÄktB 11 kap. 1-3 §). Din maka får 50 % av värdet och du får 50 %. Din makas halva blir hennes egna, denna har du inte på något sätt rätt att bestämma över. Din halva är kvarlåtenskapen efter dig, tillsammans med din eventuella enskilda egendom. Kvarlåtenskapen är alltså det dina arvingar ska ärva efter dig. Det är endast denna kvarlåtenskap du kan bestämma över i ett testamente.Du kan förhindra att din maka ärver din halva genom att skriva ett testamenteOm du har barn har dessa rätt att ärva din kvarlåtenskap/egendom. Om barnen är din och din makas gemensamma kommer hon att ärva din egendom när du går bort (ÄB 3 kap. 1 §). När också din maka gått bort kommer barnen få egendomen efter dig (ÄB 3 kap. 2 §). Även om du inte har några barn ärver din maka enligt lagen på detta sätt innan dina arvingar. För att förhindra att din maka ärver såhär kan du skriva ett testamente. Du skriver i så fall helt enkelt att du inte vill att din maka ska ärva utan att dina arvingar ska ärva direkt vid din bortgång med full äganderätt. I så fall får dina barn eller dina andra arvingar all din egendom direkt när du går bort och din maka behåller endast hennes halva i bodelningen.Vill du ha hjälp med att skriva ett testamente är du välkommen att kontakta våra jurister på Lawlines juristbyrå för vidare hjälp. SammanfattningDu kan inte direkt skriva ett testamente som fråntar din maka sitt giftorättsgods. Det du kan göra är att förhindra att hon ärver din egendom från dig.- I en bodelning delas allt giftorättsgods upp lika mellan dig och din maka. - Du kan inte skriva ett testamente om din makas del av giftorättsgodset. Denna del bestämmer endast hon över. - Du bestämmer däremot över din del av giftorättsgodset och kan förhindra att din maka ärver efter dig genom ett testamente.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Hur fördelas arvet efter först avlidna maken i ett barnlöst äktenskap?

2019-02-26 i Make
FRÅGA |Hej. Våran syster har avlidit. Maken lever. Inga barn. Inget testamente. Inga föräldrar lever. Syskon finns på båda sidor.
Nora Olofsson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Jag beklagar er systers bortgång och ska göra mitt bästa för att svara på er fråga. Jag tolkar det som att ni undrar hur egendomen efter er syster kommer fördelas varför det är det jag kommer besvara. De lagar som blir aktuella är Äktenskapsbalken (ÄktB) och Ärvdabalken (ÄB).Hur fördelas arvet efter först avlidna maken i ett äktenskap om det inte finns några barn?BodelningEfter att en make har avlidit så ska en bodelning genomföras där makarnas egendom kategoriseras och delas, 9 kap. 1 § ÄktB. Huvudregeln är att makar har giftorättsgods (gemensam egendom) men makar kan också ha enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. Egendom kan vara enskild genom att det bestämts i gåvobrev, äktenskapsförord eller villkor för arv, 7 kap. 2 § ÄktB. Ni har inte skrivit något särskilt om detta så jag antar att det bara fanns gemensamt giftorättsgods. Den sammanlagda egendomen makarna då hade ska delas jämnt mellan dem, hälften är er systers make och hälften är arvet efter er syster, 9 kap. 1 § ÄktB.ArvNär en maka avlider och det inte finns några barn så går hela arvet till den efterlevande maken, 3 kap. 1 § ÄB. Din systers make kommer alltså få hela arvet efter er syster. Men när han sedan avlider så får föräldrar till den först avlidne ut arvet, 3 kap. 2 § ÄB. Om föräldrarna inte längre finns fördelas arvet på den först avlidnes syskon (om ett syskon avlidit så går det till dennes avkomlingar, finns det inga går arvet till övriga syskon), 2 kap. 2 § ÄB. I ert fall lever inte föräldrarna varför det är ni syskon som sedan kommer få ut arvet när din systers make en gång avlider. Ni bör få hälften av er systers makes totala tillgångar när han avlidit som kompensation för att han tar arv före er nu i detta skede, 3 kap. 2 § ÄB.Jag hoppas ni fick svar på er fråga, annars får ni ställa en ny fråga.Vänliga hälsningar,

Makes arvsrätt

2019-03-28 i Make
FRÅGA |HejMin fru gick bort för ett tag sedan och vi hade äktenskapsförord, varken hon eller jag har några barn, den enda släktingen är hennes mor, då undrar jag om det är jag som ärver huset eller hennes modermvh Sukjoo Green
Hugo Snöbohm Hartzell |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! ÄktenskapsförordGenom äktenskapsförord kan makar avtala om att viss egendom ska vara undantagen från bodelning. Egendomen räknas då som enskild egendom, 7 kap 3 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Ett äktenskapsförord är dock inte samma sak som ett testamente. Man disponerar inte över arvsrätt genom ett äktenskapsförord. Även ifall bostaden skulle anses vara din makes enskilda egendom har du fortfarande rätt till arv enligt nedan. Makes arvsrätt När ett äktenskap löses upp, i detta fall genom att din make har gått bort, ska en bodelning ske. Vardera makes andel kommer då vara 50 % av det totala giftorättsgodset. Den delen som tillhör den bortgångne maken tillfaller i regel den efterlevande maken. Detta kallas makes arvsrätt och framkommer av 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB). Du kommer alltså att ärva det som tillhör din make efter bodelningen. Sedermera när du går bort kommer hennes moder (och ifall hennes moder gått bort - hennes syskon) ha rätt till efterarv, 3 kap. 2 § ÄB. Efterarvet består av den andel av er totala förmögenhet som du ärvde av din make. Märk att det du ärver från din make ägs med så kallad fri förfoganderätt. Du kan då disponera över tillgångarna men inte exempelvis testamentera bort egendomen.Hoppas detta gav svar på din fråga! För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning eller Lawlines juristbyrå.

Kan man ärva ett borgensåtagande?

2019-03-22 i Make
FRÅGA |Hej, Min make och jag är gifta och har två barn. Vi har inget äktenskapsförord. Nu till min fråga; min make har precis skrivit på ett borgensåtagande åt sina föräldrar på deras huslån. Om det händer min make något - ärver jag eller våra barn detta borgensåtagande? Med vänlig hälsningLinn
Gustav Östlund |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du eller dina barn riskerar att kunna få ärva din makes borgensåtagande.Varje make ansvarar för sina skulderTill att börja kan sägas att det inte går att ärva någon annans skulder. Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken). Varken du eller era barn kan därför ärva din makes borgensåtagande. Ansvar för borgensåtagande går över till dödsboetJag utgår från att in make har tecknat en properieborgen, vilket är den vanligaste typen av borgen som används av bland annat banker och andra affärsmässigt inriktade kreditgivare. Han är därmed borgensman. En sådan borgen tecknar man som sin egen, vilket betyder att den som har lånat ut pengar kan kräva både den som har lånat pengarna och den som har tecknat borgen på betalning.Frågan om vad som händer med ett borgensåtagande om borgensmannen avlider regleras inte uttryckligen i lag. Högsta domstolen har dock förklarat att om en person som har tecknat en properieborgen avlider, övergår ansvaret för borgensförbindelsen till den avlidnes dödsbo (NJA 2000 s. 97). Det följer av huvudregeln att ansvaret för en persons avtalsrättsliga förpliktelser vid personens död övergår till dödsboet. Detta betyder att om borgensmannen avlider, har de som har lånat ut pengar rätt att ta pengar ur dödsboet för att få betalt för sin fordran. Skulle det inte finnas tillräckligt mycket pengar i dödsboet för att betala skulden, avskrivs skulden för dödsboet och upphör.SammanfattningVarken du eller dina barn kan ärva din makes borgensåtagande. Däremot kan den komma att ingå i dödsboet, vilket påverkar hur mycket pengar som kommer finnas kvar efter en bodelning.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Efterlevande makes rätt till arv

2019-03-12 i Make
FRÅGA |Jag är gift och vi har inga barn. Mina föräldrar lever. Om jag testamenterar bort 50% av mitt dödsbo till Greenpeace vad händer med övriga 50%? Går de kvarvarande 50% till efterlevande make eller går de till mina föräldrar?Om vi hade haft ett gemensamt barn och jag hade testamenterat bort av mitt dödsbo till Greenpeace visst är det så då att vårt gemensamma barn hade kunnat kräva att få ut sin laglott dvs 50% av mitt dödsbo direkt vid min död dvs inte vänta på efterarv. Dessa pengar hade tillfallit barnet direkt men hade om barnet var under 18 år fått förvaltas av min make (dock inte med fri förfoganderätt för pengarna är ju barnets)?
Jakob Westling |Hej!Tack för att du valde Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du har två frågor. Dels vad som händer med de resterande 50% av din kvarlåtenskap vid din död.Dels hur laglotten ter sig när ett minderårigt barn tilldelas det. Till den första fråga så skulle resterande kvarlåtenskap tillfalla din make enligt 3:1 ÄB. Dock skulle din make endast inneha egendomen med fri förfoganderätt. Det innebär att han får förfoga över egendomen som han vill, men när han avlider så ska hälften av hans kvarlåtenskap ärvas av dina föräldrar, enligt 13:2 ÄB. På det sättet blir inte din make utsatt för ekonomiska svårigheter, samtidigt som dina föräldrar och din familj tillslut får arvet. Till din andra fråga så stämmer det att en bröstarvinge kan kräva 50% av sin laglott, enligt 7:1 ÄB.Med tanke på att barnet skulle vara minderårig så är den efterlevande maken förvaltare över barnets egendom, enligt kap 10 FB. Det innebär dock att den efterlevande maken måste följa reglerna som gäller för förmyndare av barn i kap 13 FB. Det innebär exempelvis att om arvet överstiger 8 prisbasbelopp (372000kr) så uppstår kontroller från staten om hur en får förvalta pengarn, 13:2 FB. Hoppas det besvarade din fråga!

Hur påverkar makes rätt att ärva särkullbarns rätt att ärva m.m?

2019-02-26 i Make
FRÅGA |HejMin far har avlidit och vi har nu gjort en bodelning men totala kvarlåtenskapen uppgår inte till 4 basbelopp. Jag tolkar det då som att min mor, som han var gift med, ärver allt trots att han har ett särkullebarn.Har hans särkullebarn sen ändå rätt att få ut sin del när min mor dör? Kan den summan bli högre då min mor har en livförsäkring? Alltså har mitt halvsyskon rätt till del av hennes styvmors livförsäkring?
Malin Waldén |Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!Ärver din mor allt?Viktigt att tänka på här är att regeln om 4 prisbasbelopp inte handlar om kvarlåtenskapen, utan om vad din mor får. Det är det totala värdet på vad hon fått efter din fars bortgång som är måttstocken. I det totala värdet ska egendom som din mor fick vid bodelningen, plus hennes enskilda egendom och den delen av arvet efter din far som ska tillfalla dig räknas in. Din mor har rätt till arv efter din far i egenskap av maka, se Ärvdabalken (ÄB) 3 kap 1 §. Detta betyder att din mor ärver din del av din fars kvarlåtenskap, ÄB 3 kap 1 §. Denna delen ska, som sagt ovan, räknas med i det totala värdet på vad din mor får ut i bodelning och arvskifte. Det är först om dessa tre delar tillsammans inte uppgår till 4 prisbasbelopp som din mor har rätt att få ta del av det resterande i din fars kvarlåtenskap, se ÄB 3 kap 1 §.Vad händer med arvet efter din mor?Prisbasbeloppsregeln gäller även mot särkullbarns rätt att ärva. Har prisbasbeloppsregeln medfört att särkullbarnet inte får ut sin arvslott så får denne arvsrätt efter din mor, se ÄB 3 kap 2 §. Detta eventuella arv räknas som en kvot, med utgångspunkt i hur fördelningen av tillgångar såg ut vid arvskiftet. Kvoten är densamma hela tiden, vilket innebär att värdet kvoten motsvarar kan variera beroende på hur stor kvarlåtenskapen efter din mor blir.Exempel- År 2019 motsvarar 4 prisbasbelopp 186 000 kr.Låt säga att det totala värdet din mor fått vid din fars bortgång är 100 000 kr (inräknat bodelning, enskild egendom och ditt arv). Hon har då rätt till ytterligare 86 000 kr ur din fars kvarlåtenskap. Hennes totala tillgångar uppgår då till 186 000 kr. Särkullbarnet har rätt till 86 000 kr, eftersom de är tagna från dennes lott. Kvoten blir då 86/186. Om din mors tillgångar har fördubblats vid hennes bortgång (372 000 kr) kommer särkullbarnet få ut 172 000 kr när din mor går bort.Räknas en livförsäkring in i kvarlåtenskapen?Om din mors livförsäkring ska ingå i hennes kvarlåtenskap eller inte beror på om det finns en förmånstagare för försäkringen eller inte, se Försäkringsavtalslagen 14 kap 7 §. Om det finns en förmånstagare kommer inte livförsäkringen räknas in i hennes kvarlåtenskap.SammanfattningDet är det totala värdet av egendomen din mor får vid bodelningen ihoplagt med hennes enskilda egendom och din del av arvet efter din far som måste understiga 4 prisbasbelopp innan det går att inskränka ett särkullbarns arvsrätt. Om din fars särkullbarn inte får ut hela sitt arv nu får denne rätt till arv efter din mor. Livförsäkringen ingår bara i din mors kvarlåtenskap om det inte finns en förmånstagare för den.Om du har fler funderingar kan du kontakta våra jurister här, eller ställa en till fråga.Hoppas svaret var till hjälp!Vänliga hälsningar