Kan man dels göra efterlevande make arvlös, dels favorisera en bröstarvinge?

Jag undrar om min pappa kan testamentera laglotten till min bror men inte till mig (dotter)? Vår mamma lever. Vi är helsyskon.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är ärvdabalken (ÄB). Din ärendebeskrivning är dock extremt kort och bereder vissa tolkningssvårigheter, men följande kan i vart fall anföras.


Du kan i regel inte berövas din laglott, vilken utgör halva arvslotten, se 7 kap. 1 § ÄB vari sägs att hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans eller hennes laglott. Jfr dock bestämmelserna i 15 kap. ÄB. Däri återfinns regler om förverkande av rätt till arv, exempelvis om man som arvinge uppsåtligen skulle döda arvlåtaren.


Men gissningsvis och utifrån den information som du har lämnat till oss undrar du om din pappa i sitt testamente, för det fall denne skulle gå bort först, kan inskränka din mammas rätt till arv i egenskap av efterlevande make genom att tillse att din helbror får ut sin laglott direkt och därmed minska den kvarlåtenskap som din mamma har rätt till. Och det korta svaret lyder ja (se nedan).


I 3 kap. 1 § 1 st. ÄB sägs förvisso att om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Vidare anges att om arvlåtaren efterlämnar någon bröstarvinge (barn) som inte är den efterlevande makens bröstarvinge, gäller dock att makens rätt till kvarlåtenskapen omfattar en sådan arvinges arvslott endast om arvingen har avstått från sin rätt i enlighet med vad som anges i 9 § (i samma kapitel). Men det sistnämnda aktualiseras inte här eftersom det inte finns några särkullbarn, dvs. halvsyskon. Ovanstående innebär också att efterlevande make i grunden ärver före gemensamma barn.


I 3 kap. 1 § 2 st. ÄB uttalas att den efterlevande maken alltid har rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§socialförsäkringsbalken som gäller vid tiden för dödsfallet. Ett testamente av den avlidna maken är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på den rätt för den efterlevande maken som avses i detta stycke.


Bortsett från den ovannämnda rätten att som efterlevande make kunna få ut egendom till ett värde av just fyra prisbasbelopp kan din pappa i övrigt göra din mamma helt arvlös. Och när det gäller dig personligen kan din pappa genom ett testamentariskt förordnande skevt fördela arvet efter honom så länge denne respekterar din rätt till laglotten. Annorlunda uttryckt äger han rätt att favorisera din bror, men återigen under förutsättning att du får ut din laglott. Om så inte skulle ske behöver du i ett senare skede klandra testamentet och begära jämkning, se. 14 kap. 5 § 2 st. ÄB vari det hänvisas till 7 kap. ÄB (se specifikt 7 kap. 3 § 3 st. ÄB).


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning