Räknas sjukersättning som enskild egendom eller giftorättsgods?

Jag tog ut förtidspension från 2017 till 2020.Min fru fick cancer mars 2019. Under nästan 3 år satsade vi allt på behandling utomlands i Helsingfors. Hon avled i februari 2022. Behandlingen hon fick blev dyr. Vi har delning av dödsboets tillgångar nu. En principfråga min förtidspension gick till min frus behandling. När vi sålde huset så tycker man att förtids pension-pengarna som jag satsade borde räknas bort från giftorättskulden jag har som är 347000 kr. Min pension är bara 11400kr. Min förtids-pension som motsvarar i princip giftorätts-skuld till dödsboet borde vara min eftersom det är direkt kopplat till min låga pension.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det rör förtidspension och huruvida detta är enskild egendom eller ska ingå i giftorättsgodset. Jag utgår ifrån att det inte finns varken testamente eller äktenskapsförord som reglerar detta mellan er.

Förtidspension heter i dagsläget sjukersättning och är en ersättning.


Enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken är en makes egendom giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom.

Egendom som är enskild räknas upp i 7 kap 2 § och är:

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret

att egendomen ska vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den ska vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren ska vara mottagarens enskilda,

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande eller sparande i en sådan PEPP-produkt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,

och

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1–5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.


När det gäller punkten 5 så är egendom egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande eller sparande i en sådan PEPP-produkt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda, enskild egendom.

Sjukersättning är dock inte en sådan typ av ersättning eftersom det inte finns något förmånstagarförordnande.

Min uppfattning är således att ersättningen ska ingå i giftorättsgodset och är alltså inte föremål för enskild egendom. .


Jag vill också upplysa dig om att det finns ett skydd för efterlevande makar som kallas för basbeloppsregeln i 3 kap 1 § 2 st Ärvdabalken. Regeln anger att den efterlevande maken alltid har rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp.

Ett prisbasbelopp är i dagsläget 57 300 kr vilket innebär att 4 st motsvarar 229 200 kr.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Make? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning